Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI 6.1 Runda a 2-a

oct. 3, 2014 | Anunțuri Selecție Parteneri, Carieră

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Numărul de referințムal programului (CCI): 2007RO051PO001

CONDIȚII SPECIFICE

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 173 žDezvoltarea economiei sociale€

AXA PRIORITARĂ 6 €žPromovarea incluziunii sociale€

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.1

Directia Generală de AsistențムSocialムa Municipiului BucureșŸti, cu sediul social în BucureșŸti, str. Academiei nr. 3-5, sector 3 ș™i sediul de lucru în Bucureș™ti, str. Foișorului, nr. 56-58, Sector 3, anunțムorganizarea unei proceduri de selecție, pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu:

1. ONG-uri ;

2. Cooperative;

3. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale ș™i Persoanelor Vîrstnice;

4. Furnizori de servicii sociale (Conform Ordonanței nr.68/2003 privind serviciile sociale ai Hotăƒrârii nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum șŸi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările șŸi completăƒrile ulterioare.);

5. Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici și privați (HG nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncăƒ);

6. Întreprinderi implicate în economia socială (întreprinderea implicatムîn economia socialムreprezintăƒ:

a) orice societate comercială deținutムș™i controlatムintegral sau parțial (acționariat peste 50%) de organizații ale economiei sociale (asociații, fundații, cooperative, case de ajutor reciproc ale salariaților și pensionarilor)

b) orice întreprindere mare sau de tip IMM (micro, mică sau mijlocie) conform legislației naționale în vigoare, care poate dovedi, conform obiectului de activitate că funcționează pe piață inclusiv în domeniul social, prin realizarea a cel puțin una din următoarele activități: furnizarea de servicii sociale, furnizarea de servicii de sănătate, furnizarea de servicii de educație, asigurarea de locuri de muncă pentru personae aparținând grupurilor vulnerabile);

7. Autorități ale administrației publice locale (unități administrativ-teritoriale).

Pentru proiectele care se vor depune în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București poate avea parteneri naționali și/sau transnaționali.

Partenerii transnaționali trebuie să aparțină acelorași categorii de beneficiari eligibili, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile din statul membru UE de proveniență. În situația în care partenerul transnațional aparține categoriei de parteneri eligibili 4 și 5 de mai sus, acesta trebuie să demonstreze că a obținut acreditările respective în statul membru UE de proveniență.

Toți potențialii parteneri trebuie să respecte regulile generale de eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului – Condiții generale.

Sunt neeligibili solicitanții/partenerii care sunt organizații de tip off-shore, precum și organizațiile care au direct/indirect în componență entități de tip off-shore.

Grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii:

1. Persoane din grupuri vulnerabile:

(a) Persoane de etnie romă;

(b) Persoane cu dizabilități;

(c) Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului;

(d) Familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale;

(e) Copii în situație de risc;

(f) Persoane care au părăsit timpuriu școala;

(g) Victime ale violenței în familie;

(h) Femei (în situații de risc);

(i) Persoane care trăiesc din venitul minim garantat;

(j) Persoane care locuiesc în comunități izolate;

(k) Victime ale traficului de persoane;

(l) Persoane afectate de boli ocupaționale.

2. Lucrători sociali, asistenți personali, asistenți comunitari, mediatori familiali, mediatori sanitari,

asistenți maternali, îngrijitori, personal din instituții rezidențiale;

3. Manageri ai structurilor economiei sociale;

4. Specialiști (specialiști care lucrează în structurile economiei sociale – cooperative, CAR-uri, ateliere protejate etc., alții decât cei care lucrează cu grupurile vulnerabile, așa cum sunt enumerați la punctul 2.) și formatori implicați în economia socială.

Activități eligibile

În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile activitățile prezentate mai jos, grupate în activități principale și activități secundare.

A. Activități eligibile cu caracter general, care nu creează un avantaj economic unei anumite întreprinderi, nu implică obținerea de venituri și nu intră sub incidența ajutorului de minimis.

Activitățile enumerate au ca beneficiari finali persoane fizice care doresc să își dezvolte profilul profesional și abilitățile personale, în vederea încadrării ulterioare pe piața muncii sau a prestării de activități din sfera economiei sociale.

Cheltuielile aferente acestor activități vor fi incluse în bugetul general al proiectului, dar nu în bugetul alocat structurilor de economie socială.

1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare și consiliere profesională, asistență, mentorat, tutorat, orientare profesională, consiliere psihologică, consiliere psihiatrică, medierea locurilor de muncă;

2. Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv dezvoltarea competențelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate;

3. Activități de formare profesională și de consolidare a capacităților, competențelor, cunoștințelor și stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta să înființeze structuri ale economiei sociale și să beneficieze de oportunitățile nou create;

4. Dezvoltarea și implementarea programelor de formare a formatorilor care vor activa în domeniul economiei sociale;

5. Formarea profesională a personalului furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONG-uri și voluntari – din această categorie NU fac parte studenții care desfășoară stagiile de practică obligatorii.);

6. Dezvoltarea și implementarea activităților specifice și personalizate dedicate integrării sociale a imigranților, inclusiv cursuri de limbă română, aspecte legislative etc.;

7. Inițiative care să conducă la diminuarea lipsei de încredere și a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și la combaterea și prevenirea infracționalității, prin promovarea activităților artistice și culturale, protecția mediului, conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor;

8. Activități inovatoare, interregionale și transnaționale pentru dezvoltarea economiei sociale;

9. Cercetări, studii și analize, seminarii, conferințe, grupuri de lucru, publicații în domeniul economiei sociale, incluzând aspecte juridice, de reglementare și ale politicilor publice, noi idei de afaceri și abilități necesare în economia socială;

10. Activități de cercetare și promovare a unor măsuri adecvate în ceea ce privește nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune socială sau excluse social și ale comunităților defavorizate, cum ar fi cercetări, studii și analize, seminarii, conferințe, grupuri de lucru, publicații, activități de conștientizare și intervenții pilot;

11. Activități care să conducă la promovarea responsabilizării și implicării comunităților în

procesul incluziunii sociale în vederea consolidării capacității comunității de furnizare a suportului social, revitalizării vecinătății și protecției mediului, mobilizării grupurilor dezavantajate;

12. Înființarea și dezvoltarea rețelelor, organizațiilor tip „umbrelă” și centrelor de resurse pentru structurile economiei sociale;

13. Campanii de promovare a unui stil de viață sănătos, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, conștientizarea necesității controalelor medicale regulate;

14. Activități de marketing, precum organizarea de târguri și expoziții, realizarea cercetărilor de piață

15. Evenimente de informare și promovare la nivel național, regional și local privind aspecte ale economiei sociale;

16. Promovarea și dezvoltarea activităților în parteneriat, între organizații orientate spre profit și organizații non profit în vederea dezvoltării economiei sociale;

17. Schimbul de bune practici în domeniul incluziunii sociale și economiei sociale, între actori regionali/locali, naționali și transnaționali din domeniul economiei sociale;

18. Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională care să includă aspecte privind egalitatea de șanse și de gen, nediscriminare și acceptarea diversității, dezvoltare durabilă și protecția mediului;

19. Dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piața muncii asigurate de furnizorii de servicii sociale;

20. Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor comunitare care stimulează implicarea în viața comunității a persoanelor excluse social;

21. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educație destinate persoanelor din categoriile de grupuri țintă.

B. Activități eligibile care intră sub incidenta ajutorului de minimis, ale căror costuri vor fi incluse în bugetul fiecărei structuri de economie socială

1. Înființarea și dezvoltarea de structuri ale economiei sociale;

2. Dezvoltarea și promovarea activităților integrate, care să cuprindă informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri și asistență în vederea inițierii unei afaceri, pentru inițierea și dezvoltarea structurilor economiei sociale care primesc ajutorul de minimis;

3. Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare pentru managerii structurilor economiei sociale și pentru specialiștii implicați în structurile de economie socială care primesc ajutorul de minimis, în vederea dezvoltării cunoștințelor și competențelor necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing și vânzări, management financiar etc.;

4. Servicii de integrare la locul de muncă, ocupare temporară sau formare la locul de muncă, crearea unor locuri de muncă permanente pentru persoanele dezavantajate pe piața muncii și ateliere protejate;

5. Dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, formare profesională, consiliere etc. în sprijinul managerilor și structurilor economiei sociale;

6. Activități de marketing, precum organizarea de târguri și expoziții, realizarea cercetărilor de piață;

La acestea se adaugăactivitățile din lista de activități de la punctul A. dacă sunt destinate respectivei structuri de economie socială.

Cheltuieli eligibile

Categoriile și subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru pentru prezenta cerere de propunere de proiecte sunt detaliate în Ordinul pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibileîn cadrul operațiunilor finanțate prin POSDRU 2007-2013.

Lista categoriilor și subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propunere de proiecte cuprinde:

A. Cheltuieli cu caracter general, aferente implementării proiectului, dar nu înființării și funcționării structurilor de economie socială înființate/dezvoltate

1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului

1.1 Salarii si asimilate acestora

1.2 Onorarii

1.3 Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții

angajați și angajatori)

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna

2.1 Transport persoane (personal propriu, participanți, alte persoane)

2.2 Transport materiale și echipamente

2.3 Cazare

2.4 Diurnă (pentru personalul propriu)

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului

3.1 Servicii de sonorizare

3.2 Traducere si interpretare

3.3 Prelucrare date

3.4 Întreținere, actualizare si dezvoltare aplicații informatice

3.5. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format

tipărit și/sau electronic

3.6 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare

3.7 Materiale consumabile

4. Cheltuieli aferente activităților subcontractate (externalizate)

4.1 cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care Beneficiarul nu are

expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului si consultanță juridică;

4.2. cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării

unor servicii:

a) organizarea de evenimente,

b) pachete complete conținând transport, cazarea si/sau hrana participanților/personalului propriu,

c) audit financiar extern,

d) expertiză contabilă,

e) editarea si tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,

f) editarea si tipărirea de materialele publicitare;

5. Taxe

5.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare

5.2 Taxe pentru participarea la programe de formare / educație

6. Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activităților proiectului

6.1 Închiriere (locații, bunuri):

6.2. Rate de leasing operațional plătite de utilizatorul de leasing (Se decontează doar leasingul operațional.)

7. Subvenții (ajutoare, premii) și burse

7.1 Subvenții (ajutoare, premii) pentru angajații care fac parte din grupuri vulnerabile și au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie (de exemplu persoane care aparțin minorităților etnice, persoane cu dizabilități, persoane care trăiesc în comunități izolate / sărace, alte persoane dezavantajate)

7.2 Subvenții (ajutoare, premii) pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile

7.3 Subvenții (ajutoare, premii) pentru cursanți pe perioada derulării cursurilor

7.4 Premii în cadrul unor concursuri

8. Cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administrație

8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar

8.2. Utilități

8.3 Servicii de administrare a clădirilor

8.4 Servicii de întreținere si reparare echipamente si mijloace de transport

8.5 Arhivare documente

8.6 Amortizare active

8.7 Cheltuieli financiare si juridice (notariale)

8.8 Multiplicare, cu excepția materialelor de informare si publicitate

8.9 Conectare la rețele informatice

8.10 Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică

8.11 Abonamente la publicații de specialitate

8.12 Materiale consumabile

9. Cheltuieli de informare si publicitate

10. Cheltuieli de tip FEDR

10.1 Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale

B. Cheltuieli aferente înființării și funcționării structurilor de economie socială înființate/dezvoltate – aceste cheltuieli intră sub incidența ajutorului de minimis

B1. Cheltuieli care intră în mod obligatoriu sub incidența ajutorului de minimis

1. Taxe pentru înființarea structurilor de economie sociala

2. Subvenții pentru înființarea și/sau dezvoltarea structurilor de economie socială

2.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din structurile de economie socială (manageri și angajați ai structurilor de economie socială)

2.1.1 Salarii

2.1.2 Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați si angajatori)

2.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna personalului structurilor de economie socială

2.2.1 Transport persoane

2.2.2 Transport materiale si echipamente

2.2.3 Cazare

2.2.4 Diurnă

2.3 Materiale consumabile și materii prime aferente funcționării structurilor de economie socială

2.4. Utilități aferente funcționării structurilor de economie socială

2.5 Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării structurilor de economie socială

2.6 Servicii de întreținere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente funcționării

structurilor de economie socială

2.7 Arhivare documente aferente funcționării structurilor de economie socială

2.8 Amortizare active aferente funcționării structurilor de economie socială

2.9 Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente funcționării structurilor de economie socială

2.10 Conectare la rețele informatice aferente funcționării structurilor de economie socială

2.11. Cheltuieli de informare si publicitate aferente funcționării structurilor de economie socială

2.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcționării structurilor de economie socială

2.12.1 Amenajări de terenuri

2.12.2 Construcții

2.12.3 Instalații tehnice

2.12.4 Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale

2.12.5 Alte cheltuieli pentru investiții

B2. Cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis atunci când sunt efectuate de la momentul înființării structurilor de economie sociala

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului

3.1 Prelucrare date

3.2 Întreținere, actualizare si dezvoltare aplicații informatice

3.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format

tipărit și/sau electronic

3.4 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare

4. Cheltuieli aferente activităților subcontractate (externalizate)

4.1 cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care Beneficiarul ajutorului de

minimis nu are expertiza necesară;

4.2. cheltuieli aferente contractelor încheiate de structura de economie socială cu operatori economici

(inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii:

a) organizarea de evenimente

b) pachete complete conținând transport, cazarea si/sau hrana personalului structurilor de economie

sociala,

c) editarea si tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,

d) editarea si tipărirea de materialele publicitare;

5. Taxe

5.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare

5.2 Taxe pentru participarea la programe de formare / educație

6. Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activităților proiectului

6.1 Închiriere (locații, bunuri):

6.2. Rate de leasing operațional plătite de utilizatorul de leasing8

7. Subvenții (ajutoare, premii) si burse

7.1 Subvenții (ajutoare, premii) pentru angajații care fac parte din grupuri vulnerabile și au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie (de exemplu persoane care aparțin minorităților etnice, persoane cu dizabilități, persoane care trăiesc în comunități izolate / sărace, alte persoane dezavantajate)

7.2 Subvenții (ajutoare, premii) pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile

7.3 Subvenții (ajutoare, premii) pentru cursanți pe perioada derulării cursurilor

7.4 Premii în cadrul unor concursuri

Valoarea totală eligibilă a proiectelor va fi cuprinsă între:

– minim €220.125 lei (echivalentul în lei a 50.000 euro) și

– maxim“ 2.201.250 lei (echivalentul în lei a 500.000 euro) pentru proiecte care se implementează într-o regiune de dezvoltare.

– maxim lei -11. 006.250 lei (echivalentul în lei a 2.500.000 euro) pentru proiecte care se implementează în minim 2 regiuni de dezvoltare.

Potențialii parteneri interesați să participe la selecție vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, Serviciul de Registratură,Str. Foișorului, nr. 56-58, Sector 3, București sau vor transmite la e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 8 octombrie 2014, ora 16:30, următoarele documente:

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate și aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în fișa partenerului. Lista finală a partenerilor selectați va fi publicată în data de 9 octombrie 2014, pe www.dgas.ro.

Anexa II Fișa partenerului

  1. PREZENTARE PARTENER
Nume complet
Obiectul de activitate al organizației

(conform documentelor de înființare)

2. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA ANTERIOARĂ ÎN DOMENIU
Prezentați 3 proiecte relevante pentru domeniul abordat de actuala propunere de proiect, derulate, în ultimii 3 ani, de organizația dv., în calitate de aplicant principal/partener
Denumire proiect 1
Durată
Locul desfășurării
Obiective
Buget total
Surse de finanțare
Grup țintă
Principalele rezultate
Denumire proiect 2
Durată
Locul desfășurării
Obiective
Buget total
Surse de finanțare
Grup țintă
Principalele rezultate
Denumire proiect 3
Durată
Locul desfășurării
Obiective
Buget total
Surse de finanțare
Grup țintă
Principalele rezultate

Anexa III

SCRISOARE DE INTENȚIE

……………………………….. (denumire partener, adresă, tel, fax, CIF), reprezentată legal prin …………………..(nume, prenume, funcție) își exprimă intenția de a participa în calitate de partener, în proiectul care va fi depus pentru finanțare nerambursabilă, de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București pe PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Numărul de referință al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIȚII SPECIFICE, CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 173 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.1;

……………………………….. (denumire partener) dispune de resurse umane și materiale pentru implementarea activităților, care se vor desfășura în proiectul pe care DGASMB îl va propune. De asemenea, ……………………………….. (denumire partener) va cofinanța 2% din activitățile care îi revin în implementarea activităților.

Prezentăm succint experiența ……………………………….. (denumire partener):

……………………………….. ………………………………………………………………….

……………………………….. ………………………………………………………………….

……………………………….. ………………………………………………………………….

……………………………….. ………………………………………………………………….

……………………………….. ………………………………………………………………….

……………………………….. ………………………………………………………………….

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizația noastră poate deveni partener în cadrul proiectului dumneavoastră, ce urmează a fi depus pentru finanțare nerambursabilă pe AXA PRIORITARĂ 6 Promovarea incluziunii sociale, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.1 €žDezvoltarea economiei sociale€.

Reprezentant legal,

Nume și prenume,

Semnătura și ştampila

Articole Similare

Sari la conținut