Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Raport evaluare a procedurii de selectie parteneri POCU

aug. 28, 2018 | Anunțuri Selecție Parteneri, Știri

Nr. D.G.A.S.M.B. 4276/4/28.08.2018

Raportul evaluarii dosarelor de selecţie parteneri, persoane juridice, pentru depunere de proiecte,

în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020,

”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”,

AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea Bucureşti – Ilfov

 

Încheiat azi, 28.08.2018, cu ocazia finalizării procedurii de selecţie a partenerilor persoane juridice, pentru depunerea proiectului in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea Bucureşti – Ilfov

Informații generale

 1. Obiectivul specific al programului (4.4) este: „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice”.
 2. Obiectivul general al proiectului va consta în acordarea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.
 3. Scopul proiectului va consta în îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza municipiului București, prin acordarea unor servicii integrate de îngrijire la domiciliu, în acord cu legislația în vigoare și nevoile grupului țintă.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt specificate în documentele „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020 ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.

 1. Principalele activități ale proiectului (cu excepția celor obligatorii conform ghidurilor):
 2. Dezvoltarea unei aplicații în vederea implicării voluntarilor în acordarea serviciilor către grupul țintă;
 3. Organizarea unor sesiuni de specializare pentru voluntarii implicați în cadrul proiectului;
 4. Amenajarea unui serviciu de tipul “masă pe roți” și livrarea hranei la domiciliu;
 5. Acordarea serviciilor către grupul țintă.

Pentru atingerea scopului proiectului, parteneriatul dezvoltat ca urmare a prezentei proceduri poate stabili și implementarea altor activități.

În conformitate cu prevederile:

– O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,

– H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 40/2015;

– Ordinul nr. 714/17.07.2018 privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, Axa Proiritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii., Obiectiv Specifica 4.4, Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice.

Calendarul procedurii de selecție:

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea Bucureşti – Ilfov, începând cu data publicării prezentului anunţ, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Serviciul Registratură, Str. Constantin Mille, nr. 10, Sector 1, Bucureşti, până la data de 27.08.2018, ora 16:30.

Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 28.08.2018, pe site-ul D.G.A.S.M.B., iar partenerul selectat vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere

Nu au fost depuse Solicitări de clarificări pe parcursul prodedurii de selecție.

Date privind procesul de evaluare a ofertanților/candidaților, conform modalității interne stabilite pentru selecție:

 1. Publicarea pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în data de 08.08.2018, cu numărul de înregistrare 4276/1/2018, având titlul în cadrul site-ului “Anunţ selecţie parteneri,” (anunțul fiind disponibil la adresa: http://dgas.ro/anunt-selectie-parteneri/), prin care se explică întreaga metodologie de selecţie a partenerilor, documentele care trebuiesc depuse, precum și toate condițiile de calificare, dar și de evaluare si selectare pe baza de punctaj. Ținând cont de prevederile Legii nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și ale H.G. nr. 595/2018, în data de 13.08.2018 a fost publicată pe site erata cu nr. de înregistrare 4276/2/13.08.2018 prin care se modifică următoarele:

”A. punctul 11 se modifică și va avea următorul conținut:

“Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea Bucureşti – Ilfov, începând cu data publicării prezentului anunţ, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Serviciul Registratură, Str. Constantin Mille, nr. 10, Sector 1, Bucureşti, până la data de 27.08.2018, ora16:30.”

 1. punctul 13 se modifică și va avea următorul conținut:

Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 28.08.2018, pe site-ul D.G.A.S.M.B., iar partenerul selectat vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

 1. Totodată în cuprinsul anunțului s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care s-a impus următoarea precizare:
 • în loc de : “NOTĂ: Orice dosar care nu conţine toate documentele menţionate la pct. 6 va fi automat respins.”
 • se va citi: “NOTĂ: Orice dosar care nu conţine toate documentele menţionate la pct. 7 va fi automat respins.”
 1. Evaluarea documentelor primite, din punct de vedere al cerinţelor minime, prescripţiilor, caracteristicilor de natură tehnică, condițiilor de eligibilitate și de calificare (conform pct. 9 din anunț), dar și a evaluarii si selectării pe bază de punctaj (conform pct. 10 din anunț), stabilite prin metodologia prezentată în anunţul de selecţie parteneri, persoane juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Comisia de evaluare, constituită în baza Deciziei Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, avand nr. 825/06.08.2018, a participat azi 28.08.2018, ora 09:00, la evaluarea dosarelor depuse pentru selectarea de parteneri pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Comisia a luat act despre faptul că în conformitate cu anunţul de selecţie, dosarele trebuiau depuse de către organizaţiile (persoanele juridice) interesate să participe la selecţie, cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener rogramului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea Bucureşti – Ilfov”, la registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, din Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, Bucuresti, până în data de 28.08.2018, în intervalul orar 08:30 –16:30.

În intervalul şi până la termenul stabilit a fost depus 1 (un) dosar, din partea unei entităţi

persoane juridice, de drept privat fără scop patrimonial (ONG – asociatie) furnizor de servicii sociale acreditat:

 1. Arhiepiscopia Bucureștilor

Comisia a evaluat dosarul înscris și depus, conform tuturor criteriilor din anunţul de selecţie nr.

4276/1/2018, având titlul în cadrul site-ului “Anunţ selecţie parteneri”, publicat pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Informații privind toți oferanții/candidații participanți la procedură:

 1. Arhiepiscopia Bucureștilor

În urma evaluării dosarului depus, punctajul rezultat este următorul:

Verificarea conformităţii administrative

Toate documentele depuse de către ofertant au fost prezentate în limba română şi au fost depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin anunţ.

Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate privind ofertantul:

 • Candidatul deține acreditare ca furnizor de servicii sociale – Certificat de Acreditare seria AF nr. 000444
 • Candidatul deține filiale/puncte de lucru în toate sectoarele municipiului București – Conform Statutului pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române
 • Candidatul nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, „CAPITOLUL 4. Reguli generale de eligibilitate” – conform Declarației pe propria răspundere
 • Candidatul trebuie să demonstreze capacitate financiară privind asigurarea părţii de cofinanţare a proiectului aferentă cererii de propuneri de proiecte – Situațiile financiare anuale aferente anilor 2017, 2016 și 2015;
 • Candidatul asigură pragul minim de cofinanțare conform prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020 ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice” – conform Scrisorii de intenție

Grila de evaluare a dosarului:

Criteriu de selecţie Punctaj
1. Experiență profesională
Candidatul are o experienţă de peste 5 ani în furnizarea serviciilor sociale (conf. Deciziei nr. 344/08.06.2011 emisă de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale a municipiului București) 40
2. Contribuția partenerului la activitățile proiectului
Candidatul dorește să se implice în 2 activități (conf. Scrisorii de intenție înregistrată cu nr. 4276/3/27.08.2018) 20
TOTAL 60

Concluzii:

Având în vedere faptul că ofertantul a îndeplinit toate criteriile de eligibilitate inclusiv cele de conformitate administrativă cât și faptul că punctajul obținut este de 60, se declară câștigător:

Arhiepiscopia Bucureștilor.

Articole Similare

Sari la conținut