Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Centrul Rezidențial SF. TEODORA

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Strada Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4, București (în incinta Liceului Tehnologic Dacia)

Relații cu publicul:

Șef Serviciu: Iftene Cristian
Telefon: 0751.519.824

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Adrese E-mail:

Program:

Serviciile de îngrijire sunt acordate permanent

Informații cu privire la serviciile acordate și actele necesare admiterii pot fi solicitate la Biroul Asistență Medicală și Psiho – Socială – Luni – Vineri: 8.30 – 16.30

Locație

Strada Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4, București (în incinta Liceului Tehnologic Dacia)

Mijloace de Transport

Autobuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

 • acordarea serviciilor sociale specializate, sub forma serviciilor de îngrijire sociomedicală în conformitate cu standardele minime de calitate în domeniu și corespunzătoare nevoilor identificate ale persoanelor dependente, care au domiciliul stabil sau reședința în Municipiul București și se află, fie în incapacitatea de a se îngriji singure, fie aparținătorii lor nu au posibilitatea de a le asigura serviciile de îngrijire și recuperare la domiciliul acestor persoane aflate în dificultate,
 • creșterea calității vieții beneficiarilor rezidenți,
 • prevenirea excluziunii sociale,
 • respectarea drepturilor și dobândirea de către beneficiarii rezidenți a deprinderilor necesare depășirii situațiilor invalidante, conform nevoilor identificate în cursul evaluării și monitorizării cazurilor.

Servicii Acordate

 • găzduire pe perioada acordării serviciilor;
 • asigurarea hranei necesare beneficiarilor (trei mese principale pe zi plus gustare, meniuri întocmite de către un medic nutriționist);
 • asistență medicală permanentă și consiliere psiho-socială în funcţie de diagnosticul şi gradul de dependenţă al beneficiarului;
 • evaluare iniţială şi reevaluare sociomedicală periodică;
 • program individualizat/grup de kinetoterapie, artterapie, meloterapie etc.;
 • consultații medicale în functie de afecțiunile de care suferă persoana în cauză;
 • îngrijire corporală și menaj zilnic sau ori de câte ori este nevoie;
 • servicii de spălătorie – călcătorie (lenjerie, prosoape, articole vestimentare etc.);
 • servicii religioase și de consiliere spirituală (parteneriat cu Parohia Apărătorii Patriei I).

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Rezidențial ”Sfânta Teodora” sunt persoane adulte, cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului București, aflate în situaţie de dependenţă, conform Grilei Naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G. nr. 886/2000 și se află, fie în incapacitatea de a se îngriji singure, fie aparținătorii lor nu au posibilitatea de a le asigura serviciile de îngrijire și recuperare la domiciliul acestor persoane aflate în dificultate. Conform legislației în vigoare, persoana dependentă este persoana, care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor semnificativ și/sau îngrijire pentru a realiza activitățile de bază ale vieții de zi cu zi.

În vederea admiterii persoanelor dependente în centrele rezidențiale de îngrijire și asistență se va ține cont de următoarele criterii:

 • este încadrată în grad de dependență, conform Fisei de Evaluare Sociomedicală;
 • nu are locuinţă sau nu îşi poate asigura condiţii corespunzătoare de locuire pe baza resurselor proprii;
 • nu are venituri proprii sau acestea îi sunt insuficiente pentru un trai decent;
 • nu se poate gospodări singură şi nu îşi poate efectua deplasările pentru procurarea hranei şi a medicamentelor;
 • nu îşi poate asigura la domiciliu îngrijirile socio-medicale de care are nevoie din cauza bolii, stării fizice/psihice/mentale;
 • nu are întreţinători sau aceştia nu se pot ocupa de îngrijirea persoanei dependente;
 • are domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Bucureşti;
 • este abuzată/neglijată de familie/întreţinători;
 • deţine decizie de internare aprobată de Directorul General al D.G.A.S.M.B.

Criterii de prioritate:

 • persoana nu are locuinţă sau nu îşi poate asigura condiţii corespunzătoare de locuire pe baza resurselor proprii;
 • nu are venituri proprii sau acestea îi sunt insuficiente pentru un trai decent;
 • nu se poate gospodări singură şi nu îşi poate efectua deplasările pentru procurarea hranei şi a medicamentelor;
 • nu îşi poate asigura la domiciliu îngrijirile sociomedicale de care are nevoie din cauza bolii, stării fizice/psihice/mentale;
 • nu are întreţinători sau aceştia nu se pot ocupa de îngrijirea persoanei dependente;
 • persoana este abuzată sau neglijată de familie/întreţinători, numărul de înregistrare a primei cereri a solicitantului etc.

Cazuri speciale:

 • Persoanele dependente de aparatură medicală care solicită admiterea în cadrul centrului vor fi internate cu condiția ca instituția să dețină respectivele echipamente sau în caz contrar solicitantul/aparținătorii să le pună la dispoziția centrului în folosul exclusiv al beneficiarului. Reparațiile echipamentelor aparținând solicitanților nu cad în sarcina D.G.A.S.M.B.
 • Persoanele dependente care suferă de afecțiuni infecto-contagioase în perioada de infectivitate (TBC, hepatita tip B/C cu viremie prezenta, HIV/SIDA, plăgi infectate, infecții urinare netratate, sindroame diareice infecțioase, infecții de căi respiratorii) sunt admise în centru, internarea propriu-zisă fiind efectuată după prezentarea unor documente medicale din care să rezulte că în urma tratamentului administrat s-a depășit perioada de infectivitate.
 • Pentru admiterea solicitanților cu afecțiuni psihiatrice, internarea se poate face doar dacă este anexată la dosar scrisoarea medicală de la psihiatru, datată cu maximum 3 luni înainte de internarea în Centru, în care să fie precizată faza bolii, tratamentul necesar și dacă poate fi îngrijit într-o unitate fără specific de psihiatrie.

Disponibilitatea locului ocupat ca urmare a aprobării dosarului:

În cazul în care solicitantul este admis în cadrul centrului, acesta are la dispoziție un termen de 30 de zile de la data la care a fost informat cu privire la Decizia de internare.

Dacă solicitantul nu se prezintă în termen de 30 de zile de la data la care a fost informat, acesta va pierde locul, dosarul fiind introdus pe ultima poziție din lista de așteptare.

Motive de respingere a acordării serviciilor rezidenţiale de către Comisia de admitere:

 • persoana este diagnosticată cu o boală psihică ce pune în pericol liniştea, sănătatea şi integritatea fizică a personalului și beneficiarilor din Centru şi manifestă un comportament agresiv. În acest caz persoana în cauză sau reprezentanţii ei sunt îndrumaţi să se adreseze instituţiilor abilitate;
 • persoana în cauză refuză găzduirea în centru;
 • refuză sau întârzie, din motive imputabile persoanei, să întocmească dosarul cu actele necesare pentru găzduirea în centru, în termen de 30 de zile de la data la care a luat la cunoștință;
 • persoana pentru care se solicită internarea a fost externată/expulzată din motive de neplată a contribuţiei lunare de întreţinere stabilită pentru oricare din centrele/complexele din subordinea D.G.A.S.M.B.;
 • solicitarea de admitere nu se încadrează în criteriile de eligibilitate.

Consideraţii generale cu privire la contribuţia lunară de întreţinere:

Persoanele dependente care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în cadrul centrului, precum şi susţinătorii legali ai acestora au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere (1.195 lei), stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Persoanele dependente care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Comisia de admitere hotărăşte, pe baza evaluărilor sociale, cu privire la situaţia în care veniturile persoanelor dependente sau ale susţinătorilor legali ai acestora sunt insuficiente pentru acoperirea contribuţiei lunare de întreţinere.

Modalitatea prin care se acoperă contribuţia lunară de către persoanele asistate în cadrul centrului și de susținătorii acestora se stabileşte în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 248/2019.

În cazul în care contribuția este acoperită și de susținătorii legali, aplicarea procentelor ce revin acestora se va face astfel:

 • din cuantumul contribuției se scade suma care va fi achitată de beneficiar – maxim 70% dar nu mai mult de 1.195 lei – (în cazul în care acesta are venituri) conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 248/2019;
 • veniturile realizate de fiecare susținător legal în parte se raportează la intervalele din tabelul prevăzut în H.C.G.M.B. nr. 248/2019 pentru a se stabili procentul ce urmează să fie achitat;
 • procentul stabilit se aplică pentru suma rămasă, pentru fiecare susținător legal, după ce s-a operat scăderea contribuției beneficiarului.

Dacă prin aplicarea cotei prevăzute se acoperă valoarea totală a contribuţiei lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii diferenţei de contribuţie.

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei dependente şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana dependentă, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi prin hotărâre judecătorească.

Dacă timp de trei luni consecutiv beneficiarul sau cel obligat la acoperirea contribuţiei nu plăteşte deloc sau plăteşte în parte contribuţia de întreţinere stabilită pentru acordarea serviciilor socio-medicale prin angajamentul de plată, se va proceda la recuperarea sumelor datorate şi la externarea beneficiarului din centrul de îngrijire şi asistenţă.

Nivelul contribuţiei plătite de beneficiarul care se internează în unitatea de îngrijire se va reține din veniturile beneficiarului, iar când acesta nu are nici un venit sau veniturile îi sunt insuficiente pentru acoperirea contribuției stabilite, aparţinătorii vor plăti diferenţa până la completarea contribuției.
Beneficiarul și/sau aparținătorii vor semna un angajament de plată în baza căruia vor achita contribuția sau diferența la plata contribuției. Dacă beneficiarul nu are un astfel de aparţinător ce poate fi obligat la plata diferenţei de contribuţie, (fiu/fiică, soţ/soţie, părinte, frate/soră, bunici, nepoți), beneficiarul va plăti drept contribuţie doar din veniturile lui, chiar dacă acestea nu ajung la nivelul contribuției stabilite.

De menţionat este faptul că, atunci când o persoană dependentă este internată într-un centru rezidenţial de stat unde beneficiază de servicii de îngrijire, nu poate beneficia şi de indemnizaţie de handicap sau indemnizaţie de însoţitor, astfel încât venitul acesteia rămâne doar cel pe care îl primește permanent, în fiecare lună și poate să provină din: pensia la limită de vârstă, salariu sau pensie de întreţinere, alte indemnizații sau venituri sub orice formă.

Criteriile de eligibilitate

 • persoana este încadrată în grad de dependență, conform Fișei de Evaluare Sociomedicală;
 • are domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Bucureşti;
 • deţine decizie de internare aprobată de Directorul General al D.G.A.S.M.B.

Acte Necesare

În vederea accesării serviciilor din cadrul Centrului Rezidențial – “Sf. Teodora”, persoanele doritoare întocmesc un dosar cu următoarele documente:
Cerere din partea solicitantului sau reprezentantului legal (tutore, curator);
 • Declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau întreţinători legali. În cazul în care aceştia există, la dosar se va anexa declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana dependentă şi să prezinte eventuale acte doveditoare (este permis în acest centr accesul persoanelor care au contract de întreţinere sau orice act juridic încheiat între părţi din care să rezulte fără echivoc intenţia de a se obliga la întreţinere);
 • Certificatul medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale:
 • RPR/VDRL/RBW (pentru persoanele cu vârsta de până la 70 ani);
 • Test SIDA/HIV (pentru persoanele cu vârsta de până la 70 ani);
 • Testare VHB și VHC;
 • Coprocultură și coproparazitologic;
 • Urocultură;
 • Testare TBC;
Formularul de evaluare completat de medicul de familie.
 • Adeverinţă eliberată de I.N.M.L. cu privire la capacitatea de discernământ a persoanei în cauză, în situaţia în care echipa pluridisciplinară care efectuează evaluarea sociomedicală are îndoieli cu privire la starea de sănătate mintală a persoanei care solicită internarea. În cazul în care se declară că persoana nu are discernământ, internarea se va face numai după punerea sub interdicţie, dacă are familie sau întreţinători legali, sau cu acordul autorităţii tutelare în cazul persoanelor singure;
 • Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreşte internarea şi ale persoanelor obligate la plata contribuţiei conform legii (soţ, soţie, copii, reprezentant legal sau persoane obligate la întreţinere în baza unor acte legale) – Certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, deces, dispoziţie de tutelă sau curatelă, acolo unde este cazul, etc.;
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind modalitatea prin care doreşte să intre în posesia sumelor de bani din venitul reprezentând diferenţa rămasă în urma achitării contribuţiei lunare ori, după caz, desemnarea persoanei care va încasa suma de bani mai sus menţionată;
Fisa de Evaluare Sociomedicală, conform H.G. nr. 886/2000, completată de către medicul specialist și asistentul social;
 • Adeverinţă de venit a aparţinătorilor (în care se va specifica salariul net) doar dacă beneficiarul nu îşi poate achita singur din veniturile propii contribuţia lunară. În acest caz, informațiile se vor corela cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 248/2019);
 • Adeverinţă de venit a solicitantului, sau ultimul talon de pensie;
 • Investigaţii paraclinice solicitate, efectuate până la momentul internării, după caz;
 • Documente doveditoare ale situaţiei locative (copie contractul casei proprietate personală, copie contractul de vânzare – cumpărare, copie act de donaţie, copie act moştenire, copie contract de închiriere);
 • Adresa din partea D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde domiciliază solicitantul prin care se atestă faptul că acestuia nu i se asigură protecţia şi îngrijirea în centrele rezidențiale, aflate în subordine;
Angajament de plată pentru contribuţia lunară de întreţinere (beneficiar) și, după caz, Angajament de plată pentru diferenţa până la acoperirea contribuției (susținători legali).

Documentele prin care se solicită accesarea serviciilor centrului pot fi depuse astfel:

 • La Registratura D.G.A.S.M.B., situată la sediul din str. Constantin Mille nr. 10, sector 1;
 • Prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail: registratura@dgas.ro.

Etapele analizarii dosarului:

Dosarele complete ale solicitanţilor se analizează de către o Comisie de admitere constituită la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti și întrunește o dată pe lună, pe data de 25 a lunii în curs.

Dacă data de 25 este în weekend sau este sărbătoare legală, Comisia se întrunește în prima zi lucrătoare.

În ședințele de lucru ale Comisiei de admitere vor fi analizate numai dosarele complete depuse la Registratura D.G.A.S.M.B, până la data de 24 ale lunii curente, ora: 14:00.

Dosarele complete analizate în Comisie și acceptate vor primi un număr pe lista de așteptare, în funcție de numărul de înregistrare și punctajul obținut la evaluarea situaţiei socio-economică.

Primirea propriu-zisă va avea loc în ordinea stabilită pe lista de aşteptare pe măsură ce se eliberează un loc.

Admiterea efectivă în Centre este condiționată de: locurile libere, externări, excluderi, deces.

Legislație în domeniu

 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
 • H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
 • H.C.G.M.B. nr. 248/2019 privind stabilirea costului mediu lunar pentru beneficiarii centrelor rezidențiale și centrelelor de zi aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București cât și a contribuției lunare de întreținere și a metodologiei de calcul pentru beneficiarii centrelor de îngrijire și asistență pentru persoanele dependente etc.
 • H.G. nr. 1253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut