IN ATENȚIA VIITORILOR BENEFICIARI AI STIMULENTULUI PENTRU INTEGRAREA SOCIALA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, IN VALOARE DE 500 RON

În urma ședinței de Consiliul General al Municipiului București din data de 17.05.2018, condițiile de acordare a stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap se modifica, incepand cu data de 1 iunie 2018, astfel:

– Se acordă beneficiarilor care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni, in Municipiul Bucuresti, înainte de depunerea cererii sau viza de reședință, sub rezerva aceleiasi conditii: minim 6 luni in Municipiul Bucuresti.

Stimulent pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap în valoare de 500 de lei/lunar sunt adulții cu handicap, încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul stabil de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni și a caror certificat de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 330/2017 și H.C.G.M.B. nr. 297/2018 (nu certificat de handicap retiparit sau decizie asupra capacității de muncă).

 

Documentele necesare acordării stimulentului de integrare socială a persoanelor adulte cu handicap se depun doar la sediul din strada Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București (zona Cercului Militar – Calea Victoriei) sau online in aplicatia descrisa mai jos. Cererile transmise prin posta nu se proceseaza!

 

Program de lucru cu publicul, de Luni- Joi, 09:00-15:00.

VINERI NU ESTE PROGRAM CU PUBLICUL!

 

Totodată aveţi posibilitatea să depuneţi cererea în format electronic, pe site-ulnostru www.dgas.ro secţiunea Stimulente financiare, accesand link-ul online.dgas.ro.* Instrucțiunile de copletare a cererii on line le regăsiți mai jos într-un document separat.

 

STIMULENTUL VA FI ACORDAT DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR.

Daca aveţi datorii, fie şi de 0,10 bani la bugetul local, nu veţi putea primi stimulentul pana în luna achitării datoriilor. VĂ RUGĂM INSISTENT SĂ VERIFICAŢI LA DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE din sectorul în care locuiţi, cel puţin de doua ori pe an (în lunile martie, septembrie şi eventual decembrie) situaţia dumneavoastră fiscală, chiar dacă ştiţi că sunteţi scutit pe baza certificatului de handicap. Anumite taxe şi impozite locale trebuie plătite şi de persoanele cu handicap (taxa de salubritate, impozit pe curtea blocului, amenzi etc)!!!!!!!!!!!! DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI NU VĂ POATE ÎNŞTIINŢA ÎN SCRIS DACĂ AVEŢI DATORII, ESTE DE DATORIA DUMNEAVOASTRĂ SĂ VERIFICAŢI ACEST LUCRU ÎNAINTE DE DEPUNEREA DOSARULUI!!!!!!!!!

 

Alte informații

 

Condiții de acordare:
• Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni/reședința pe raza municipiului București de cel puțin 6 luni;
• Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București;

Atenție! Nu puteţi primi stimulentul daca aveţi certificat emis de alt judeţ decât sectoarele municipiului Bucureşti, chiar daca aveţi transferat dosarul de plată al indemnizaţiei și dețineți un certificat înlocuit conform art 3 din HG 927/2006. STIMULENTUL SE PRIMEŞTE DOAR DE CĂTRE CEI CU CERTIFICAT EMIS DE SECTOR!!!!
• S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
• Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală)

 

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:
a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologie;
b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
c) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
d) adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
e) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

 

Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului. Pentru certificatele de handicap nou obtinute, prima luna de acordare a stimulentului financiar este luna urmatoare obtinerii acestuia. De exemplu, daca ati obtinut certificat de handicap in luna iunie 2018, prima luna la care aveti dreptul la stimulent este luna iulie 2018.

 

Procesarea cererii dumneavoastră durează 4 luni de la data depunerii, datorită intervalului de timp necesar solicitării şi primirii informaţiilor din partea Direcţiilor de Taxe şi Impozite Locale. Acest lucru înseamnă ca dacă aţi depus în luna mai 2018, primii bani, retroactiv, îi veţi primi în luna august (în ultima zi lucrătoare a lunii). Dacă doriţi să intraţi în posesia sumelor aferente stimulentului, mai devreme de termenul menționat mai sus, solicitaţi un certificat fiscal care să ateste ca nu aveţi datorii la bugetul local începând cu luna depunerii cererii și depuneți-l acolo unde aţi înregistrat cererea pentru acordarea stimulentului.

 

Stimulentul se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni pe raza municipiului București sau reședința pe raza municipiului București de cel puțin 6 luni. Dacă la momentul depunerii cererii nu respectați această condiție, aveți un termen de 10 zile să dovediți îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate, altfel cererea depusă va fi respinsă. La momentul când îndepliniți și această condiție este necesară depunerea unei noi cereri.

 

ATENȚIE! Stimulentul financiar se va vira întotdeuna în ultima zi lucrătoare a lunii pentru luna anterioară.

 

Documentele doveditoare, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figurează cu domiciliu stabil/reședința.

Stimulentul rămas neîncasat de către persoana cu handicap decedată, pe luna în care a avut loc decesul, și, după caz, stimulentul cuvenit și neachitat până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

 

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector răspund de corectitudinea datelor transmise către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, respectiv a situațiilor lunare centralizatoare privind documentele ce stau la baza acordării stimulentului, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului.

 

ATENȚIE! Conform Codului de Procedură Civilă, art. 729, ali. (7), acest beneficiude asistență socială NU are același regim fiscal ca și indemnizațiile acordate prin legi speciale persoanelor cu încadrare în grad de handicap, care nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii. Prin urmare, vă atragem atenția că stimulentele virate de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București pot fi urmărite de unitățile bancare/executorii judecatoresti/firmele de recuperare care au acordat credite și vor să recupereze sumele.

 

Pentru informatii puteți suna de luni până joi, intre orele 9.00 – 15.00 la nr. 021.314.23.15 (urmati indicatiile robotului telefonic) sau ne puteti contacta si prin e-mail: adulticuhandicap@dgas.ro

cerere adulti handicap

Nota informare beneficiari

DE INMANAT LA DEPUNERE DOSAR HANDICAP

declaratie datorii DITL + cdt 6 luni

declaratie consimtamant

Procedura de completare cerere online