Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț Selecție Parteneri CPP 168

iul. 16, 2014 | Anunțuri Selecție Parteneri

În vederea depunerii cererilor de finanţare pe PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, Directia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu:

1. ONG-uri ;

2. Cooperative;

3. Furnizori de servicii sociale (Conform Ordonanţei nr.68/2003 privind serviciile sociale şi Hotărârii nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare.);

4. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi (HG nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca.);

5. Întreprinderi implicate în economia socială;

6. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului, pentru depunerea cererilor de finanţare sunt specificate în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, Ghidul Solicitantului Condiţii generale şi Condiţii specifice Cerere de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=15377&t=Stiri

Pentru proiectele depuse în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, D.G.A.S.M.B. poate avea parteneri naţionali şi/sau transnaţionali.

Partenerii transnaţionali trebuie să aparţină aceloraşi categorii de beneficiari eligibili, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile din statul membru UE de provenienţă.

În situaţia în care partenerul transnaţional aparţine categoriei de parteneri eligibili de mai sus, acesta trebuie să demonstreze că a obţinut acreditările respective în statul membru UE de provenienţă.

Sunt neeligibili solicitanţii/partenerii care sunt organizaţii de tip off-shore precum şi organizaţiile care au direct/indirect în componenţă entităţi de tip off-shore.

Activităţi eligibile

În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile activităţile prezentate mai jos, grupate în activităţi principale şi activităţi secundare.

Activităţi eligibile cu caracter general, care nu creeaza un avantaj economic unei anumite întreprinderi, nu implică obţinerea de venituri şi nu intră sub incidenţa ajutorului de minimis.

Activităţile enumerate au ca beneficiari finali persoane fizice care doresc să îşi dezvolte profilul profesional şi abilităţile personale în vederea încadrării ulterioare pe piaţa muncii sau a prestării de activităţi din sfera economiei sociale.

Cheltuielile aferente acestor activități vor fi incluse în bugetul general al proiectului, dar nu în bugetul alocat structurilor de economie socială.

1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare şi consiliere profesională, asistenţă, mentorat, tutorat, orientare profesională, consiliere psihologică, consiliere psihiatrică, medierea locurilor de muncă;

2. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate;

3. Activităţi de formare profesională şi de consolidare a capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta să înfiinţeze structuri ale economiei sociale şi să beneficieze de oportunităţile nou create;

4. Dezvoltarea şi implementarea programelor de formare a formatorilor care vor activa în domeniul economiei sociale;

5. Formarea profesională a personalului furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONG-uri şi voluntari – din această categorie NU fac parte studenţii care desfăşoară stagiile de practică obligatorii);

6. Dezvoltarea şi implementarea activităţilor specifice şi personalizate dedicate integrării sociale a imigranţilor, inclusiv cursuri de limbă română, aspecte legislative etc.;

7. Iniţiative care să conducă la diminuarea lipsei de încredere şi a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi la combaterea şi prevenirea infracţionalităţii, prin promovarea activităţilor artistice şi culturale, protecţia mediului, conservarea patrimoniului cultural şi a tradiţiilor;

8. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale pentru dezvoltarea economiei sociale;

9. Cercetări, studii şi analize, seminarii, conferinţe, grupuri de lucru, publicaţii în domeniul economiei sociale, incluzând aspecte juridice, de reglementare şi ale politicilor publice, noi idei de afaceri şi abilităţi necesare în economia socială;

10. Activităţi de cercetare şi promovare a unor măsuri adecvate în ceea ce priveşte nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune socială sau excluse social şi ale comunităţilor defavorizate, cum ar fi cercetări, studii şi analize, seminarii, conferinţe, grupuri de lucru, publicaţii, activităţi de conştientizare şi intervenţii pilot;

11. Activităţi care să conducă la promovarea responsabilizării şi implicării comunităţilor în procesul incluziunii sociale în vederea consolidării capacităţii comunităţii de furnizare a suportului social, revitalizării vecinătăţii şi protecţiei mediului, mobilizării grupurilor dezavantajate;

12. Înfiinţarea şi dezvoltarea reţelelor, organizaţiilor tip „umbrelă” şi centrelor de resurse pentru structurile economiei sociale;

13. Campanii de promovare a unui stil de viaţă sănătos, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, conştientizarea necesităţii controalelor medicale regulate;

14. Activităţi de marketing, precum organizarea de târguri şi expoziţii, realizarea cercetărilor de piaţă

15. Evenimente de informare şi promovare la nivel naţional, regional şi local privind aspecte ale economiei sociale;

16. Promovarea şi dezvoltarea activităţilor în parteneriat, între organizaţii orientate spre profit şi organizaţii non profit în vederea dezvoltării economiei sociale;

17. Schimbul de bune practici în domeniul incluziunii sociale şi economiei sociale, între actori regionali/locali, naţionali şi transnaţionali din domeniul economiei sociale;

18. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională care să includă aspecte privind egalitatea de şanse şi de gen, nediscriminare şi acceptarea diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului;

19. Dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piaţa muncii asigurate de furnizorii de servicii sociale;

20. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor comunitare care stimulează implicarea în viaţa comunităţii a persoanelor excluse social;

21. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate

persoanelor din categoriile de grupuri ţintă.

Activităţi eligibile care intra sub incidenta ajutorului de minimis, ale căror costuri vor fi incluse în bugetul fiecărei structuri de economie socială

1. Înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri ale economiei sociale;

2. Dezvoltarea şi promovarea activităţilor integrate, care să cuprindă informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri şi asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri, pentru inițierea şi dezvoltarea structurilor economiei sociale care primesc ajutorul de minimis;

3. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare pentru managerii structurilor economiei sociale şi pentru specialiştii implicaţi în structurile de economie socială care primesc ajutorul de minimis, în vederea

dezvoltării cunoştinţelor şi competenţelor necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing şi vânzări, management financiar etc.;

4. Servicii de integrare la locul de muncă, ocupare temporară sau formare la locul de muncă, crearea unor locuri de muncă permanente pentru persoanele dezavantajate pe piaţa muncii şi ateliere protejate;

5. Dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, formare profesională, consiliere etc. în sprijinul managerilor şi structurilor economiei sociale;

6. Activităţi de marketing, precum organizarea de târguri şi expoziţii, realizarea cercetărilor de piaţă;

La acestea se adaugă activitățile din lista de activități de la punctul anterior, dacă sunt destinate respectivei structuri de economie socială.

Valoarea totală eligibilă a proiectelor va fi cuprinsă între:

– minim – 219.410 lei (echivalentul în lei a 50.000 euro) şi

– maxim – 2.194.100 lei (echivalentul în lei a 500.000 euro) pentru proiecte care se implementează intr-o regiune de dezvoltare.

– maxim 10.970.500 lei (echivalentul în lei a 2.500.000 euro) pentru proiecte care se implementează în minim 2 regiuni de dezvoltare.

Potențialii parteneri interesați să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenţie, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri“ PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Bucuresti , Serviciul Registratură, Str. Foisorului, nr. 56-58, Sector 3, București sau la adresa de e-mail:dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 22.07.2014, ora 12:00.

Propunerile de parteneriat, cuprinzand și un buget sintetic, împreună cu o copie scanată după statutul organizației și informațiile referitoare la finanțările anterioare sunt așteptate pe adresa de e-mail:dgas_mb@yahoo.co.uk până la data de 22.07.2014, ora 12:00

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată în data de 25.07.2014, pe site-ul D.G.S.A.M.B.

Sari la conținut