Logo

Protecția Copilului

MFTES – ANPDCA

Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

Partener DGASMB

Acordare scutire de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru familiile cu dificultăţi financiare

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Str. Constantin Mille 10, Sector 1, Bucureşti – 010142

Relații cu publicul:

Șef Serviciu: Mirela NACU
Telefon – 0751519864

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Adrese E-mail:

Program:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi: 09:00 – 15:00, după cum urmează:

Cererile pentru scutirea de la plata Serviciilor aferente perioadei 1 ianuarie – 30 iunie, se vor depune în intervalul 01 octombrie – 30 noiembrie, anul precedent.

Cererile pentru scutirea de la plata Serviciilor aferente perioadei 1 iulie – 31 decembrie anul curent, se vor depune în intervalul 1 aprilie – 31 mai, în acelaşi an.

Locație

Strada Constantin Mille 10

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

Asigură Secretariatul tehnic al Comitetului de Solidaritate privind scutirea de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru familiile cu dificultăţi financiare;

Soluţionează în condiţiile legii petiţiile adresate instituţiei având ca obiect scutirea de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru familiile cu dificultăţi financiare;

Întocmeşte şi transmite, la termen, situația centralizatoare privind solicitările eligibile în vederea procesării acestora de către S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

DE REȚINUT!

Orice modificare cu privire la situaţia financiară a persoanei singure sau a familiilor cu dificultăţi financiare se comunică, în scris, în termen de 5 zile la D.G.A.S.M.B.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.

Servicii Acordate

Prin Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Bucureşti, se acordă scutirea de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, pentru persoanele defavorizate, respectiv familiile şi persoanele singure, cu dificultăți financiare definiți ca și consumatori vulnerabili, care locuiesc pe raza municipiului Bucureşti.

Scutirea de la plata Serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora, locuință situată în municipiul București

Beneficiarii prezentului program sunt consumatorii vulnerabili, respectiv persoana singură sau familia care nu îşi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de plata serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare şi ale căror venituri sunt situate între următoarele limite:

 

 • familiile (altele decât cele formate numai din pensionari) cu venituri nete lunare pe membru de familie de până la 658 de lei inclusiv;
 • persoanele singure (altele decât pensionarii) cu venituri nete lunare pe membru de familie de până la 658 de lei inclusiv;
 • pensionarii cu venituri nete lunare egale cu indemnizația socială pentru pensionari, inclusiv familiile formate numai din pensionari.
Titularul dreptului la scutirea de la plată a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.
 • Cuantumul venitului minim luat în considerare la stabilirea dreptului persoanelor care pot beneficia de scutire, precum şi nivelul veniturilor se raportează la indicatorul social de referinţă, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) – (4) din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare. La stabilirea cuantumului venitului net lunar pe membru de familie se va în considerare valoarea stabilită pentru coşul minim ”de subzistență” și valoarea stabilită prin OUG nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare referitoare la indemnizația socială pentru pensionari.
 • Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate veniturile nete pe care membrii familiei sau persoana singură le-a realizat în luna anterioară solicitării scutirii de la plata Serviciilor de apă și canalizare
 • La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei, nu se iau în calcul următoarele venituri:

a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza art. 58 al Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;

c) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, conform legii, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;

d) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;

e) sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;

f) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

g) sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.

Nu beneficiază de scutire de la plata Serviciilor familiile sau persoanele singure care:

a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate;
b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
c) nu au respectat termenul de depunere a cererilor;
d) nu figurează cu domiciliul stabil la adresa pentru care este solicitată scutirea;
e) figurează cu restanţă la facturile de apă şi canalizare la data depunerii cererii de acordare a scutirii de la plata Serviciilor.

Acte Necesare

Cerere privind scutirea de la plata serviciilor de apă şi canalizare
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru acordarea scutirii de la plata serviciilor de apă şi canalizare
 • Actele doveditoare privind componenţa familiei;
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către toţi membrii familiei (adeverinţă de venit net eliberată de către angajator; talon de pensie/indemnizaţii; pentru persoanele care nu realizează venituri, adeverinţă de venit eliberată de către A.N.A.F.);
 • Acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 • Contractul locuinţei sau, după caz, copie după contractul de închiriere a locuinţei sau împuternicirea legală de către proprietarul locuinţei sau de către titularul contractului de închiriere a unui alt membru de familie major;
 • Adeverinţă eliberată de către Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să reiasă că nu figurează cu restanţe la facturile de apă şi canalizare la data depunerii cererii de acordare a scutirii de la plata Serviciilor şi numărul persoanelor care locuiesc la adresa solicitantului, înscrise în cartea de imobil şi luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere, respectiv, ultima factură emisă de către S.C. APA NOVA Bucureşti S.A.;
 • Documente eliberate de asociaţia de proprietari care atestă faptul că persoanele nu figurează cu restanţe la plata facturilor individuale de apă și/sau canalizare;
 • Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro.

Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:

 • certificatele de naştere ale copiilor;
 • certificat de căsătorie sau certificat de deces, după caz;
 • hotărârea definitivă de încuvinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau de curator;
 • adeverinţe de elev sau student eliberate în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea scutirii de la plata serviciilor de apă şi canalizare; în adeverinţa de elev sau de student se va menţiona dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia.

Pentru persoanele care domiciliază în imobile administrate fără o asociaţie de proprietari sau locatari, vor depune la dosar, în fotocopie, ultima factură emisă de către S.C. APA NOVA Bucureşti S.A. pentru imobilul respectiv, care să ateste faptul că solicitantul nu figurează cu restanţe la plata facturilor de apă.

Persoanele sau familiile care solicită prelungirea scutirii de la plata Serviciilor pentru următoarea perioadă de 6 şase luni, vor depune cerere (Formular) şi declaraţie pe propria răspundere (Formular), împreună cu documentele care atestă că nu figurează cu restanţe la facturile de apă si canalizare.

Legislație în domeniu

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 646/16.04.2018.
 • Actul Adiţional nr. 10 la Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent şi S.C. APA NOVA S. A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti.

Centre Partenere D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut