Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE: achiziţie de Materiale consumabile, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616

ian. 23, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Ri 4167/176/23.01.2015

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Către toţi operatorii economici interesaţi

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in Str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Bucureşti, vă invită să participaţi la procedura de achizitia prin cumpărare directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziţie de Materiale consumabile, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS,

COD CPV 30199000-0

Ofertele se vor depune la sediul DGASMB, str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Registratura. Data limită pentru primirea ofertelor este 29.01.2015, ora 10.00. Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 30.01.2015, ora 16.10.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea şi modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi H.G.R. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea acestei ordonanţe, fiind aleasă procedura de cumpărare directă.

A. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

A1. Situaţia personală a ofertantului

1.1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform Formularului 1;

1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform Formularului 2;

1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform Formularului 3;

B. ELABORAREA OFERTEI :

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba româna.

C. SURSA DE FINANŢARE: buget local si fonduri nerambursabile, prin Fondul Social European

D. PREZENTAREA OFERTELOR :

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către DGASMB, la sediul din Str. Foisorului, nr.56-58, etj.1, registratura, sector 3, sau prin fax la numărul 021.314.23.16, sau e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 29.01.2015, ora:10.00.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic- Formular 4.

E. MODUL DE PREZENTARE:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, acestea trebuind să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

F. PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea estimată a contractului: 15.481,00 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 3.527,87 Euro, exclusiv TVA, la cursul infoeuro din luna iulie 2014, 1 Euro= 4,3882 lei.

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini anexat, Formular 5.

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

G. EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 30.01.2015, ora 16.10, la sediul DGASMB.

H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

I. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 31.12.2015.

K. PREVEDERI CONTRACTUALE

Pentru derularea contractului este necesar ca furnizorul să deschidă un cont la trezorerie.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 021-314.23.15.


 

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC 

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC,

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….


 

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

FORMULAR DE OFERTĂ FORMULAR 5

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul and title]

Către: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi contractului titlu]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este obligate să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….

Caiet de sarcini în vederea atribuirii contractului de achiziţie Materiale consumabile

COD CPV 30199000-0

Informaţii generale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (lider de parteneriat) în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului OLT (Partener 1), Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale Slatina (Partener 2), Asociaţia Societatea Culturală Despărţământul Năsăud Astra (Partener 3), Redis Consult SRL (Partener 4), Asociaţia „Tineret pentru Dezvoltare Durabilă (Partener 5), Asociaţia Centrul de Resurse Apollo (Partener 6) şi Asociaţia Iniţiative Sociale (Partener 7) implementează, în perioada 03.11.2014 – 03.12.2015, proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS.

Acest proiect este cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Majoritar de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul principal al proiectului: a crea şi implementa în parteneriat, un sistem de servicii asistiv şi inovator, adecvat la nevoi pentru asigurarea unei îmbunatăţiri a accesului pe piaţa muncii pentru persoane din grupuri vulnerabile şi pentru a încadra în întreprinderi sociale o parte a grupului ţintă (dezvoltarea a nouă întreprinderi sociale, cu 57 angajaţi).

Pentru realizarea Activităţii A1-Activităţi de management al proiectului, A2- Realizarea analizei diagnostic a nevoilor, A3-Crearea unui sistem de cooperare pentru identificarea şi promovarea oportunităţilor de ocupare, A8-Informarea şi publicitatea proiectului–măsuri de asigurare a vizibilităţii transparenţei şi de promovare a proiectului şi A9-Diseminarea şi promovarea rezultatelor proiectului si a modelelor de bună practică create prin proiect din cadrul acestui proiect şi pentru respectarea prevederilor contractului de finanţare, se iniţiază prezenta procedură de achiziţie directă pentru Materiale consumabile.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale. Ofertele care nu respectă cerinţele caietului de sarcini sunt declarate neconforme şi respinse.

Astfel, în cadrul prezentului contract vor fi achiziţionate materiale consumabile conform descrierii următoare:

2. Cerinţe tehnice minimale

Nr. Crt.

Denumire produs

Cantitate

U.M.

Preţ unitar fără TVA

Preţ total fără TVA

 1.

Hartie copiator A3 500 coli/top

4

Top

 2.

Hartie copiator A4 500 coli/top

250

Top

 3.

File protectie A4 100 buc/set

20

Set

 4.

Dosar plastic cu sina si perforatii diverse culori

400

Buc

 5.

Biblioraft plastifiat A4 7,5 cm diverse culori

150

Buc

 6.

Separatoare carton diferite culori 100/Set

40

Set

 7.

Pix cu mecanism

200

Buc

 8.

Creion mecanic 0,5 mm

50

Buc

 9.

Mine creion mecanic 0,5 mm 10 buc/set

30

Set

 10.

Capsator 24/6, 22 coli

10

Buc

 11.

Capsator 40/4, 60 coli

1

Buc

 12.

Capse 23/10 , 23/17 1000 buc/cut.

100

Cut

 13.

Perforator 25 coli

10

Buc

 14.

Perforator pt. 65 coli

1

Buc

 15.

Decapsator

10

Buc

 16.

Agrafe 33 mm 100 buc/cut.

100

Cut

 17.

Agrafe 50 mm

20

Cut

 18.

Capse 24/6 1000 buc/cut.

20

Cut

 19.

Fluid corector

10

Buc

 20.

Tuş ştampilă

10

Buc

 21.

Notes adeziv 75*75mm

10

Set

 22.

Notes adeziv 75*127mm

10

Set

 23.

Index adeziv plastic, 4 culori/set

50

Set

 24.

Bandă dublu adezivă 19 mm/50 m

5

Buc

 25.

Textmarker diverse culori, 4 buc/Set

20

Set

 26.

Permanent marker diverse culori

20

Buc

 27.

Folie laminare A4, 80 microni, 100 bucăţi/top

10

Top

 28.

Folie laminare A3, 80 microni, 25 bucăţi/top

10

Top

 29.

Carton diplome 160 gr, 250/top

4

Top

 30.

Rigla 30 cm

10

Buc

 31.

Radiera

10

Buc

 32.

Foarfeca 21 cm

2

Buc

 33.

Cutter mare

2

Buc

 34.

Rezervă cutter mare

2

Buc

 35.

Banda adeziva 19*33 cu dispenser

20

Buc

 36.

Banda adeziva 48*66 transparenta

10

Buc

 37.

Buretiera cu gel

10

Buc

 38.

Pix cu gel rosu

20

Buc

 39.

Pix cu gel negru

20

Buc

 40.

Pix cu gel albastru

20

Buc

 41.

Plic C4 alb siliconic

100

Buc

 42.

Plic B4 cu burduf 5 cm

100

Buc

 43.

Marker whiteboard

20

Buc

 44.

Rezerva flipchart 50 coli

2

Buc

 45.

Notes adeziv 4 cul/set 76*14mm

10

Set

 46.

Banda corectoare

5

Buc

 47.

Calculator de birou 16 digiti

10

Buc

 48.

Dosar carton incopciat 1/1, 230 g/mp, 50/set, diverse culori

50

Set

 49.

Coperţi plastic transparent A4, 100/top

25

Top

 50.

Baghetă din plastic pentru legat documente(maxim 20 coli), 4 mm, 50/set

25

Set

 51.

Suport cub hârtie, 90/90 mm

10

Buc

 52.

Rezervă cub hârtie alb, 500 file

30

Buc

 53.

Marker flipchart 2,5 mm

20

Buc

 54.

Panou plută cu ramă din lemn, 60/90

10

Buc

 55.

Ace pentru panou plută diferite culori, 50 buc/cutie

30

Cutie

 56.

CD,52, capacitate 70 minute, 700 MB, carcasă, 10/set

10

Set

 57.

DVD+R, carcasă, apacitate 4,7 GB, 120 minute, 10/set

10

Set

 58.

Mapa plastic plic cu arici

50

Buc

Total fără TVA

3. Condiţii de livrare şi recepţie

Livrarea se va face lunar pe baza comenzii emise de autoritatea contractantă, la sediul indicat de către aceasta, între orele 8.30-16.30, de luni – vineri;

Recepţia se va face la destinaţie pe bază de Proces verbal de predare-primire, în cazul în care nu corespund cerinţelor din caietul de sarcini, produsele vor fi refuzate, prestatorul având obligaţia de a le înlocui în termen de 3 zile.

Prestatorul va suporta cheltuielile legate de livrarea produselor, la sediile indicate de beneficiar (transport, încărcare, descărcare).

4. Prezentarea propunerii financiare

Preţul din propunerea financiară se exprimă în lei, exclusiv TVA şi va include toate cheltuielile aferente furnizării produselor ofertate, inclusiv transportul la sediul beneficiarului.

Preţul prezentat în oferta declarată câştigătoare este ferm pe toată durata de îndeplinire (valabilitate) a contractului. Nu se admite actualizarea preţului.

Propunerea financiară se prezintă astfel:

Nr. crt.

Denumirea

Cod CPV

UM

Cantitate

Preţ unitar estimat în lei, exclusiv TVA

Valoare totală estimată lei, exclusiv TVA

 1.

Materiale consumabile

30199000-0

Total :

5. Prezentarea propunerii tehnice

Nr. Crt.

Denumire produs

Cantitate

U.M.

 1.

Hartie copiator A3 500 coli/top

4

Top

 2.

Hartie copiator A4 500 coli/top

250

Top

 3.

File protectie A4 100 buc/set

20

Set

 4.

Dosar plastic cu sina si perforatii diverse culori

400

Buc

5.

Biblioraft plastifiat A4 7,5 cm diverse culori

150

Buc

 6.

Separatoare carton diferite culori 100/Set

40

Set

 7.

Pix cu mecanism

200

Buc

 8.

Creion mecanic 0,5 mm

50

Buc

 9.

Mine creion mecanic 0,5 mm 10 buc/set

30

Set

 10.

Capsator 24/6, 22 coli

10

Buc

 11.

Capsator 40/4, 60 coli

1

Buc

 12.

Capse 23/10 , 23/17 1000 buc/cut.

100

Cut

 13.

Perforator 25 coli

10

Buc

 14.

Perforator pt. 65 coli

1

Buc

 15.

Decapsator

10

Buc

 16.

Agrafe 33 mm 100 buc/cut.

100

Cut

 17.

Agrafe 50 mm

20

Cut

 18.

Capse 24/6 1000 buc/cut.

20

Cut

 19.

Fluid corector

10

Buc

 20.

Tuş ştampilă

10

Buc

 21.

Notes adeziv 75*75mm

10

Set

 22.

Notes adeziv 75*127mm

10

Set

 23.

Index adeziv plastic, 4 culori/set

50

Set

 24.

Bandă dublu adezivă 19 mm/50 m

5

Buc

 25.

Textmarker diverse culori, 4 buc/Set

20

Set

 26.

Permanent marker diverse culori

20

Buc

 27.

Folie laminare A4, 80 microni, 100 bucăţi/top

10

Top

 28.

Folie laminare A3, 80 microni, 25 bucăţi/top

10

Top

 29.

Carton diplome 160 gr, 250/top

4

Top

 30.

Rigla 30 cm

10

Buc

 31.

Radiera

10

Buc

 32.

Foarfeca 21 cm

2

Buc

 33.

Cutter mare

2

Buc

 34.

Rezervă cutter mare

2

Buc

 35.

Banda adeziva 19*33 cu dispenser

20

Buc

 36.

Banda adeziva 48*66 transparenta

10

Buc

 37.

Buretiera cu gel

10

Buc

 38.

Pix cu gel rosu

20

Buc

 39.

Pix cu gel negru

20

Buc

 40.

Pix cu gel albastru

20

Buc

 41.

Plic C4 alb siliconic

100

Buc

 42.

Plic B4 cu burduf 5 cm

100

Buc

 43.

Marker whiteboard

20

Buc

 44.

Rezerva flipchart 50 coli

2

Buc

 45.

Notes adeziv 4 cul/set 76*14mm

10

Set

 46.

Banda corectoare

5

Buc

 47.

Calculator de birou 16 digiti

10

Buc

 48.

Dosar carton incopciat 1/1, 230 g/mp, 50/set, diverse culori

50

Set

 49.

Coperţi plastic transparent A4, 100/top

25

Top

 50.

Baghetă din plastic pentru legat documente(maxim 20 coli), 4 mm, 50/set

25

Set

 51.

Suport cub hârtie, 90/90 mm

10

Buc

 52.

Rezervă cub hârtie alb, 500 file

30

Buc

 53.

Marker flipchart 2,5 mm

20

Buc

 54.

Panou plută cu ramă din lemn, 60/90

10

Buc

 55.

Ace pentru panou plută diferite culori, 50 buc/cutie

30

Cutie

 56.

CD,52, capacitate 70 minute, 700 MB, carcasă, 10/set

10

Set

 57.

DVD+R, carcasă, apacitate 4,7 GB, 120 minute, 10/set

10

Set

 58.

Mapa plastic plic cu arici

50

Buc

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut