Logo

Protecția Copilului

MFTES – ANPDCA

Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

Partener DGASMB

Ajutor social comunitar pentru familia monoparentală

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Str. Constantin Mille 10, Sector 1, Bucureşti – 010142

Contact:

Șef Birou: Ciobotaru Cătălina
Telefon: 021.314.23.15 tasta 3

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Program de lucru al instituției:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 – 16:30

Program de lucru cu publicul la locațiile de depunere a dosarelor:

Luni – Joi, între orele 9:00 – 15:00

Atenție: VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

Locație

Strada Constantin Mille 10

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

Descriere EXTRA: Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

* instituția noastră asigură, în mod gratuit, realizarea fotocopiilor după documentele necesare la dosar, însă sunt acceptate și fotocopii ale documentelor (altele decât cele care trebuie prezentate în original), în situația în care le aveți, la momentul prezențării la ghișeu

Atribuții
– asigură şi organizează activitatea de primire a cererilor privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social acomunitar pentru familia monoparentală;
– asigură activitatea de primire, înregistrare și procesare a documentelor doveditoare transmise de către solicitanții/beneficiarii stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală în vederea actualizării informațiilor;
– verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală, conform procedurilor prevăzute de lege și stabilite prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;
– asigură informarea solicitanților/beneficiarilor de stimulent financiar/ajutor social comunitar cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

Servicii Acordate

Ajutor social comunitar pentru familia monoparentală al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează:

 • până la 200 lei inclusiv, după cum urmează: 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru familia cu 2 copii, 900 lei pentru familia cu 3 copii și 1200 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
 • peste 201 lei şi până la 530 lei inclusiv, după cum urmează: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii și 800 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
 • Beneficiarii ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală sunt familiile cu domiciliul sau resedința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, formate din persoana singură și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta.

Ajutorul social comunitar se acordă lunar familiilor monoparentale al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 530 lei inclusiv.

Ce înseamnă “familie monoparentală”?

O persoană singură care se află în una dintre următoarele situaţii:

a. este necăsătorită (și nu se află într-o relație de uniune consensuală – concubinaj);

b. este văduvă (document doveditor: certificat de deces soț/soție);

c. este divorțată (document doveditor: hotărâre judecătorească de divorț, dovadă încredințare copil/copii, certificat divorț notarial împreună cu înțelegerea notarială privind situația copiilor);

d. al cărei soţ/soție este declarat/declarată dispărut/disparută prin hotărâre judecătorească;

e. al cărei soţ/sotie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (document doveditor emis de unitatea în care se execută pedeapsa, în care să se precizeze data încarcerării și perioada detenției);

f. nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);

g. a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului maternal profesionist.

 • părintele are domiciliul sau viză de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;
 • solicitantul nu figurează cu datorii neeșalonare la bugetul local;
 • stimulentul se acordă doar prin virament bancar;

Obligațiile beneficiarilor:

 • în cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul ajutorului social comunitar are obligația ca, în termen de maxim 15 zile, să comunice D.G.A.S.M.B., în scris, modificările intervenite și să prezinte documente doveditoare;
 • să depună la D.G.A.S.M.B. o nouă cerere privind modificarea cuantumului, însoțită de declarație cu modificările intervenite;

Modificarea cuantumului ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia.

Ajutorul social comunitar pentru familia monoparentală are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

!!! Vă recomandăm să actualizați dosarul cu documentele privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate la fiecare 6 luni !!!

 • nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia privind acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală, Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 516/2018;
 • în urma verificării în teren, asistenții sociali constată că există inadvertențe între documentele depuse la dosar și situația în fapt;
 • dosarul depus este incomplet.

Acte Necesare

Cerere tip (se completează la locația de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului);
Declarație privind componența familiei (se completează la locația de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului);
 • Extras de cont* pentru efectuarea viramentului bancar;

*extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc sau on-line, în formatul standard al băncii (în care să se regăsească datele de identificare ale titularului de cont);

 • Carte de identitate solicitant (dovada domiciliului/reședinței pe raza administrativ teritorială a municipiului București de minim 6 luni se face prin anexarea unei fotocopii după cartea de identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu eliberată de Direcția de Evidență a Persoanelor de sector);
 • Certificat naștere copil/copii, carte de identitate copil/copii cu vârsta de peste 14 ani;
 • Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale de sector (DGITL) pentru solicitantul ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală, din care reiese faptul că acesta nu are datorii neeșalonate către bugetul local (în situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să depuneți documentele doveditoare, respectiv: Decizie/Hotărâre judecătorească de eșalonare etc., grafic, chitanțe); a NU se confunda cu ANAF
  (exceptie fac sectoarele 1, 3, 5 și 6 unde D.G.A.S.M.B., conform Protocoalelor de colaborare, are posibilitatea tehnică de a interoga situația privind datoriile la bugetul local)
 • Adeverință de venit sau adeverință de venit impozabil (act de stare materială/financiară de la Circa/Administraţia Financiară etc.), după caz.

Ex: dovadă încasare pensie (talon de pensie, dovadă încasare în cont)

 • Documente care atestă calitatea de familie monoparentală (consultați secțiunea “Beneficiari”);
Formular actualizare documente, dacă este cazul (se completează la locația de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului); se completează în situația în care dosarul a fost deja depus și sunt necesare actualizări
Informare condiții de acordare (se completează la locația de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului);
Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la locația de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului);

* instituția noastră asigură, în mod gratuit, realizarea fotocopiilor după documentele necesare la dosar, însă sunt acceptate și fotocopii ale documentelor (altele decât cele care trebuie prezentate în original), în situația în care le aveți, la momentul prezențării la ghișeu

Legislație în domeniu

 • Codul Civil;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027;
 • H.C.G.M.B. nr. 492/2017 privind acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală, modificată prin nr. H.C.G.M.B. nr. 516/2018;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare;

Centre Partenere D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut