Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Căminul pentru persoane vârstnice Acad. NICOLAE CAJAL

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Strada Maximilian Popper 17, București 030167

Șef Serviciu:

Cerasela Maria MĂCIUCĂ
Telefon: +40.31.101.93.44

Telefon:

+40.31.101.93.43

Program:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi: 08:00 – 16:30

Vineri: 08:00 – 14:00

Locație

Str. Maximilian Popper 17

Mijloace de Transport

Autobuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

– Îngrijirea și supravegherea persoanelor vârstnice
– Tratament și monitorizare a stării de sănătate a persoanelor vârstnice
– Evaluare și consiliere psihologică individuală și de grup

Servicii Acordate

Furnizarea de servicii sociale specializate și servicii medicale, pe perioadă nedeterminată, ce au drept obiectiv găzduirea, supravegherea, asistarea, îngrijirea, recuperarea, suportul și consilierea persoanelor vârstnice aflate în dificultate.
Asistență medicală și îngrijire
Servicii medico-sanitare: Masaj, kinetoterapie și fizioterapie
Servicii psihologice

Persoanele vârstnice de ambele sexe, care au împlinit vârsta de pensionare și care pot face parte din următoarele categorii:

Persoane vârstnice independente:
– Persoanele vârstnice fără mari probleme de sănătate fizice și psihice.
Persoane vârstnice semidependente:
– Persoanele vârstnice cu posibilități reduse a activităților fizice, sociale și gospodărești.
Persoanele vârstnice dependente:
– Persoanele vârstnice care și-au pierdut total autonomia fizică, psihică și socială.
* În limita locurilor disponibile.

Acte Necesare

Cerere din partea solicitantului sau reprezentantului legal, după caz (tutore, curator)-Anexa 3;
Declaraţia notarială a solicitantului din care să reiasă că solicitantul nu are copii sau întreţinători legali conform Codului civil (Soțul pentru soție sau, după caz, soția pentu soț; Copiii pentru părinți; Părinții pentru copii; Frate pentru frate.)

Dacă aceştia există trebuie să prezinte o declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică, să prezinte eventuale acte doveditoare (nu este permis în aceste centre accesul persoanelor care au contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere sau orice alt tip de act ce obligă la întreţinere, decât în condiţiile suportării costului mediu lunar al cheltuielilor stabilit prin H.C.G.M.B nr. 72/2011 de către aparţinători sau de către cei obligaţi la întreţinere) și să menționeze că se obligă să suporte diferența de costuri – Anexa 4;

 • Copii de pe actele de identitate ale solicitantului şi ale persoanelor obligate la plata contribuţiei conform legii: certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, dispoziţie de tutelă sau curatelă acolo unde este cazul, etc;
 • Ultimul talon de pensie sau extras de cont al solicitantului, după caz;
 • Adeverinţă de venit impozabil (A.N.A.F. de pe raza administrativ teritoriala unde are domiciliul);
 • Documente doveditoare a situaţiei locative pentru domiciliul prevăzut în actul de identitate (copia contractului casei proprietate personală, copia contractului de vânzare-cumpărare, copia actului de donaţie, copia actului de moştenire, copia contractului de închiriere, copia contractului casei unde îşi are domiciliul stabil);
 • Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat următoarele analize medicale al solicitantului: VDRL (RBW), test HIV (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), Antigen anti HBs, Anticorpi anti HCV, coproparazitologic, sumar de urină, urocultură, adeverinţă medicală ce atestă/nu atestă prezența leziunilor pulmonare (medic specialist/medic de familie), adeverinţă medicală ce atestă/nu atestă prezența bolilor infecto-contagioase (medic de familie), istoric medical documentat prin acte medicale mai vechi sau recente, examen psihiatric, dacă este cazul;
 • Adresa din partea D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde domiciliază solicitantul prin care se atestă faptul că acestuia nu i se poate asigura protecţia şi îngrijirea în caminele pentru persoane varstnice, aflate în subordine;
  Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, conform H.G. nr. 886/2000 cu modificările și completările ulterioare;
  Anchetă socială;

*La nevoie, asigurăm fotocopierea gratuită a documentelor depuse de beneficiari

Legislație în domeniu

 • Legea nr. 17 din 6 martie 2000 @ Republicată privind asistența socială a persoanelor vârstnice
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011
 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice cu modificarile ulterioare
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
 • Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.
 • Hotărârea de Guvern nr. 1253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
 • Ordinul Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.
 • Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Nr. 1343/2016 din 5 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut