Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Metodologie de selecție a partenerilor pentru depunerea unei cereri de finanțare pe Granturi SEE 2014-2021 Provocări în sănătatea publică la nivel european, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii

oct. 6, 2020 | Anunțuri, Anunțuri Selecție Parteneri

Având în vedere legislația națională și a Uniunii Europene aplicabilă în materie de achiziții publice, Articolul 8.15 din Regulamentul de Implementare al Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 precum și prevederile Capitolului V, Articolul 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017;

Direcția Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, strada Constantin Mille nr 10, sector 1 anunţă organizarea unei proceduri de selecţie  a partenerilor, pentru depunerea unei cereri de finanțare pe Granturi SEE 2014-2021 Provocări în sănătatea publică la nivel european, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii.

Parteneri eligibili

 • entități publice, ONG-uri, entități private, din România, înființate ca persoane juridice române. Entitățile private vor trebui să îndeplinească cerințele art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Ununii Europene (TFUE) prin oferirea de bunuri și servicii care nu afectează comerțul cu Statele membre UE.

Entitățile private pot primi finanțare în cadrul prezentului apel numai în următoarele situații:

 1. În situația activităților de urgență medicală Articolul 107 alineatul (1) din TFUE nu se aplică atunci când statul acționează ,,prin exercitarea prerogativelor de autoritate publică” sau în cazurile în care entitățile publice acționează ,,în calitatea lor de autorități publice”. Se poate considera că o entitate acționează prin exercitarea prerogativelor de autoritate publică în cazul în care activitatea respectivă face parte din funcțiile esențiale ale statului sau este legată de acele funcții, prin natura sa, prin obiectivul său și prin normele care se aplică în cazul acesteia. În general, activitățile care fac parte în mod intrinsec din prerogativele autorității oficiale și care sunt exercitate de stat nu constituie activități economice, cu excepția cazului în care statul membru în cauză a decis să introducă mecanisme de piață. În cazul în care se consideră că activitățile de urgență medicală constituie o prerogativă a statului, se poate elimina suspiciunea unui ajutor de stat.
 2. În situația activităților care nu afectează comerțul cu statele membre, sprijinul public pentru întreprinderi constituie ajutor de stat în temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, doar în măsura în care acesta ,,afectează schimburile comerciale dintre statele membre”. Comisia UE a considerat în mai multe decizii, având în vedere împrejurările specifice ale cazurilor, că măsura are un impact pur local și, în consecință, nu are niciun efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre. În aceste cazuri, Comisia UE a constatat, că nu se putea prevedea că măsura ar avea un efect mai mult decât marginal asupra condițiilor de investiții sau de stabilire transfrontaliere. Astfel, nu reprezintă ajutor de stat finanțarea unor unități de asistență medicală, care furnizează gama obișnuită de servicii medicale care nu atrag pacienți sau investiții din alte state membre.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului, pentru depunerea cererilor de finanţare sunt specificate în Ghidul aplicantului, Apel deschis de propuneri de proiecte nr. 1, ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”, care se poate descărca de pe următorul link: http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/apel-proiecte-nr-1-acces-servicii-de-sanatate

Sunt neeligibili partenerii care:

 • sunt în faliment, sunt sub administrarea unei autorități judiciare sau în cadrul procedurilor de lichidare, și-au suspendat activitățile, fac obiectul procedurilor referitoare la aspectele menționate mai sus sau se află într-o situație similară care rezultă dintr-o procedură similară aplicată în conformitate cu dispozițiile legislației sau reglementărilor naționale;
 • sunt vinovați de abateri profesionale grave dovedite prin orice mijloace, pe care Operatorul de Program le poate justifica în mod rezonabil;
 • nu și-au îndeplinit obligațiile referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale sau plata impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale ale țării în care sunt înregistrate / stabilite;
 • fac obiectul unei hotărâri judecătorești definitive „res judicata”, pentru fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare, fără nicio dovadă că au luat în ultimii ani măsuri corective în acest sens;
 • au fost declarați vinovați pentru o încălcare gravă a obligațiilor contractuale privind procedurile de achiziții publice sau procedurile de acordare a granturilor;
 • se află într-o situație de conflict de interese cu organizația sau cu persoanele direct sau indirect implicate în procedura de acordare a grantului, indiferent de momentul în care Operatorul de Program constată această situație;
 • se fac vinovați de o prezentare greșită în procesul de furnizare a informațiilor solicitate de Operatorul de Program sau nu furnizează informațiile solicitate, indiferent de momentul în care apare această situație.

Alocare financiară

Valoarea grantului solicitat pentru implementarea proiectului va fi cuprinsă între 500.000 – 1.000.000 euro.

Durata

Perioada de implementare a proiectului: 12-24 luni (maxim 30 aprilie 2024).

Activităţi eligibile

În conformitate cu prevederile ghidului aplicantului Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii, sunt eligibile următoarele activităţi:

 1. Măsuri directe pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile vulnerabile, inclusiv Romii, pentru asigurarea accesului la asistență medicală și reducerea inegalităților sociale în sănătate:
 • activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a copilului și „sănătatea femeilor”;
 • activități privind prevenirea bolilor infecțioase (de exemplu, fără a se limita la tuberculoză, hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19);
 • activități privind prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, diabet, boli respiratorii, sănătate mintală, sănătate orală, nutritie și educatie fizică, etc);
 1. Investiții în infrastructura de sănătate care contribuie la reducerea inegalităților în starea de sănătate în raport cu activitățile de la punctul 1 (reabilitarea clădirilor pentru facilitarea furnizării serviciilor de sănătate de tip preventiv, achiziționarea de echipamente medicale, echipamente IT exclusiv pentru desfășurarea de activități medicale, IT echipamente pentru activități de management. Regulamentul de implementare se poate descărca pe următorul link: http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/regulamentul-privind-implementarea-mecansimului-financiar-see
 2. Servicii de formare, campanii de informare și sensibilizare (formare a grupurilor țintă sau a personalului, organizarea de evenimente și materiale pentru sensibilizarea grupurilor țintă cu privire la problemele de sănătate în legătură cu activitățile menționate la punctul 1).

Activitățile de la punctele 1 și 3 sunt obligatorii și vor fi abordate în aplicația de proiect depusă. Activitățile vor respecta legislația, standardele și principiile specifice din România.

 • Costuri eligibile

Costuri directe:

costul personalului alocat proiectului, care cuprinde salariile reale plus taxele aferente și alte costuri legale incluse în remunerație, cu condiția ca acestea să corespundă politicii obișnuite de remunerare a potențialului partener de proiect;

indemnizații de călătorie și de ședere pentru personalul care participă la proiect;

costul echipamentelor noi;

costurile consumabilelor, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite proiectului;

costurile aferente altor contracte atribuite de promotorul de proiect în vederea realizării proiectului, cu condiția ca atribuirea să respecte normele aplicabile privind achizițiile publice și prezentul Regulament;

–  costuri care apar din cerințele impuse prin contractul de finanțare pentru fiecare proiect.

Costuri indirecte:

Costurile indirecte ale partenerilor de proiect sunt calculate în conformitate cu articolul 8.5.1 (c) din Regulament.

 • Costuri neeligibile

– dobânda la o sumă datorată, alte taxe ocazionate de suma datorată sau de plata întârziată a acesteia;

– taxe generate de tranzacțiile financiare sau alte costuri pur financiare, cu excepția cheltuielilor legate de gestionarea conturilor deschise la solicitarea Comitetului Mecanismului Financiar (CMF), Punctul Național de Contact, a cheltuielilor impuse prin legea aplicabilă ori cheltuielile ocazionate de serviciile financiare impuse de contractul de finanțare al proiectului;

– rezerva pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare;

– pierderi generate de schimbul valutar;

– TVA recuperabil;

– costuri acoperite de alte surse;

– amenzi, sancțiuni și cheltuielile cu litigii, cu excepția cazului în care litigiul este o componentă integrală și necesară pentru realizarea rezultatelor proiectului;

– cheltuieli excesive sau imprudente.

Depunerea propunerilor de parteneriat 

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Bucuresti , Serviciul Registratură, din Str. Constantin Mille, nr. 10, Sector 1, București sau la adresa de e-mail: registratura@dgas.ro, până la data de 20.10.2020, orele 16:00 următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenție
 2. Documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a partenerului, în conformitate cu prevederile Apelului de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii
 3. Fișă de proiect, care să conțină propuneri de activități eligibile și costurile aferente acestora, pe care organizația să le desfășoare, în conformitate cu Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii
 4. CV-urile a minim 2 experți cheie, care vor fi implicați în proiect.

Selectarea/ evaluarea propunerilor de parteneriat 

Se va numi o Comisie de evaluare a propunerilor de parteneriat (3 membri și 1 secretar), prin decizia directorului general. Selectarea/ evaluarea propunerilor de parteneriat se va realiza în 2 zile, de la expirarea termenului de depunere a dosarelor. Atribuțiile principale ale comisiei:

 • analizează eligibilitatea și conformitatea dosarelor individuale de participare;
 • asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potenţialii parteneri, cu respectarea normelor legale în vigoare aplicabile domeniului;
 • evaluează calitativ conţinutul dosarelor individuale de participare;
 • întocmeşte procesul verbal al selecţiei dosarelor individuale de participare;
 • comunică participanţilor rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale, în termen de 1 zi calendaristică, inclusiv postarea rezultatelor pe www.dgas.ro.

Dosarele de participare vor fi punctate astfel:

 1. Entitatea face parte dintre categoriile de parteneri eligibili, conform Apelului de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii (2 puncte)
 2. Entitatea are capacitatea, conform actelor de înființare și funcționare, să desfășoare activităţi în concordanță cu Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii (3 puncte)
 3. Fișa de proiect, care să conțină propuneri de activități eligibile și costurile aferente acestora, pe care organizația să le desfășoare, în conformitate cu Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii (3 puncte)
 4. Entitatea prezintă CV-urile a minim 2 experți cheie, care vor fi implicați în proiect (2 puncte).

Aplicanții pot contesta respingerea propunerii de parteneriat. Aceștia pot depune o contestație în 1 zi, de la data primirii rezultatului.

Soluționarea contestațiilor 

Se va numi o Comisie de soluționare a contestațiilor (3 membri și 1 secretar), prin decizia directorului general. Soluționarea contestațiilor se va face în 1 zi, de la primirea acestora. Atribuțiile principale ale comisiei:

 soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția propunerilor de parteneriat;

 transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

Anunţarea şi publicarea rezultatelor 

Lista finală a partenerilor selectați va fi publicată în 1 zi, după soluționarea contestațiilor, pe www.dgas.ro.

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU Dan-Mihail GRIGORE
Director general Director Dezvoltare, Strategie, Programe
Carmen ROȘU Cristina RĂILIANU
Șef serviciu SSPFE Inspector de specialitate

Articole Similare

Sari la conținut