Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Procedura de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat (ONG), în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale” finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014

mart. 11, 2014 | Anunțuri, Anunțuri Selecție Parteneri

Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale”

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014), pentru selecţia partenerului care aparţine sectorului privat,

Directia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat (ONG), în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale” finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului, pentru depunerea cererilor de finanţare sunt specificate în Ghidul Aplicantului şi Apelul pentru propuneri de proiecte Sinergii pentru viitor – Tinerii in situaţii de risc (apel de propuneri de proiecte lansat pe 18.12.2013, http://www.finantare.ro/granturile-see-apelul-sinergii-pentru-viitor-copii-in-situatii-de-risc.html, www.frds.ro).

Activitătile preconizate de DGASMB spre finantare se refera la înființarea unui centru de zi pentru tineri cu probleme HIV/SIDA.

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea ONG-urilor care respectă următoarele condiţii:

 •  este o organizaţie non-profit înfiinţată în România, organizată şi gestionată conform legislaţiei româneşti privind organizaţiile ne-guvernamentale; Crucea Roşie şi structurile sale cu personalitate juridică româneşti sunt considerate eligibile;
 •  are capacitatea, potrivit statutului său, de a acţiona în domeniul serviciilor abordate de proiect;
 •  are o experienţă relevantă în furnizarea de servicii pentru tineri în domeniul abordat de proiect (ONG-ul a gestionat, în calitate de aplicant, cel puţin două proiecte relevante în acest domeniu, în ultimii cinci ani);
 •  dovedeşte bonitatea profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

Activităţi eligibile pentru tineri:

 •  servicii ce vizează creșterea accesului tinerilor în situaţii de risc la educaţia formală și nonformală (de ex., programe educaţionale de tip “a doua șansă”, educaţie remedială, alfabetizare, centre comunitare de învăţare pe tot parcursul vieţii, precum și alte servicii de educaţie – dezvoltare personală, activităţi extra-curriculare și de petrecere a timpului liber, cum ar fi tabere sau excursii educaţionale, vizite de studiu etc);
 •  informare și comunicare/ campanii de conștientizare/ servicii pe diferite teme legate de nevoile grupurilor ţintă (de ex., importanţa educaţiei formale/ informale, frecventarea școlii, formarea continuă, voluntariatul, riscul de a deveni victimă a traficului de fiinţe umane, consumului de droguri, alcool etc., promovarea incluziunii sociale, cooperarea interculturală, o stare bună de sănătate, antreprenoriatul, protecţia mediului etc);
 •  studii având drept scop documentarea privind situaţia tinerilor în de risc, pentru a identifica şi a evalua nevoile lor sociale specifice, servicii pentru ocuparea forţei de muncă şi servicii educaţionale, pentru a evalua impactul furnizării serviciilor etc;
 •  servicii specifice pentru tinerii care părăsesc centrele rezidenţiale, la vârsta de 18 ani sau după (cum ar fi serviciile rezidenţiale, servicii care au scopul de a facilita reintegrarea tinerilor în familii etc);
 •  servicii de sprijin pentru tineri și familiile lor ce se confruntă cu probleme specifice (de ex.,abuz, trafic de persoane, violenţa domestică, excluziune socială, discriminare, rasism; tineri cuprobleme de comportament sau infractori sub supravegherea familiilor în vederea reintegrăriiîn societate, tinerii în detenţie sau în probaţiune, care trăiesc în unităţi/servicii de tiprezidenţial pentru copii şi tineri abandonaţi, copii şi tineri care suferă de o boală cronică etc);
 •  servicii integrate de angajare pentru tinerii în situaţii de risc (de ex., de orientare profesională, activităţi motivaţionale, creșterea gradului de conștientizare, asistenţă pentru găsire de locuri de muncă, consiliere și alte servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri, inclusiv asistenţă cu privire la modul de accesare și utilizare a micro-creditelor, târguri de locuri de muncă, cluburi de locuri de muncă etc);
 •  programe de formare pentru tineri în situaţii de risc privind îmbunătăţirea aptitudinilor și competenţelor cerute pe piaţa forţei de muncă (inclusiv cursuri IT, module de limbi străine, implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat, cu scopul de a îmbunătăţi cunoștinţele și abilităţile lor, consiliere și asistenţă pentru dezvoltare personală, consiliere în carieră etc);
 •  măsuri de sprijin pentru nevoile tinerilor în situaţii de risc, care sunt părinţi sau vor devein părinţi (de ex., educaţia parentală, consiliere și sprijin privind dezvăluirea sarcinii, sprijin în timpul sarcinii și nașterii, sprijin pentru tinerii taţi, asistenţă și formare pentru cadrele didactice care au de-a face cu părinţi adolescenţi);
 •  evaluarea competenţelor dobândite informal de către tineri în situaţii de risc, în scopul de a valida şi certifica cunoştinţele, competenţele și aptitudinile acestora pentru anumite locuri de muncă;
 •  acţiuni complementare menite să îmbunătăţească integrarea socială (ex., educaţie pentru sănătate, educaţie pentru un mediu curat, promovarea înţelegerii interculturale, rezolvarea nevoilor specifice ale tinerilor care îi împiedică să meargă la școală, lucru cu părinţii/ tutorii, îmbunătăţirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile etc);
 •  sesiuni de formare şi activităţi pentru schimbul de experienţă, vizite de studiu etc. pentru specialişti/ personal care furnizează servicii tinerilor defavorizaţi cu scopul de a dobândi noi cunoştinţe şi abilităţi specifice pentru a lucra cu ei;
 •  stimulente care vizează creșterea motivaţiei și mobilizării beneficiarilor pentru activităţile proiectului (de ex., premii pentru beneficiarii care participă la anumite activităţi sau pentru beneficiarii cu o prezenţă constantă la activităţile proiectului, organizarea de competiţii sportive etc);
 •  crearea de reţele și parteneriate pentru schimbul de experienţă și integrarea celor mai bune practici în sprijinirea tinerilor în situaţii de risc, inclusiv parteneriate cu entităţi din statele donatoare;
 •  crearea de facilităţi corespunzătoare pentru furnizarea serviciilor, inclusiv lucrări de mică infrastructură (ex., construirea sau reabilitarea clădirilor în care se vor derula activităţile educative, conectarea lor la utilităţi – apă, canalizare, electricitate etc., în scopul de a crea condiţii decente pentru furnizarea serviciilor, și/ sau reabilitarea principalelor căi de acces la aceste centre – drumuri, trotuare, poduri etc);
 •  alte servicii inovative cu scopul de a contribui la incluziunea socială a tinerilor în situaţii de risc (de ex., pilotarea măsurilor inovative pentru sistemul de educaţie).

ONG-urile interesate să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenție, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri Programul RO 10 “Copii si tineri în situații de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale si promovarea incluziunii sociale” din data de 04.03.2014” la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Bucuresti , Serviciul Registratură, Str. Foisorului, nr. 56-58, Sector 3, București sau la adresa de e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 12.03.2013, ora 12.

Propunerile de parteneriat, cuprinzand și un buget sintetic, împreună cu o copie scanată după statutul organizației și informațile referitoare la finanțările anterioare sunt așteptate pe adresa de e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk pînă la data de 12.03.2014, ora 18:30.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată in data de 14.03.2014, pe site-ul DGASMB.

Articole Similare

Sari la conținut