Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează examen/concurs pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare şi/sau în funcţie

dec. 23, 2015 | Anunțuri, Carieră

ANUNŢ

 

Având în vedere prevederile:

 • H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificrile şi completările ulterioare,
 • art.28 din Legea cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – cu modificările şi completările ulterioare,
 • Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/ serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare ori în funcţie a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr. 1763/ 03.11.2015,
 • Ţinând seama de Referatul privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii al D.G.A.S.M.B. nr. 3765/1/13.05.2015, înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 1525/15.05.2015, aprobat;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

organizează examen/concurs pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare şi/sau în funcţie, după caz, a personalului contractual din cadrul instituţiei, prin transformarea postului, pentru posturile enumerate mai jos:

Nr. poz. stat functii Compartimentul/Funcţia post transformat post promovat
Nivel studii Grad/ Tr prof. Nivel studii Grad/ Tr prof.
1 2 3 4 5 6
SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE SI CFP
55 Inspector specialitate S II S I
SERVICIUL ADMINISTRATIV
77 Referent M II M I
80 Inspector specialitate S II S I
BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE SOCIALE
96 Inspector specialitate S II S I
98 Inspector specialitate S II S I
SERVICIUL STRATEGIE SI PROGRAME CU FINANTARI EXTERNE
113 Inspector specialitate S II S I
SERVICIUL ANCHETE SOCIALE
375 Inspector specialitate S II S I
SERVICIUL PROTECTIA PERSOANELOR ADULTE
389 Inspector specialitate S II S I
UNITATEA GRIVITA
703 Inspector specialitate S II S I
UNITATEA BUCUR
720 Inspector specialitate S II S I

 

Condiţii generale de participare la examen:

 • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani,
 • au 3 ani vechime pe acelaşi grad/ treaptă al postului în care promovează.

Procedura de desfăşurare

Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58 sector 3 Bucureşti şi va avea următoarele etape:

 1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de către candidaţii înscrişi
 2. Proba scrisă – se va desfăşura în data de 11.01.2016 ora 10.00 şi constă în redactarea unei lucrări pe un subiect din domeniul de activitate al angajatului care să ateste pregătirea profesională şi gradul de acumulare a experienţei profesionale în domeniul respectiv, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate.

Notă:

Lucrările redactate la proba scrisă, vor fi notate de fiecare membru al comisiei de examinare, cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

 • cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate
 • abilităţi de comunicare
 • capacítate de sinteză
 • complexitate, iniţiativă, creativitate.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatul examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de 2 zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se va face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare.

Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Persoană de contact: Ropotică Zenovia)

 

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU Zenovia ROPOTICĂ

Director General Şef serviciu Resurse umane

 

 1. BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare pe postul de inspector specialitate S gr. prof I în cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate şi CFP, poziţiiile 55 în Statul de funcţii

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea contabilităţii nr. 82/1991;
 7. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 8. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
 9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv;
 10. Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale
 11. H.C.G.M.B. nr. 305/18.12.2013 – privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 12. Decizia nr. 535/ 20.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

 

TEMATICA

pentru examenul de promovare în grad imediat superior în cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate şi CFP

 1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – 5. – Obligaţiile lucrătorilor
 1. Organizarea şi conducerea contabilităţii
 2. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare
 3. Inventarierea patrimoniului
 4. Controlul financiar preventiv
 5. Execuţia bugetară
 6. Atribuţiile Serviciului Financiar, Contabilitate şi CFP
 7. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

 

 1. BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare pe postul de referent M tr. prof I în cadrul Serviciului Administrativ, poziţia 77 în Statul de funcţii

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;
 7. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;
 8. H.C.G.M.B. nr. 305/18.12.2013 – privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 9. Decizia nr. 535/ 20.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

 

TEMATICA

pentru examenul de promovare în treaptă superioră în cadrul Serviciului Administrativ

 1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – 5. – Obligaţiile lucrătorilor
 1. Personalul din sistemul de asistenţă socială
 2. Cantinele de ajutor social
 3. Atribuţiile Serviciului Administrativ
 4. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

 

 1. BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare pe postul de inspector specialitate S gr. prof I în cadrul Serviciului Administrativ, poziţia 80 în Statul de funcţii

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea nr. 292/ 2011, a asistenţei sociale;
 7. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;
 8. H.C.G.M.B. nr. 305/18.12.2013 – privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 9. Decizia nr. 535/ 20.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

 

TEMATICA

pentru examenul de promovare in grad imediat superior în cadrul Serviciului Administrativ

 1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – 5. – Obligaţiile lucrătorilor
 1. Personalul din sistemul de asistenţă socială
 2. Cantinele de ajutor social
 3. Atribuţiile Serviciului Administrativ
 4. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

 

 1. – 5. BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare pe postul de inspector specialitate S gr. prof I în cadrul Biroului Gospodărire Cantine Sociale, poziţia 96, 98 în Statul de funcţii

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea nr. 292/ 2011, a asistenţei sociale;
 7. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;
 8. H.C.G.M.B. nr. 305/18.12.2013 – privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 9. Decizia nr. 535/ 20.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

 

TEMATICA

pentru examenul de promovare in grad imediat superior în cadrul Biroului Gospodărire Cantine Sociale

 1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – 5. – Obligaţiile lucrătorilor
 1. Personalul din sistemul de asistenţă socială
 2. Cantinele de ajutor social
 3. Atribuţiile Biroului Gospodărire Cantine Sociale
 4. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

 

 1. BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare pe postul de inspector specialitate S gr. prof I în cadrul Serviciului Strategie şi Programe cu Finanţări Externe, poziţia 113 în Statul de funcţii

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Ordonanţă de urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 7. Hotărâre nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 8. Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
 9. H.C.G.M.B. nr. 305/18.12.2013 – privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 10. Decizia nr. 535/ 20.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

 

TEMATICA

pentru examenul de promovare în treaptă/ grad imediat superior în cadrul Serviciului Strategie şi Programe cu Finanţări Externe

 1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – 5. – Obligaţiile lucrătorilor
 1. Noţiuni generale
 2. Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat
 3. Fonduri aferente mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European
 4. Atribuţiile serviciului Strategie şi Programe cu Finanţări Externe
 5. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

 

 1. BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare pe postul de inspector specialitate S gr. prof I în cadrul Serviciului Anchete Sociale, poziţia 359 în Statul de funcţii

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 8. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 9. Legea 466/4.11.2004 privind statutul asistentului social – art. 3, 4 şi 13;
 10. Legea 208/15.12.1997 privind cantinele de ajutor social – art. 1 – 6;
 11. H.C.G.M.B. nr. 267/31.10.2013 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinei de ajutor social şi ai centrelor de de îngrijire şi asistenţă socială din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 12. Legea 416/1.07.2001 privind venitul minim garantat;
 13. Ordonanţă de urgenţă nr. 42/15.05.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei – art. I, art. 1;
 14. Legea 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – capitolul II, secţiunea a 5-a, art.58, alin. 1-5, cu modificarile si completarile ulterioare;
 15. Legea nr.116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 16. H.C.G.M.B. nr. 305/18.12.2013 – privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 17. Decizia nr. 535/ 20.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

 

TEMATICA

pentru examenul de promovare în grad imediat superior în cadrul Serviciului Anchete Sociale

 1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. Obligaţiile lucrătorilor
 5. Noţiuni generale; Clasificarea serviciilor sociale
 6. Soluţionarea petiţiilor
 7. Atribuţiile Serviciului Anchete Sociale
 8. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor
 9. Sistemul de beneficii şi servicii din cadrul sistemului naţional de asistenţă socială.
 10. Indicatorul Social de referinţă şi modalităţile de calcul pentru stabilirea venitului minim grantat pentru o persoană singură.
 11. Termene pentru soluţionarea petiţiilor adresate instituţiilor publice conform prevederilor legislative care reglementează activitatea de soluţionare a petiţiilor.
 12. Serviciile de cantină socială şi criterii de eligibilitate ale personelor defavorizate socio-economic şi/sau medical.
 13. Măsuri de protecţie şi asistenţă socială.
 14. Statutul şi rolul asistentului social aşa cum este acesta reglementat în Legea nr. 466/2006 privind statutul asistentului social.

 

 1. BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare pe postul de inspector specialitate S gr. prof I în cadrul Serviciului Protecţia Persoanelor Adulte, poziţia 370, 372 în Statul de funcţii

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;
 7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 8. Hotărârea nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin HG nr. 268/2007
 9. HG nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice, privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoane vârstnice
 10. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 11. Legea nr. 270/2008, pentru modificarea legii nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
 12. HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
 13. Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 14. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 15. H.C.G.M.B. nr. 305/18.12.2013 – privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 16. Decizia nr. 535/ 20.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

 

TEMATICA

pentru examenul de promovare în grad imediat superior în cadrul Serviciului Protecţia Persoanelor Adulte

 1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – 5. Obligaţiile lucrătorilor
 1. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială
 2. , 8 Drepturile persoanelor cu handicap
 1. Documentele pentru completarea dosarului şi plata contribuţiei lunare de întreţinere
 2. , 11. Servicii si prestatii sociale; Procedura de stabilire, suspendare şi încetare a drepturilor de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice
 1. standarde de cost pentru serviciile sociale
 2. , 14. – Soluţionarea petiţiilor
 1. Atribuţiile Serviciului Protecţia Persoanelor Adulte
 2. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

 

 1. – 10. BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare pe postul de inspector specialitate S gr. prof I în cadrul Serviciului Cantine Sociale – Unitatea Grivita, Unitatea Bucur, poziţia 703, 720 în Statul de funcţii

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea nr. 292/ 2011, a asistenţei sociale;
 7. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;
 8. H.C.G.M.B. nr. 305/18.12.2013 – privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 9. Decizia nr. 535/ 20.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

 

TEMATICA

pentru examenul de promovare in grad imediat superior în cadrul Serviciului Cantine Sociale

 1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – 5. – Obligaţiile lucrătorilor
 1. Personalul din sistemul de asistenţă socială
 2. Cantinele de ajutor social
 3. Atribuţiile Serviciului Cantine Sociale
 4. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

Articole Similare

Sari la conținut