Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Partener DGASMB

Stimulent pentru copii cu handicap

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Str. Constantin Mille 10, Sector 1, Bucureşti – 010142

Contact:

Șef Serviciu: Sârghi Raluca-Alexandra
Șef Birou: Babici Irina-Georgiana
Telefon: 021.314.23.15 tasta #2

Adrese E-mail:

Program de lucru al instituției:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 – 16:30

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Program de lucru cu publicul la locațiile de depunere a dosarelor:

Luni – Joi, între orele 9:00 – 15:00

Atenție: VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

Locație

Strada Constantin Mille 10

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

Puncte de lucru (locații de depunere):

 • Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București – Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, București

Documentele pot fi transmise (scanate, la rezoluţie bună, în format pdf. sau jpeg.) și la adresa de e-mail: copiicuhandicap@dgas.ro

* instituția noastră asigură, în mod gratuit, realizarea fotocopiilor după documentele necesare la dosar, însă sunt acceptate și fotocopii ale documentelor (altele decât cele care trebuie prezentate în original), în situația în care le aveți, la momentul prezențării la ghișeu

Atribuții

 • asigură şi organizează activitatea de primire a cererilor și a documentelor doveditoare privind acordarea stimulentului financiar pentru copii cu handicap;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind acordarea stimulentului financiar pentru copii cu handicap conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 292/2017, completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 825/2018 privind modificarea Metodologiei de acordare, Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 292/2017, corobotate cu H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare.
 • asigură informarea solicitanților de stimulent financiar pentru copii cu handicap cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

Servicii Acordate

Stimulent financiar pentru copii cu handicap în cuantum de 1000 lei/lună
Beneficiarii stimulentului financiar sunt copiii cu handicap, încadrați în oricare grad de handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii
 • S-a depus cerere, însoțită de documentele doveditoare;
 • Se acordă pentru copiii în vârstă de până la 18 ani;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile pentru Protecția Copilului de la nivelul sectoarelor municipiului București;
 • Dreptul la asistență socială sub formă de stimulent se acordă copiilor cu handicap pe perioada valabilității documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.
 • Copilul cu handicap este raportat de către una dintre Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectoarelor Municipiului București în baza de date pe care o încarcă, lunar, în aplicația stimulentului pentru copiii cu handicap;
 • Pentru cererile depuse anterior modificării prin H.C.G.M.B. nr. 825/2018 a Metodologiei de acordare a stimulentului financiar pentru copii cu handicap, în termen de 12 luni de la adoptarea acesteia, se va urmări ca numărul plăților efectuate să corespundă numărului de luni de valabilitate a certificatului de handicap, cu condiția îndeplinirii și a celorlalte criterii de eligibilitate;
 • Solicitantul stimulentului pentru copii cu handicap are domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;
 • Toate documentele depuse la dosar sunt valabile;
 • La momentul depunerii cererii, solicitantul de stimulent nu figurează cu datorii neeșalonate către bugetul local;

* în situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să depuneți documentele doveditoare, respectiv: Decizie/Hotărâre judecătorească de eșalonare etc., grafic, chitanțe;

 • Stimulentul se acordă sub rezerva achitării de către solicitant a obligațiilor de plată față de bugetul local. D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Direcțiilor Generale de Impozite și Taxe Locale de la nivelul sectoarelor Municipiului București, respectând termenele prevăzute de legislația în domeniul fiscal; Solicitantul devine eligibil în luna achitării debitelor restante; Stimulentul nu se acordă retroactiv pentru lunile în care solicitantul a figurat cu debite restante;
 • Stimulentul se acordă doar prin virament bancar.

Stimulentul pentru copii cu handicap se acordă cu condiția îndeplinirii cumulative a criteriilor de acordare.

Nu beneficiază de stimulentul pentru copii cu handicap persoanele care:

 • nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia de acordare;
 • au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
 • părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap pentru care s-a stabilit măsură de protecție specială, în condițiile legii, la un asistent maternal sau la un organism privat autorizat sau serviciu public;

Acte Necesare

Cerere tip de solicitare a acestui drept (poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată
Declarație privind acordarea stimulentului pentru copilul cu handicap (poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată
Declarație de consimțământ; (poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată
Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată
 • Actul de identitate al solicitantului stimulentului/carte provizorie/viză reședință;
 • Actul de identitate al celuilalt părinte;
 • Certificat de căsătorie, dupa caz;
 • Certificat de naștere copil (pentru copiii cu vârsta sub 14 ani);
 • Actul de identitate copil (pentru copiii peste 14 ani);
 • Extras de cont *pe numele solicitantului sau al copilului cu handicap;

*extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc sau on-line, în formatul standard al băncii (în care să se regăsească datele de identificare ale titularului de cont);

 • Certificat de atestare fiscală sau adeverință emis/ă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale de la nivelul sectorului pe raza căruia domiciliază solicitantul, pe numele acestuia. (exceptie fac sectoarele 1, 3, 5 si 6 unde D.G.A.S.M.B. va face verificarile la D.I.T.L. conform protocolului de colaborare)
 • Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal – unde este cazul. În cazul în care copilul beneficiază de măsură de protecție specială la asistent maternal sau persoană/familie, este necesară împuternicirea solicitantului de stimulent de către persoana care exercită drepturile și obligațiile părintești, cu privire la depunerea cererii și încasarea stimulentului
 • În situația în care părinții sunt divorțați este necesar să anexați: copie după hotărârea judecătorească de divorț, dovadă încredințare copil/copii, certificat divorț notarial împreună cu înțelegerea notarială privind situația copiilor, după caz;

Dosarul privind acordarea stimulentului financiar pentru copii cu handicap, SE DEPUNE O SINGURĂ DATĂ.

În cazul în care, în situația dumneavoastră sau a copilului, intervin modificări, vă rugăm să ne informați în termen de 48 de ore de la producere (de ex.: schimbarea actului de identitate, schimbarea domiciliului/reședinței, căsătorie/divorț/deces, schimbarea numărului de telefon, dispunerea unei măsuri de protecție specială etc.).

Stimulentul pentru copii cu handicap se acordă solicitanților care au domiciliul stabil sau reședința de cel puțin 6 luni pe raza municipiului București. Dacă la momentul depunerii cererii acest lucru nu reiese din informațiile înscrise pe cartea de identitate, aveți un termen de 30 zile să dovediți îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate*, altfel cererea depusă va fi respinsă.

* dovada domiciliului/reședinței pe raza administrativ teritorială a municipiului București de minim 6 luni se face prin cartea de identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu eliberată de Direcția de Evidență a Persoanelor de sector.

Puteți depune o nouă cerere la momentul îndeplinirii criteriului de 6 luni de când solicitantul are domiciliul stabil sau reședința pe raza municipiului București.

* instituția noastră asigură, în mod gratuit, realizarea fotocopiilor după documentele necesare la dosar, însă sunt acceptate și fotocopii ale documentelor (altele decât cele care trebuie prezentate în original), în situația în care le aveți, la momentul prezențării la ghișeu

Legislație în domeniu

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027;
 • H.C.G.M.B. nr. 292/2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 825/2018;
 • H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare;

Centre Partenere D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut