Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Relația cu societatea civilă și alți actori sociali

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Str. Constantin Mille 10, Sector 1, Bucureşti – 010142

Relații cu publicul:

Șef Serviciu: Dr. Emanuel Adrian SÂRBU
Telefon: 021-314.23.15 int. 209

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Adrese E-mail:

Program:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:00 – 16:00

Locație

Strada Constantin Mille 10

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

a) asigură relaţionarea cu Societatea Civilă (ONG-uri, culte religioase, sindicate, partide politice etc.) şi cu alţi actori sociali de la nivel local, național și internațional (furnizori de servicii sociale, instituţii publice, alte persoane juridice);

b) analizează, dezvoltă parteneriate şi evaluează posibilităţile şi oportunităţile de colaborare dintre C.G.M.B./ D.G.A.S.M.B. şi O.N.G-uri, culte religioase şi orice alte organisme ori instituţii aparţinând Societăţii Civile; centralizează şi ţine evidenţa acordurilor/ protocoalelor de colaborare/ parteneriat încheiate la nivelul instituției cu organizațiile neguvernamentale și cu alte organisme aparținând societății civile;

c) asigură consultanţă şi îndrumare metodologică organizațiilor neguvernamentale în vederea acreditării ca furnizor de servicii sociale;

d) identifică, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., finanţatori ai serviciilor de asistenţă socială desfăşurate de O.N.G.-uri şi alţi furnizori de servicii sociale ai societăţii civile în parteneriat cu administraţia publică locală;

e) asigură secretariatul executiv al Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul DGASMB, pentru activități nonprofit de interes local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005;

f) elaborează și înaintează spre avizare documentația de specialitate aferentă proiectelor aprobate de Comisia de evaluare și selecționare; pregătește anunțurile de publicare, anunțul de selecționare și evaluare proiecte, după caz, în Monitorul Oficial și/ sau pe pagina de internet a DGASMB; convoacă întâlnirile în cadrul Comisiei de evaluare și selecționare, elaborează minutele acestora și le comunică membrilor Comisiei; notifică organizațiile participante privind decizia Comisiei de admitere/respingere a proiectelor; întocmește Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local; notifică organizațiile câștigătoare cu privire la semnarea contractului de finanțare; predă proiectele persoanelor desemnate să coordoneze implementarea acestora; primește de la persoanele antemenționate rapoartele privind implementarea acestora și, pe baza lor, întocmește raportul anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București și pregătește anunțul de publicare al acestuia în Monitorul Oficial și pe pagina de internet a DGASMB;

f) participă la elaborarea strategiei şi a planului de acţiune în domeniul asistenţei sociale, în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, prin asigurarea consultării cu organizațiile neguvernamentale și cu alți furnizori acreditați de servicii sociale, întocmirea minutelor de întâlniri pentru acestea și transmiterea lor către serviciile de specialitate, în vederea includerii propunerilor venite din partea societății civile în documentul final care va fi înaintat spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

f) furnizează date şi informaţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, organizaţiilor neguvernamentale, cultelor religioase care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale și instituţiilor publice, în limita atribuțiilor conferite de legislația în vigoare și pe baza informaţiilor
furnizate de compartimentele de specialitate;

g) gestionează bazele de date ale serviciului:

1. baza de date a asociaţiilor, fundaţiilor şi altor actori sociali ce derulează activităţi şi oferă servicii de asistenţă socială pe teritoriul Municipiului Bucureşti, fiind acreditati în sensul acesta, conform legislaţiei şi procedurilor în vigoare;
2. baza de date a asociaţiilor, fundaţiilor şi altor actori sociali ce derulează activităţi în parteneriat cu DGASMB, pe baza raportărilor transmise anual de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei;
3. baza de date a persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB, anterior aprobării HCGMB nr. 282/2021;

h) primeşte, analizează şi soluționează, cu sprijinul compartimentelor de specialitate (juridic, financiar, urgențe sociale), cererile de restituire a contravalorii cheltuielilor de înhumare pentru persoanele fără aparținători/ cadavrele neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB, depuse de către urmașii/ aparținătorii/ alte persoane îndreptățite, conform legislației în vigoare; orice alte cereri, solicitări sau documente care vizează această activitate vor fi întocmite de compartimentele de specialitate;

i) participă la elaborarea de studii, cercetări, prognoze, în scopul identificării nevoilor și/ sau diversificării serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucureşti;

j) realizează rapoarte anuale, periodice şi/ sau în funcţie de solicitări cu privire la activitatea serviciului și, respectiv, la rezultatele obţinute prin implementarea proiectelor în care este implicat serviciul;

k) participă la conferinţe, sesiuni, întâlniri de lucru, vizite de studiu, cursuri de formare şi perfecţionare profesională etc.;

l) asigură, la solicitarea Directorului General, participarea instituţiei la comisii de specialitate, conform fișei postului și atribuțiilor serviciului;

m) elaborează, la solicitarea Directorului General și cu colaborarea serviciilor/ compartimentelor de specialitate de la nivelul instituției, documentația de specialitate și proiectele de HCGMB care fac obiectul activității serviciului, urmând ca acestea să fie transmise pe circuitul de avizare și, ulterior, supuse dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

n) coordonează activitatea de practică de specialitate a studenților repartizați de către instituțiile de învățământ superior acreditate, cu care DGASMB are încheiate protocoale/ acorduri de practică;

o) elaborează procedurile de lucru specifice;

p) îndeplineşte şi alte sarcini, la solicitarea şefului ierarhic superior, în condiţiile legii.

Servicii Acordate

 • asigură relaţionarea cu Societatea Civilă (ONG-uri, culte religioase, sindicate, partide politice etc.) şi cu alţi actori sociali de la nivel local, național și internațional (furnizori de servicii sociale, instituţii publice, alte persoane juridice);
 • asigură consultanţă şi îndrumare metodologică organizațiilor neguvernamentale în vederea acreditării ca furnizor de servicii sociale;
 • asigură consultanţă şi îndrumare metodologică organizațiilor neguvernamentale interesate în a depune proiecte de finanțare nerambursabilă solicitată de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul DGASMB, pentru activități nonprofit de interes local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005;
 • furnizează date şi informaţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, organizaţiilor neguvernamentale, cultelor religioase care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale și instituţiilor publice, în limita atribuțiilor conferite de legislația în vigoare și pe baza informaţiilor furnizate de compartimentele de specialitate;
 • primeşte, analizează şi soluționează, cu sprijinul compartimentelor de specialitate (juridic, financiar, urgențe sociale), cererile de restituire a contravalorii cheltuielilor de înhumare pentru persoanele fără aparținători/ cadavrele neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB, depuse de către urmașii/ aparținătorii/ alte persoane îndreptățite, conform legislației în vigoare;
 • coordonează activitatea de practică de specialitate a studenților repartizați de către instituțiile de învățământ superior acreditate, cu care DGASMB are încheiate protocoale/ acorduri de practică.
 • Societatea Civilă (ONG-uri, culte religioase, sindicate, partide politice etc.) şi alţi actori sociali de la nivel local, național și internațional (furnizori de servicii sociale, instituţii publice, alte persoane juridice);
 • urmași/ aparținători ai defuncților înhumați de către Municipalitate în baza HCGMB nr. 313/ 30.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători care decedează pe raza Municipiului București
 • instituții de învățământ în domenii conexe (ex. asistență socială, administrație publică), precum și studenții repartizați în practica de specialitate de către instituțiile de învățământ superior acreditate, cu care DGASMB are încheiate protocoale/ acorduri de practică.

Documentele solicitate, împreună cu cererea completată cu toate datele menționate, inclusiv număr de telefon de contact, vor fi scanate în format pdf și transmise pe adresa de e-mail a instituției (registratura@dgas.ro). Acestea vor fi prelucrate ulterior de către serviciile de specialitate de la nivelul instituției, urmând ca beneficiarul să fie contactat (telefonic, prin e-mail sau prin poștă), în termenul legal.

Dacă solicitantul dorește depunerea documentelor în format fizic, la sediul instituției, DGASMB va asigura fotocopierea acestora, împreună cu consultanța de specialitate.

În cazul urmașilor/ aparținătorilor defuncților înhumați de către Municipalitate în baza HCGMB nr. 313/ 30.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători care decedează pe raza Municipiului București, după analizarea dosarului și obținerea tuturor avizelor necesare (operațiuni executate de serviciile de specialitate din cadrul instituției), solicitantul va fi contactat telefonic sau prin email, în vederea programării plății contravalorii serviciilor de înhumare la casieria instituției.

Acte Necesare

Pentru urmașii/ aparținătorii defuncților înhumați de către Municipalitate în baza HCGMB nr. 313/30.05.2019:
 • CI solicitant;
 • Dovada deţinerii calităţii de moştenitor sau de urmaş ori aparţinător, după cum urmează:
  • o acte de stare civilă care atestă gradul de rudenie sau calitatea de moştenitor ori de aparţinător (C.I./B.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie etc.);
  • o acte notariale (contract de donaţie, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor sau orice titlu de proprietate), dacă acestea există;
 • doar în cazul în care solicitantul nu deține documente din care să reiasă calitatea de moștenitor, urmaș, aparținător: declaraţie notarială pe proprie răspundere a acestuia, din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul.
 • Pentru defuncţii înhumaţi fără ca identitatea acestora să fie cunoscută (CN – cadavre neidentificate): documente oficiale din care să reiasă identificarea ulterioară a cadavrului (ex.: copie comunicare Poliţie către Biroul de Stare Civilă; adeverinţă eliberată de Starea Civilă din care să reiasă datele de identificare (nr. cadavrului neidentificat) sau nr. înregistrare din registrul deceselor/ identitatea defunctului).

Toate documentele vor fi scanate de solicitanți în format pdf și transmise pe adresa de e-mail a instituției sau, după caz, prezentate în original personalului de specialitate din cadrul DGASMB, care va asigura gratuit fotocopierea și înregistrarea acestora.

Legislație în domeniu

 • OUG nr. 57/ 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea nr. 233/ 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr. 292/ 2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 14/ 2003 a partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 334/ 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 34/ 1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut