Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNŢ: Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează concurs în data de 18.01.2016, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

dec. 23, 2015 | Anunțuri, Carieră

 

 

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU Director General

 

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

organizează concurs în data de 18.01.2016, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza prevederilor:

 • H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;
 • Dispoziţia P.G. nr. 1.736/03.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau în trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora;
 • Referatul P.M.B. – D.M.R.U. nr. 3765/1/13.05.2015 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 1525/15.05.2015, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcţii al D.G.A.S.M.B., aprobat de Primarul General.

 

Nr.

crt.

Funcţia Serviciul/ Compart Poz stat funcţ Condiţii specifice de participare la concurs Condiţii specifice referitoare la studii
muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Oaky” 158 – învăţământ general obligatoriu
muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Curcubeul magic” 246 – învăţământ general obligatoriu
muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Steluţe zâmbitoare” 286 – învăţământ general obligatoriu
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic” 297 – cel puţin 6 luni

vechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj

-absolvente de studii generale (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic” 311 – învăţământ general obligatoriu
îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu pitici” 319 – cel puţin 6 luni

vechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj

-absolvente de studii generale (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu strumfi” 343 – cel puţin 6 luni

vechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj

-absolvente de studii generale (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu strumfi” 344 – cel puţin 6 luni

vechime în muncă experiența de lucru cu copii, constituie avantaj

-absolvente de studii generale (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu strumfi” 346 – învăţământ general obligatoriu
muncitor necalificat Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Castelul Fermecat” 361 – învăţământ general obligatoriu
infirmieră G Adăpost pentru Femei “Berceni” 402 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Adăpost pentru Femei “Berceni” 403 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Adăpost pentru Femei “Berceni” 404 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Adăpost pentru Femei “Berceni” 405 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Adăpost pentru Femei “Berceni” 406 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
ingrijitoare G Adăpost pentru Femei “Berceni” 407 – învăţământ general obligatoriu
ingrijitoare G Adăpost pentru Femei “Berceni” 408 – învăţământ general obligatoriu
ingrijitoare G Adăpost pentru Femei “Berceni” 409 – învăţământ general obligatoriu
infirmieră G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 423 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 424 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 425 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 426 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
ingrijitoare G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 427 – învăţământ general obligatoriu
ingrijitoare G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 428 – învăţământ general obligatoriu
ingrijitoare G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 429 – învăţământ general obligatoriu
ingrijitoare G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 430 – învăţământ general obligatoriu
ingrijitoare G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 431 – învăţământ general obligatoriu
ingrijitoare G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 432 – învăţământ general obligatoriu
muncitor necalificat Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 435 – învăţământ general obligatoriu
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 550 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 566 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 568 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 588 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 590 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 591 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 592 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 602 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 608 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 611 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 621 – învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere
îngrijitoare G Biroul Asistenţă medicală 682 – învăţământ general obligatoriu
spălătoreasă G Biroul Gospodarire Complex Servicii 462 – învăţământ general obligatoriu
referent tr prof IA Serviciul Financiar Contabilitate si CFP 53 – vechime generala în muncă 4-6 ani – absolvent liceu cu diploma de bacalaureat
referent M tr prof I Serviciul Buget Planificare Resurse, Investitii 63 – vechime generala în muncă 2 – 3 ani – absolvent liceu cu diploma de bacalaureat
referent tr prof IA Biroul Aprovizionare 87 – vechime generala în muncă 4-6 ani – absolvent liceu cu diploma de bacalaureat
referent tr prof IA Biroul Aprovizionare 88 – vechime generala în muncă 4-6 ani – absolvent liceu cu diploma de bacalaureat

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Responsabilităţile posturilor vacante scoase la concurs sunt cele prevăzute în fişele de post.

Se solicită disponibilitatea de a lucra în program de ture şi desfăşurarea activităţii în alte servicii/ compartimente, în funcţie de necesităţile/ urgenţele apărute.

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foişorului nr. 56-58 Sect.3 Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de 08.01.2016 inclusiv), între orele 8:30- 16:30.

 

La înscriere candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copia certificatului de naştere, copia certificatului de căsătorie, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. carnetul de muncă si/ sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul respectiv, pentru a lucra in program de noapte, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. curriculum vitae;

 

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Procedura de desfăşurare

Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58 sector 3 Bucureşti, în data de 18.01.2016 ora 10.00 şi va avea următoarele etape:

 1. Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru selecţia dosarelor, la data de 11.01.2016 ora 16.30.

 1. Proba scrisă – se va desfăşura în data de 18.01.2016 ora 10.00 şi va consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate

– se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, cu afişarea rezultatelor în data de 19.01.2016, ora 16.30.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris.

Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai evaluează.

  1. Interviul va fi înregistrat audio, se va desfăşura în data de 21.01.2016 ora 10.00 şi va fi susţinut numai de candidaţii declaraţi admişi la celelalte probe. Data exactă şi ora susţinerii interviului va fi afişată obligatoriu împreună cu rezultatele la proba scrisă.

Interviul se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, pe baza criteriilor de evaluare: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportament în situaţiile de criză; iniţiativă şi creativitate; capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora (pt.funcţia de conducere); exercitarea controlului decizional (pt.funcţia de conducere); capacitate managerială (pt.funcţia de conducere).

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Notarea probei scrise şi interviului se face, de regulă, în termen de maximum 1(una) zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

 

Contestaţii

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, practică, interviu, după caz, pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului la proba scrisă şi sau/ a probei practice interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Serviciul Resurse Umane)

Anunţul se publică în Monitorul Oficial Partea a III a din data de 23.12.2015, într-un ziar larga răspândire – Evenimentul zilei, pe site-ul posturi.gov.ro, la avizierul instituţiei din str. Foişorului nr. 56-58 Sector 3 Bucureşti şi pe site-ul www.dgas.ro

 

Îngrijitoare copii G

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

   1. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.
   2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
   3. Ordinul nr. 1955 din 18/101995 privind Normele de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
   4. Ordinul nr. 976 din 16/12/1998 rpivind Normele de igiena pentru productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
   5. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

   1. Norme generale de conduită a personalului contractual
   2. Drepturile copilului
   3. Norme igienico-sanitare de curatenie si dezinfectie in colectivitatile de copii
   4. Măsuri specifice de prevenire a accidentelor în activitățile cu copii
   5. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

 

Atribuţii principale

   • Îngrijire, supraveghere și intretinere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);
   • Ajută/ asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;
   • Asigură condițiile de stimulare a formării acestor deprinderi prin inițierea și repetarea periodică a activitaților specifice implementării rutinelor și tranzițiilor dintre aceste activități;
   • Participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru somn, contribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisele unui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;
   • Semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de comportament, stare de sănătate;
   • Asigură securitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru servirea mesei, a dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntampinarea unor accidente sau evenimente nedorite;
   • Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;
   • Participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;
   • Insoțește, supravegheaza și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.
   • Supraveghează în dormitor somnul copiilor;
   • Asigură curăţenia corespunzătoare a spaţiilor în care se desfăşoară activităţile (săli de joacă, recepţie, sală pentru servitul mesei,dormitoare ,curte interioară, alte dependințe) ;
   • Asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;
   • Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;
   • Sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;
   • Respectă toate prevederile legale pentru calificare de îngijitor copii;
   • Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

 

Infirmieră

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Infirmieră

   1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
   3. Legea nr. 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata
   4. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.
   5. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor ;
   6. OMS nr 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
   7. Legea 46/2003 Drepturile pacientilor
   8. Curs pentru infirmiere, Editat de Ordinul asistentelor medicale si moaselor din Romania,

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de infirmieră G

   1. Răspunderea disciplinară
   2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
   3. Serviciile comunitare asigurate persoanelor varstnice in camine
   4. Statutul infirmierei
   5. Reguli si norme de igiena si dezinfectie in unitatile sanitare. Gestionarea deseurilor medicale.
   6. Alimentatia rationala a omului bolnav si sanatos
   7. Notiuni teoretice si practice de tehnica ingrijirii si igiena beneficiarilor
   8. Rolul infirmierei in viata persoanei asistate
   9. Comunicarea cu pacientul varstnic, cu handicap
   10. Demnitatea umana si drepturile fundamentale
   11. Codul etic al infirmierei

 

Atribuţiile principale ale postului:

   • Efectueaza zilnic igiena corporala si vestimentara a beneficiarilor din centru, preiau beneficiarii la internare si asigura igiena personala, preluarea hainelor si chiar deparazitarea daca este necesara
   • Ajuta beneficiarii sa se alimenteze conform indicatiilor date de medic
   • Hidrateaza beneficiarii care nu pot sa bea si asigura recipiente cu apa la dispozitia celor care pot sa bea singuri. Pe perioada caniculei reaminteste beneficiarilor obligativitatea de a consuma lichide
   • Ajuta asistenta medicala la manevre medicale cand este solicitata
   • Inlocuieste si transporta rufele murdare ale beneficiarilor in conditiile stabilite de normele igienico-sanitare. Preda si preia rufele de la spalatorie in baza de proces verbal
   • Asigura igiena paturilor si a mobilierului din camera. Schimba lenjeria ori de cate ori este nevoie. O data pe luna asigura o curatenie generala
   • Se ingrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor, a urinarelor si a altor obiecte sanitare
   • Efectueaza baile zilnice si le consemneaza in caietul de bai conform graficului de bai
   • Asigura transportul resturilor menajere si a deseurilor medicale la locul de depozitare, conform normelor sanitare in vigoare
   • Colecteaza materialele sanitare de unica folosinta utilizate, in recipient speciale si asigura transportul lor in spatii special amenajate in vederea colectarii
   • Asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii igienice corespunzatoare conform normelor sanitare in vigoare
   • Sesizeaza asistenta in cazul deteriorarii starii unui beneficiar
   • Supravegheaza persoanele cu incontinenta urinara si fecale, si le fac toaleta ori de cate ori este nevoie.
   • Efectueaza clisme in caz de recomandare medicala
   • Supravegheaza si mobilizeaza periodic beneficiarii cu escare conform planului de ingrijire medicala stabilit de medicul curant
   • Supravegheaza si monitorizeaza beneficiarii si ziua si noaptea. Anunta asistenta de tura de orice eveniment iesit din comun, defectiune tehnica sau posibila problema sesizata
   • Supravegheaza si indruma activitatea ingrijitoarelor
   • Aplaneaza conflictele intre beneficiari si informeaza conducerea de orice conflict sau manifestari agresive
   • Respecta confidentialitatea tuturor datelor si aspectelor legate de locul sau de munca. Nu ofera date despre beneficiari nimanui din afara institutiei
   • Respecta drepturile beneficiarilor
   • Cunoaste, respecta si este capabil sa indeplineasca oricare dintre atributiile si competentele din fisa postului
   • Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara (ROI)
   • Foloseste cu eficienta si in totalitate timpul de lucru zilnic, executand activitatile specific fisei postului

 

Ingrijitoare, spălătoreasă

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Ingrijitoare, spălătoreasă

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.
 4. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor ;
 5. OMS nr 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 6. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare, spălătoreasă G

 1. Răspunderea disciplinară
 2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 3. Reguli si norme de igiena si dezinfectie in unitatile sanitare.
 4. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala.
 5. Norme tehnice privind serviciile de spalatorie

 

Atribuţiile principale ale postului de ingrijitoare

 • Efectueaza zilnic curatenia in sectorul repartizat (spalat coridoare, holuri, scari, geamuri, pardoseala, mobilier, etc) ori de cate ori este nevoie
 • Curata cel putin o data pe zi scarile de acces, si spatiile de intrare comune cu spitalul
 • Curata si dezinfecteaza toaletele, holurile si camerele cu solutiile special antibacteriene
 • Efectueaza aerisirea periodica a holului si a camerelor
 • Transporta gunoiul si reziduurile alimentare in conditii corespunzatoare la locurile de depozitare. Curata si dezinfecteaza recipientele de transport ale gunoiului
 • Ajuta infirmiera in actiuni specific de mobilizare a beneficiarului, sub supravegherea infirmierei (de ex. baie, mobilizare, etc)
 • Sesizeaza infirmierei si asistentei orice defectiune tehnica sau orice posibila problema
 • Aplaneaza conflictele intre beneficiari si informeaza conducerea de orice conflict sau manifestari agresive
 • Respecta confidentialitatea tuturor datelor si aspectelor legate de locul sau de munca. Nu ofera date despre beneficiari nimanui din afara institutiei
 • Respecta drepturile beneficiarilor
 • Foloseste cu eficienta si in totalitate timpul de lucru zilnic, executand activitatile specific fisei postului
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în vederea realizării sarcinilor şi obiectivelor instituţiei, în limitele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.M.B., precum şi alte atribuţii cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii şi experienţei profesionale.

 

Atribuţiile principale ale postului de spălătoreasă:

 • receptioneaza lenjeria beneficiarilor separat si o consemneaza in registrul lenjeriei;
 • receptioneaza materiile prime alocate de administrator si le gestioneaza eficient si eficace prevenind risipa ;
 • respecta circuitul sanitar al lenjeriei pe care o preia de la infirmiere si beneficiari ;
 • realizeaza zilnic curatarea si dezinfectarea lenjeriei personale si de pat a beneficiarilor respectand normele igienico-sanitare in vigoare ;
 • realizeaza curatenia si dezinfectia lenjeriei respectand indicatiile asistentei medicale, retetarul dezinfectantului si timpul de actiune al acestuia ;
 • previne deteriorarea lenjeriei sortand atent rufaria pe categorii de culoare si tipul acesteia (albe, colorate, de bumbac sau sintetice, imbracaminte sau lenjerie de pat) ;
 • realizeaza calcarea, impachetarea si depozitarea lenjeriei in conditii corespunzatoare pastrarii ei ;
 • asigura lenjeriei primite spatii corespunzatoare de curatenie si dezinfectie respectand normele de igiena in vigoare ;
 • efectueaza zilnic o operatiune de curatenie a instalatiilor, aparaturii si a spatiilor din spalatorie ;
 • transporta selectiv deseurile reciclabile ;
 • respecta circuitul sanitar stabilit pentru spalatorie ;
 • foloseste corespunzator spatiile detinute tinand cont de functionalitatea si destinatia spatiilor ;
 • foloseste resursele alocate (materiale de curatenie si dezinfectie, iluminatul, energia electrica) in mod responsabil, economic si eficace prevenind risipa ;
 • sesizeaza administratorului defectiunile si avariile aparute aparute in functionarea echipamentelor pe care le utilizeaza ;
 • supravegheaza functionarea instalatiilor si echipamentelor din spalatorie ;
 • intretine instalatiile si aparatura din dotare in stare corespunzatoare functionarii lor ;
 • previne sustragerea bunurilor din spalatorie si magazia de lenjerie curata ;
 • informeaza administratorul daca spatiile de depozitare nu mai corespund conditiilor de pastrare a lenjeriei ;
 • informeaza administratorul cand exista vreo avarie la instalatiile si aparatura din dotarea spalatoriei ;
 • utilizeaza si pastreaza corespunzator echipamentul de protectia muncii;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în vederea realizării sarcinilor şi obiectivelor instituţiei, în limitele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.M.B., precum şi alte atribuţii cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii şi experienţei profesionale.

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de muncitor necalificat în cadrul Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de muncitor necalificat în cadrul Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Răspunderea disciplinară
 2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 3. Atribuţiile Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

Muncitorii necalificati colecteaza gunoiul din cladiri şi curti, pastreaza curate aceste locuri, efectuează activităţi de completare a atribuţiilor ingrijitorilor/ ingrijitoarelor si ale altor membri ai echipei, care nu presupun calificare şi răspundere de specialitate.

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de referent MIA in cadrul Biroului Aprovizionare, cu atributii de magaziner

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative..
 4. Lege nr. 22 din 18/11/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.
 5. H.G. nr. 2230 din 8 februarie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale agentilor economici, autoritatilor si institutiilor publice.
 6. OMFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de referent MIA in cadrul Biroului Aprovizionare, cu atributii de magaziner

 1. Modificarea contractului individual de munca si Răspunderea disciplinară
 2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 3. Atributiile Biroului Administrativ
 4. Conditii privind angajarea gestionarilor; Raspunderi ale gestionarilor in legatura cu gestionarea bunurilor ce-i sunt incredintate
 5. Gestionarea bunurilor material
 6. Participarea, implicarea şi răspunderile gestionarului pentru efectuarea inventarului

 

Atribuţiile principale ale postului:

 • recepţionează din punct de vedere cantitativ şi calitativ mărfurile primite de la furnizori ;
 • întocmeşte proces verbal de constatare în cazul de neconcordanţă cantitativă şi calitativă a mărfurilor cu actele de însoţire ;
 • participă la inventarierea bunurilor aflate în gestiunea proprie cu respectarea legislaţiei în vigoare ;
 • ţine evidenţa tehnico-operativă corectă şi la timp a intrărilor şi ieşirilor din gestiune ;
 • întocmeşte notele de recepţie pentru mărfurile intrate în gestiune ;
 • eliberează marfa din gestiune doar în baza bonurilor de consum prevăzute cu toate semnăturile necesare ;
 • previne sustragerea bunurilor din gestiune ;
 • păstrează în siguranţă actele de însoţire a mărfurilor (avize, facturi, certificate de conformitate, bonurile de consum, etc ;
 • verifică existenţa tuturor semnăturilor necesare pe LZA-uri şi pe bonurile de consum ;
 • confruntă lunar şi ori de câte ori e nevoie evidenţa operativă a gestiunii cu stocurile existente în contabilitate ;
 • gestionarul răspunde integral faţă de unitate pentru pagubele create din propria neglijenţă sau omisiune ;
 • întocmeşte orice situaţie solicitată de şeful serviciului sau conducerea DGASMB privind intrările şi ieşirile din gestiune ;
 • asigură mărfurilor primite în gestiune spaţii corespunzatoare de păstrare ţinând seama de natura lor, de condiţiile de păstrare indicate pe produs şi de normele igienico-sanitare reglementate legal ;
 • efectuează zilnic o operaţiune de curăţenie în spaţiile deţinute ;
 • informează şefului ierarhic superior dacă spaţiile de depozitare nu mai corespund condiţiilor de păstrare a mărfurilor ;
 • foloseşte resursele (materiale de curăţenie, iluminatul, energia electrică) în mod responsabil, prevenind risipa ;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în vederea realizării sarcinilor şi obiectivelor instituţiei, în limitele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.M.B., precum şi alte atribuţii cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii şi experienţei profesionale.

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de referent MIA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate si CFP, cu atributii de casier

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de referent MI in cadrul Serviciului Buget Planificare Resurse, Investitii, cu atributii de casier

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.
 4. Decretul nr. 209/ 1976 privind aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
 5. Legea contabilitatii nr. 82/ 1991 republicata (M.O. nr. 454/ 18.06.2008) şi Ordonanta nr. 37/ 2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilitatii si a altor acte normative incidente (M.O. nr. 285/ 22.04.2011)
 6. Legea nr. 22/ 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, publicata in B.O. nr. 132/ 18.11.1969, cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.512/ 2008 privind documentele financiar – contabile, publicat in M.O. nr. 870 bis/ 23.12.2008

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de referent MIA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate si CFP, cu atributii de casier

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de referent MI in cadrul Serviciului Buget Planificare Resurse, Investitii, cu atributii de casier

 1. Modificarea contractului individual de munca si Răspunderea disciplinară
 2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 3. Atributiile Serviciului Financiar Contabilitate si CFP/ Serviciului Buget Planificare Resurse, Investitii
 4. Documente justificative de evidenţa şi păstrarea acestora.
 5. Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar. Evidenţa şi păstrarea numerarului
 6. Conditii privind angajarea gestionarilor; Raspunderi ale gestionarilor in legatura cu gestionarea bunurilor ce-i sunt incredintate

Atribuţiile principale ale postului:

 • gestionarea valorile bănești ale instituției;
 • întocmirea zilnică a documentelor primare de evidență a operațiunilor de casă;
 • transporta valori bănești în afara instituției (la și de la bancă);
 • respectarea disciplinei de casă conform Regulamentului operațiunilor de casă nr 209/1976;
 • verificarea întocmirii corecte și a aprobărilor necesare pentru documentele de plată;
 • încasarea și achitarea sumelor conform documentelor;
 • răspunde de efectuarea operaţiilor de încasări şi plăţi în numerar şi de înregistrarea corectă a acestora în registrul de casă;
 • duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica.

Articole Similare

Sari la conținut