Sprijin Financiar pentru Prevenirea Abandonului Școlar în Municipiul București

IMPORTANT:

 • Dosarele privind decontarea Sprijinului Financiar pentru anul școlar 2022-2023 se vor depune începând cu data de 01 septembrie 2022 până la data de 30 iunie 2023.
 • Dosarele pentru acordarea Sprijinului Financiar se depun doar prin poștă/curier la adresa: Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1.
 • Se decontează dovada plății( factura și dovada achitării pentru factură sau bon fiscal ștampilat) care provine de la furnizori autorizați ale căror documente sunt întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal, achiziționate începând cu data de 1 iulie 2022;
 • Documentele prezentate pentru decontare vor conține doar produse care fac obiectul prezentului sprijin financiar (rechizite școlare).
 • Sprijinul financiar se acordă doar prin virament bancar.

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București
Autobuze: 122, 137, 138, 268, 336, 381,601, 783
Troleibuze: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91
Metrou: staţia Universitate

Șef Birou: Constantina Adelina

Telefon: 0756153439

E-mail: rechizite.scolare@dgas.ro

Dosarele se depun doar prin poștă, la adresa: Str Constantin Mille, nr. 10, sector 1.

 • Acordă persoanei aflate în nevoie asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea liberă a opiniei;
 • Realizează activități și servicii de consiliere și informare pentru beneficiarii Sprijinului Financiar.
 • Acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru depunerea dosarului de acordare a Sprijinului Financiar.
 • Furnizează informații adecvate nevoilor beneficiarilor și îi indrumă, unde este cazul către alte servicii de specialitate de care pot beneficia;

 • H.C.G.M.B. nr.  482/23.08.2018, privind acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea

abandonului școlar în Municipiul București;

 • H.C.G.M.B. nr. 198/ 28.03.2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi,

statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de

Asistență Socială a Municipiului București, modificată și completată de H.C.G.M.B. nr.

564/23.08.2018;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată.

Se acordă un sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în cuantum de 450/copil o dată pe an școlar.
Beneficiarii sprijinului financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul București sunt părinții/părintele/reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, încadrați într-o formă de învățământ publică sau privată, cu domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, la data depunerii cererii.

 • Se acordă o dată pe an (an școlar, septembrie – iunie), pentru fiecare copil în parte, un sprijin financiar în cuantum de 450 lei, sub formă de decont
 • Venitul pe membru de familie să fie sub 1900 lei
 • Se acordă pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani, care frecventează o formă de învățământ publică sau privată
 • Ambii părinți să aibă CI cu domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședință de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, la data depunerii cererii
 • S-a transmis dosar cu toate actele doveditoare menționate anterior
 • Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local
 • Se acordă doar dacă produsele achiziționate sunt: cărți, papetărie și rechizite pentru copii, conform anexei de pe site-ul D.G.A.S.M.B
 • Sprijinul financiar nu se acordă pentru copiii aflați în plasament la asistentul maternal profesionist
 • Părintele/reprezentantul legal trebuie să transmita dovada plății în original ( factură și dovada achitării pentru factură, bon fiscal ștampilat); dovada plății trebuie să provină de la furnizori autorizați ale căror documente să fie întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal
 • Ambii părinți să dețină cetățenie română

            Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament persoanele care:

 • Nu au CI cu domiciliul stabil în București de cel puțin șase luni sau viză de reședință emisă de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti, la data depunerii cererii
 • Unitatea de învățământ publică sau privată frecventată de copil nu se află în raza administrativ-teritoriala a Municipiului București
 • Au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile și/sau nu sunt lizibile
 • Dovada plății ( factura și dovada achitării pentru factură, bon fiscal ștampilat) nu provine de la furnizori autorizați ale căror documente să fie întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal
 • Înregistrează datorii față de bugetul local
 • Venitul pe membru de familie este mai mare de 1900 lei

Produsele care pot fi achiziționate:

 • Cărți care ajută la creșterea și dezvoltarea corespunzătoare a copiilor, cărți care fac parte din lectura obligatorie impusă de școală, manuale școlare, culegeri, cărți de colorat, cărți cu povești, cărți audio, știință și viață, educație medicală, educație civică și etică.
 • Rechizite și papetărie pentru copii: instrumente de scris și corectură, articole din hârtie, caiete și coperți, adezivi, obiecte pentru desen și pictură, produse pentru depozitare obiecte școlare (penare, ghiozdane), etc

  • Cerere tip ( modelul tip se poate descărca de pe site-ul D.G.A.S.M.B)
  • Notă informare beneficiari ( modelul tip se poate descărca de pe site-ul D.G.A.S.M.B)
  • Certificatul de naştere al copilului, copie (pentru copiii cu vârsta de până în 14 ani).
  • buletinul copilului, copie, emis pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti (pentru copiii care au împlinit 14 ani)
   *buletinul copilului, copie, emis pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti (pentru copiii care au împlinit 14 ani);
  • Actele de identitate ale ambilor părinți, cu domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii, copie (față/verso în cazul vizei de reședință).
   * dovada domiciliului/reședinței pe raza administrativ teritorială a Municipiului București de minim 6 luni se face prin anexarea unei fotocopii după cartea de identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu eliberată de Direcția de Evidență a Persoanelor de sector. În cazul părinților divorțați, se depune copia hotărârii de divorț, din care să reiasă părintele căruia îi este încredințat minorul/minorii;
  • Adeverință emisă de unitatea de învățământ din care să reiasă încadrarea într-o formă de învățământ publică sau privată de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti și în care să se menționeze dacă elevul beneficiază/nu beneficiază de bursă școlară– original ( valabilă 30 de zile);
  • Decizie tutore și act de identitate tutore (copie) – unde e cazul;
  • Certificat fiscal (în original cu semnăturile și ștampila unității emitente/digital cu semnătura electronică a unității emitente) emis de către Direcția Taxe și Impozite Locale de sector prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local;

   *Doar beneficiarii cu domiciliul sau reședința în sectorul 1, sectorul 3, sectorul 5 și sectorul 6 depun documentele fără certificat fiscal, eliberat de către DITL. În baza protocolului dintre DGASMB și DITL sector 1, sector 3, sector 5 și sector 6, interogarea se efectuează de către personalul Biroului Voucher Materna și Sprijin Financiar;
  • Adeverință de venit/adeverință de venit impozabil (adeverință salariat, act de stare materială/financiară de la Circa/Administraţia Financiară etc.), după caz, din partea ambilor părinți, din care să reiasă veniturile lunare nete pe luna anterioară depunerii dosarului – original (valabilă 30 de zile).
   *În calculul privind stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile ambilor părinți cât și cele ale copiilor (alocații/burse/indemnizații/stimulente etc).
  • Dovada plății (factură și dovada achitării pentru factură sau bon fiscal ștampilat), într-un format care permite citirea conținutului și care să ateste achiziționarea de rechizite: cărți, papetărie și rechizite pentru copii. Dovada plății trebuie sa conțină: denumire produs, cantitate pentru fiecare produs, valoare, în original;

   *Se decontează dovada plății (factura și dovada achitării pentru factură sau bon fiscal ștampilat) care provine de la furnizori autorizați ale căror documente sunt întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal.
  • Extras de cont pe numele solicitantului (al reprezentantului legal al copilului-extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc).

 

INTREBARI FRECVENTE
Anexa Rechizite