Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Îngrijiri la domiciliu

nov. 1, 2023

Brand Name

Info & Contact

Adresă:

Strada Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4, București (în incinta Liceului Tehnologic Dacia)

Relații cu publicul:

Șef Serviciu: Ana Maria BRAN
Telefon: 0769.142.805

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Adrese E-mail:

Program:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 – 16:30

Locație

Strada Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4, București (în incinta Liceului Tehnologic Dacia)

Mijloace de Transport

Autobuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

 • acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în conformitate cu nevoile beneficiarilor ținând cont de prevederile standarelor minime de calitate;
 • prevenirea declinului funcțional al beneficiarilor;
 • menținerea la domiciliu sau în comunitate pe o perioadă cât mai lungă a beneficiarilor, prevenind instituționalizarea.

Servicii Acordate

Principalele servicii acordate de Serviciul Îngrijiri la Domiciliu constă în ajutor pentru
activităţile de bază ale vieţii zilnice și ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii
zilnice, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 8 a ordinulului nr. 29/2019, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;
 • ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber; deplasarea pentru plătirea facturilor, ridicarea unor reţete, aprovizionare, deplasarea la unităţi medicale, ajutor la prepararea hranei sau livrarea acesteia;

În funcție de evaluarea efectuată de medicul Serviciului Îngrijiri la Domiciliu, pot fi acordate și următoarele servicii de îngrijire:

 • educaţie pentru sănătate, monitorizarea parametrilor fiziologici, monitorizarea glicemiei, clismă, îngrijirea escarelor, administrarea medicamentelor, comunicare în scop terapeutic.

Persoanele vârstnice (minim 65 ani în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011) cu domiciliul/reședința pe raza municipiului București, încadrate într-un grad de dependență și aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială.

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

 • este încadrat/ă în grad de dependență, conform Fişei de Evaluare socio-medicală;
 • este persoană vârstnică conform Legii nr. 292/2011;
 • are domiciliul sau reședința pe raza municipiului București;
 • a depus un dosar complet cu toate documentele necesare;
 • nu se poate gospodări singur/ă şi nu îşi poate efectua deplasările pentru procurarea hranei, medicamentelor etc./nu are întreţinători sau aceştia nu se pot ocupa de îngrijirea persoanei dependente ori nu îi pot acorda sprijinul necesar în vederea realizării activităților zilnice, de bază și instrumentale;
 • deţine Decizie de acordare a serviciilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu.

Constituie motiv de suspendare următoarele:

 • plecarea din localitate;
 • În cazul în care starea de sănătate a beneficiarului impune internare într-o unitate pentru tratament;
 • La cererea beneficiarului;
 • În cazul în care beneficiarul este instituționalizat într-un centru rezidențial.

Constituie motiv de încetare următoarele:

 • expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
 • acordul părților privind încetarea contractului;
 • scopul contractului a fost atins;
 • nerespectarea eticii morale;
 • forța majoră, dacă este invocată;
 • în cazul instituționalizarii într-un centru rezidențial pe o perioadă mai mare de 6 luni;
 • la cererea motivate;
 • în cazul decesului beneficiarului.

Consideraţii generale cu privire la contribuţia lunară de întreţinere:

Serviciile sunt acordate fără plata unei contribuţii, cheltuielile reprezentând contribuţia lunară de întreţinere se suportă din bugetul local al municipiului Bucureşti

Acte Necesare

În vederea accesării serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanele doritoare întocmesc un dosar cu următoarele documente:
Cerere prin care se solicită serviciile de îngrijire la domiciliu;

Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu are copii sau întreținători legali.

În cazul în care aceștia există, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe proprie
răspundere cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana dependentă și să prezinte
eventuale acte doveditoare;

 • Copii ale actelor de identitate ale persoanei care doreşte accesarea serviciilor;
 • Fișa de Evaluare Sociomedicală, conform H.G. nr. 886/2000, cu modificări și completări ulterioare;
 • Alte documente medicale, dacă acestea există;

Declarația pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că solicitantul nu beneficiază de alte servicii de îngrijire la domiciliu;

Declarație privind locația unde vor fi acordate serviciile (se completează numai în cazul
în care adresa de domiciliu din actul de identitate diferă de locul unde vor fi prestate
serviciile).

Documentele prin care se solicită accesarea serviciilor centrului pot fi depuse astfel:

 • La Registratura D.G.A.S.M.B., situată la sediul din str. Constantin Mille nr. 10, sector 1;
 • Prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail: registratura@dgas.ro

Etapele analizarii dosarului:

Dosarele complete ale solicitanţilor se analizează de către o Comisie de admitere constituită la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti și întrunește o dată pe lună, pe data de 25 a lunii în curs.
Dacă data de 25 este în weekend sau este sărbătoare legală, Comisia se întrunește în prima zi lucrătoare.
În ședințele de lucru ale Comisiei de admitere vor fi analizate numai dosarele complete depuse la Registratura D.G.A.S.M.B, până la data de 24 ale lunii curente, ora: 14:00.
Dosarele complete analizate în Comisie și acceptate vor primi un număr pe lista de așteptare, în funcție de numărul de înregistrare și punctajul obținut la evaluarea situaţiei socio-economică.
Primirea propriu-zisă va avea loc în ordinea stabilită pe lista de aşteptare pe măsură ce se eliberează un loc.

Legislație în domeniu

 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, modificat și completat prin Ordinul nr. 2143/2022;
 • H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1492/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind îngrijirea de lungă durată şi îmbătrânirea active pentru perioada 2023 – 2030;
 • H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 248/2019 privind stabilirea costului mediu lunar pentru beneficiarii centrelor rezidențiale și centrelelor de zi aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București cât și a contribuției lunare de întreținere și a metodologiei de calcul pentru beneficiarii centrelor de îngrijire și asistență pentru persoanele dependente;
 • H.G. nr. 1253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut