ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR/VIITORILOR SOLICITANȚI AI STIMULENTULUI PENTRU COPII CU HANDICAP, ÎN VALOARE DE 1000 LEI/LUNĂ

Vă aducem la cunoștință faptul că în data de 22.11.2018 s-a aprobat H.C.G.M.B nr. 825 privind modificarea
Metodologiei de acordare a stimulentului pentru copii cu handicap, Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 292/2017.

Astfel, începând cu data de 5 februarie 2019, documentele necesare privind solicitarea stimulentului sunt:

  1. Cerere tip de solicitare a acestui drept, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro, secțiunea Stimulente financiare – Stimulent copii cu handicap
  2. Declarație privind acordarea stimulentului pentru copilul cu handicap, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro, secțiunea Stimulente financiare – Stimulent copii cu handicap;
  3. Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro, secțiunea Stimulente financiare– Stimulent copii cu handicap;
  4. Actul de identitate al solicitantului stimulentului/carte provizorie/viză flotant;
  5. Actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani);
  6. Extras de cont pe numele solicitantului sau al copilului cu handicap;
  7. Certificat de atestare fiscală sau adeverință emisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale de la nivelul sectorului pe raza căruia domiciliază solicitantul, pe numele acestuia.
  8. Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal – unde este cazul.


Condiții de acordare:

• S-a depus cerere, însoțită de documentele doveditoare;
• Se acordă pentru copiii în vârstă de până la 18 ani;
• Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile pentru Protecția Copilului de la nivelul sectoarelor municipiului București;
• Dreptul la asistență socială sub formă de stimulent se acordă copiilor cu handicap pe perioada valabilității documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.
• Copilul cu handicap este raportat de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectoarelor Municipiului București în baza de date pe care o încarcă, lunar, în aplicația stimulentului pentru copiii cu handicap.
• Pentru cererile depuse anterior emiterii prezentei metodologii, în termen de 12 luni de la adoptarea acesteia, se va urmări ca numărul plăților efectuate să corespundă numărului de luni de valabilitate a certificatului de handicap, cu condiția îndeplinirii și a celorlalte criterii de eligibilitate;
• Solicitantul stimulentului pentru copii cu handicap are domiciliul stabil de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni;
• Toate documentele depuse la dosar sunt valabile;
• La momentul depunerii cererii, solicitantul de stimulent nu figurează cu datorii neeșalonate către bugetul local;
• Stimulentul se acordă sub rezerva achitării de către solicitant a obligațiilor de plată față de bugetul local. D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele beneficiarului, în evidențele Direcțiilor Generale de Impozite și Taxe Locale de la nivelul sectoarelor Municipiului București, respectând termenele prevăzute de legislația în domeniul fiscal; Beneficiarul devine eligibil în luna achitării debitelor restante; Stimulentul nu se acordă retroactiv pentru lunile în care beneficiarul a figurat cu debite restante;
• Stimulentul se acordă doar prin virament bancar.

Stimulentul pentru copiii cu handicap se acordă cu condiția îndeplinirii cumulative a criteriilor de acordare.

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:
a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologie;
b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
c) părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap pentru care s-a stabilit măsură de protecție specială, în condițiile legii, la un asistent maternal sau la un organism privat autorizat sau serviciu public;

Unde se depun documentele:
1. La sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București – Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1
SAU
La Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Magurele nr. 17A, sector 4. Mijloace de transport: RATB nr. 232 și 102, Statia Ciceu. Metrou: Stația Aparătorii Patriei.
Programul de lucru: luni – joi, între orele 09.00-15.00.

VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

2. Actele pot fi transmise la adresa de e-mail: copiicuhandicap@dgas.ro. Actele menţionate anterior se vor transmite scanate, la rezoluţie bună, în format pdf. sau jpeg.

VĂ ASIGURĂM DE FAPTUL CĂ TOATE CERERILE VOR FI ÎNREGISTRATE ŞI PROCESATE.

Stimulentul pentru copii cu handicap se acordă solicitanților care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni pe raza municipiului București sau reședința pe raza municipiului București de cel puțin 6 luni. Dacă la momentul depunerii cererii nu respectați această condiție, aveți un termen de 10 zile lucrătoare să dovediți îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate, altfel cererea depusă va fi respinsă. Puteți depune o nouă cerere la momentul îndeplinirii criteriului de 6 luni de când solicitantul are domiciliul stabil sau reședința pe raza municipiului București.
Cererea însoțită de documentele doveditoare SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ

Pentru informatii puteti suna la (021)3142315 (tasta 2), de luni până vineri, 8:30 – 16:30, sau ne puteti contacta si prin e-mail: copiicuhandicap@dgas.ro.

Cerere acordare stimulent copii
Declaratia cu privire la indeplinirea conditiilor
Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal