Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Str. Constantin Mille 10, Sector 1, Bucureşti – 010142

Contact:

Șef Serviciu: Sârghi Raluca-Alexandra
Șef Birou: Ruști Alexandra
Telefon: 021.314.23.15 tasta #1

Contact:

Telefon: 021 314.23.15
Fax: 021 314.23.16
Tel Verde: 0800.821.218

Adrese E-mail:

Program de lucru al instituției:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 – 16:30

Program de lucru cu publicul la locațiile de depunere a dosarelor:

Luni – Joi, între orele 9:00 – 15:00

Atenție: VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

Locație

Strada Constantin Mille 10

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

CERERILE TRANSMISE PRIN POȘTĂ NU SE PROCESEAZĂ!

Atribuții

 • asigură şi organizează activitatea de primire a cererilor și a documentelor doveditoare privind acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 330/2017, coroborată cu H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare;
 • asigură informarea solicitanților/ beneficiarilor de stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

Servicii Acordate

Stimulent financiar pentru persoanele adulte.

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap sunt adulții cu handicap, încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap, care dețin un certificat emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii și sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local.

Precizăm că nu sunt eligibile următoarele tipuri de documente:
– certificatele de încadrare în grad de handicap emise de alte județe și înlocuite de comisiile din București conform art. 3 din HG nr. 927/2006;
– deciziile asupra capacității de muncă.

 • Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București;
 • Atenție! Nu puteţi primi stimulentul dacă aveţi certificat emis de alt judeţ decât sectoarele municipiului Bucureşti, chiar dacă aveţi transferat dosarul de plată al indemnizaţiei și dețineți un certificat înlocuit conform art. 3 din H.G. nr.  927/2006. STIMULENTUL SE PRIMEŞTE DOAR DE CĂTRE CEI CU CERTIFICAT EMIS DE SECTOR!!!!
  o S-au depus toate actele doveditoare menționate la secțiunea “Acte necesare”;
  o Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Direcțiilor Generale de Taxe
  și Impozite de pe raza sectoarelor Municipiului București la cele două termene de plată a taxelor și impozitelor, așa cum sunt prevăzute de Codul Fiscal, respectiv la 31 martie și 30 septembrie, ale fiecărui an;

Atenție! Dacă aveţi datorii, fie şi de 0,10 bani la bugetul local, nu veţi putea primi stimulentul până în luna achitării datoriilor. VĂ RUGĂM INSISTENT SĂ VERIFICAŢI LA DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE din sectorul în care locuiţi, cel puţin de două ori pe an (în lunile martie, septembrie şi, eventual, decembrie) situaţia dumneavoastră fiscală, chiar dacă ştiţi că sunteţi scutit pe baza certificatului de handicap. Anumite taxe şi impozite locale trebuie plătite şi de persoanele cu handicap (taxa de salubritate, impozit pentru teren în folosință, amenzi etc.)!!!!

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI NU ARE ATRIBUȚII ÎN A VĂ ÎNȘTIINȚA DACĂ AVEŢI DATORII, ESTE DE OBLIGAȚIA DUMNEAVOASTRĂ SĂ VERIFICAŢI ACEST LUCRU ÎNAINTE DE DEPUNEREA DOSARULUI!!!

* în situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să depuneți documentele doveditoare, respectiv: Decizie/Hotărâre judecătorească de eșalonare etc., grafic, chitanțe;
o Stimulentul se acordă doar prin virament bancar;

Nu beneficiază de stimulent persoanele care:
o nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia de acordare;
o au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
o adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
o adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
o adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

 • nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia de acordare;
 • au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
 • adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
 • adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
 • adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Acte Necesare

Cerere tip de solicitare a acestui drept (poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de aici)

Actul de identitate (copie si original) al solicitantului stimulentului;

Extras de cont: acesta se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc sau on-line, în formatul standard al băncii. Asigurați-vă că acesta conține datele de identificare ale titularului de cont/ persoanei adulte cu încadrare în grad de handicap;

Certificat de incadrare in grad de handicap (copie si original)

Declarație pe propria răspundere (poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de aici);
Declarație de consimțământ ,dacă este cazul, poate fi completată la locația de depunere sau poate fi descărcată dând click pe titlul documentului. Această declarație este necesară în cazul persoanelor adulte cu handicap, nedeplasabile, care, din motive medicale nu se pot prezenta la o agenție bancară pentru a deschide un cont bancar. În această situație declarația de consimțământ va fi semnată atât de persoana adultă cu handicap cât și de persoana împuternicită, fiind însoțită de extrasul de cont al împuternicitului, cartea de indentitate a acestuia și Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.;
Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de aici)
Cerere modificare cont bancar
Cerere eliberare adeverinta beneficiar stimulent
Documentele necesare acordării stimulentului de integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap se depun:
la sediul din strada Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București (zona Cercului Militar – Calea Victoriei)

SAU

on-line, accesând link-ul online.dgas.ro

CERERILE TRANSMISE PRIN POȘTĂ NU SE PROCESEAZĂ!
STIMULENTUL VA FI ACORDAT DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR.

* Instrucțiunile de completare a cererii on-line
* Nota_informare_beneficiari

Informații suplimentare:

Stimulentul pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului. Pentru certificatele de handicap nou obținute, prima lună de acordare a stimulentului financiar este luna următoare obținerii acestuia. De exemplu, dacă ați obținut certificat de handicap în luna iunie 2022, prima lună la care aveți dreptul la stimulent este luna iulie 2022.

Aprobarea cererii privind acordarea stimulentului financiar pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap este condiționată de îndeplinirea cumulativă a tuturor criteriilor de eligibilitate.

D.G.A.S.M.B. verifică situația fiscală a solicitanților/ beneficiarilor de stimulent atât la momentul depunerii cererii, cât și la cele două termene de plată a taxelor și impozitelor așa cum sunt prevăzute de Codul Fiscal. NU este necesară depunerea altor documente fiscale sau care clarifică situația fiscală decât în situația în care suntsolicitate de către reprezentanții D.G.A.S.M.B.

Stimulentul se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil sau reședința de cel puțin 6 luni pe raza municipiului București. Dacă la momentul depunerii cererii nu respectați această condiție, aveți un termen de 30 de zile să dovediți îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate (dovada domiciliului/reședinței pe raza administrativ teritorială a municipiului București de minim 6 luni se face prin cartea de identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu eliberată de Direcția de Evidență a Persoanelor de sector), altfel cererea depusă va fi respinsă.

La momentul când îndepliniți și această condiție este necesară depunerea unei noi cereri.

Stimulentul rămas neîncasat de către persoana cu handicap decedată, pe luna în care a avut loc decesul, și, după caz, stimulentul cuvenit și neachitat până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector răspund de corectitudinea datelor transmise către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, respectiv a situațiilor lunare centralizatoare privind documentele ce stau la baza acordării stimulentului, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului.

ATENȚIE! Conform Codului de Procedură Civilă, art. 729, ali. (7), acest beneficiu de asistență socială NU are același regim fiscal ca și indemnizațiile acordate prin legi speciale persoanelor cu încadrare în grad de handicap, care nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii. Prin urmare, vă atragem atenția că stimulentele virate de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București pot fi urmărite de unitățile bancare/executorii judecătorești/firmele de recuperare care au acordat credite și vor să recupereze sumele.

* instituția noastră asigură, în mod gratuit, realizarea fotocopiilor după documentele necesare la dosar, însă sunt acceptate și fotocopii ale documentelor, în situația în care le aveți, la momentul prezențării la ghișeu.

Legislație în domeniu

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 51/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative;
 • H.G. nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027;
 • H.C.G.M.B. nr. 330/2017 privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap;
 • H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare;

Centre Partenere D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut