Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

nov. 27, 2015 | Anunțuri, Anunțuri Selecție Parteneri

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5 anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privati pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării unui proiect şi depunerii cererii de finanţare aferente proiectului în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cod 2014RO05M9OP001 Cererea de propuneri nr. 3/2015 “Sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20 000 de locuitori”, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou/adaptare GAL deja înfiinţat la cerinţele DLRC pentru perioada de programare 2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1/Sprijin pregătitor.

 1. Obiectivul specific al programului este: “Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.” (OS 5.1).
 2. Obiectivul general al proiectului este implementarea Mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) în zona cartierului Ferentari, arie care concentrează zone urbane marginalizate (ZUM) în contextul unei infrastructuri şi a unor servicii slab dezvoltate.
 3. Scopul cererii de finanţare: „Sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20 000 de locuitori”.

Abordarea participativă de tip DRLC vizează mobilizarea şi implicarea comunităţilor dezavantajate şi a actorilor locali în procesul de elaborare şi de implementare a strategiilor locale integrate, favorabile incluziunii, în concordanţă cu Strategia Europa 2020.

*GAL: Grup de acţiune Locală

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014-2020 (varianta octombrie 2015) şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020 cod 2014RO05M9OP001, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.

Principalele activităţi ale proiectului în această etapă sunt:

Activitatea cadru I: Animare parteneri sociali şi demararea înfiinţării GAL conform cerinţelor DLRC pentru perioada 2014-2020

Activitatea cadru II: Demarcare zonei/lor urbane marginalizate adresate

Activitatea cadru III: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi a listei de operaţiuni/proiectele prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei

Informare şi publicitate

Detaliile privind activităţile cadru şi acţiunile aferente acestora, care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, respectiv: măsurile specifice pentru proiect, care se poate descărca de pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

 1. Activităţile în care va fi implicat partenerul:

Conform Notei justificative (Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, pag. 24) care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul fiecărui partener în implementarea proiectului.

 1. Dosarul candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

5.1. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

 1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect şi Certificatul de Înregistrare Fiscală la Registrul Comerţului.
 2. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului.

5.2. În original:

 1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale;
 2. Cazier judiciar al reprezentantului legal;
 3. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
 4. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni;
 5. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului si sustinerea a 1% din partea de co-finantare, dupa caz;
 6. Nota justificativă (conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale, pag. 24), o Fişa a partenerului şi o Scrisoare de intenţie completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal, cu precizările de mai jos.

Nota justificativă va fi însoţită de:

 • CV-urile în format Europass ale experţilor cheie propuşi de candidat pentru proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de expert;
 • Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare şi va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maximum 1 pagină format A4) şi a contribuţiei sale în parteneriat: plusvaloarea adusă proiectului (cf. Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, pag. 24). Punctajul maxim va fi acordat candidaturii care include elemente inovatoare.

 1. Criterii de verificare a conformităţii administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

 1. Criterii de eligibilitate privind partenerii.
 • În acord cu cerinţele prezentului proiect, candidatul poate fi organizaţie neguvernamentală/operator economic în domenii de activitate relevante pentru proiect (ex. servicii pentru comunităţile marginalizate, facilitarea dialogului şi negociere, servicii de consultanţă, servicii de proiectare, activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice, orice alte servicii care ar aduce plusvaloare proiectului).

NOTĂ: În urma procedurii, DGASMB va selecta cel puţin organizaţia neguvernamentală şi operatorul economic care vor obţine punctajul cel mai mare.

Ţinând cont de faptul că parteneriatul se va dezvolta în paralel cu implementarea Etapei I a proiectului (în vederea constituirii GAL şi elaborării SLD), DGASMB va avea în vedere toate candidaturile admise, depuse în cadrul prezentei proceduri.

 • Candidatul nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale,
 • Candidatul trebuie să aibă experienţă de minimum 3 ani în domeniul activităţilor proiectului si sa detina acreditarea corespunzatoare (de ex.: elaborarea de programe/proiecte/strategii, analize şi studii referitoare la comunităţile marginalizate sau furnizarea de servicii sociale persoanelor aparţinând minorităţii roma). În acest sens, candidatul va furniza datele cerute prin Fişa partenerului.
 • Candidatul trebuie să demonstreze capacitate financiară privind asigurarea părţii de cofinanţare a proiectului aferentă cererii de propuneri de proiecte

NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii.

 1. Criterii de selecţie a partenerilor şi grila de evaluare:
Nr. crt. CRITERIU DE SELECŢIE PUNCTAJ
1 EXPERIENŢA Punctajul maxim:

30 puncte

1.1 Proiecte derulate în zona Ferentari:
– pentru 1 proiect, finalizat 10 puncte
– pentru cel puţin 2 proiecte, dintre care minimum 1 finalizat 15 puncte
1.2 Proiect finanţate din fonduri europene nerambursabile
– pentru 1-3 proiecte, dintre care minimum 1 finalizat 10 puncte
– pentru  minimum 4 proiecte, dintre care minimum 1 finalizat 15 puncte
2 OFERTA TEHNICĂ:
2.1 Implicarea în activităţile cadru ale proiectului Punctaj maxim: 40 puncte
– acţiuni propuse pentru dezvoltarea a: 1 activitate cadru 20 puncte
– acţiuni propuse pentru dezvoltarea a: 2 activităţi cadru 30 puncte
– acţiuni propuse pentru dezvoltarea a 3 sau mai multe activităţi cadru 35 puncte
– acţiuni inovatoare 5 puncte
3 CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ: Punctaj maxim: 30 puncte
3.1 Numărul mediu de angajaţi în ultimii 3 ani
– pentru 1-5 angajaţi 5 puncte
– pentru 6-10 angajaţi 7 puncte
– pentru minimum 11 angajaţi 10 puncte
3.2 Numărul de experţi propuşi pentru activităţile proiectului (doar experti cu studii superioare)
– pentru 1 expert 10 puncte
– pentru 2 experţi 14 puncte
– pentru minimum 3 experţi 20 puncte
 1. Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate în continuare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.
 2. Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 5/PI 9.vi/OS 5.1”, începând de la data publicării prezentului anunţ la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Serviciul Registratură, Str. Foişorului, nr. 56-58, Sector 3, Bucureşti, până la data de 14.12.2015, ora 10:00.
 3. Persoana de contact: Cristian Iftene,

Adresa de e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk ,
Tel.: 021.314.23.15, fax: 021.314.23.16.

 1. Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 16.12.2015, pe site-ul DGASMB, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Articole Similare

Sari la conținut