Biroul Stimulent Adulți cu Handicap

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București
Autobuze: 122, 137, 138, 268, 336, 381,601, 783
Troleibuze: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91
Metrou: staţia Universitate

Documentele necesare acordării stimulentului de integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap se depun:

 • la sediul din strada Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București (zona Cercului Militar – Calea Victoriei)

SAU

CERERILE TRANSMISE PRIN POȘTĂ NU SE PROCESEAZĂ!

Șef Birou: Ruști Alexandra

Telefon: 021.314.23.15 tasta 1

E-mail: adulticuhandicap@dgas.ro

Program: Luni – Vineri: 08:30 – 16:30

Program de lucru cu publicul la locațiile de depunere a dosarelor:

Luni – Joi, între orele 9:00 – 15:00

Atenție: VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

 • asigură şi organizează activitatea de primire a cererilor și a documentelor doveditoare privind acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 330/2017, corobotată cu H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare.
 • asigură informarea solicitanților de stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020;
 • O.U.G. nr. 51/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative;
 • H.C.G.M.B. nr. 330/2017 privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap;
 • H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare;

Stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap în cuantum de 500 lei/lună

Beneficiari:

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap sunt adulții cu handicap, încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii.

 • Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București;

Atenție! Nu puteţi primi stimulentul dacă aveţi certificat emis de alt judeţ decât sectoarele municipiului Bucureşti, chiar dacă aveţi transferat dosarul de plată al indemnizaţiei și dețineți un certificat înlocuit conform art. 3 din H.G. nr.  927/2006. STIMULENTUL SE PRIMEŞTE DOAR DE CĂTRE CEI CU CERTIFICAT EMIS DE SECTOR!!!!

 • S-au depus toate actele doveditoare menționate la secțiunea “Acte necesare”;
 • Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală);

Atenție! Dacă aveţi datorii, fie şi de 0,10 bani la bugetul local, nu veţi putea primi stimulentul până în luna achitării datoriilor. VĂ RUGĂM INSISTENT SĂ VERIFICAŢI LA DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE din sectorul în care locuiţi, cel puţin de două ori pe an (în lunile martie, septembrie şi, eventual, decembrie) situaţia dumneavoastră fiscală, chiar dacă ştiţi că sunteţi scutit pe baza certificatului de handicap. Anumite taxe şi impozite locale trebuie plătite şi de persoanele cu handicap (taxa de salubritate, impozit pe curtea blocului, amenzi etc.)!!!! DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI NU VĂ POATE ÎNŞTIINŢA ÎN SCRIS DACĂ AVEŢI DATORII, ESTE DE DATORIA DUMNEAVOASTRĂ SĂ VERIFICAŢI ACEST LUCRU ÎNAINTE DE DEPUNEREA DOSARULUI!!!

* în situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să depuneți documentele doveditoare, respectiv: Decizie/Hotărâre judecătorească de eșalonare etc., grafic, chitanțe;

 • Stimulentul se acordă doar prin virament bancar;

Nu beneficiază de stimulent persoanele care:

 • nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia de acordare;
 • au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
 • adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
 • adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
 • adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

*extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc sau on-line, în formatul standard al băncii (în care să se regăsească datele de identificare ale titularului de cont);

STIMULENTUL VA FI ACORDAT DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR.

* Instrucțiunile de completare a cererii on-line

Procedură de completare a cererii on-line

Informații suplimentare:

Stimulentul pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului. Pentru certificatele de handicap nou obținute, prima lună de acordare a stimulentului financiar este luna următoare obținerii acestuia. De exemplu, dacă ați obținut certificat de handicap în luna iunie 2019, prima lună la care aveți dreptul la stimulent este luna iulie 2019.

Procesarea cererii dumneavoastră poate dura 4 luni de la data depunerii, având în vedere intervalul de timp necesar solicitării şi primirii informaţiilor din partea Direcţiilor de Taxe şi Impozite Locale. Acest lucru înseamnă că dacă aţi depus cererea în luna mai 2019, primii bani, retroactiv, îi veţi primi în luna august 2019. Dacă doriţi să intraţi în posesia sumelor aferente stimulentului, mai devreme de termenul menționat mai sus, solicitaţi un certificat fiscal care să ateste faptul că nu aveţi datorii la bugetul local începând cu luna depunerii cererii și depuneți-l fie la sediul din strada Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București (zona Cercului Militar – Calea Victoriei), fie prin e-mail: adulticuhandicap@dgas.ro.

Stimulentul se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni pe raza municipiului București sau reședința pe raza municipiului București de cel puțin 6 luni. Dacă la momentul depunerii cererii nu respectați această condiție, aveți un termen de 30 de zile să dovediți îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate, altfel cererea depusă va fi respinsă. La momentul când îndepliniți și această condiție este necesară depunerea unei noi cereri.

Stimulentul rămas neîncasat de către persoana cu handicap decedată, pe luna în care a avut loc decesul, și, după caz, stimulentul cuvenit și neachitat până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector răspund de corectitudinea datelor transmise către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, respectiv a situațiilor lunare centralizatoare privind documentele ce stau la baza acordării stimulentului, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului.

ATENȚIE! Conform Codului de Procedură Civilă, art. 729, ali. (7), acest beneficiu de asistență socială NU are același regim fiscal ca și indemnizațiile acordate prin legi speciale persoanelor cu încadrare în grad de handicap, care nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii. Prin urmare, vă atragem atenția că stimulentele virate de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București pot fi urmărite de unitățile bancare/executorii judecatoresti/firmele de recuperare care au acordat credite și vor să recupereze sumele.