Având în vedere prevederile:

– H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completările ulterioare,

– art.31 din Legea cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – cu modificările şi completările ulterioare,

– Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/ serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare ori în funcţie a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr. 1763/ 03.11.2015,

Tot Anunţul