Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Biroul

Ajutor social comunitar pentru familia monoparentală

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Str. Constantin Mille 10, Sector 1, Bucureşti – 010142

Contact:

Șef Serviciu: Sârghi Raluca-Alexandra
Șef Birou: Ciobotaru Cătălina
Telefon: 021.314.23.15 tasta #3

Program de lucru al instituției:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 – 16:30

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Program de lucru cu publicul la locațiile de depunere a dosarelor:

Luni – Joi, între orele 9:00 – 15:00

Atenție: VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

Locație

Strada Constantin Mille 10

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

* instituția noastră asigură, în mod gratuit, realizarea fotocopiilor după documentele necesare la dosar, însă sunt acceptate și fotocopii ale documentelor (altele decât cele care trebuie prezentate în original), în situația în care le aveți, la momentul prezențării la ghișeu

Atribuții
– asigură şi organizează activitatea de primire a cererilor privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social acomunitar pentru familia monoparentală;
– asigură activitatea de primire, înregistrare și procesare a documentelor doveditoare transmise de către solicitanții/beneficiarii stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală în vederea actualizării informațiilor;
– verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală, conform procedurilor prevăzute de lege și stabilite prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;
– asigură informarea solicitanților/beneficiarilor de stimulent financiar/ajutor social comunitar cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

Servicii Acordate

Ajutor social comunitar pentru familia monoparentală al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează:

 • până la 200 lei inclusiv, după cum urmează: 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru familia cu 2 copii, 900 lei pentru familia cu 3 copii și 1200 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
 • peste 201 lei şi până la 530 lei inclusiv, după cum urmează: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii și 800 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

Potrivit prevederilor menţionate în Metodologia privind acordarea ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală, Anexa 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București Nr. 516/23.08.2018 pentru modificarea H.C.G.M.B. nr. 492/31.10.2017, de ajutorul social comunitar beneficiază familiile formate din persoana singură și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta.

Potrivit prevederilor menţionate în Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, la art. 22, al. (5) „termenul familie monoparentală desemnează familia formată din persoană singură și copilul/copiii aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta”. Totodată, potrivit alin. (6) din legea menționată „ prin persoană singură, se înțelege persoana care se află în una din următoarele situații:

a) este necăsătorită (și nu se află într-o relație de uniune consensuală – concubinaj);
b) este văduvă (document doveditor: certificat de deces soț/soție);
c) este divorțată (document doveditor: hotărâre judecătorească de divorț/ procedură notarială de divorț);
d) al cărei soţ/soție este declarat/declarată dispărut/disparută prin hotărâre judecătorească;
e) al cărei soţ/sotie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (document doveditor emis de unitatea în care se execută pedeapsa, în care să se precizeze perioada detenției);
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una  dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului maternal profesionist.

Condiții de acordare:

 •  părintele are domiciliul sau viză de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;
 • solicitantul nu figurează cu datorii neeșalonare la bugetul local;
 • stimulentul se acordă doar prin virament bancar;

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

 • nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia privind acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală, Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 516/2018;
 • în urma verificării în teren, asistenții sociali constată că există inadvertențe între documentele depuse la dosar și situația în fapt;
 • dosarul depus este incomplet.

După constituirea dosarului cu toate documentele enunțate mai sus, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București vor efectua anchetă socială la domiciliul solicitanților de ajutor social comunitar pentru familia monoparentală.

Obligațiile beneficiarilor:

● Dosarul depus la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în vederea acordării ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală, trebuie actualizat la fiecare 6 luni, până cel târziu la sfârșitul lunilor aprilie și octombrie, anual, pentru a preîntâmpina suspendarea și încetarea dosarului.

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

 • nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia privind acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală, Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 516/2018;
 • în urma verificării în teren, asistenții sociali constată că există inadvertențe între documentele depuse la dosar și situația în fapt;
 • dosarul depus este incomplet.

După constituirea dosarului cu toate documentele enunțate mai sus, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București vor efectua anchetă socială la domiciliul solicitanților de ajutor social comunitar pentru familia monoparentală.

Acte Necesare

Cerere tip (se completează la locația de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului);
Declarație privind componența familiei (se completează la locația de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului);

– Date de contact valabile: număr de telefon, adresă e-mail;
– Acte de identitate părinte și copii;
– Istoric de domiciliu pentru titularul cu Carte de Identitate provizorie;
– Adeverinta de stare civila emisa de Serviciul de stare civila din cadrul Evidenței populației;
– Adeverință de la Penitenciar pentru soțul / concubinul / tatăl copiilor, privind data reținerii și data eliberării (dacă este cazul) ;
– Documente /declarație privind domiciliul și/sau adresa de reședință;
– Documente privind veniturile: talon/ extras de cont pensie, alocatie copii, pensia alimentară, adeverinta de venit salarial lunar, document privind alte venituri realizate/ încasate;

Dosarul trebuie actualizat

În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul ajutorului social comunitar are obligația ca, în termen de maxim 15 zile, să comunice, în scris, modificările intervenite la D.G.A.S.M.B. și să prezinte documente doveditoare;

Astfel, potrivit Anexei 1 la H.C.G.M.B. nr. 516/23.08.2018, obligația dumneavoastră este să comunicați, în scris, Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în termen de maxim 15 zile, orice modificare cu privire la situația familială (stare civilă : căsătorit/ă, necăsătorit/ă, divorțat/ă, văduv/ă, uniune consensuală, acte de identitate, adresă, situație socio-economică a familiei), a veniturile realizate de membrii acesteia și să prezentați documente doveditoare, respectiv să depuneți la D.G.A.S.M.B. o nouă cerere privind modificarea cuantumului însoțită de declarație privind modificările intervenite, documente care se înregistrează sediul D.G.A.S.M.B. din Constantin Mille nr. 10, sector 1, București sau pe e-mailul nounascutisimonoparentale@dgas.ro.

Modificarea cuantumului ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Ajutorul social comunitar pentru familia monoparentală are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

Pentru orice informații sau întrebări suplimentare referitoare la cererea dumneavoastră și stimulentul financiar solicitat vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0213142315, tasta 3, Serviciul Stimulente Financiare, Biroul Stimulent Nou Născut și Monoparental sau pe adresa e-mail:
nounascutisimonoparentale@dgas.ro.

Formular actualizare documente, dacă este cazul (se completează la locația de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului); se completează în situația în care dosarul a fost deja depus și sunt necesare actualizări
Informare condiții de acordare (se completează la locația de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului);
Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la locația de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului);

* instituția noastră asigură, în mod gratuit, realizarea fotocopiilor după documentele necesare la dosar, însă sunt acceptate și fotocopii ale documentelor (altele decât cele care trebuie prezentate în original), în situația în care le aveți, la momentul prezențării la ghișeu

Legislație în domeniu

 • Codul Civil;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027;
 • H.C.G.M.B. nr. 492/2017 privind acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală, modificată prin nr. H.C.G.M.B. nr. 516/2018;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare;

Centre Partenere D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut