Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNŢ Organizare Concurs DGASMB 2024

feb. 15, 2024 | Carieră

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează concurs în data de 11.03.2024, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale de execuţie vacante, în baza prevederilor:

– H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

– Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale și promovarea personalului contractual din cadrul instituțiilor/ serviciilor publice de interes local al municipiului București, aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr. 45/ 17.01.2023,

– Memorandumul nr. 4849/16.01.2024, aprobat în ședința Guvernului, inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

– Referatul P.M.B. – D.M.R.U. nr. 9537/31.01.2024 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 414/02.02.2024, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi de execuţie vacante din statul de funcţii al D.G.A.S.M.B.

 

Nr

crt

Poz stat func.

Funcţia

Nivel de studii

Grad/ treaptă profesională

Serviciul/ Compartimentul

Condiţii specifice de participare la concurs

Condiţii specifice referitoare la studii

1

839

Asistent social S Principal,

1 post

8h/zi/40h/

săptămână

Serviciul ”Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal”

aviz de exercitare a profesiei de asistent social, de la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, treapta de competență profesională principal, min. 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social

studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială

2

300

 

 

 

Asistent social S Practicant,

1 post

8h/zi/40h/

săptămână

Serviciul Incluziune Socială

aviz de exercitare a profesiei de asistent social, de la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, treapta de competență profesională practicant, min. 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social

studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială

3

326, 388

Asistent social S Debutant,

2 posturi

8h/zi/40h/

săptămână

Serviciul Protecția Persoanelor Adulte, Centrul de Informare și Sprijin pentru Femei

 

nu se solicită cerințe privind vechimea în specialitate

studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială

4

200, 201,

362,

368 -370,

478,841

 

 

Asistent medical Pl,

8 posturi

12/24,12/48h

Serviciul Urgenţe Sociale, Biroul ”Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice”, Serviciul ”Centrul Rezidenţial de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Dependente-Berceni”, Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora”, Serviciul Îngrijiri la Domiciliu, Serviciul ”Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal”

certificat de membru al OAMGMAMR – specialitatea medicină generală, avizat şi valabil la data concursului/ adeverinţă pentru participare la concurs;

studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire

5

 

514, 528,

532, 533, 536, 544,

549,  551, 555,

558 -560, 760, 763,

767 -771,

848, 862

 

Infirmieră G,

21 posturi

12/24,12/48h

 

Serviciul ”Centrul Rezidenţial de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Dependente-Berceni”, Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora”,

Serviciul ”Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal”

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere*

6

359,

419,

596

Îngrijitoare,

3 posturi

12/24h

 

Biroul ”Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice,

Serviciul ”Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți – Sfântul Ioan”, Serviciul ”Centrul Rezidenţial de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Dependente-Berceni”

nu se solicită vechime în muncă

nu există cerinţe de studii

7

667

 

Muncitor calificat tr. I M,G

(bucătar)

1 post

8h/zi/40h/

săptămână

Serviciul Cantina Socială Ferentari

minimum 4 ani experiența de lucru în domeniu, în unităţi de alimentaţie publică, certificat de calificare pentru bucătar

studii generale sau medii

8

255, 286

 

Îngrijitoare

2 posturi

8h/zi/40h/

săptămână

Biroul ”Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii”

reprezintă avantaj

experiența de lucru în colectiv. de copii, unităţi de alimentație publică

nu există cerinţe de studii

* În cazul în care nu posedă diplomă, persoanele care vor ocupa postul de infirmieră sunt obligate să urmeze pe cont propriu acest curs în termen de 6 luni de la data angajării.

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

 

Documente necesare pentru înscrierea la concurs:

Conform prevederilor art. 35 din HG nr.1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a HG nr. 1336/2022;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 1336/2022;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la pct.1 lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres instituției organizatoare, la înscrierea la concurs, preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f) anterior datei de susținere a probei scrise.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat și de către instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante menţionate, constă în următoarele etape:

– selecția dosarelor de înscriere

– proba scrisă

– interviul.

 

Procedura de desfăşurare

Perioada de depunere a dosarelor este de 10 zile lucrătoare începând cu data de 15.02.2024 (data publicării anunțului) și până la data de 28.02.2024, în intervalul orar 08.00 – 16.00, la sediul instituției din Str. Constantin Mille nr.10 Sector 1 București, Serviciul Resurse Umane.

Concursul se va desfăşura la sediul din Str Caporal Grigore Marin nr. 42-44 Sector 4 Bucureşti şi va avea următoarele etape:

 1. Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare 29.02. -01.03. 2024.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor – 04.03.2024 ora 16.30.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept – 05.03.2024, până la ora 16.30. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 1. Proba scrisăse va desfăşura în data de 11.03.2024 ora 10.00 la punctul de lucru al instituției din Str Caporal Grigore Marin nr. 42-44 Sector 4 Bucureşti şi va consta în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste grilă, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate.

se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minimum de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie, cu afişarea rezultatelor în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise, în data de  12.03.2024, ora 16.30.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional respectiv.

Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.                                                      

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai evaluează.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept – 13.03.2024, până la ora 16.30. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 1. Interviul poate fi înregistrat audio, se va desfăşura în data de 15.03.2024, începând cu ora 09.30 şi va fi susţinut numai de candidaţii declaraţi admişi la celelalte probe. Data exactă, ora şi locul susţinerii interviului vor fi afişate obligatoriu împreună cu rezultatele la proba scrisă.

Interviul se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie, pe baza criteriilor de evaluare: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportament în situaţiile de criză; abilităţi de comunicare, iniţiativă şi creativitate.

Afișarea rezultatelor interviului: în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării interviului – 18.03.2024 ora 16.30.

* După afişarea rezultatelor obţinute la interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept – 19.03.2024, până la ora 16.30. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului – 21.03.2024.

Pentru afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se folosesc codurile numerice pentru identificare, atribuite la înregistrarea dosarelor de concurs.

Contestaţii

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, practică, interviu, după caz, pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului la proba scrisă şi sau/ a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.

Relaţii suplimentare la tel. 0751.519.854 (Serviciul Resurse Umane)

Se solicită disponibilitatea pentru desfăşurarea activităţii în alte servicii/ compartimente/ locaţii/ în regim de ture, în funcţie de necesităţile/ urgenţele apărute. Prin depunerea dosarului candidatul își exprimă acordul cu privire la cele prevăzute în prezentul anunț.

Depunerea dosarului de înscriere atestă luarea la cunoaștință și însușirea celor prezentate mai sus.

 

Şef Serviciu Resurse Umane

Ropotică Zenovia

 

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante cu normă întreagă, în cadrul DGASMB:

 

Nr. crt

Denumire etapă

Dată/perioadă etapă

Număr zile necesare pentru organizarea etapei

1.

Publicarea anunțului privind organizarea concursului la sediu, pe pagina proprie de internet: www.dgas.ro și portalul posturi.gov.ro

15 februarie 2024

Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru susținerea primei probe – proba scrisă

2.

Depunerea dosarelor

15 – 28 februarie 2024

10 zile lucrătoare de la data afișării/ publicării anunțului

3.

Selecția dosarelor

29 februarie – 01 martie 2024

2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

4.

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor la sediu, pe pagina proprie de internet: www.dgas.ro

04 martie 2024

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor

5.

Depunerea contestațiilor

05 martie 2024

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor

6.

Soluționarea contestațiilor

06 martie 2024

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

7.

Afișarea rezultatelor contestațiilor la sediu, pe pagina proprie de internet: www.dgas.ro

07 martie 2024

Imediat după soluționare, dar nu mai târziu de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor

8.

 

Proba scrisă

11 martie 2024, ora 10.00

După cel puțin 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs

9.

Afișarea rezultatelor la sediu, pe pagina proprie de internet: www.dgas.ro

12 martie 2024

1 zi lucrătoare de la data finalizării probei

10.

Depunerea contestațiilor

13 martie 2024

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei

11.

Soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor la sediu, pe pagina proprie de internet: www.dgas.ro

14 martie 2024

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

12.

Interviul

15 martie 2024

4 zile lucrătoare de la proba scrisă

13.

Afișarea rezultatelor la sediu, pe pagina proprie de internet: www.dgas.ro

18 martie 2024

1 zi lucrătoare de la data finalizării probei

14.

Depunerea contestațiilor

19 martie 2024

1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei

15.

Soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor la sediu, pe pagina proprie de internet: www.dgas.ro

20 martie 2024

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

16.

 

Afișarea rezultatelor finale la sediu, pe pagina proprie de internet: www.dgas.ro

21 martie 2024

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor la ultima probă

17.

Prezentare la post

În termen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatului final al concursului

Nu mai târziu de termenul de preaviz prevăzut de Legea nr 53/2003 pentru demisie, prin solicitare scrisă în acest sens în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului final al concursului.

BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ, ATRIBUŢII

 

Notă: la studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor trebui să cunoască
toate modificările, completările şi republicările intervenite p
ână la data concursului

 

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 867/14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 3. H.G. nr. 1253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 4. H.G. nr. 797/8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 5. Legea nr. 292 /2011 a asistenţei  sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997, privind cantinele de ajutor social,
 7. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;
 8. Legea nr. 466 din 4 noiembrie 2004, privind Statutul asistentului social,
 9. Codul Deontologic al profesiei de asistent social, nr.1 din 14.12.2007,
 10. Legea nr. 217 din 22 mai 2003 Republicată, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice,
 11. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 12. Ordin nr. 28/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice)
 13. Ordinul nr. 29/2019pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale
 14. Legea 319 din 2006 actualizată, Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, HG nr. 1425/ 2006 Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 15. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 551 alin (3), art. 376 alin. (2), 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458, 506 alin. (1)-(9)
 16. H.C.G.M.B. nr. 601/31.10.2022 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.
 17. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
 18. HG nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007
 19. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 20. Legea nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, HG nr. 1149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 21. Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 (republicată) privind locuințele
 22. OUG nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari
 23. OUG nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

TEMATICA

 1. Executarea contractului individual de muncă; Modificarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
 2. Nomenclatorul serviciilor sociale
 3. Regulament cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare
 4. Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de asistenţă socială
 5. Sistemul de beneficii de asistenţă socială
 6. Sistemul de servicii sociale
 7. Măsuri integrate de asistență socială: Prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială
 8. Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială – Nivelul local
 9. Independența profesională și responsabilitatea asistentului social
 10. Obligațiile asistentului social față de beneficiari
 11. Principii etice ale profesiei de asistent social

12.Standarde minime de calitate pentru cantina socială (An.9), pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice (An.1), îngrijiri la domiciliu (An.8), pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte (An.5), pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca Centre de zi de integrare/reintegrare socială (An. 6)

 1. Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice (An.1), pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistenţă destinate agresorilor (An.6).
 2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 551 alin (3), art. 376 alin. (2), 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458, 506 alin. (1)-(9)
 3. Atribuţiile centrului rezidenţial pentru persoane dependente
 4. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent. Informarea lucrătorilor. Obligaţiile lucrătorilor
 5. Statutul și rolul asistentului social
 6. Stabilirea cuantumului ajutorului de incluziune

 

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 867/14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 3. H.G. nr. 797/8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 4. Legea nr. 292 /2011 a asistenţei  sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 466 din 4 noiembrie 2004, privind Statutul asistentului social,
 6. Codul Deontologic al profesiei de asistent social, nr.1 din 14.12.2007, Cod privind practica asistentului social – CNASR
 7. Ordin nr. 28/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice*)
 8. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale
 9. Legea 319 din 2006 actualizata, Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, HG nr. 1425/ 2006 Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 10. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 551 alin (3), art. 376 alin. (2), 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458, 506 alin. (1)-(9)
 11. H.C.G.M.B. nr. 601/31.10.2022 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.

12.Legea nr. 217 din 22 mai 2003 Republicată, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

13.Ordin nr. 20.840 din 21 septembrie 2022 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice

 1. Ordin nr. 20.841 din 21 septembrie 2022 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale de asistență destinate agresorilor.
 2. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997, privind cantinele de ajutor social,
 3. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;

TEMATICA

 1. Executarea contractului individual de muncă; Modificarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
 2. Nomenclatorul serviciilor sociale
 3. Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare
 4. Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de asistență social
 5. Sistemul de beneficia de asistență socială
 6. Sistemul de servicii sociale
 7. Măsuri integrate de asistență socială: Prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială
 8. Construcția instituțională a sistemului național de asistență socială – Nivelul local
 9. 9. Independența profesională și responsabilitatea asistentului social
 10. Obligațiile asistentului social față de beneficiari
 11. Principii etice ale profesiei de asistent social
 12. Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de informare și sensibilizare a populației în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice (anexa 5), pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistență destinate agresorilor (anexa 6)
 13. Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice (anexa1), pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca locuințe protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice (anexa 3)
 14. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 551 alin (3), art. 376 alin. (2), 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458, 506 alin. (1)-(9)
 15. Atribuţiile centrului rezidenţial pentru persoane dependente
 16. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent. Informarea lucrătorilor. Obligaţiile lucrătorilor.
 17. Statutul și rolul asistentului social

 

ASISTENT SOCIAL DEBUTANT

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 867/14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 3. H.G. nr. 797/8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 4. Legea nr. 292 /2011 a asistenţei  sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social;
 6. Ordin nr. 28/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice*)
 7. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale.
 8. Legea 319 din 2006 actualizată, Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, HG nr. 1425/ 2006 Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 9. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 551 alin (3), art. 376 alin. (2), 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458, 506 alin. (1)-(9)
 10. H.C.G.M.B. nr. 601/31.10.2022 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

11.Legea nr. 217 din 22 mai 2003 Republicată, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

12.Ordin nr. 20.840 din 21 septembrie 2022 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice

 1. Ordin nr. 20.841 din 21 septembrie 2022 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale de asistență destinate agresorilor..

TEMATICA

 1. Executarea contractului individual de muncă; Modificarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
 2. Nomenclatorul serviciilor sociale
 3. Sistemul de servicii sociale
 4. Independența profesională și responsabilitatea asistentului social
 5. Obligațiile asistentului social față de beneficiari
 6. Principii etice ale profesiei de asistent social

7.Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistență destinate agresorilor (Anexa 6)

 1. Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice (An.1)
 2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 551 alin (3), art. 376 alin. (2), 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458, 506 alin. (1)-(9)
 3. Atribuţiile Centrului de Informare și Sprijin pentru Femei
 4. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent. Informarea lucrătorilor. Obligaţiile lucrătorilor.

Principalele atribuții/ responsabilități:

– se adresează tuturor categoriilor de beneficiari şi familiilor acestora, fiind disponibil 24 de ore/ zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale;

– acţionează în cadrul echipelor mobile care se deplasează în teren pentru evaluare şi intervenţii în situaţii de urgenţă;

– asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;

– evaluează nevoile imediate ale beneficiarului şi potenţialul de risc privind expunerea la abuz, neglijare şi exploatare;

– primeşte sesizări şi se autosesizează în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenţie;

– identifică familiile în care există riscul dezvoltării unor forme de situaţii de urgenţă de abuz, neglijare, trafic şi migraţie;

– acordă consiliere tuturor categoriilor de persoane aflate în  situaţii de risc şi familiilor acestora;

– asigură de urgenţă sprijin sociol pentru persoanele cu grad ridicat de risc;

– oferă servicii de urgență persoanelor aflate în dificultate, la domiciliu, în cazul în care este pusă în pericol securitatea lor;

– identifică persoanele şi familiile aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu scopul de a preveni situațiile de criză;

– identificarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor/ persoanelor aflate în situaţii de criză prin autosezizare sau prin intermediul partenerilor sociali;

– orientare pentru consilierea juridică/ psihologică/ medicală a beneficiarilor;

– propune şi aplică măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de criză a persoanei/ familiei;

– determinarea nevoilor sociale ale populaţiei cu grad ridicat de risc;

– participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;

– după administrarea măsurilor de urgenţă, redirecţionează cazul serviciilor competente din cadrul D.G.A.S.M.B. sau  instituţiilor abilitate;

– păstrarea confidenţialităţii cazurilor sociale aflate în atenţia serviciului;

– realizează rapoarte statistice lunare, trimestriale şi anuale;

– participă la pregătirea documentaţiei necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

– gestionează şi asigură respectarea procedurilor privind înhumarea gratuită a persoanelor decedate neidentificate sau nereclamate de familie, ori fără susţinători legali, aflate pe raza Municipiului Bucureşti;

– elaborează procedurile de lucru specifice;

– îndeplineşte şi alte sarcini la solicitarea şefului ierarhic superior, în condiţiile legii.

 

ASISTENT MEDICAL PL

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292 /2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor; Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 4. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare, Codul de etică şi deontologie al asistentului medical, adoptat prin Hotărâre Adunării generale naționale a OAMGMAMR nr. 2/ 9 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare ( Hotărârea nr. 28/2020)
 5. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 6. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare
 7. Legea 319 din 2006 actualizată, Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, HG nr. 1425/ 2006 Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 8. H.C.G.M.B. nr. 601/31.10.2022 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti
 9. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale

TEMATICA

 1. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale
 2. Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului
 3. Secretul profesional
 4. Drepturile pacientului
 5. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist. Executarea contractului individual de muncă. Răspunderea disciplinară
 6. Obligatia acordarii ingrijirilor medicale
 7. Îngrijirea persoanelor vârstnice.
 8. Particularităţi legate de patologia vârstnicului
 9. Obligatii etice si deontologice
 10. Modificarea contractului individual de muncă;
 11. Evaluarea situaţiei persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială.
 12. Ambalarea deşeurilor medicale
 13. Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activitățile medicale.
 14. Prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială – măsură integrată de asistență socială
 15. Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicală
 16. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent. Informarea lucrătorilor. Obligaţiile lucrătorilor
 17. Recoltarea probelor de sânge în vacutainere – pregîtirea materialelor, tehnica și clasificarea vacutainerelor în funcție de culoarea acestora
 18. Diabetul zaharat de tip II – simptome hipoglicemie
 19. Îngrijirea escarelor – tratament și prevenire.

Principalele atribuții/ responsabilități:

– Acordă serviciile medicale, tehnicile de îngrijire și monitorizarea medicală a beneficiarilor internați pentru menținerea stării de sănătate corespunzătoare vârstei și patologiei lor și asigură gestiunea materialelor primite

– Trebuie sa posede autorizatie de liberă practică la zi, conform legislatiei in vigoare

– Administrează tratamentul medical beneficiarilor din complex, conform prescripțiilor medicului

– Completează medicația, ori de cate ori este nevoie, conform prescripțiilor medicului sau prescripțiilor din fișă

– Respectă orele de administrare a medicamentelor și calea de administrare a acestora, conform prescripției medicului

– Notează în raportul de gardă toate acțiunile medicale, tratamentele efectuate sau orice acțiune neobișnuită care s-a întamplat pe parcursul turei lor

– Monitorizează zilnic, sau ori de cate ori este nevoie, anumiți parametri funcționali ai beneficiarilor (ex TA, puls, glicemie, respirație, temperatură, etc)

– În cazul unei urgențe medicale anunță ambulanța și acordă primul ajutor până la venirea acesteia. În caz că este necesar însoțește beneficiarul în altă unitate medicală, pentru a da relații despre beneficiar și pentru a se asigura că acesta este în siguranță

– Informează medicul colaborator cât se poate de rapid de agravarea stării unui pacient,  de plecarea acestuia cu ambulanța în altă unitate medicală sau în cazul unui deces

– Urmarește ca personalul auxiliar (infirmiere și îngrijitoare) să își îndeplinească atribuțiile de serviciu, referitor la starea igienico-sanitară a beneficiarilor, instruiește personalul auxiliar în caz de necunoaștere a activităților ce trebuie efectuate

– Monitorizează curățenia pe etaj (curățenia pardoselii, curățenia în cameră, în oficii, în toalete și în sala de mese), deschiderea periodică a geamurilor, schimbatul pamperșilor și mirosul de pe etaj

– Verifică zilnic efectuarea băilor conform graficului de băi și semnează în caietul de băi

– Urmarește distribuirea hranei către toți beneficiarii, hrănirea celor inconștienți, ridicarea în decubit dorsal și hrănirea celor imobilizați.

– Raspunde de aparatura medicală și medicamentele din gestiune pe parcursul turei

– Supraveghează personalul auxiliar în îndeplinirea sarcinilor vitale cum ar fi hidratarea pacienților, efectuarea mobilizărilor anti-escare, hrănire, igiena corporală, igiena eliminărilor și informează medicul și asistentul coordonator de orice abatere sesizată

– Aplanează conflictele între beneficiari și informează conducerea de orice conflict sau manifestări agresive

– Respectă confidențialitatea tuturor datelor și aspectelor legate de locul sau de muncă. Nu oferă date despre beneficiari nimanui din afara instituției

– Respectă drepturile beneficiarilor

– Folosește cu eficiență și în totalitate timpul de lucru zilnic, executând activitățile specific fișei postului

 

INFIRMIERĂ

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Ordin nr. 1.761/ 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia – Anexa 1 Normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private.
 2. Ordinul nr. 1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale
 3. Curs pentru infirmiere, editat de Ordinul asistentelor medicale și moașelor din România
 4. Legea 319 din 2006 actualizată, Legea privind securitatea și sănatatea în muncă, HG nr. 1425/ 2006 Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

TEMATICA

 1. Răspunderea disciplinară
 2. Modificarea contractului individual de muncă. Executarea contractului individual de muncă
 3. Clasificarea pe categorii a deșeurilor rezultate din activitatea medicală
 4. Schimbarea lenjeriei de corp în cazul pacientului imobilizat
 5. Ajutarea bolnavului să mănânce şi să bea
 6. Norme tehnice privind curățarea și dezinfecția:Dezinfecția
 7. Schimbarea lenjeriei patului ocupat de pacientul imobilizat

8.Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent. Informarea lucrătorilor. Obligaţiile lucrătorilor

 1. Baia parțială la pat a pacientului – materiale necesare și tehnică
 2. Alimentația bolnavului imobilizat
 3. Mobilizarea pacientului cu escare.

Principalele atribuții/ responsabilități:

– Asigură îngrijirea socio medicală a beneficiarilor din centre în vederea menținerii unei stări de sănătate fizică, psihică și mentală corespunzătoare vârstei și patologiei beneficiarilor

– Efectuează zilnic igiena corporală și vestimentară a beneficiarilor din centru, preiau beneficiarii la internare și asigură igiena personală, preluarea hainelor și chiar deparazitarea dacă este necesară

– Ajută beneficiarii să se alimenteze conform indicațiilor date de medic

– Hidratează beneficiarii care nu pot să bea și asigură recipiente cu apă la dispoziția celor care pot sa bea singuri.

– Ajută asistenta medicală la manevre medicale când este solicitată

– Inlocuiește și transportă rufele murdare ale beneficiarilor în condițiile stabilite de normele igienico-sanitare.

– Asigură igiena păturilor și a mobilierului din cameră. Schimbă lenjeria ori de cate ori este nevoie. O dată pe lună asigură o curațenie generală

– Efectuează baile zilnice și le consemnează în caietul de băi conform graficului de băi

– Asigură transportul resturilor menajere și a deșeurilor medicale la locul de depozitare, conform normelor sanitare în vigoare

– Colectează materialele sanitare de unică folosință utilizate, în recipiente speciale și asigura transportul lor in spatii special amenajate în vederea colectării

– Asigură transportul alimentelor preluate de la oficiu și asigură distribuirea meselor în condiții igienice corespunzatoare conform normelor sanitare în vigoare

– Sesizează asistenta medicală în cazul deteriorării stării unui beneficiar

– Supraveghează și monitorizează beneficiarii și ziua și noaptea. Anunță asistenta de tură de orice eveniment ieșit din comun, defecțiune tehnică sau posibilă problemă sesizată

– Supraveghează și îndrumă activitatea îngrijitoarelor

– Aplanează conflictele între beneficiari și informează conducerea de orice conflict sau manifestări agresive

– Respectă confidențialitatea tuturor datelor și aspectelor legate de locul său de muncă. Nu oferă date despre beneficiari nimanui din afara instituției

– Respectă drepturile beneficiarilor

– Cunoaște, respectă și este capabil să indeplinească oricare dintre atribuțiile și competențele din fișa postului

– Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară (ROI)

– Folosește cu eficiență și în totalitate timpul de lucru zilnic, executând activitățile specific fișei postului

 

ÎNGRIJITOARE

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordin nr. 1.761/ 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia – Anexa 1 Normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private.
 3. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
 4. Legea 319 din 2006 actualizată, Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, HG nr. 1425/ 2006 Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

TEMATICA

 1. Răspunderea disciplinară
 2. Modificarea contractului individual de muncă
 3. Clasificarea pe categorii a deșeurilor rezultate din activitatea medicală
 4. Norme tehnice privind curățarea și dezinfecția:Curațarea
 5. Norme tehnice privind curățarea și dezinfecția:Dezinfecția
 6. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent. Informarea lucrătorilor. Obligaţiile lucrătorilor
 7. Executarea contractului individual de muncă

 Principalele atribuții/ responsabilități:

– Asigură operațiunile de curățenie, dezinfecție și gospodărire în spațiile comune ale clădirilor și anexelor ei respectând normele de protecție a muncii și PSI

– Efectuează zilnic curațenia în sectorul repartizat (spălat coridoare, holuri, scări,  geamuri, pardoseală, mobilier, etc) ori de cate ori este nevoie

– Curață cel puțin o dată pe zi scarile de acces, și spațiile de intrare comune cu spitalul

– Curață și dezinfectează toaletele, holurile și camerele cu soluțiile special antibacteriene

– Efectuează aerisirea periodică a holului și a camerelor

– Transportă gunoiul și rezidurile alimentare în condiții corespunzatoare la locurile de depozitare. Curață și dezinfectează recipientele de transport ale gunoiului

– Ajută infirmiera în acțiuni specific de mobilizare a beneficiarului, sub supravegherea infirmierei (de ex. baie, mobilizare, etc)

– Sesizează infirmierei și asistentei orice defecțiune tehnică sau orice posibilă problemă

– Aplanează conflictele între beneficiari și informează conducerea de orice conflict sau manifestări agresive

– Respectă confidențialitatea tuturor datelor și aspectelor legate de locul său de muncă. Nu oferă date despre beneficiari nimanui din afara instituției

– Respectă drepturile beneficiarilor

– Folosește cu eficiență și în totalitate timpul de lucru zilnic, executând activitațile specific fișei postului

– Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în vederea realizării sarcinilor şi obiectivelor instituţiei, în limitele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.M.B., precum şi alte atribuţii cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii şi experienţei profesionale.

 

ÎNGRIJITOARE

în cadrul Centrelor de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 2. Legea 319 din 2006 actualizata, Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, HG nr. 1425/ 2006 Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006,
 3. Lege nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice,
 4. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor
 5. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 6. Ordin nr. 1.955 din 18 octombrie 1995(*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 7. Ordinul nr. 976 din 16/12/1998 pivind Normele de igiena pentru productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.

TEMATICĂ

 1. Răspunderea disciplinară
 2. Obligațiile persoanelor care lucrează la manipularea, prepararea, transportul, servirea şi desfacerea alimentelor
 3. Norme tehnice privind curățarea și dezinfecția: Curățenia
 4. Norme generale de igienă în unitățile pentru antepreșcolari
 5. Mediul educațional în creșă și în alte unități de educație timpurie antepreșcolară
 6. Norme tehnice privind curățarea și dezinfecția:Dezinfecția
 7. Norme specifice unităților pentru copii antepreșcolari
 8. Obligaţiile lucrătorilor
 9. Măsuri specific de prevenire a accidentelor în activitățile cu copii

Principalele atribuții/ responsabilități:

– Ajută/ asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

-Participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, contribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisele unui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;

– Semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de comportament, stare de sănătate;

– Asigură securitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru servirea mesei, a dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntampinarea unor accidente sau evenimente nedorite;

-Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului; 

– Participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;

−Insoțește, supravegheaza și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.

−Asigură curăţenia corespunzătoare a spaţiilor în care se desfăşoară activităţile (săli de joacă, recepţie, sală pentru servitul mesei,dormitoare, curte interioară, alte dependințe) ;

−Asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;

−Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

 

MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR) M,G TR I

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 319 din 2006 actualizata, Legea privind securitatea și sănătatea în munca, HG nr. 1425/ 2006 Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 2. Norme de igienă din 16 decembrie 1998 (*actualizate*), privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, aprobate prin Ordinul MS nr. 976 din 16 decembrie 1998
 3. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. H.G. nr. 924/ 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

TEMATICA

 1. Modificarea contractului individual de muncă
 2. Răspunderea disciplinară
 3. Norme generale de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor
 4. Norme privind prepararea alimentelor (alimentaţia publică şi colectivă)
 5. Norme privind depozitarea şi transportul alimentelor
 6. Norme privind personalul unităţilor alimentare
 7. Condiții pentru servirea meselor în sălile de grupă din creșe și grădinițe
 8. Cerințe generale pentru obiective din domeniul alimentar
 9. Cerințe specifice pentru încăperile unde sunt preparate, tratate sau procesate produse alimentare
 10. Igiena personalului care lucrează în zona de manipulare a alimentelor; Ambalarea și împachetarea produselor alimentare
 11. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent. Informarea lucrătorilor. Obligaţiile lucrătorilor.

Principalele atribuții/ responsabilități:

– Răspunde de pregătire corectă a mesei şi de calitatea preparatelor executate;

– Răspunde de respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie şi dependinţe, spală şi dezinfectează atât vesela din dotare după fiecare utilizare, cât şi a veselei pentru servirea mesei;

– Răspunde de împărţirea corectă a mesei;

– Produsele alimentare ce nu corespund organoleptic vor fi scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentei medicale şi şefului ierarhic;

– Va păstra în frigider, timp de 36-48 ore, toate probele din alimentele consumate cu scopul de a preveni toxiinfecţiile alimentare;

– Colectarea reziduurilor solide, cât şi a resturilor alimentare lichide se va face în recipiente etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi de dezinfectat;

– Spală şi dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereţii impermeabili şi perimetrul impermeabil prevăzut cu sifoane de scurgere la reţeaua de canalizare;

– Ia măsuri pentru dezinsecţie periodică a blocului alimentar şi a anexelor acestora;

– Nu va depozita în acelaşi loc produsele finite cu cele neprelucrate termic, produsele care emană mirosuri specifice cu cele ce împrumută mirosuri;

– Decongelarea alimentelor va fi făcută în încăperi neexpuse contactului cu insecte;

– Va respecta circuitele de intrare şi ieşire a alimentelor în şi din bucătărie, fără a intersecta fazele insalubre cu cele salubre;

– Va respecta spaţiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curăţare, spălare, tocare) care sunt spaţii cu circuite separate pentru legume, carne, peşte, ouă;

– Păstrează vesela pentru masă, curată, în rafturi prevăzute cu uşi glisante sau perdeluţă din pânză sau tifon, iar vasele de bucătărie pe rastele sau dulapuri închise sau mese de lucru tip dulap;

– Răspunde de starea tehnică şi de buna funcţionare a utilajelor pe care le are în dotare;

– Răspunde de inventarul aflat în grija sa şi respectă regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor şi utilajelor deservite;

– Răspunde de condiţiile de manipulare, depozitare şi păstrare a mărfurilor;

 

 

Articole Similare

Sari la conținut