Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Biroul

Stimulent financiar pentru nou-născuți

nov. 1, 2023

Brand Name

Info & Contact

Contact:

Șef serviciu: Sârghi Raluca-Alexandra
Șef Birou: Ciobotaru Cătălina
Telefon: 021.314.23.15 tasta #3

}

Program de lucru al instituției:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 – 16:30

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Program de lucru cu publicul la locațiile de depunere a dosarelor:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi: 09:00 – 15:00

Atenție: VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

Locație #3

Adresă:

#bebedebucuresti 2 – (în incinta Complexului de Servicii Sociale – OMINIS) – Strada Turnu Măgurele nr. 17 A, sector 4.

Adresă:

#bebedebucuresti 3 – (în incinta sediului Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București) – Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1.
Str. Constantin Mille nr. 10
Turnu Măgurele 17 A,

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

Biroul stimulent nou-născut și monoparental are următoarele atribuții:

– asigură şi organizează activitatea de primire a cererilor privind acordarea stimulentului
financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social acomunitar pentru familia monoparentală;
– asigură activitatea de primire, înregistrare și procesare a documentelor doveditoare transmise de către solicitanții/beneficiarii stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social
comunitar pentru familia monoparentală în vederea actualizării informațiilor;
– verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală, conform procedurilor prevăzute de lege și stabilite prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;
– asigură informarea solicitanților/beneficiarilor de stimulent financiar/ajutor social comunitar cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

În atenția solicitanților stimulentului financiar pentru nou-născuți!!!!

Motivele cele mai întâlnite care stau la baza respingerii unor dosare privind acordarea
stimulentului financiar pentru nou-născuți, sunt următoarele:

1. Solicitantul/ titularul dosarului figurează cu DATORII LA BUGETUL LOCAL (la
momentul depunerii dosarului este necesar să nu aveți datorii la Direcția Generală de
Impozite și Taxe Locale (DGITL); a nu se confunda cu ANAF
2. DEPĂȘIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARULUI, RESPECTIV O LUNĂ
DE LA NAȘTEREA COPILULUI
3. Solicitantul/ titularul dosarului NU ARE DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA DE CEL
PUȚIN 6 LUNI PE RAZA MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Astfel, vă rugăm, ca înainte de depunerea dosarului, să vă asigurați că nu sunteți în una dintre situațiile menționate și să citiți cu atenție condițiile de acordare a stimulentului.

Servicii Acordate

Stimulent financiar pentru nou-născuți în cuantum de 2500/lei/nou-născut

Beneficiarii stimulentului financiar pentru nou-născuți sunt părinții/părintele copilului/copiilor nou-născuți, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București de cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, iar nașterea este necesar să fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu paturi de la nivelul municipiului București.

 • Stimulentul financiar se acordă o singură dată, pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere;
 • Termenul de depunere a dosarului este de 1 (o) lună de la data nașterii copilului;
 • Cel puțin un părinte are domiciliul sau reședința în municipiul București de cel puțin 6 (șase) luni înainte de depunerea cererii;
 • Nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din cadrul unităților sanitare, publice sau private, cu paturi de la nivelul municipiului București;
 • La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original;
 • Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet;
  Stimulentul financiar nu se acordă solicitanților care au datorii neeșalonate către bugetul local.

Nu beneficiază de stimulentul financiar persoanele care:

 • Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia de acordare;
 • Au depus dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
 • Nu au respectat termenul de depunere a cererii;

Acte Necesare

Cerere tipizată (se completează la locațiile de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului);
Declarație condiții cumulative (se completează la locațiile de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului);

Declarație de consimțământ (se completează la locațiile de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului) completată de părintele în contul căruia nu se virează stimulentul/nu încasează stimulentul în numerar.

Această declarație este necesară pentru prevenirea situațiilor în care unul dintre părinți nu este de acord ca celălalt părinte să încaseze stimulentul;

 • Certificatul de naștere al copilului, ( poză/scan a originalului – pentru dosarele depuse prin e-mail // original și copie pentru dosarele depuse fizic, la punctele de lucru) sau număr de înregistrare* care conține CNP-ul copilului eliberat de Biroul de înregistrare nașteri de la Oficiul de Stare Civila, în cazul în care nu s–a eliberat certificatul de naștere;

* dosarul se completează cu certificatul de naștere al copilului imediat ce este emis de Biroul înregistrări acte de naștere ( poză/scan a originalului – pentru dosarele depuse prin e-mail // original și copie pentru dosarele depuse fizic, la punctele de lucru);

 • Biletul de ieșire din spital al nou-născutului sau certificat medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară (copie);
 • Actul de identitate* al părinților, original;

* este necesar ca solicitantul să aibă domiciliul stabil sau reședința în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii (dovada acestui fapt se face prin cartea de identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu, eliberată de Direcția de Evidență a Persoanelor de sector); viza de reședință, dacă este cazul;

 • Extras de cont* pentru efectuarea viramentului bancar, după caz;

*extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc sau on-line, în formatul standard al băncii (în care să se regăsească datele de identificare ale titularului de cont);

 • Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) de sector pentru solicitantul stimulentului, din care reiese faptul că acesta nu are datorii neeșalonate către bugetul local (în situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să depuneți documentele doveditoare, respectiv: Decizie/Hotărâre judecătorească de eșalonare etc., grafic, ultima chitanță); a NU se confunda cu ANAF;

(exceptie fac sectoarele 1, 3, 5 și 6 unde D.G.A.S.M.B., conform Protocoalelor de colaborare, are posibilitatea tehnică de a interoga situația privind datoriile la bugetul local)

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la locațiile de depunere sau se descarcă dând click pe titlul documentului);

Pentru dosarele depuse prin e-mail, toate documentele se vor încărca în format poză/scan a originalului (după caz)

* instituția noastră asigură, în mod gratuit, realizarea fotocopiilor după documentele necesare la dosar, însă sunt acceptate și fotocopii ale documentelor (altele decât cele care trebuie prezentate în original), în situația în care le aveți, la momentul prezențării la ghișeu

Cerere reprogramare numerar

Legislație în domeniu

 • Codul Civil;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 209/2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare;
Informare Hotarare 25/2021 CNCD

Centre Partenere D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut