Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Reluare INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE: Servicii de proiectare a site-ului www, pentru implementarea proiectului ”Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depășește-te!”

ian. 20, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Nr.R. 3623/170/20.01.2015

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Către toţi operatorii economici interesaţi

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in Str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Bucureşti, vă invită să participaţi la reluarea procedurii de achizitia prin cumpărare directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziţie a a unor Servicii de proiectare a site-ului www, pentru implementarea proiectului ”Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depășește-te!”

CPV : 72415000-2 – Servicii de gazduire pentru operare de site-uri www

Ofertele se vor depune la sediul DGASMB, str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Registratura. Data limită pentru primirea ofertelor este 28.01.2015, ora 10.00. Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 29.01.2015, ora 11.00.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea şi modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi H.G.R. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea acestei ordonanţe, fiind aleasă procedura de cumpărare directă.

A. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

A1. Situaţia personală a ofertantului

1.1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform Formularului 1;

1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform Formularului 2;

1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform Formularului 3;

B. ELABORAREA OFERTEI :

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba româna.

C. SURSA DE FINANŢARE: buget local si fonduri nerambursabile, prin Fondul Social European

D. PREZENTAREA OFERTELOR :

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către DGASMB, la sediul din Str. Foisorului, nr.56-58, etj.1, registratura, sector 3, sau prin fax la numărul 021.314.23.16, sau e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 28.01.2015, ora:10.00.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic- Formular 4.

E. MODUL DE PREZENTARE:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, acestea trebuind să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

F. PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea estimată a contractului: 3.064,51 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 698,35 Euro, exclusiv TVA, la cursul infoeuro din luna iulie 2014, 1 Euro= 4,3882 lei.

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini anexat, Formular 5.

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

G. EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 29.01.2015, ora 11.00, la sediul DGASMB.

H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

I. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 31.12.2015.

K. PREVEDERI CONTRACTUALE

Pentru derularea contractului este necesar ca furnizorul să deschidă un cont la trezorerie.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 021-314.23.15.

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,________________

(semnătura autorizată)

FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

 

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….

FORMULAR 5

FORMULAR DE OFERTĂ

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul and title]

Către: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi contractului titlu]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este obligate să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….

CAIET DE SARCINI

Privind atribuirea contractului de achiziţie a unor Servicii de proiectare a site-ului www, pentru implementarea proiectului ”Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depășește-te!”

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti implementează proiectul „Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!”, ID 143889, proiect cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, începând cu data de 1 octombrie 2014, pe o perioadă de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului „Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!” constă în crearea unui model funcţional integrat de economie socială şi incluziune socială destinat sprijinirii persoanelor vulnerabile. Prezentul proiect îşi propune promovarea unor modele funcţionale de economie socială prin crearea unor structuri de economie socială, funcţionale, contribuind în mod direct la îmbunătăţirea semnificativă a oportunităţilor de ocupare adaptate nevoilor specifice ale persoanelor vulnerabile. Prin intermediul proiectului va fi susţinut şi dezvoltat un model al structurilor specifice cu profil de întreprinderi sociale în regiunea Bucureşti-Ilfov.

CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, propunerea tehnică.

OBIECTUL ACHIZIŢIEI Încheierea unui contract de servicii de realizare a unei pagini web (WEB-SITE: www.XXX.ro).

CAPITOLUL III. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru realizarea website-ului www.XXXX.ro

1. Cerinţe generale – website

Website-ul va cuprinde prezentarea proiectului, servicii oferite, va oferi informaţii practice si se va constitui intr-un centru de resurse

Servicii furnizate de website

Afişarea rapidă a conţinutului într-o manieră intuitivă;

Formular de contact, care să trimită automat mesaje de tip e-mail la o adresă pe care beneficiarul o poate modifica prin intermediul modulului de administrare şi care să conţină numele, prenumele, adresa de e-mail şi mesajul respectiv;

Motor intern de căutare în site (pentru căutare cuvinte cheie), care are ca rezultat afişarea tuturor paginilor care conţin textul căutat şi link către acestea;

Posibilitatea administrării prin intermediul website-ului (adăugarea de ştiri, anunţuri, modificarea datelor de contact, schimbarea pozelor etc. la secţiunile respective cu salvare în baza de date).

Conţinut (hartă website) orientativ

Structura site-ului:

ACASA

PREZENTARE PROIECT

CEAINARIE

SERVICII DE ZUGRAVIT

GALERII IMAGINI

EVENIMENTE

CONTACT

STIRI

BLOG

Pagina va conţine un contor pentru numărul de vizitatori şi sau afişări (statcounter.com, GoogleAnalytics etc.)

Actualizarea website-ului

Actualizarea şi întreţinerea website-ului va fi realizată de către beneficiar prin intermediul modulului de administrare oricând este cazul.

Găzduire

Se solicita servicii de gazduire a site-ului.

Accesibilitate

Standarde

Proiectarea paginilor website-ului trebuie să îndeplinească cerinţele de compatibilitate şi accesibilitate în concordanţă cu specificaţiile W3C (World Wide Web Consortium) şi recomandările WAI (Web Accessibility Initiative), acceptate la nivel mondial drept standarde internaţionale în domeniul accesibilităţii web.

Toate browserele de Internet (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, Netscape) cu toate versiunile acestora, dar nu mai vechi de 4 ani trebuie să poată afişa corect conţinutul site-ului.

Proiectarea paginilor trebuie să îndeplinească cerinţele de compatibilitate şi accesibilitate acceptate la nivel mondial drept standarde internaţionale în domeniu.

Secţiunea site web public va fi optimizată pentru motoarele de căutare Google, Yahoo, MSN, fiind respectate condiţiile necesare pentru căutarea după cuvinte şi fraze cheie, folosirea şi actualizarea tag-urilor Meta pentru descriere, includerea cuvintelor cheie definite în tag-urile TITLE de pe toate paginile la cererea beneficiarului.

Toate rezoluţiile, dar nu mai mici de 1024*768, vor afişa paginile întregi, pe orizontală.

2. Cerinţe tehnice website

Cerinţe generale

Website-ul:

Va permite accesarea modulului de administrare folosind un protocol securizat şi prin intermediul unui cont cu username şi password.

Modulul de administrare va permite:

· editarea structurii website-ului, încărcarea de fişiere şi imagini în timp ce versiunea publică rămâne neschimbată;

· Adaugarea/stergerea modificarea administratorilor

· Suport pentru romana si engleza;

· Va avea o arhitectură scalabilă;

· Va dispune de un motor intern de căutare

· Paginile web vor fi optimizate pentru a fi bine clasate în motoarele de căutare;

· Toate paginile web vor conţine marcaje meta care să explice conţinutul paginii şi să enumere cuvintele cheie pentru pagina respectivă.

Cerinţe de design

Website-ul trebuie să respecte o linie de design corespunzătoare cu cerintele POSDRU:

layout: pagina centrată în cazul website-urilor medii cu puţine informaţii sau pagina

redimensionabilă în cazul website-urilor cu un volum mare de informaţii;

sursa imaginilor să fie proprie. În cazul în care se inserează de pe internet trebuie verificat daca acele imagini sunt sub copyright, iar imaginile care se pot descărca gratis şi care se pot prelucra să nu se folosească de sursa originală;

banner-ul din antet să fie reprezentativ şi să conţină după caz sigla sau logo-ul instituţiei (pusă la dispoziţie de către beneficiar);

se recomandă evitarea inserării de meniuri de tip flash sau javascript în website-uri instituţionale.

documentele care fac obiectul unor hiperlegături trebuie să fie tip:

o PDF (se vor folosi în cazul în cazul în care textul din document depăşeşte o pagină standard în format word, extensia .doc);

o JPG recomandat, PGN sau GIF;

o ZIP (tip arhivă), în cazul înregistrărilor audio-video;

tehnologia de realizare a website-ului trebuie să fie compatibilă Linux;

Stil

Design-ul website-ului trebuie să fie unul simplu, original şi modern. Pentru toate paginile se va fi folosi un stil unitar. Adăugarea unei noi pagini va diferi de celelalte doar prin informaţia conţinută (va avea cel puţin acelaşi stil de scriere, aceeaşi aşezare în pagină, aceeaşi modalitate de umplere a spaţiilor goale).

Stilul de scriere trebuie să respecte acelaşi tip în toate paginile (titlurile cu un stil, capetele de tabel cu un stil, capetele de liste cu un stil, listele cu un stil, link-urile cu un stil etc.).

Nu se vor folosi texte în care să existe numai litere mari, nu se vor folosi texte care clipesc sau defilează.

Imaginile utilizate vor fi optimizate de către prestator pentru vizualizare. Excepţiile vor fi specificate de către beneficiar dacă este cazul (conţinut destinat mass-media).

Contrastul între fundal şi culoarea textului trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura o lizibilitate mai bună.

În cazul în care ofertantul va include în design fotografii sau ilustrații care trebuie achiziționate, costul estimativ al acestora trebuie inclus în oferta financiară. De asemenea, ofertantul va verifica disponibilitatea fotografiilor utilizate înainte de a le include în propunere.

Prestatorul va livra Autorității Contractante fișierul sursa PSD al graficii site-ului pentru toate paginile.

Imaginile din galeria de imagini se vor afișa folosind un efect lightbox și va exista posibilitatea derulării fișierelor media făcând click pe butoane tip “înainte/înapoi” (utilizatorii nu vor fi obligați să se întoarcă la meniu pentru a deschide următoarea imagine din același set). Va exista posibilitatea adăugării de detalii de tip text fiecărei fotografii din cadrul galeriei.

Fișierele video atașate articolelor vor apărea încorporate în pagina site-ului. Va exista posibilitatea rulării fișierelor video uploadate pe server, direct în cadrul paginii site-ului.

Legături

Toate paginile vor conţine legături utile în cadrul website-ului (prima pagină, sugestii, sesizări, link-uri utile, adrese de e-mail etc.).

Contact

În cadrul website-ului va exista posibilitatea transmiterii de mesaje (cereri de informaţii, sugestii, reclamaţii etc.) prin intermediul unui form personalizat, la secţiunea contact. Acest form va prelua datele de identificare (nume, prenume, e-mail) ale destinatarului cât şi mesajul respectiv. Mesajul, împreună cu datele de identificare se vor transmite automat la o adresă de mail care poate fi modificată de către beneficiar prin intermediul modulului de administrare.

Audienţa vizată

Grupul ţintă:

Profesionisti:Personal al administrației publice Locale și centrale – în vederea actualizării şi îmbunătăţirii competenţelor,

Public: persoane fizice si juridice interesate de tipurile de servicii oferite in cadrul celor doua structuri de economie sociala infiintata

Copyright

După realizarea website-ului, toate drepturile de autor vor reveni în întregime Autoritatii Contractante.

3. Cerințe referitoare la interfața cu utilizatorul

Interfaţa site-ului trebuie proiectată ţinându-se cont de recomandările şi standardele naţionale şi internaţionale existente în domeniu. Soluţia proiectată şi realizată trebuie să conţină 2 secţiuni esenţiale:

– Interfaţa client – care reprezintă partea publică a site-ului accesibilă tuturor utilizatorilor Internet, adică partea site-ului afişată la deschiderea URL a site-ului.

– Interfaţa administrator – care reprezintă interfaţa a site-ului prin intermediul căreia va fi posibilă administrarea structurii şi conţinutului site-ului.

Interfaţa administrator trebuie să fie accesibila doar unor persoane autorizate (trebuie făcută verificarea după user și parolă pentru a acorda acces la interfaţă). Modulul de login va avea implementată o funcție de tip CAPTCHA (completely automated public turing test to tell computers and humans apart) pentru verificarea identității utilizatorului, va avea timeout și blocare automată, pentru o perioadă de timp, în cazul introducerii unei parole eronate de 3 ori consecutiv. Parola din modulul de login va fi ascunsă și încriptată. Administratorul va putea adăuga, şterge sau modifica informaţiile din site, inclusiv conturile de utilizator şi parolele.

Pentru actualizarea informaţiei pe secţiunea generală a site-ului, Prestatorul va realiza o interfaţă care să ofere posibilitatea administrării şi utilizării facile de către personalul responsabil, non-tehnic, şi care să permită formatarea textului introdus şi introducerea semnelor diacritice. Se vor utiliza fișiere CSS externe, iar site-ul se va structura utilizând „div-uri” arborescente. Astfel elementele vor fi separate și configurabile individual. Modulul de administrare va permite inserarea aceluiaşi text, imagine sau fişier audio/video în toate paginile site-ului simultan sau doar în anumite pagini selectate. De asemenea, va permite ordonarea paginilor în cadrul structurii arborescente. Se vor folosi stiluri CSS pentru afișarea diferențiată a meniurilor principale, a sub-meniurilor și a link-urilor către articole. Va exista un stil implicit pentru textul introdus.

4. Cerințe și principii de asigurare a securității

Site-ul Web trebuie realizat asigurând existenţa a 2 nivele de acces:

– Administrator – este nivelul de acces la ”interfaţa administrator” cu drepturi absolute asupra interfeţei administrator şi a datelor bazei de date. Acest nivel de acces dispune de toate drepturile funcţionale: gestiune structură site, gestiune comentarii, gestiune conţinut, gestiune pagină principală, gestiune utilizatori, reorganizarea informaţiei, vizualizare informaţie statistică, etc.

– Utilizator Internet – reprezintă cel mai limitat nivel de acces care poate accesa doar interfaţa publică a site-ului, naviga, descărca documente publice, trimite comentarii sub formă de mesaje e-mail.

Site-ul trebuie să conţină module care înregistrează în mod automat oricare accesare a conţinutului site-ului din afară. Acest lucru va fi folosit atât pentru vizualizarea statisticii popularităţii site-ului în ansamblu şi a rating-ului şi popularităţii fiecărei pagini în parte, cât și pentru a reprezenta un instrument de monitorizare şi vizualizare a totalităţii utilizatorilor şi timpului când au accesat diferite compartimente ale site-ului, lucru binevenit pentru auditul securităţii site-ului.

De asemenea, se va înregistra un log cu întreaga activitate a operatorilor – Session management, Login history;

Site-ul trebuie să suporte comunicaţii software prin protocol criptat; parolele introduse în scopul realizării login-ului administratorilor vor fi în mod obligatoriu criptate MD5;

Va trebui să existe posibilitatea de implementare a unui sistem de autentificare – Pluggable authentication;

Web va trebui să fie configurat astfel încât să ofere protecţie pentru următoarele vulnerabilităţi:

– Cross-site scripting (XSS) și reflected (RXSS)

– Information leakage

– Content spoofing

– Predictable resource location

– SQL injection

– Insufficient authentication

– Insufficient authorization

– Abuse of functionality

– Directory indexing

– HTTP response splitting

– Alte vulnerabilităţi cunoscute ale programelor utilizate în dezvoltarea platformei.

Prestatorul va efectua review-uri periodice ale incidentelor de securitate şi riscurilor de securitate şi va realiza optimizările necesare. Va notifica, de asemenea, Autoritatea Contractantă cu privire la incidentele majore de securitate survenite pe perioada derulării contractului.

5. Cerințe minimale referitoare la componenta de comunicare

Componenta de comunicare furnizată va fi complet integrată în platforma online si disponibilă la nivelul membrilor în proiect.

Componenta de comunicare va fi constituită dintr-un program software care sa ruleze la nivelul browserului web și care permite configurarea/inițierea instantanee a unei conferințe pe Web.

Componenta de comunicare va permite utilizarea microfonului sau webcam-ului, partajarea de documente și de porțiuni de ecran precum și a înregistrări conferințelor.

6. Cerințe de performanță

Timpul mediu de încărcare a unei pagini: max. 5 sec. în funcţie de tipul de conexiune la internet de care dispune vizitatorul;

Număr mediu de utilizatori concurenţi:1000;

Număr minim de cereri/minut: 1000 ;

Disponibilitate 99.9% (sau 24/7 exclusiv perioadele de mentenanţă);

Capacitatea de a răspunde într-un timp rezonabil unui număr de cel puţin 5.000 de vizitatori unici pe lună pentru pagina de internet

Capacitatea de a suporta cel puţin 20 de utilizatori interni cu diverse roluri inclusiv de administrare;

Capacitatea de a suporta perioade lungi de trafic intens;

Suport pentru furnizarea de fluxuri video şi audio.

7. Cerințe obligatorii

Toate cerinţele din prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii şi vor fi prezentate şi comentate detaliat, în oferta tehnică.

Site-ul va fi înscris în cel puțin unul dintre sistemele de monitorizare a traficului (gen Google Analytics).

Vizibilitate prin intermediul celor mai importante browsere de Internet (se vor opera up-grade-urile necesare în cazul apariției unor noi versiuni de browsere pe toată durata garanţiei); o utilizare a unei platforme tehnologice care să nu genereze costuri hardware & software pentru dezvoltarea în viitor a soluţiei şi care să îndeplinească condiţiile necesare găzduirii la ISP-ul instituţiei.

8. Mentenață, actualizare, dezvoltare și instruire

Prestatorul se obligă ca pe perioada de derulare a contractului:

– să actualizeze conţinutul site-ului cu informaţii furnizate de Autoritatea Contractantă (text, multimedia, etc.) la cererea Autorităţii Contractante;

– să optimizeze materialul multimedia ce va fi adăugat pe site la cererea Autorităţii Contractante;

– să dezvolte web în concordanţă cu necesităţile sesizate la cererea Autorităţii Contractante;

– să evalueze riscurile de securitate şi să efectueze optimizări pentru asigurarea securităţii cu o periodicitate lunară şi la cererea Autorităţii Contractante;

– prin mijloace proprii şi fără costuri suplimentare, să remedieze disfuncţionalităţile sesizate şi să corecteze erorile de aplicaţie apărute.

Prestatorul va oferi consultanță și suport tehnic gratuit pe durata realizării contractului.

Timp de răspuns la solicitările beneficiarului. Pentru caracterizarea timpului de răspuns se definesc următoarele:

– solicitări critice – timp de răspuns 1 ora, timp de remediere 2 ore

– solicitări majore – timp de răspuns 2 ore, timp de remediere 4 ore

– solicitări normale – timp de răspuns 2 ore, timp de remediere 24 ore

Tipul de solicitare va fi definit de comun acord între beneficiar și prestator.

Prestatorul va asigura instruirea a minimum o persoane din partea Părţii Contractante. Instruirea va fi realizată de către minim un reprezentant al prestatorului și va consta în explicarea utilizării fiecărei funcționalități incluse în interfața de administrare a site-ului.

Manualul de utilizare pentru administratori va fi livrat în limba română atât în format electronic (pe CD/DVD), cât și pe suport de hârtie.

9. Receptia serviciului de creare web – site

Recepţia serviciului de creare web – site si forum se va efectua în condiţiile tehnice impuse de

cerintele prezentului caiet de sarcini, a specificaţiilor tehnice anexate si de standardele în vigoare.Se va intocmi un proces verbal pentru receptia serviciilor.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica website-ul creat.

Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate minimale pentru calificare.

CAPITOLUL IV RAPORTARE

Prestatorul va întocmi rapoarte privind desfăşurarea activităţilor pe care le va contracta după cum urmează:

Rapoarte lunare de progres şi monitorizare.

*Forma finală a raportărilor, periodicitatea şi modalitatea de transmitere a raportărilor vor fi stabilite ulterior semnării contractului de prestări servicii.

Prestatorul va executa toate reviziile de îmbunătăţire necesare pentru finalizarea activităților, în conformitate cu răspunsurile Autorităţii Contractante.

CAPITOLUL V. OFERTA

V.1 OFERTA TEHNICĂ

 • Ofertantul trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezentul caiet de sarcini.

  • Vor fi evaluate doar ofertele care cuprind toate etapele şi toate elementele solicitate în baza prezentului caiet de sarcini

Şi

  • Numai dacă întrunesc întru totul condiţiile şi specificaţiile cuprinse în prezentul caiet de sarcini

 • Ofertantul va include în oferta sa termenele de pregătire şi implementare pentru fiecare din activităţile solicitate în baza prezentului caiet de sarcini, ţinând cont şi de materialele pe care Ofertantul trebuie să la asigure.

 • Ofertantul se va asigura de îndeplinirea următoarelor:

 • Pregătirea, implementarea şi gestionarea tuturor activităţilor ce fac obiectul acestui Caiet de Sarcini şi al viitorului Contract, încheiat în urma derulării procedurii de achiziţie, se vor face sub directa supraveghere şi cu participarea Autorităţii Contractante. Pe scurt, Prestatorul se va asigura de implementarea următoarelor activităţi:

  • Dezvoltarea conceptului paginii web

  • Prezentarea unui calendar de pregătire a activităţilor şi unul de implementare al activităților contractului prin care ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective – strategia de implementare a contractului, în conformitate cu responsabilităţile ce-i revin conform programului detaliat mai sus.

  • Implementarea responsabilităţilor descrise în prezentul caiet de sarcini:

   • Resurse Umane: selectarea, formarea şi coordonarea resurselor umane solicitate din partea Prestatorului conform cu şi în vederea desfăşurării activităţilor care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini şi al anexei la acesta;

   • Logistica: asigurarea tuturor elementelor de logistică ce cad în responsabilitatea Prestatorului, conform cu şi în vederea desfăşurării activităţilor care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini şi al anexei la acesta;

 • Prestatorul se va asigura şi este responsabil de realizarea tuturor procedurilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor care fac obiectul viitorului contract,

 • Prestatorul va realiza toate evaluările şi raportările pentru activităţile desfăşurate conform prezentului Caiet de sarcini şi a viitorului contract în conformitate cu categoriile agreate de comun acord cu Autoritatea Contractanta şi le va transmite către Responsabilul vizibilitate, promovare conform graficului de raportare care va fi agreat ulterior semnării viitorului contract. (Responsabilul vizibilitate, promovare al proiectului va transmite Ofertantului categoriile pe baza cărora vor fi realizate documentele de evaluare şi raportare). Raportările vor fi trimise către Autoritatea Contractantă.

 • Prestatorul va executa toate reviziile de îmbunătăţire necesare pentru finalizarea activităților, în conformitate cu răspunsurile Autorităţii Contractante. Va transmite oferta financiară aferenta activităţilor solicitate conform prezentului Caiet de Sarcini. Aceasta trebuie să includă oferta de preţ detaliată. Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către Prestator în vederea asigurării serviciilor solicitate prin prezenta documentaţie. La preţul ofertat se va adăuga TVA.

 • Prestatorul va delega o persoană de contact care va fi disponibilă pentru Autoritatea Contractantă pe perioada întregului contract pentru:

  • a primi informaţiile relevante pentru îndeplinirea obiectivelor contractului,

  • pentru a răspunde solicitărilor autorităţii contractante

  • pentru a coordona derularea tuturor activităţilor din contract, în termenii prestabiliţi, fiind întotdeauna informată asupra progresului activităţilor asumate prin contract şi responsabilă pentru acesta.

 • Nu sunt acceptate oferte alternative.

 • Nu se acceptă oferte parţiale.

Cerinţele solicitate prin caietul de sarcini sunt minime şi obligatorii

V.2. OFERTA FINANCIARĂ

Oferta financiară va fi elaborată urmând structura celor 2 componente de mai jos şi va fi folosit următorul cap de tabel:

Crt.

Produs

UM

Preţ/UM, fără TVA- lei

Cantitate

Valoare totală lei/

1.

dezvoltare/adaptare pagina web

x

1

X x 1

TOTAL:

 • Oferta financiară va trebui să includă oferta de preţ detaliată. Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către Ofertant în vederea asigurării prestării tuturor serviciilor solicitate prin prezenta documentaţie. La preţul ofertat se va adăuga TVA.

  • Nu sunt acceptate oferte alternative.

  • Nu se acceptă oferte parţiale.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut

V.3. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta tehnică va fi prezentată ţinând cont de următoarele cerinţe:

Dosarul trebuie să conţină:

 1. Documentaţie Prestator:

  1. Suport: hârtie sau electronic (CD, DVD, Memory stick) la alegere, după caz

   1. Prezentare şi documente doveditoare prin care Prestatorul face proba conceperii/dezvoltarii/organizării a minim 3 pagini web

Documentele vor fi depuse la sediul Autorităţii Contractante, respectiv la sediul DGASMB, Str Foișorului, nr. 56-58, sector 3, București

VI. REGULI DE PUBLICITATE ŞI COMUNICARE SPECIFICE PROGRAMULUI DE FINANŢARE

În vederea respectării măsurilor de vizibilitate, toate produsele livrate trebuie să aibă inscripţionate (nu lipite) elementele de identitate vizuală, conform „Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România”, disponibile pe internet la adresa, http://www.fonduriadministratie.ro

Elementele de identitate vizuală vor fi transmise Prestatorului, după încheierea contractului de achiziţie.

Inscripţionarea elementelor de identitate vizuală se va realiza după obţinerea Bun de tipar de la finanţator, de către Autoritatea Contractantă.

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut