Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE: achiziţie de Servicii specializate de contabilitate, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616

ian. 23, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Ri 4167/170/23.01.2015

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Către toţi operatorii economici interesaţi

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in Str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Bucureşti, vă invită să participaţi la procedura de achizitia prin cumpărare directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziţie de Servicii specializate de contabilitate, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS, COD CPV 079211000-6.

Ofertele se vor depune la sediul DGASMB, str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Registratura. Data limită pentru primirea ofertelor este 29.01.2015, ora 10.00. Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 30.01.2015, ora 15.15.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea şi modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi H.G.R. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea acestei ordonanţe, fiind aleasă procedura de cumpărare directă.

A. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

A1. Situaţia personală a ofertantului

1.1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform Formularului 1;

1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform Formularului 2;

1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform Formularului 3;

B. ELABORAREA OFERTEI :

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba româna.

C. SURSA DE FINANŢARE: buget local si fonduri nerambursabile, prin Fondul Social European

D. PREZENTAREA OFERTELOR :

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către DGASMB, la sediul din Str. Foisorului, nr.56-58, etj.1, registratura, sector 3, sau prin fax la numărul 021.314.23.16, sau e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 29.01.2015, ora:10.00.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic- Formular 4.

E. MODUL DE PREZENTARE:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, acestea trebuind să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

F. PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea estimată a contractului: 6.290,28 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 1.433,46 Euro, exclusiv TVA, la cursul infoeuro din luna iulie 2014, 1 Euro= 4,3882 lei.

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini anexat, Formular 5.

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

G. EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 30.01.2015, ora 15.15, la sediul DGASMB.

H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

I. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 31.12.2015.

K. PREVEDERI CONTRACTUALE

Pentru derularea contractului este necesar ca furnizorul să deschidă un cont la trezorerie.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 021-314.23.15.


 

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

FORMULAR DE OFERTĂ FORMULAR 5

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul and title]

Către: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi contractului titlu]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este obligate să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

CAIET DE SARCINI

al achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de „Servicii specializate de contabilitate pentru implementarea proiectului POSDRU/168/6.1/S/144616 „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS”

COD CPV 079211000-6

1.Informatii generale

Prezentul document reprezintǎ Specificaţiile Tehnice pe care Beneficiarul Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucuresti consimte a le încredinţa Expertului contabil, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare pentru implementarea proiectului pe intreaga sa durata şi raportarile anuale privind contractul de finanţare „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS”, Cod proiect POSDRU/168/6.1/S/144616.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (lider de parteneriat) în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului OLT (Partener 1), Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale Slatina (Partener 2), Asociația Societatea Culturală Despărțământul Năsăud Astra (Partener 3), Redis Consult SRL (Partener 4), Asociația „Tineret pentru Dezvoltare Durabilă (Partener 5), Asociația Centrul de Resurse Apollo (Partener 6) și Asociația Inițiative Sociale (Partener 7) implementează, începând cu data de 03.11.2014 pentru 12 luni, proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS.

Acest proiect este cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referință al programului (CCI): 2007RO051PO001, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Majoritar de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul principal al proiectului constă în crearea și implementarea unui sistem de servicii asistiv și inovator, adecvat la nevoi pentru asigurarea unei îmbunatățiri a accesului pe piața muncii pentru persoane din grupuri vulnerabile și pentru a încadra în întreprinderi sociale o parte a grupului țintă (dezvoltarea a nouă întreprinderi sociale, cu 57 angajați).

Caietul de sarcini este elaborat în concordanţă cu necesităţile obiective ale Beneficiarului contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică.

Ofertele care nu respectă cerințele caietului de sarcini sunt declarate neconforme și respinse.Ofertele care nu respecta cerintele caietului de sarcini sunt declarate neconforme si respinse.

Departajarea ofertelor se va face functie de pretul cel mai scazut.

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului, este:

Str. Foişorului nr. 56-58 Sector 3 Bucuresti.

Obiectul contractului: prestare de servicii de contabilitate cod CPV: 79211000-6 Servicii de contabilitate, pentru proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616 „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS”

Valoarea maximă estimată a se contracta pentru prestarea serviciilor : „Servicii specializate de contabilitate” – proiect POSDRU/168/6.1/S/144616 „VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS”, începând cu data semnării contractului, în perioada implementării proiectului ( 3 noiembrie 2014 – 12 luni ), este de TOTAL estimat – 6.290,32 lei fără TVA (7.800,00 lei cu TVA).

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.

Procedura de achiziţie conform legii : atribuire directa.

Cadru legislativ:

 1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii consolidată în baza Legii de aprobare nr. 337/17.07.2007, a Legii nr. 128/05.05.2007, a O.U.G. nr. 94/126.09.2007, a O.U.G. nr. 143/2008, a O.U.G. nr. 228/ 2008, a O.U.G. nr. 19/2009, a O.U.G. nr. 72/ 17.06.2009, a OUG nr. 76/30.06.2010, a Legii nr. 278/2010, a Legii nr. 279/2011, a OUG nr. 77/27.11.2012, a OUG nr. 31/16.04.2013, a OUG nr. 35/23.04.2013, a Legii nr. 193/26.06.2013;
 2. HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii consolidată în baza Hotărârii nr. 1056/2006, a Hotărârii nr. 1337/2006, a Hotărârii nr. 834/2009, a Hotărârii nr. 1045/2011, a Hotărârii nr. 219/2012 şi a Hotărârii nr. 183/16.04.2013;
 3. ORDIN nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu oferta independentă;
 4. ORDIN nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedintei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 5. ORDIN nr. 313 din 29 iunie 2011 cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 6. ORDIN nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie;
 7. ORDIN nr. 170 din 15 mai 2012 privind interpretarea art. 691 din OUG nr. 34/2006;
 8. ORDIN nr. 171 din 15 mai 2012 cu privire la clarificările ce vizează conţinutul documentaţiei de atribuire;
 9. Site-ul www.anrmap.ro;
 10. Manual operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, vol. I, vol. II , elaborat de ANRMAP;
 11. Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media;
 12. Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2181 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, completată şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1083/2007;
 16. Hotărârea Guvernului României nr. 1083 din 12 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului

Legislaţie europeană aplicabilă:

1. Regulamentul (CE) nr.2195 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul Comun al achiziţiilor publice (CPV) modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2151 al Comisiei din16 decembrie 2003;

2. Regulamentul (CE) nr.1564 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului;

3. Regulamentul (CE) nr.213 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV;

4. Regulamentul (CE) nr. 1564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului.

Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile Beneficiarului contractului:

– certificarea modului de asigurare a contabilităţii proiectelor, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare aferente proiectelor;

– certificarea completitudinii, corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute în cererile de rambursare, precum şi a înregistrării în sistemul contabil a tuturor operaţiunilor declarate în cererile de rambursare.

Expertul contabil va verifica înregistrările contabile determinate, va data, semna şi ştampila documentele originale cu menţiunea ““Solicitat rambursare FSE- POSDRU/168/6.1/S/144616 în suma de…………….” care sunt anexă la Cererea de Rambursare a Cheltuielilor depusă de Beneficiar în vederea evitării dublei finanţări.

 1. Documente calificare, care însoţesc oferta:
 2. Informaţii generale inclusiv media cifrei de afaceri in domeniul aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013). Echivalentul EURO se va raporta la un curs mediu anual lei/euro comunicat de BNR. În situaţia în care cifra de afaceri este prezentată în altă valută, pentru calculul echivalenţei, se vor utiliza cursurile medii de schimb pentru ultimii 3 ani comunicati de BNR;
 3. Declaraţie privind eligibilitatea conform art. 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare – original – Formularul 1;
 4. Declaraţie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare – original – Formularul 2;
 5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independentă – original – Formularul 3;
 6. Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social – Original sau copie cu menţiunea „conform cu originalul” – din care să reiasă că ofertantul nu înregistrează datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor. În măsura în care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situaţiei datoriilor la data solicitată, operatorii economici pot depune o declaraţie pe proprie răspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 Formular 4. Într-o astfel de situaţie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011;
 7. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat – Original sau copie cu menţiunea „conform cu originalul” – din care să reiasă că ofertantul nu înregistrează datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor. În măsura în care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situaţiei datoriilor la data solicitată, operatorii economici pot depune o declaraţie pe proprie răspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 Formular 4. Într-o astfel de situaţie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011;
 8. Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta – Original sau copie cu menţiunea „conform cu originalul”;
 9. Carnet de membru CECCAR, vizat cu menţiunea „activ” pentru anul 2014 – copie cu menţiunea „conform cu originalul”. Contractul de servicii de contabilitate (expertiză contabilă) se va rezilia unilateral de catre Autoritatea contractantă în cazul în care, pe durata prestării serviciilor, expertului contabil i se va retrage calitatea de membru catre CECCAR.
 10. Principalele prestari de servicii similare. Operatorul economic trebuie sa demonstreze experienţa similară prin prezentarea unei liste a principalelor servicii similare Formular 5 si Formular 6, cu valori, perioadă, beneficiari, etc. Operatorul economic va prezenta cel putin un document/contract/proces-verbal de recepţie care să confirme prestarea de servicii similare. Se vor ataşa documente suport care vor conţine obligatoriu date referitoare la: beneficiar, contract; tipul serviciilor prestate; perioada contractului; valoarea contractului. Recomandarile/documentele constatatoare eliberate în temeiul art. 971 din H.G. 925/2006 vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta, beneficiar ori de către clientul privat şi vor include informaţii din care să rezulte “contract dus la bun sfarsit”. Documentele vor avea menţiunea „conform cu originalul”.
 11. Declaraţie privind disponibilitatea pe toată perioada derulării contractului-FOMULAR 10;
 12. Certificat de atestare/Autorizaţie a calităţii de expert contabil a ofertantului eliberat de CECCAR-copie legalizata;
 13. Certificat de cazier judiciar pentru toti experţii implicaţi în derularea contractului, valabil la data deschiderii ofertelor;
 14. Declaraţie pe propria raspundere a Expertului Contabil din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de etică sau Comisiile de disciplină ale CECCAR;
 15. CV- ul tuturor experţilor implicaţi în derularea contractului-în format european, copii ale diplomelor si certificatelor care sunt menţionate în CV şi prezentarea profilului societăţii în cazul expertului contabil persoană juridică.

2. Oferta tehnică se va întocmi confom Formularului 7, în tabel de corespondenţă, pentru a facilita procesul de evaluare a ofertelor.

3. Oferta financiara – Formularul 8, trebuie exprimata ca preţ unitar, în LEI cu valoarea TVA exprimată separat şi va include toate costurile aferente serviciilor descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru preţul total ofertat, fără TVA, iar contractul va fi acordat firmei care oferă cel mai mic preţ total ofertat, fără TVA. Ofertanţii pot depune o singură ofertă. Oferta de preţ va fi întocmită după cum urmează:

Nr. crt

Descrierea serviciului

Număr de luni

Preţ unitar pentru o lună verificată

(lei, fără TVA)

Preţ total fără TVA

1

Servicii contabilitate pentru proiectul – POSDRU/168/6.1/S/144616 VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS”

12

TOTAL fără TVA

TOTAL cu TVA

Informatii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilor

Pe durata de implementare se vor realiza expertize financiar-contabile aferente Proiectului asupra cheltuielilor solicitate in rapoartele financiare intermediare si finale la fiecare Cerere de Rambursare a Cheltuielilor (CRC) si cereri de rambursare aferente cererilor de plata, pentru certificarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate pe toata perioada de implementare a proiectului conform Graficului Cererilor de Rambursare (va fi pus si la dispozitia expertului contabil la semnarea contractului).

Precizare: Contractul nu este considerat finalizat si ultima transa de plata nu este realizata pana la inchiderea situatiilor financiare aferente intregului Proiect si a expertizarii cererii de rambursare finale si a pronuntarii asupra eligibilitatii finale a cheltuielilor.

La elaborarea situatiilor financiare intermediare se vor avea in vedere si procedurile puse la dispozitie de catre POSDRU privind Monitorizarea proiectelor si Rambursarea cheltuielilor.

In vederea expertizarii financiare a documentelor aferente cererilor de rambursare solicitate de achizitor, in perioada cuprinsa intre graficul estimativ al rapoartelor intermediare, expertul contabil are obligatia de a expertiza documentele puse la dispozitie de autoritatea contractanta/achizitor in termen de maxim 2 zile de la predarea acestora. Expertizarea financiara a documentelor se va realiza la sediul beneficiarului.

Expertul contabil are obligatia de a se prezenta la sediul achizitorului in termen de maxim 24 ore de la inregistrarea solicitarii prin fax sau e-mail/sau la data stabilita de beneficiar si sa manifeste disponibilitate zilnica pentru avizarea documentelor contabile aferente proiectului.

Contractul nu este considerat finalizat decat dupa, expertizarea contabila a cererii de rambursare finala. Factura aferenta cererii de rambursare finala va fi platita de beneficiar la finalul proiectului, inaintea depunerii cererii de rambursare finala.

SPECIFICAŢII TEHNICE (ST)

aferente activităţii expertului contabil în cadrul Proiectelor POSDRU

Responsabilităţile părţilor cu privire la angajament

„Beneficiarul” este organizaţia care primeşte finanţarea nerambursabilă şi care a semnat contractul de finanţare cu Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar. Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea cererii de finanţare a cheltuielilor pentru acţiunea finanţată prin contractul de finanţare şi pentru asigurarea faptului că această cerere de finanţare a cheltuielilor poate fi reconciliată adecvat cu sistemul de contabilitate şi înregistrare al Beneficiarului, cu înregistrările de bază şi conturile contabile.

Expertul contabil are acces la documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile (în original şi copie), la softul contabil utilizat de beneficiar şi la toate informaţiile pe care expertul contabil le consideră necesare în vederea executării sarcinilor sale.

Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea evidenţei contabile sintetice şi analitice a Proiectului, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale şi pentru asigurarea faptului că documentele justificative ale cheltuielilor efectuate sunt cele prevăzute de legislaţia bugetară în domeniu şi poate fi reconciliată adecvat cu întregul sistem de contabilitate şi înregistrare al Beneficiarului contractului şi conturile contabile adecvate.

Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarului contractului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea “Solicitat rambursare FSE-POSDRU/168/6.1/S/144616 în suma de……” în vederea evitării dublei finanţări;

„Expertul contabil”

 • Expertul contabil, persoană fizică sau firma de expertiză autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, membru activ CECCAR, va asigura certificarea modului de asigurare a contabilităţii Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare.
 • Expertul contabil este responsabil pentru executarea procedurilor agreate aşa cum sunt specificate în aceste specificaţii tehnice.
 • Expertul contabil va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului;
 • Expertul contabil va întocmi un raport prinvind certificarea completitudinii, corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute în cererile de rambursare, precum şi a înregistrării în sistemul contabil a tuturor operaţiunilor declarate în cererile de rambursare cu ocazia depunerilor cererilor de rambursare.

Drepturile si obligatiile Beneficiarului

Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale. Beneficiarul va avea obligaţia utilizării unui expert contabil care va semna şi va data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul Proiectului.

Expertul contabil în cazul achizitionării de servicii de această natură, va fi selectat de către Beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Documentele originale pe baza cărora se înregistreaza în contabilitatea Beneficiarului în calitate de solicitant cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului, vor fi ştampilate cu menţiunea “Solicitat rambursare FSE-POSDRU/168/6.1/S/144616 în suma de ….”, în vederea evitării dublei finanţări.

În vederea efectuării reconcilierii contabile anuale între conturile contabile ale AMPOSDRU si cele ale Beneficiarului pentru operatiunile gestionate in cadrul Proiectului, DGASMB în calitate de solicitant, are obligaţia transmiterii formularului nr.9 conform Hotărârii Guvernului nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Beneficiarul în calitatea sa de soliciitant are obligaţia transmiterii tuturor datelor şi informaţiilor solicitate de către AMPOSDRU/ OI POSDRU delegat după caz, în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale AMPOSDRU pentru operatiunile gestionate în cadrul Proiectului finanţat prin POSDRU.

Subiectul angajamentului

Înregistrările contabile se vor întocmi de către Beneficiar pe baza documentelor justificative ale operaţiunilor financiare efectuate cu ocazia implementării Proiectului şi vor însoţi Cererile de Rambursare a Cheltuielilor intermediare şi finală aferente Contractului de finanţare pentru o perioada de 12 luni. Informaţiile, atât financiare cât şi non-financiare care sunt supuse înregistrării reprezintă toate informaţiile care fac posibilă înregistrarea cheltuielilor decontate de către Beneficiar în Cererea de Rambursare.

Expertul contabil, membru activ CECCAR, va asigura certificarea modului de asigurare a contabilităţii Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare.

Expertul contabil va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectelor;

Serviciile de contabilitate vor fi contractate pentru toată perioada de implementare a proiectului, începând cu data de 03.11.2014 pentru 12 luni. Contractul de servicii de contabilitate se reziliază unilateral de către Beneficiar în cazul în care, pe durata prestării serviciilor, expertului contabil i s-a retras această calitate de către CECCAR. Fiecare cerere de rambursare intermediară/finală transmisă de Beneficiar va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a expertului contabil din care să rezulte că are calitatea de expert contabil recunoscut de CECCAR precum şi de un raport privind certificarea completitudinii, corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute în cererile de rambursare, precum şi a înregistrării în sistemul contabil a tuturor operaţiunilor declarate în cererile de rambursare.

Motivul angajamentului

Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operaţiunilor transmisă periodic, conform graficului estimativ al depunerii cererilor de rambursare Autorităţii de Management/Organismului Intermediar Cereri de Rambursare a Cheltuielilor care trebuie să aibă la bază înregistrări contabile avizate de un expert contabil în sprijinul plăţii solicitate de Beneficiar spre rambursare.

Tipul şi obiectivul angajamentului

Prezentul document constituie premisa unui angajament de a elabora proceduri specifice agreate cu privire la înregistrarea cheltuielilor unui contract de finanţare nerambursabilă finanţat în cadrul POSDRU. Obiectivul angajamentului este verificarea şi certificarea de către expertul contabil a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în CRC pentru acţiunea finanţată în cadrul contractului de finanţare s-au efectuat („realitatea desfăşurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) şi respectă legislaţia în domeniul angajării, ordonanţării şi efectuării plăţilor. Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanţării nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare.

Pentru certificarea completitudinii, corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute în cererile de rambursare, precum şi a înregistrării în sistemul contabil a tuturor operaţiunilor declarate în cererile de rambursare, evidenţa cheltuielilor generată de aplicaţia Actionweb va fi ştampilată şi semnată de expertul contabil, ofertantul câştigător, prin expertul contabil nominalizat urmează a fi la dispoziţia DGASMB pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.

Expertul contabil are obligaţia de a asigura lunar completitudinea, corectitudinea şi realitatea informaţiilor şi a înregistrării în sistemul contabil prin datarea şi semnarea documentelor financiar contabile.

Dacă expertul contabil consideră că documentele justificative necesare efectuării înregistrărilor contabile nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar.

Scopul activităţii

Expertul contabil va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste ST, cât şi în conformitate cu:

Legislaţia pentru monografia contabilă aferenta Proiectelor cofinanţate din instrumente structurale :

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/03.06.2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (M.O. nr. 413/17.06.2009), cu modificările şi completările ulterioare.

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 218/23.03.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (M.O. nr.193/23.03.2012), cu modificările şi completările ulterioare.

3. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 (M.O. nr. 513/27.07.2009). Normele metodologice ale prezentului ordin sunt publicate în M.O. nr. 1.186bis/29.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 59/11.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010 (M.O. nr. 46/19.01.2011).

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/08.04.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (M.O. nr. 271/18.04.2011).

6. Prevederile Ordinului MFP nr. 71/22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31.12.2012;

7. Prevederile Ordinului MFP nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013,

8. Ordinului MF nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2014,

9. Ordinul ministrului finanţelor nr. 1400/15.10.2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 si pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatiiinstitutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005.

Sarcini ce trebuie îndeplinite de ofertant:

 • activitatea de verificare a operaţiunilor înregistrate în contabilitatea Beneficiarului contractului va fi efectuată la sediul Beneficiarului,
 • verifică evidenţa contabilă sintetică şi analitică;
 • verifică activitatea financiar-contabilă în conformitate cu legile în vigoare (ţinerea contabilităţii pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, ţinerea contabilităţii valorilor materiale cantitativ-valoric sau numai valoric);
 • verifică evidenta financiar contabila efectuată cu ajutorul programului informatic de contabilitate al beneficiarului;
 • verifică si certifică toate rapoartele, documentele si registrele contabile obligatorii prevăzute de prevederile legale în vigoare pentru instituţiile publice;
 • verifică documentele conform Decretului 209/1976, privind Regulamentul de casă şi respectă legalitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin bancă şi prin casierie;
 • verifică calculul amortizării activelor fixe corporale şi necorporale pentru care se întocmeşte lunar situaţia amortizării, pentru mijlocele fixe aferente proiectului si a înregistrării în contabilitate;
 • va elibera o atestare în conformitate cu Standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare – Ghid de aplicare, emis de CECCAR ediţia a III-a revizuită 2008, referitoare la regularitatea şi sinceritatea operaţiunilor efectuate şi vor semna documentele suport care însoţesc fiecare cerere de rambursare intermediară/finală.
 • Termenele de livrare a serviciilor solicitate de Beneficiar este de maxim 5 zile de la data solicitării acestora.
 • Fiecare cerere de rambursare intermediară/finală transmisă de către Beneficiar va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a expertului contabil, din care să rezulte că are calitatea de expert contabil recunoscut de CECCAR.
 • Expertul contabil va semna şi stampila fiecare documentaţie transmisă de către Beneficiar în cadrul cererilor de rambursare intermediare şi finală, reprezentând dovada faptului că documentaţiile respective au fost verificate şi vizate de către acesta.
 • Expertul contabil va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste Specificaţii Tehnice, cât şi în conformitate cu Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.

Alte atribuţii:

– Verifică ordinele de plată, ştatele de plată pentru salarii cât şi contractele aferente, facturi de la furnizori, dovada plăţilor, precum extrase bancare, plăţi efectuate prin casă, deconturile de cheltuieli efectuate în cadrul proiectului;

– Verificarea înregistrărilor online (in sistemul electronic de raportare a cheltuielilor – Action Web) a evidentei cheltuielilor;

– Expertul va semna cererile de rambursare cheltuieli aferente;

– Verifică întocmirea evidenţei cheltuielilor în formatul solicitat de POSDRU;

– Verifică întocmirea dosarelor de rambursare conform solicitărilor AMPOSDRU;

Expertul contabil elaborează proceduri de lucru specifice potrivit legislaţiei instituţiilor publice privind efectuarea înregistrărilor contabile adecvate în conformitate cu obiectivul şi scopul acestui angajament.

Planul de lucru

Planul de lucru va fi stabilit de comun acord la semnarea contractului.

Lista indicativă a tipurilor şi naturii documentelor (dovada) pe care expertul contabil le poate găsi adesea la înregistrarea cheltuielilor include:

 • Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferinţe şi stagii de pregătire (incluzând documentaţia relevantă şi materialele obţinute, certificatele) etc;
 • Dovada primirii bunurilor precum documente de recepţie din partea furnizorilor;
 • Dovada finalizării lucrărilor precum facturi şi chitanţe;
 • Dovada plăţii precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea subcontractorilor;
 • Pentru cheltuielile cu benzină şi motorină, o listă centralizatoare a distanţelor acoperite, consumul vehiculelor folosite, preţul carburanţilor şi costurile de întreţinere;
 • Înregistrări contabile analitice (în format electronic sau manual) din sistemul contabil integrat al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia şi toate conturile de salarii, registrele activelor fixe şi alte informaţii contabile relevante;

Dacă expertul contabil consideră că documentele justificative necesare efectuării înregistrărilor contabile nu sunt suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar.

Selectarea cheltuielilor pentru verificare

Cheltuielile solicitate de Beneficiar în Cererile de Rambursare a Cheltuielilor sunt prezentate în următoarele categorii:

1. Costuri cu resursele umane,

2. Costuri cu participanţii,

3. Alte costuri, din care cheltuieli de tip FEDR fiind evidenţiate distinct.

Expertul contabil va verifica toate categoriile şi tipurile de cheltuieli prezentate în Cererea de Rambursare a Cheltuielilor.

4. Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie ale proiectului.

5. Cheltuieli de minimis (totalul cheltuielilor pentru structura de economie socială înfiinţată)

Eligibilitatea costurilor

Expertul contabil verifică eligibilitatea costurilor în raport cu termenele şi condiţiile contractului de finanţare.

Acesta verifică dacă aceste costuri:

– sunt necesare pentru desfăşurarea acţiunii. În acest sens, expertul contabil verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost asumate pentru scopul propus al acţiunii şi dacă au fost necesare pentru activităţile şi obiectivele acţiunii. Expertul contabil verifică mai departe dacă costurile directe sunt cuprinse în bugetul contractului şi dacă sunt în conformitate cu principiile managementului financiar riguros, în special cu privire la cost-eficienţă şi cea mai bună utilizare a banilor.

– au fost asumate de Beneficiarul contractului pe perioada de implementare a acţiunii.

– sunt înregistrate în conturile Beneficiarului contractului şi sunt identificabile, verificabile şi dovedite cu originalele evidenţelor suport.

Expertul contabil consideră ca fiind costuri neeligibile acele costuri aşa cum sunt descrise în Contractul de finanţare. În acest sens, va tine cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordinul comun al MMFPS şi MFP nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU, cu modificările şi completările ulterioare, de Ghidul Solicitantului şi de clauzele contractului de finanţare, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile.

Condiţii de plata

Plata se va face pe bază de factură pentru fiecare lună verificată.

Se va încheia un proces verbal de predare – primire a serviciilor efectuate.

Valoarea facturii se va calcula în baza tarifului lunar contractat şi exprimat în lei.

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut