Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Procedura de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat (ONG), în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale”

feb. 27, 2014 | Anunțuri Selecție Parteneri

Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale”

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014), pentru selecţia partenerului care aparţine sectorului privat,

Directia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat (ONG), în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale” finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului, pentru depunerea cererilor de finanţare sunt specificate în Ghidul Aplicantului şi Apelul pentru propuneri de proiecte Sinergii pentru viitor – Copii in situaţii de risc (apel de propuneri de proiecte lansat pe 18.12.2013, http://www.finantare.ro/granturile-see-apelul-sinergii-pentru-viitor-copii-in-situatii-de-risc.html, www.frds.ro).

Activitătile preconizate de DGASMB spre finantare se refera unui înființarea unui complex de servicii socio-educative care să fie format din: un centru de zi destinat copiilor de vârstă preșcolară, un centru de zi destinat copiilor de vârstă școlară cu dificultăți de învățare, două centre de consiliere și educație socială destinate copiilor de vârstă școlară, un centru mobil de educație preventivă, academie de vară pentru copii aflați în situații de risc.

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea ONG-urilor care respectă următoarele condiţii:

 • este o organizaţie non-profit înfiinţată în România, organizată şi gestionată conform legislaţiei româneşti privind organizaţiile ne-guvernamentale; Crucea Roşie şi structurile sale cu personalitate juridică româneşti sunt considerate eligibile;
 • are capacitatea, potrivit statutului său, de a acţiona în domeniul serviciilor abordate de proiect;
 • are o experienţă relevantă în furnizarea de servicii pentru tineri în domeniul abordat de proiect (ONG-ul a gestionat, în calitate de aplicant, cel puţin două proiecte relevante în acest domeniu, în ultimii cinci ani);
 • dovedeşte bonitatea profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

Activităţi eligibile pentru copii:

 • servicii ce vizează creșterea accesului copiilor în situaţii de risc la educaţia formală și nonformală (de ex., înfiinţare de servicii educaţionale complementare procesului educaţional, cum sunt “școală după școală”, mentorat școlar, alfabetizare, centre de zi pentru copii preșcolari, precum și activităţi extra-curriculare și de petrecere a timpului liber, cum ar fi tabere sau excursii educaţionale, vizite de studiu etc);
 • campanii de informare și educare pnetru creșterea nivelului de conștientizare privind nevoia de educaţie (va fi încurajată implicarea familiei și a comunităţii în întregul ei);
 • servicii de sprijin pentru copii și familiile lor, facilitându-se o mai bună integrare socială (ex., servicii menite să prevină separarea sau să faciliteye reintegrarea în familie a copiilor, consiliere psihologică și alte tipuri de servicii de suport pentru copii confruntaţi cu problem specifice – sunt victime ale traficului de fiinţe umane, ale violenţei domestice, abuzului, exploatării, excluziunii sociale, discriminării, rasismului etc.);
 • sesiuni de formare şi activităţi pentru schimbul de experienţă, vizite de studiu etc. pentru specialişti/ personal care furnizează servicii copiilor la risccu scopul de a dobândi noi cunoştinţe şi abilităţi specifice pentru a lucra cu ei;
 • acţiuni complementare menite să îmbunătăţească integrarea socială (ex., educaţie pentru sănătate, educaţie pentru un mediu curat, promovarea înţelegerii interculturale, rezolvarea nevoilor specifice ale copiilor care îi împiedică să meargă la școală, lucru cu părinţii/ tutorii sau alţi membri ai comunităţii etc);
 • stimulente care vizează creșterea motivaţiei și mobilizării beneficiarilor pentru activităţile proiectului (de ex., premii pentru beneficiarii care participă la anumite activităţi sau pentru beneficiarii cu o prezenţă constantă la activităţile proiectului, organizarea de competiţii sportive etc);
 • crearea de facilităţi corespunzătoare pentru furnizarea serviciilor, inclusiv lucrări de mică infrastructură (ex., construirea sau reabilitarea clădirilor în care se vor derula activităţile a copiilor).

ONG-urile interesate să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenție, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale” din data de 04.03.2014” la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Bucuresti, Serviciul Registratură, Str. Foisorului, nr. 56-58, Sector 3, București sau la adresa de e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 04.03.2013, ora 12.

Propunerile de parteneriat, cuprinzand și un buget sintetic, împreună cu o copie scanată după statutul organizației și informațile referitoare la finanțările anterioare sunt așteptate pe adresa de e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk pînă la data de 03.03.2014, ora 18:30.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată in data de 07.03.2014, pe site-ul DGASMB.

Articole Similare

Sari la conținut