Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE: Achiziţie a serviciilor de tipărire şi de livrare a materialelor informative si a materialelor promoţionale necesare pentru implementarea proiectului „Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!”

ian. 14, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Nr.R.3623/156/14.01.2015

INVITAȚIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Către toţi operatorii economici interesaţi

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (DGASMB), cu sediul în Str. Foișorului, nr.56-58, sector 3, Bucureşti, vă invită să participaţi la procedura de achizitia prin cumpărare directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziţie a serviciilor de tipărire şi de livrare a materialelor informative si a materialelor promoţionale necesare pentru implementarea proiectului„Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!”,

CPV : 7982300-9 – Servicii de tiparire si de livrare

CPV : 79970000-4 – Servicii de editare

Ofertele se vor depune la sediul DGASMB, str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Registratura. Data limită pentru primirea ofertelor este 20.01.2015, ora 10.00. Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 22.01.2015, ora 11.00.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea şi modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi H.G.R. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea acestei ordonanţe, fiind aleasă procedura de cumpărare directă.

A. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

A1. Situaţia personală a ofertantului

1.1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform Formularului 1;

1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform Formularului 2;

1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform Formularului 3;

B. ELABORAREA OFERTEI :

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba româna.

C. SURSA DE FINANŢARE: buget local si fonduri nerambursabile, prin Fondul Social European

D. PREZENTAREA OFERTELOR :

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către DGASMB, la sediul din Str. Foisorului, nr.56-58, etj.1, registratura, sector 3, sau prin fax la numărul 021.314.23.16, sau e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 20.01.2015, ora:10.00.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic- Formular 4.

E. MODUL DE PREZENTARE:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, acestea trebuind să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

F. PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea estimată a contractului: 8.870,97 lei exclusive, TVA, echivalentul a 2.021,55 Euro, exclusiv TVA), la cursul infoeuro din luna iulie 2014, 1 Euro= 4,3882 lei.

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini anexat, Formular 5.

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

G. EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 22.01.2015, ora 11.00, la sediul DGASMB.

H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

I. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 31.12.2015.

K. PREVEDERI CONTRACTUALE

Pentru derularea contractului este necesar ca furnizorul să deschidă un cont la trezorerie.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 021-314.23.15.

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;

b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;

c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,________________

(semnătura autorizată)

FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

 

FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

 

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….

FORMULAR 5FORMULAR DE OFERTĂ

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul and title]

Către: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi contractului titlu]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este obligate să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….

CAIET DE SARCINI

Privind atribuirea Contractului de achiziţie a serviciilor de tipărire şi de livrare a materialelor informative si a materialelor promoţionale necesare pentru implementarea proiectului„Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!”,

CPV: 7982300-9 – Servicii de tiparire si de livrare

CPV : 79970000-4 – Servicii de editare

INTRODUCERE

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti implementează proiectul „Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!”, ID 143889, proiect cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, începând cu data de 1 octombrie 2014, pe o perioadă de 12 luni, conform contractului de finanţare POSDRU/168/6.1/G/143889.

Obiectivul general al proiectului „Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!” constă în crearea unui model funcţional integrat de economie socială şi incluziune socială destinat sprijinirii persoanelor vulnerabile. Prezentul proiect îşi propune promovarea unor modele funcţionale de economie socială prin crearea unor structuri de economie socială, funcţionale, contribuind în mod direct la îmbunătăţirea semnificativă a oportunităţilor de ocupare adaptate nevoilor specifice ale persoanelor vulnerabile. Prin intermediul proiectului va fi susţinut şi dezvoltat un model al structurilor specifice cu profil de întreprinderi sociale în regiunea Bucureşti-Ilfov.

SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI

Caietul de sarcini are drept scop prezentarea caracteristicilor tehnice ale tuturor produselor sau serviciilor care fac obiectul Contractului de achiziţie a serviciilor de editare, tipărire şi livrare a materialelor informative, precum şi a producţiei/achiziţiei materialelor promoţionale necesare derulării proiectului.

Materialele de informare şi publicitate prevăzute în prezentul caiet de sarcini au rolul de a asigura o cât mai mare vizibilitate a proiectului şi a obiectivelor pe care le promovează.

Pentru toate produsele de vizibilitate realizate în cadrul proiectului „Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!” vor fi utilizate, obligatoriu, indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 în România.

III. SPECIFICAŢII TEHNICE

Propunerea tehnică se va întocmi cu respectarea cerinţelor tehnice obligatorii pentru fiecare categorie de produse/servicii care urmează a se livra/presta conform specificaţiilor detaliate în prezentul Caiet de sarcini. Serviciile prestate de operatorul economic sunt descrise mai jos după cum urmează:

IV. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU PRESTAREA ACTIVITĂŢILOR

Toate materialele ce trebuie tipărite şi achiziţionate pentru componenta Comunicare, în baza prezentului caiet de sarcini, vor fi predate către Autoritatea Contractantă. Acestea sunt:

LOTUL 1. FORMARE

2.1. Manuale de specializare – Caracteristici:

 • Număr de pagini: 50;

 • Dimensiuni format: 21 cm x 30cm (format A4)

 • Culori: policromie

 • Grosimea hârtiei: – interior: 50 pagini (25 foi) A4, 115 gr, hârtie mată, fără plastifiere, fond alb-negru;

 • Coperţi: 2 foi A4, 300 gr, plastifiere, policromie faţă-exterior;

 • Condiţii de livrare înfoliat în pachete conţinând 10 exemplare

 • Tiraj: 34 bucăţi

2.2. Manuale de calificare- Caracteristici:

 • Număr de pagini: 160 pagini

 • Dimensiuni format: 21 cm x 30cm (format A4)

 • Culori: policromie

 • Grosimea hârtiei: – interior: 80 pagini (60 foi) A4, 115 gr, hârtie mată, fără plastifiere, fond alb-negru;

 • Coperţi: 2 foi A4, 300 gr, plastifiere, policromie faţă-exterior;

 • Condiţii de livrare înfoliat în pachete conţinând 10 exemplare

 • Tiraj: 66 exemplare

Tip manual

Nr. exemplare

Cursul 1

33

Cursul 2

33

*Menţiune: Cele 2 tipuri de manuale cuprinse în tabelul de mai sus, au conţinut diferit.

LOTUL 2. COMUNICARE

Tipărituri: Servicii de tipărire

Materiale necesare ce vor fi tipărite:

 • Mape de prezentare

 • Flyere

 • Pliante

 • Postere

 • Banner Roll-up

 • Meniuri

 • Suport notă plată

 • Compliment cards

1.1. Mape de prezentare – Caracteristici:

 • Dimensiunea unei mape de prezentare (format închis): 22 cm x 31 cm;

 • Compoziţie material – carton de minim 300 gr, plastifiere lucioasă;

 • Culoare – imprimată policromie faţă-exterior (coperţile 1 şi 4);

 • Cu buzunar aplicat prin lipire, suficient de lat pentru a permite introducerea unui număr de aproximativ 20 file;

 • Concepere/ machetare/ tipărire mape de prezentare cu imagini ­şi text;

 • Condiţii de livrare pentru toate mapele: înfoliat în pachete conţinând 40 exemplare;

 • Tiraj: 260 exemplare;

1.2. Flyere – Caracteristici:

 • Compoziţie material –carton/hartie lucios, laminat, dimensiuni: 210 x 99 mm (3/A4);

 • Grosimea hârtiei – 150gr;

 • Culoare – imprimată policolor faţă-verso, 4+4;

 • Concepere/ machetare/ tipărire flyere cu imagini ­şi text;

 • Condiţii de livrare înfoliat în pachete conţinând 500 exemplare;

 • Tiraj: 4000 exemplare;

Se vor tipării un număr de 3 tipuri Flyere (flyer proiect, flyer promovare Ses-Ceainarie şi flyer promovare Ses-Deco) după cum urmează:

Tip Flyer

Număr flyere

Flyer 1 – Promovare proiect

1000

Flyer 2 – Promovare Ses-Ceainărie

1500

Flyer 3 – Promovare Ses-Servicii de zugrăvit

1500

1.3. Pliante- Caracteristici:

 • Format A5 deschis A4 ( A5: 148 x 210 mm)

 • Aspect: personalizat policromie 2 feţe, laminat, full color, rezoluţie înaltă;

 • Hârtie calitate foto lucioasă;

 • Concepere/ machetare/ tipărire pliante cu imagini ­şi text;

 • Condiţii de livrare înfoliat în pachete conţinând 500 exemplare;

 • Tiraj:4000 de bucăţi

Tip Pliant

Număr

Stanta specială

Pliant 1 – Promovare proiect

1000

Pliant 2 – Promovare Ses-Ceainărie

1500

X

Pliant 3 – Promovare Ses-Servicii de zugrăvit

1500

X

1.4. Postere – Caracteristici:

 • Dimensiuni format: 50 cm x 70 cm;

 • Culori: policromie integral o faţă;

 • Grosimea hârtiei: 150 gr.;

 • Furnizarea a 5 role de scotch dublu adeziv;

 • Concepere/ machetare/ tipărire postere cu imagini ­şi text;

 • Înfoliat în pachete conţinând 20 exemplare;

 • Numar modele: 3 (model 1: 20 exemplare; model 2: 40 exemplare; model 3: 40 exemplare);

 • Tiraj: 100 exemplare;

1.5. Banner Roll-up – Caracteristici:

 • Banner roll-up şi sistem;

 • Format dintr-o casetă de aluminiu ce conţine printul personalizat şi pretensionat;

 • Picioare de susţinere rabatabile şi o tijă de aluminiu pentru fixare în poziţie desfăşurată;

 • Sistemul retractabil de tragere a printului în casetă asigură atât protecţia printului cât şi un montaj uşor şi rapid;

 • uprafaţă de afişare: 200 cm x 100 cm;

 • Caracteristici print: policromie pe poliplan, 4+0;

 • Grosimea hârtiei: 180 gr/mp;

 • Inscripţionare: pe o singură faţă;

 • Husă textilă transport;

 • Concepere/ machetare/ tipărire banner roll-up cu imagini ­şi text;

 • Număr modele:3

 • Număr bucăţi: 3

1.6. Mapa Meniu- Caracteristici:

 • Imitaţie piele superioară, la exterior-interior, cusături decorative, model personalizat;

 • Format A4, buretat;

 • Prindere file: cu aripioră şi 3 şuruburi metalice aurii/argintii;

 • Accesorii: 4 colţare metalice aurii/argintii mari;

 • Personalizare: text „MENIU” (folio sau serigrafie, auriu sau argintiu);

 • Optiuni suplimentare: personalizare cu sigla companiei;

 • Tiraj: 25 bucăţi

1.7. Suport Notă de plată – Caracteristici:

 • Imitaţie piele superioară, la exterior-interior, cusături decorative, model personalizat;

 • Format A5, buretat;

 • Buzunar pentru nota de plată şi bani;

 • Accesorii: 4 coltare metalice aurii/argintii mari;

 • Optiuni suplimentare: personalizare cu sigla companiei.

 • Tiraj:15 bucăţi

1.8. Compliment cards – Caracteristici:

 • Inspiratie shabby chic, cu accente vintage;

 • Dimensiuni: 8 cm x 5 cm;

 • Suport :carton 350g;

 • Print color faţă;

 • Carton special textură mată;

 • Tiraj: 300 bucăţi;

Materialele ce vor deservi componenta de Formare vor fi livrate Autorităţii Contractante. Lista materialelor care trebuie tipărite sau achiziţionate este următoarea:

V. OFERTA PRESTATORULUI

V.1. Oferta tehnică

 • Prestatorul trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezentul caiet de sarcini.

 • Toate tipăriturile, inscripţionările necesare în vedera livrării materialelor, conform prezentului caiet de sarcini, vor fi realizate numai după obţinerea „Bunului de Tipar“ (BT-ului) în dublu exemplar, de la finanţator iar apoi de AC.

 • Prestatorul va delega o persoană de contact cu rolul de manager de proiect, care va fi disponibilă pentru AC pe perioada întregului contract pentru a primi informaţiile relevante pentru îndeplinirea obiectivelor contractului, pentru a răspunde solicitărilor AC, fiind întotdeauna informată complet asupra progresului activităţilor asumate prin contract şi responsabilă pentru acesta.

 • Prestatorul va executa toate reviziile de îmbunătăţire necesare pentru finalizarea propunerilor ofertate, în conformitate cu răspunsul AC.

 • Prestatorul va elabora un calendar de producţie, care va include termene de producţie pentru toate produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini, luând în considerare execuţia lor la un nivel de calitate maximă si va prezenta un calendar de livrare pentru fiecare material solicitat în parte.

  • Nu sunt acceptate oferte alternative.

  • Nu se acceptă oferte parţiale.

 • Dacă, în urma unui sondaj aleatoriu, sunt identificate un procent mai mare de 5% din numarul total de exemplare livrate pentru fiecare tip de produs sau material promoţional, care nu corespund din punct de vedere calitativ – tipar înecat, pete de cerneală, culori necorespunzătoare, margini neregulate sau asimetrice ş.a. – AC are dreptul de a refuza întreaga cantitate şi de a solicita ofertantului refacerea întregii cantităţi conform bunului de tipar.

 • Mostrele prezentate în cadrul ofertei nu vor fi returnate Prestatorilor. Acestea vor fi păstrate de AC în scopul verificării corectitudinii imprimării ca print martor şi după încheierea contractului. Ofertantul va include în oferta tehnică şi un opis al mostrelor pentru a exista o inventariere a acestora.

 • Calitatea execuţiei şi a finisării produselor va fi ireproşabilă şi va fi evaluată la recepţia produselor fiind verificate prin sondaj minim 25% din cantitatea totală.

Condiţii legate de conferirea caracterului unitar al produselor:

 • Drepturile de autor pentru toate produsele achiziţionate rămân în proprietatea AC.

 • Produsele trebuie tipărite în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, respectând principiul siguranţei şi al protecţiei mediului.

Condiţiile predării produsului finit:

 • Produsele finite vor fi preluate de către AC dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

  • satisfac în toate privinţele specificaţiile tehnice precizate în prezentul caietul de sarcini;

  • produsele sunt de o calitate ireproşabilă şi pregătite pentru utilizare;

  • recepţia se va executa pe baza fişei tehnice;

  • vor fi livrate pe bază de comandă la locul indicat de AC.

V.2. OFERTA FINANCIARĂ

Crt.

Produs

UM

Pret/UM, cu TVA- lei

Cantitate

Valoare totală lei cu TVA

Lot 1

Buc.

X

1

X

Lot 2

Buc.

Y

1

Y

TOTAL: X+Y

 • Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către Prestator în vederea asigurării prestării serviciilor solicitate prin prezenta documentaţie.

  • Nu sunt acceptate oferte alternative.

  • Nu se acceptă oferte parţiale.

VII. REGULI DE PUBLICITATE ŞI COMUNICARE SPECIFICE PROGRAMULUI DE FINANŢARE

În vederea respectării măsurilor de vizibilitate, toate serviciile livrate se vor face cu respectarea elementelor de identitate vizuală, conform „Manualului de identitate vizuală POSDRU 2007-2013… disponibile pe internet la adresa http://www.runv.ro/doc/manual2014.pdf

Elementele de identitate vizuală vor fi transmise Prestatorului, după încheierea contractului de achiziţie.

Inscripţionarea elementelor de identitate vizuală se va realiza după obţinerea Bun de tipar de la finanţator, de către AC.

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut