Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

LISTĂ PARTENERI SELECTAȚI

ian. 19, 2015 | Anunțuri, Parteneri selectați

ANEXA 1

LISTĂ PARTENERI SELECTAȚI

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1„Dezvoltarea economiei sociale”

Nr. Crt. Documente solicitate Asociaţia Cluster Economie şi Asistenţă Socială – Food Bank Căsuţa cu Pitici Mari şi Mici 2013 Asociaţia LCGLearning Constanţa Mesagerii Pro Natura Asociaţia Română Anti-Sida
A. Documente care atestă eligibilitatea partenerului:
Scrisoare de intenţie da da da da da
a) documentele statutare, inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de modificare, dacă este cazul (copie, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnată și ștampilată de reprezentantul legal, pe fiecare pagină); da da da da da
b) Hotărârea judecătorească de înființare (copie, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină); da da da da da
c) extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal, care să ateste nr. de înregistrare al organizației dvs. și situația juridică a organizației – dizolvare, lichidare, etc. (original sau copie legalizată); da nu nu da da
d) certificatul de înregistrare fiscală/CUI, copie conform cu originalul, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului; da da da da da
e) Împuternicirea Consiliului Director pentru persoana desemnată să semneze documentele (original); da da da da da
f) Declarație din care să reiasă numărul, tipul și anul emiterii anului de înființare al instituț iei respective, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului da da da da da
g) Certificat de atestare fiscală emis în conf. cu prev. Ord. comun al ministrului admin. și internelor și ministrului finanțelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pt stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale (în original). Certificatul trebuie să fie însoțit de Anexa privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile emisă în conf. cu prev. Ord. comun al ministrului admin. și internelor și ministrului finanțelor publice nr.752/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pt activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, în următoarea situație – OBLIGAȚIILE DE PLATĂ NU DEPĂȘESC 1/6 DIN TOTALUL OBLIGAȚIILOR DATORATE ÎN ULTIMUL SEMESTRU ÎNCHEIAT – bifată această precizare în anexă (în original sau copie legalizată) da nu nu da incomplet
b. documente care atestă capacitatea operaională:
Organizatii non-profit
a) Bilanțul contabil pentru fiecare din ultimii 3 ani fiscali încheiați. Bilanțul contabil trebuie să cuprindă: formularul 01 Capitaluri și formular 02 Rezultat patrimonial. Bilanțul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcționează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare și antetul cu datele de identificare complete (în copie conform cu originalul); da nu da da da
c) documente care atestă capacitatea de implementare tehnică a proiectului
a) CV-ul aferent partenerului din echipa de management și cv-urile celor din echipa de implementare (experților pe termen lung care participă la activitățile proiectului – expert pe termen lung care participă la activitățile proiectului pe o perioadă de minim 6 luni), în limba română, tip Europass, indicând funcția/ rolul în proiect, datate și semnate de către titular pe fiecare pagină. CV-urile sunt înso ț ite de diplome, certificate, adeverin ț e, recomandări, etc.(copie, conformate cu originalul de către reprezentantul legal al solicitantului) da incomplet incomplet da da
b) Tabel centralizator al echipei de management și experților pe termen lung, în original* da da incomplet da da
D) Documente suplimentare:
a) Împuternicirea reprezentantului legal sau al consiliului director al organiza ț iei pentru persoana desemnată să semneze Acordul de parteneriat, în original da da da da da
b) Declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis, în original* da da da da da
c) Declarația de angajament, în original* da da da da da
d) Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări, în original* da da da da da
e) Declaraţie pe propria răspundere privind obligaţiile de plată la bugetul de stat/local, în original* da da da da da
f) Declaraţie privind existenţa resurselor administrative, prin indicarea nr. total de angajaţi în fiecare din ultimii 3 ani, în original* da da da da da

* vezi anexe

Nr. Crt.

Parteneri selecţi

Parteneri neselectaţi

1

Asociaţia Cluster Economie şi Asistenţă Socială – Food Bank (Partener 5)

Căsuţa cu Pitici Mari şi Mici 2013

2

Mesagerii Pro Natura (Partener 3)

Asociaţia LCGLearning Constanţa

3

Asociaţia Română Anti-Sida

GAVRILESCU Cristina

ANDREI Elena

Membru Comisie – Asistent proiect

ROPOTICĂ Zenovia

Membru Comisie – Reponsabil Juridic

ŞENDROIU Andrei PURCĂREA ION

Membru Comisie – Expert tehnic implementare proiect

Membru Comisie – Director,Dezvoltare,Strategie şi Programe

Articole Similare

Sari la conținut