Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE: reluarea procedurii de achizitia prin cumpărare directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziţie de echipamente IT, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616

feb. 25, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Ri 4167/400/25.02.2015

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Către toţi operatorii economici interesaţi

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in Str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Bucureşti, vă invită să participaţi la reluarea procedurii de achizitia prin cumpărare directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziţie de echipamente IT, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS,

COD CPV 30213100-6 – laptop-uri, cod CPV 30232110-8 – imprimantă color, multifuncţional mobil, cod CPV 38653400-1 – tablă interactivă, ecran de proiecţie, cod CPV 38520000-6 – scanner, cod CPV 32323400-7 – video proiector, cod CPV 30233132-5 – hard disk extern, cod CPV 38651000-3 – aparat foto

Ofertele se vor depune la sediul DGASMB, str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Registratura. Data limită pentru primirea ofertelor este 03.03.2015, ora 16.30. Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 04.03.2015, ora 16.00.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea şi modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi H.G.R. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea acestei ordonanţe, fiind aleasă procedura de cumpărare directă.

CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE
A1. Situaţia personală a ofertantului

1.1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform Formularului 1;

1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform Formularului 2;

1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform Formularului 3;

ELABORAREA OFERTEI :
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba româna.

SURSA DE FINANŢARE: buget local si fonduri nerambursabile, prin Fondul Social European
PREZENTAREA OFERTELOR :

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către DGASMB, la sediul din Str. Foisorului, nr.56-58, etj.1, registratura, sector 3, sau prin fax la numărul 021.314.23.16, sau e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 03.03.2015, ora:16.30.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic- Formular 4.

1.MODUL DE PREZENTARE:
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, acestea trebuind să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

2.PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI PROPUNEREA FINANCIARĂ
Valoarea estimată a contractului: 43.870,96 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 9.997,48 Euro, exclusiv TVA, la cursul infoeuro din luna iulie 2014, 1 Euro= 4,3882 lei.

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini anexat, Formular 5.

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

3.EVALUAREA OFERTELOR
Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 04.03.2015, ora 16.00, la sediul DGASMB.

4.ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

5.DURATA CONTRACTULUI
Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 31.12.2015.

6.PREVEDERI CONTRACTUALE
Pentru derularea contractului este necesar ca furnizorul să deschidă un cont la trezorerie.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 021-314.23.15.


 

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC,

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:
[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.
De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor∗:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

FORMULAR 5

FORMULAR DE OFERTĂ

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul and title]

Către: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi contractului titlu]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este obligate să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….

CAIET DE SARCINI

în vederea atribuirii contractului de echipamente IT COD CPV 30213100-6 – laptop-uri, cod CPV 30232110-8 – imprimantă color, multifuncţional mobil, cod CPV 38653400-1 – tablă interactivă, ecran de proiecţie, cod CPV 38520000-6 – scanner, cod CPV 32323400-7 – video proiector, cod CPV 30233132-5 – hard disk extern, cod CPV 38651000-3 – aparat foto

1.Informații generale
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (lider de parteneriat) în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului OLT (Partener 1), Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale Slatina (Partener 2), Asociația Societatea Culturală Despărțământul Năsăud Astra (Partener 3), Redis Consult SRL (Partener 4), Asociația „Tineret pentru Dezvoltare Durabilă (Partener 5), Asociația Centrul de Resurse Apollo (Partener 6) și Asociația Inițiative Sociale (Partener 7) implementează, în perioada 03.11.2014 – 03.12.2015, proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS.

Acest proiect este cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referință al programului (CCI): 2007RO051PO001, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Majoritar de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul principal al proiectului: a crea și implementa în parteneriat, un sistem de servicii asistiv și inovator, adecvat la nevoi pentru asigurarea unei îmbunatățiri a accesului pe piața muncii pentru persoane din grupuri vulnerabile și pentru a încadra în întreprinderi sociale o parte a grupului țintă (dezvoltarea a nouă întreprinderi sociale, cu 57 angajați).

Pentru realizarea activităților acestui proiect și pentru respectarea prevederilor contractului de finanțare, se inițiază prezenta procedură de achiziție directă pentru echipamente IT.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentare ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale. Ofertele care nu respectă cerințele caietului de sarcini sunt declarate neconforme și respinse.

Astfel, în cadrul prezentului contract vor fi achiziționate următoarele echipamente IT:

Nr. crt. Denumirea UM Cantitate
1. laptop buc 8
2. imprimantă color buc 1
3. multifuncțional mobil buc 1
4. tablă interactivă buc 2
5. ecran de proiecție buc 2
6. scanner buc 1
7. video proiector buc 2
8. hard disk extern buc 3
9. aparat foto buc 1

2.Cerințe tehnice minimale
Laptop

 

Display
Diagonala 15.6 inch
Rezolutie 1366 x 768 pixeli
Format HD
Iluminare LED backlight
Suprafata TruBrite
Procesor
Producator Intel®
Nume Intel® Core™ i5-4210U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz)
Familie Intel® Core™ i5 din a patra generatie
Model 4210U
Nucleu Haswell
Numar nuclee 2
Numar thread-uri 4
Frecventa 1,7 GHz
Frecventa turbo max 2,7 GHz
Smart Cache 3072 KB
Tehnologie 22 nm
Procesor grafic integrat HD 4400
Memorie
Capacitate 8 GB
Tip memorie DDR3
Frecventa 1600 MHz
Sloturi RAM 2
Stocare
Capacitate 500 GB
Viteza 5400 rpm
Interfata SATA
Tip Hard disk 2.5 inch
Placa Video
Producator chipset AMD
Seria Radeon
Model R5 M230
Memorie dedicata 1024 MB
Tip DDR3
Suport DirectX 11 Da
Placa video Dedicata
Unitate Optica
Unitate optica DVD-RW
Sunet
Sunet HD Audio
Boxe Onkyo
Microfon incorporat Da
Sistem Stereo
Tehnologii DTS Sound
Altele Skullcandy certified
Conectivitate
LAN 10/100/1000 Mbps
Wireless 802.11 ac
Bluetooth 4.0
Porturi
USB 2.0 1
USB 3.0 2
RJ-45 1
HDMI 1
VGA 1
Iesire audio 1x Combo
Baterie
Tip Li-ion
Numar celule 4
Dimensiuni Fizice
Dimensiuni 380 x 259.9 x 23.5 mm
Greutate 2.2 kg
Software
Sistem de operare Windows 8.1
Securitate
Security lock Da
Multimedia
Camera web HD
Cititor carduri Da
Carduri suportate SD, SDHC, SDXC, MC
Tastatura Chiclet
Tastatura numerica Da
Tastatura layout US

Imprimanta Laser Jet Color A3

SPECIFICAŢII TEHNICE
Tip LED, Color
Număr de utilizatori 1 ~ 20
Volum de lucru lunar maxim 75.000
Volum de lucru lunar recomandat 5.000
Timp de încălzire 32 secunde din Power On;
27 secunde din Power Save.
Prima pagină monocrom 14 secunde (din starea de aşteptare)
Prima pagină color 14 secunde (din starea de aşteptare)
Viteză imprimare monocrom 23 ppm A4;
13 ppm A3.
Viteză imprimare color 23 ppm A4;
13 ppm A3.
Format maxim imprimat 210 x 1.321 mm
Rezoluţie imprimare ProQ2400 Multi-level Technology, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Îmbunătăţiri ▫ Auto Color Balance;
▫ Photo Enhance via driver. (excludes Mac OS drivers)
Greutate acceptată suport imprimare 64 ~ 250 g/m
Duplex (faţă-verso) Opţional
▫ Formate standard: A3, A4, A5, B5;
▫ Greutate hârtie: 64 ~ 220 g/m;
▫ Format utilizator: Lăţime 148 – 297 mm x Lungime 182 – 431,8 mm
Rezerva de hartie (standard) 400 coli(80 g/m)
Bypass ▫ 100 coli (80 g/m)
▫ Formate standard: A3, A4, B4, A5, B5, A6;
▫ Plicuri: C5, Com-9, Com-10, DL, Monarch;
▫ Etichete: Avery 7162, 7664, 7666;
▫ Format utilizator: Lăţime 148 ~ 297 mm / Lungime 148 ~ 1.321 mm
▫ Greutate hârtie: 64 ~ 256 g/m
Sertar 1 (medii de imprimare) ▫ 300 coli (80 g/m)
▫ A3, A4, B4, A5, B5;
▫ 64 ~ 220 g/m
Sertar 2 (medii de imprimare) Opţional
▫ 530 coli (80 g/m)
▫ A3, A4, B4, A5, B5;
▫ 64 ~ 176 g/m
Rezerva maximă de hârtie (opţional) 930 coli (80 g/m)
Capacitate maxima de iesire 250 coli
PROCESOR, MEMORIE & INTERFAŢĂ
Procesor 800 MHz PowerPC
Memorie RAM (standard) 256 MB
Memorie RAM maxim (opţional) 768 MB
Memorie SDHC Optional: 16GB
Interfaţă standard
  • Hi-Speed USB 2.0;
    • 10Base-T/100Base-TX Ethernet.
Interfaţă opţională
  • IEEE 1284 Bi-directional Parallel.
SOFTWARE
Sisteme de operare compatibile ▫ Windows XP Home (32-bit);
▫ Windows XP Professional (32/64-bit);
▫ Windows Vista (32/64-bit);
▫ Windows 7 (32/64-bit);
▫ Windows Server 2003 (32/64-bit);
▫ Windows Server 2008 (32/64-bit);
▫ Mac OS X 10.3.9 ~ 10.7
Programe utilitare OKI LPR, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision Multiplatform, Color Swatch Utility, Template Manager, Web Driver Installer, WebPrint, Print Job Accounting, Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, Storage Device Manager, Profile Assistant, Color Access Policy Manager
Protocoale de securitate IPv6, 802.1x authentication, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS encryption, Secure Print, Secure Erase, Data Encryption, MAC filtering, IP filtering
Emulare standard PCL 6 (XL3.0) and PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Font-uri Scalable: 87 PCL fonts, PCL Bitmap fonts, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Coduri de bare Barcode with Checksum support
ALIMENTARE, MEDIU & DIMENSIUNI
Tensiune de intrare 230 Vca (± 10%), 50/60 Hz (± 2%)
Consum de energie ▫ Maxim: 1.400 W;
▫ Tipic: 700 W;
▫ Inactiv (idle): 100 W;
▫ Economic 1 (power save): 12 W;
▫ Economic 2 (sleep): 1,0 W;
▫ Auto-Off: 0,15 W.
Temperatura de operare Plaja maximă: 10 ~ 32 °C;
Recomandat: 17 ~ 27 °C.
Umiditate de operare Plaja maximă: 20 ~ 80% RH;
Recomandat: 50 ~ 70% RH.
Emisii acustice ▫ Lucru (operating): 52 dB(A);
▫ Aşteptare (standby): 32 dB(A);
▫ Power save: Background level.
Dimensiuni (h x l x a) 360 x 449 x 552 mm
Greutate 37 Kg

 

Multifunctionala Color A3 LaserJet

 

Functii Print, Scan, Copy, Fax
Tip Laser
Mod printare Color
Imprimare
Viteza de printare alb/negru 35 ppm
Viteza de printare color 35 ppm
Rezolutie la printare 600 x 600 dpi
Rezolutie la printare interpolata 1200 x 1200 dpi
Duplex imprimare Automat
Limbaj imprimanta True Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL5/6, XPS, PDF
Copiere
Rezolutie copiere 600 x 600 dpi
Rata de zoom 25 – 400%
Copiere multipla 1 – 99
Scanare
Scanare catre TWAIN/WIA via USB sau retea, computer via SMB, server via FTP, e-mail cu suport LDAP, USB
Fax
Fax Da
Compresie date MH/MR/MMR/JBIG
Alimentare Hartie
Intrare coli Tava multifunctionala: 150
Tava 1: 550
Iesire coli 250
Capacitate ADF imprimare 50
Tip hartie hartie obisnuita, perforata, cu antet, colorata, carton subtire, carton subtire lucios, carton gros, carton gros lucios, etichete, plicuri
Format ISO maxim A3
Interfata
USB 2.0 Da
Retea LAN RJ-45
Viteza LAN 10/100/1000 MB/s
Wireless LAN Optional
Detalii Tehnice
Procesor 533 MHz
Memorie 512 MB
Numar copii maxim 80000
Capacitate cartus Negru: 3.000 pagini std. 106R02252
Cyan: 2.000 pagini std. 106R02249
Magenta: 2.000 pagini std. 106R02250
Galben: 2.000 pagini std. 106R02251
Negru: 8.000 pagini std. 106R02236
Cyan: 6.000 pagini std. 106R02233
Magenta: 6.000 pagini std. 106R02234
Galben: 6.000 pagini std. 106R02235
Putere consumata 560 W
Display Tactil color de 4.3 inchi
Dimensiuni 430 x 528 x 560 mm
Greutate 32.5 kg

Tabla Interactiva

 

Atingeti si controlati suprafata robusta optimizata
Aplicatiile pot fi controlate pe suprafata tablei atat cu degetul, cat si cu un indicator sau creion electronic, in functie de preferinte.
Usor de instalat
StarBoard Link EZ poate fi instalat pe orice suprafata plata in cateva minute transformand peretele intr-un mediu interactiv
Zona activa reglabila
Suprafata zonei active poate fi modificata de la 45″, daca spatiul este limitat, pana la 90″ daca este necesara o dimensiune de proiectie si un spatiu de lucru mai mare.
Functii Multi-Touch
Controlati tabla cu mainile, folosind gesturi pentru a mari sau a parcurge imagini sau documente.
Interfata :                      USB 2.0Tehnologie Control:     Sistem de senzori de imagine IRDimentiuni suprafata:   45”-77” (aspect ratio 4:3)

45”-90” (aspect ratio 16:10)

Rezolutie :                     0.05mmViteza de raspuns :        100puncte/sec

Ecran de Proiectie

Format 1:1

Tip Manual

Dimensiune 240 x 240 cm

Zona Vizibila 236 x 236 cm

Format Proiectie 1:1

Scanner

Tip scanner: Sheetfed
Format: A3
Viteza de scanare (sec/pag): Monocrom: 52 imagine/min – Color: 52 imagine/min
măsurată cu Dimensiune: A4 , Rezoluţie: 200 / 300 dpi
Monocrom: 26 Pagini/min. – Color: 26 Pagini/min.
măsurată cu Dimensiune: A4 , Rezoluţie: 200 / 300 dpi
Adancime culoare (biti): Intrare: 48 Bits Color / 16 Bits Monocrom
Ieşire: 24 Bits Color / 8 Bits Monocrom
Rezolutia optica de scanare (dpi): 600 x 600 dpi (orizontal x vertical)
Sursa lumina: Tehnica ReadyScan LED
Interfata: USB 2.0 tip B
Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opţional)
Dimensiuni mediu printare: Carduri de plastic, Legal, Executive
Dimensiune maximă documente:ADF:215 mm x 914 mm (orizontal x vertical) Formate hârtie:A3 cu funcţie Stitching, A4, A5, A6, B5, B6Letter, Carte poştală, Cărţi de vizită
Greutate mediu de printare (g/mp): 50 – 130 g/mp
Alimentare hartie (coli): 50 coli
Putere consumata (W): 18W, 16W (Standby)
Sistem de operare: Mac OS 10.5.8 sau o versiune ulterioară
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 biţi)
Windows Server 2008 (32/64 biţi), Windows Vista, Windows XP
Software inclus: ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS)
ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows)
Epson Document Capture Pro (Windows only)
Accesorii incluse: Drivere şi programe utile (CD)
Cablu alimentare
Ghid introductiv
Cablu USB
Certificat de garanţie
Dimensiuni (W x D x H mm): 297‎ x 152 x 154 mm
Greutate (Kg): 2.5 kg.
Altele: Senzor cu ultrasunete
Afişaj LCD: Optional Epson Network Interface Unit
Duplex Scan

Videoproiector

Detalii tehnice
Specificatii 3D Ready Da
Tehnologie display DLP
Luminozitate (Lumen) 3200 lm
Contrast 13.000:1
Rezolutie recomandata (pixeli) 800 x 600
Rezolutie maxima (pixeli) UXGA (1600 x 1200)
Lentile F = 2.56 – 2.8, f = 21.00 mm – 23.00 mm
Rata focalizare Zoom manual 1:1.1
Putere lampa 190
Durata de viata a lampii 4500/6000/6500/10000 hrs
Reproducere culori 1.07 miliard de culori
Distanta estimata a proiectarii 1.86 – 2.04 m
Raport imagine 4:3
Compatibilitate formate video NTSC, PAL, SECAM
Conectivitate Conexiuni Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component)
Monitor out (D-sub 15pin) x 1
Composite Video in (RCA) x 1
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1
HDMI x 1
Audio in (Mini Jack) x 1
Audio out (Mini Jack) x 1
Speaker 2W x 1
USB (Type B) x1
RS232 (DB-9pin) x 1
IR Receiver x1 (Front)
Caracteristici fizice Lungime (mm) 283
Adancime (mm) 222
Inaltime (mm) 95
Greutate (kg) 1.9
Consum (W) 270 W
Nivel Zgomot 32 dBA

Hdd extern 4tb

Tip hard disk (HDD): Standard (platan magnetic)
Factor de forma: 3.5 in
Capacitate: 4 TB
Interfata: USB 3.0
Sursa alimentare: Adaptor c.a.
Latime: 129.2 mm
Inaltime: 47 mm
Lungime: 180.6 mm
Greutate neta: 0.929 kg
Greutate bruta: 1.479 kg
Functii suplimentare: Software pentru backup, Pachetul include: cablu USB 3.0, Pachetul include: adaptor AC

Aparat Foto Digital

 

Detalii tehnice
Calitatea Imaginii Rezolutie efectiva (MP) 20.1
Senzor imagine 1/2.33″ CCD Super HAD
Rezolutii imagine 5184 x 3888
3648 x 2736
2592 x 1944
1920 x 1080
Display Display LCD 3.0″, 460.800 puncte
Inregistrare video Filmare HD
Rezolutii filmare HD 1280 x 720 pixels, 30 fps (HD / Motion JPEG)
Inregistrare audio Da
Zoom optic 35x
Zoom digital in functie de zoom si de formatul imaginii
Distanta focala 4,5 – 157,5 mm (35 mm equivalent: 27,2 – 954 mm)
Distanta minima de focalizare 1 cm
Diafragma maxima F3,0 (W) – 5,9 (T)
Stabilizare de imagine Da, SteadyShot
Control focalizare Tip focalizare Autofocus
Mod focalizare Multipunct, Central Ponderat, Punct
Plaja focalizare 1 cm – infinit
Control expunere Sensibilitate ISO ISO 80-800 (Auto), ISO 80-3200 (Program Auto)
Tip obturator Electronic
Viteze obturator 2 – 1/1500 sec
Moduri de expunere Multi Pattern
Central-ponderat
Punct
Moduri balans de alb Automat, Zi, Innorat, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent, Blit, O singurã apasare, Setare printr-o singura apasare
Moduri presetate (scene) Sensibilitate ridicata/Scena nocturna/Portret nocturn/Peisaj/Contururi slabe/Netezire piele/Plaja/Zapada/Artificii/Gourmet/Animal de companie
Blit Blit integrat Da
Raza efectiva blit 0.4 – 13.7 m
Patina blit extern Nu
Memorie si alimentare Card compatibil SD
SDHC
microSD
microSDHC
Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO Duo (de mare viteza)
Memory Stick PRO HG Duo
Memory Stick Micro
Memory Stick Micro (Mark 2)
Alimentare 4x R6 (AA) alcaline sau Ni-MH
Conectivitate Interfata USB 2.0
Iesire video AV Out
Caracteristici fizice Dimensiuni(mm) 127,5 x 89 x 91,7
Greutate(g) 590

3.Condiții de livrare și recepție

Livrarea produselor se va face pe baza comenzii emise de Autoritatea Contractantă;

Livrarea se va face la sediile indicate de către Autoritatea Contractantă, între orele 8.30 – 16.30, doar de luni până vineri;

Recepția se va face la destinație pe bază de proces verbal; în cazul în care produsele nu corespund cerințelor din caietul de sarcini, produsele vor fi refuzate, prestatorul având obligația de a le înlocui în termen de 3 zile;

Prestatorul va suporta cheltuielile legate de livrarea și montarea produselor la sediile indicate de beneficiar (transport, încărcare, descărcare, montaj).

4. Prezentarea propunerii financiare
Prețul din propunerea financiară se exprimă în lei, exclusiv TVA și toate cheltuielile aferente furnizării produselor ofertate, inclusiv transportul la sediul beneficiarului.

Prețul prezentat în oferta declarată câștigătoare este ferm pe toată durata de îndeplinire (valabilitate) a contractului. Nu se admite actualizarea prețului.

Orice interpretare a caracteristicilor precizate care poate să conducă la identificarea unei mărci sau firme de produse se va citi însoțită de sintagma „sau echivalent”.

Propunerea financiară se prezintă astfel:

 

Nr. crt. Denumirea Cod CPV UM Cantitate Preț unitar estimat în lei, exclusiv TVA Valoare totală estimată lei/ euro, fără TVA
1. laptop 30213100-6 buc 8
2. imprimantă color 30232110-8 buc 1
3. multifuncțional mobil buc 1
4. tablă interactivă 38653400-1 buc 2
5. ecran de proiecție buc 2
6. scanner 38520000-6 buc 1
7. video proiector 32323400-7 buc 2
8. hard disk extern 30233132-5 buc 3
9. aparat foto 38651000-3 buc 1
Total Lei/ euro, fără TVA

5. Prezentarea propunerii tehnice
Propunerea tehnică va descrie modalitatea de îndeplinire a cerințelor tehnice minimale descrise la pct. 2.

Articole Similare

Sari la conținut