Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Reluare INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE: Materiale consumabile necesare derulării cursurilor si aferente managementului, pentru implementarea proiectului ”Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!”

ian. 14, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Nr.R.3623/171/20.01.2015

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Către toţi operatorii economici interesaţi

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in Str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Bucureşti, vă invită să participaţi la reluarea procedurii de achizitia prin cumpărare directă, în vederea atribuirii contractului de achiziţie a unor Materiale consumabile necesare derulării cursurilor si aferente managementului, pentru implementarea proiectului ”Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!” Cod CPV 30192000-1 Accesorii de birou

Ofertele se vor depune la sediul DGASMB, str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Registratura. Data limită pentru primirea ofertelor este 28.01.2015, ora 10.00. Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 29.01.2015, ora 11.00.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea şi modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi H.G.R. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea acestei ordonanţe, fiind aleasă procedura de cumpărare directă.

A. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

A1. Situaţia personală a ofertantului

1.1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform Formularului 1;

1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform Formularului 2;

1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform Formularului 3;

B. ELABORAREA OFERTEI :

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba româna.

C. SURSA DE FINANŢARE: buget local si fonduri nerambursabile, prin Fondul Social European

D. PREZENTAREA OFERTELOR :

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către DGASMB, la sediul din Str. Foisorului, nr.56-58, etj.1, registratura, sector 3, sau prin fax la numărul 021.314.23.16, sau e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 28.01.2015, ora:10.00.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic- Formular 4.

E. MODUL DE PREZENTARE:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, acestea trebuind să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

F. PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea estimată a contractului: 4.800,00 lei, inclusiv TVA (3.807,96 lei exclusiv TVA), echivalentul a 1.093,84 Euro, inclusiv TVA (882,12 Euro, exclusiv TVA), la cursul infoeuro din luna iulie 2014, 1 Euro= 4,3882 lei.

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a produselor solicitate conform caietului de sarcini anexat, Formular 5.

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

G. EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 29.01.2015, ora 11.00, la sediul DGASMB.

H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

I. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 31.12.2015.

K. PREVEDERI CONTRACTUALE

Pentru derularea contractului este necesar ca furnizorul să deschidă un cont la trezorerie.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 021-314.23.15.

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,________________

(semnătura autorizată)

FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

 

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….

FORMULAR 5

FORMULAR DE OFERTĂ

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul and title]

Către: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi contractului titlu]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este obligate să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….

CAIET DE SARCINI

Privind atribuirea contractului de achiziţie a unor Materiale consumabile necesare derulării cursurilor si aferente managementului, pentru implementarea proiectului ”Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!”

Cod CPV 30192000-1 Accesorii de birou

I. INTRODUCERE

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti implementează proiectul „Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te!” în perioada 1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2015, ca urmare a semnării contractului de finanţare nerambursabilă POSDRU/168/6.1/G/143889. Proiectul este finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial” Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013 şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului consta în crearea unui model functional integrat de economie sociala si incluziune sociala destinat sprijinirii persoanelor vulnerabile. Prezentul proiect îsi propune promovarea unor modele functionale de economie socială prin crearea unor structuri de economie socială, funcţionale, contribuind în mod direct la îmbunatatirea semnificativă a oportunităţilor de ocupare adaptate nevoilor specifice ale persoanelor vulnerabile. Prin intermediul proiectului va fi susţinut şi dezvoltat un model al structurilor specifice cu profil de întreprinderi sociale în regiunea Bucuresti Ilfov.

II. SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI

Caietul de sarcini are drept scop prezentarea detaliată a caracteristicilor tehnice privind achiziţia unor materiale consumabile necesare derulării cursurilor si aferente managementului. Serviciile solicitate Prestatorului prin prezentul Caiet de Sarcini, sunt necesare pentru implementarea proiectului.

III. CONDIŢII GENERALE

Procedura achiziţiei publice ACHIZIŢIE DIRECTĂ – Procedură conform instrucţiunilor AMPOSDRU şi a normelor/prevederilor legale în vigoare

1. CONDIŢII LEGATE DE CAPACITATEA OFERTANTULUI DE A OFERI SERVICIILE CERUTE

 • Furnizorul va delega o persoană de contact ce va menţine relaţia cu Autoritatea Contractantă pe perioada întregului contract.

 • Furnizorul va executa toate reviziile de îmbunătăţire necesare pentru finalizarea propunerilor ofertate, în conformitate cu feedback-ul Autorităţii Contractante.

 • Pregătirea, implementarea şi gestionarea tuturor activităţilor ce fac obiectul acestui caiet de sarcini şi al viitorului contract, încheiat în urma derulării procedurii de achiziţie publică, se va face sub directa supraveghere şi cu participarea Autorităţii Contractante.

2. CONDIŢIILE PREDĂRII MATERIALELOR FINALE

Produsele vor fi acceptate de către Autoritatea Contractantă, cu condiţia ca acestea să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

 • Produsele vor fi livrate în termen de 10 zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziţie, cu mijloacele de transport puse la dispoziţie de către furnizor, la locaţiile indicate de Autoritatea Contractantă.

 • Produsele furnizate trebuie să satisfacă în toate privinţele specificaţiile tehnice descrise în prezentul caiet de sarcini;

 • Produsele trebuie să fie noi, funcţionale şi pregătite pentru utilizare. În cazul în care buna funcţionare presupune accesorii suplimentare celor din specificaţia tehnică, acestea vor livrate de furnizor, fără costuri suplimentare.

 • Furnizorul va asambla produsele livrate,după caz, astfel încât, cerinţele şi natura aplicaţiei să fie respectate;

 • Recepţia se va executa în spaţii anunţate în prealabil, în prezenţa unei persoane delegate de către Autoritatea Contractantă, pe baza fişei tehnice şi a unei probe funcţionale. 

 • Produsele furnizate vor fi ambalate în cutii separate, nu vor prezenta pete, zgârieturi, piese lipsă etc.;

Cerinţe generale privind condiţiile de garanţie

  • Asigurarea garanţiei de la data recepţiei produselor, acolo unde este cazul;

  • Orice componentă lipsă sau defectă, constatată la recepţia cantitativă, calitativă, va fi înlocuită de furnizor pe propria cheltuială;

  • În perioada garanţiei costul manoperă şi pentru toate piesele de schimb sunt suportate de furnizor.

  • Dacă defecţiunea nu este remediată, furnizorul va înlocui în totalitate produsul defect cu altul nou cu păstrarea, eventual creşterea, în niciun caz diminuarea caracteristicilor tehnice ale bunului original şi cu o nouă perioadă de garanţie, din momentul recepţiei calitative a produsului;

  • Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care Autoritatea Contractantă a sesizat defecţiunea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare;

  • Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unităţile specificate de furnizor sau de către reprezentanţii acestuia;

IV. SPECIFICAȚII TEHNICE

Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice si cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.

Livrare: Livrarea produselor se va face la sediul AC si punctele de lucru ale AC. Cantitatile necesare si specificatiile tehnice sunt prezentate mai jos

I. Materiale necesare derularii cursurilor

Nr. crt.

PRODUS

Cantitate

Caracteristici tehnice

Hârtie A4 albă 80 g./mp. – Top

15 top

hârtie cu textură foarte fină care amplifică strălucirea culorilor şi contrastelor, special concepută pentru imprimarea şi copierea digitală, obţinându-se rezultate excelente pentru imprimante şi copiatoare de mare volum; format A4; gramaj 80 gr/mp; mod de ambalare 500 coli/top.

Lichid corector – buc.

6 buc

fluid corector pentru toate tipurile de corecturi, nu lasă urme la copiere, uscare rapidă, cantitate: min. 20ml.

Capse 24/6

30 cutii

Capse zincate pentru capsatoare de birou si tip cleste.

Ambalare: 1000 buc./cutie.

Perforatoare

3 buc

Corp metalic prevazut cu distantieri din plastic,

Decapsatoare 40 coli

3buc

Cu gheare, utilizat pentru decapsarea urmatoarelor tipuri de capse

Bibliorafturi A4 cu coperţi plastificate 8 cm

6 buc

biblioraft de o calitate deosebită, exterior material plastic, interior carton, prevăzut cu mecanism metalic ce poate fi rotit la 180º. Garanţia mecanismului mecanic este de min. 5 ani. Format A4.

Capsatoare

3 buc

Capsator 60. Capsatorul este cu 1/3 mai mic decat un capsator heavy duty obisnuit, folosire pe verticala cat si pe orizontala, capse utilizate tip 25/8 si 25/10, distanta maxima de la marginea colii: 110mm.

Dosare A4 de plastic cu şină şi găuri – buc.

50 buc

Dosar A4 PVC cu sina si gauri

Etichete autocolante A4

2 cutii

Dimensiuni eticheta 105 x 37.13mm

100coli/top

Folii de protecţie documente A4

3 set

Tratata antistatic si antireflexie (permite fotocopierea). Ideala pentru pastrarea fotocopiilor datorita lipsei reactiei chimice a documentului cu folia. Perforatie standard cu 11 gauri.

100 buc/cutie – cutii

Banda adeziva transparentă

3 buc

Banda adeziva transparentă Dimensiuni 15mm*33m buc.

Agrafe de birou 25

20 cutii

agrafe de birou metalice inoxidabile. Fixare fermă a documentelor. Ambalare: 100 bucăţi / cutie.

Banda dublu adezivă

3 buc

Banda dublu adezivă

Adeziv permanent pe ambele fete

Dimensiuni: 25 mm x 50 m

Post-it neon

10 set

Notite autoadezive, dimensiune 40 mm x 40 mm

Cutii arhivare

3 buc

minim 340*240 lăţime 10 cm carton colorat (câte 10 – galben, rosu, albastru, verde)

Carioca permanente

15 buc

Corp de plastic,varf tesit cu cerneala si uscare rapida

Marker permanent pe baza de alcool, varf tesit de grosime 2,5 mm, rezistent la apa si temepraturi de peste 100 grade C. Destinat scrierii pe materiale neporoase, gumate, plastic, metal. Culore negru

Hartie pentru flipchart A0

20 set

hârtie velină pentru flipchart; dimensiune 67×100 cm, 80g/mp, 20 coli/top

Pixuri cu mecanism

100 buc

Pix din plastic cu corp negru si insertii colorate. Acesta are clips rotunjit ce permite imprimarea si varf argintiu.

Pasta este de culoare albastra.

Dimensiuni: Ø13×147 mm

Carioca

15 set

Corp de plastic,varf tesit cu cerneala si uscare rapida, diverse culori

Caiete A4 cu spirală si perforatii – matematică / dictando 80 file

84 buc

Caiet cu spirala metalica dubla.

Hartie alba fara clor de 90 gr/mp.

Coperta fata din carton color lucios, coperta spate din carton rigid.

Numar de file: 50

Lipici solid

8 buc

lipici; utilizari multiple, prevazut cu aplicator ce permite curgerea constanta a lipiciului greutate: 118

Radiere

15 buc

radieră elastică de culoare albă destinate ştergerii de creion; suprafaţa ştearsă rămâne curată, fără urme; particulele de radieră se îndepărtează uşor de pe suprafaţa curăţată

Creion lemn natur,ecologic, HB lungime 175 mm cu guma

40 buc

Invelis din lemn lacuit. Sectiune hexagonala lungime: 175 mm, diametru: 7 mm. Radiera la capat

Ascutitoare metalica simpla

6 buc

Metalica simpla

Foarfeca

4 buc

Cu maner din plastic prevazut cu rubber grip; Ambalata individual in blister; Lama ascutita din titan inoxidabil; Lungime lama: 23 cm

Alonje din plastic A5, 100/set

1 set

Alonje cu sist.de indosariere, 100b/set perforatii standard la 60 mm si 80 mm pentru indosarierea in bibliorafturi sau caiete mecanice dimensiuni 40x 150mm

Liniar 30 cm

4 buc

Instrumente geometrie, Model: , Liniar 30cm, material plastic

Plic cu burduf cu sigilare prin indepartarea benzii care acopera suprafata siliconica si suprapunerea clapelor

30 uc

Pliurile laterale ( burduf ) maresc capacitatea plicului . Siliconice si fara fereastra.

Burduf de 10 cm

Dimensiuni: 250 x 353 mm

Deschiderea pe latura mica

Gramaj: 120 g/mp

Ecusoane

100 buc

Ecuson format: 6,1 x 8,5 cm, model nominal (fără foto). Carton inserat în poşeta din plastic transparent, sistem de prindere cu clips si ac

Cutter

3 buc

mic cu lama din otel inoxidabil, lungime 100mm;latime 9mm, prevazut cu sistem de blocare a lamei,diverse culoriplastic diverse culori

Prelungitoare electrice

1 buc

Prelungitoare electrice de joasa tensiune. Intre 2 si 10 m. Modele cu 3 pana la 6 prize, cu buton de siguranta

Separatoare A4

1 set

Separator din carton reciclabil 190 g, diverse culori. 100 buc/set

 

II. Materiale consumabile aferente managementului

Nr. crt.

PRODUS

Cantitate

Caracteristici tehnice

DVD

5 buc

DVD+R, Capacitate: 4.7 GB 120 min, Nr. buc./set 25, viteza de scriere: 16 x

Compact discuri CD RW /10/ pachet

5 buc

Compact discuri CD RW /10/ pachet

Suport instrumente (birotică)

5 buc

Minim 6 compartimente, din plastic, diverse culori,

înălţime minim 130 mm

Hârtie A4 albă 80 g./mp. – Top

40 top

hârtie cu textură foarte fină care amplifică strălucirea culorilor şi contrastelor, special concepută pentru imprimarea şi copierea digitală, obţinându-se rezultate excelente pentru imprimante şi copiatoare de mare volum; format A4; gramaj 80 gr/mp; mod de ambalare 500 coli/top.

Lichid corector – buc.

8 buc

fluid corector pentru toate tipurile de corecturi, nu lasă urme la copiere, uscare rapidă, cantitate: min. 20ml.

Capse 24/6

20 cutii

Capse zincate pentru capsatoare de birou si tip cleste.

Ambalare: 1000 buc./cutie.

Perforatoare

1 buc

Corp metalic prevazut cu distantieri din plastic, capacitate de perforare maxim 65 de coli

Decapsatoare 40 coli

4 buc

Cu gheare, utilizat pentru decapsarea urmatoarelor tipuri de capse

Bibliorafturi A4 cu coperţi plastificate 8 cm

30 buc

biblioraft de o calitate deosebită, exterior material plastic, interior carton, prevăzut cu mecanism metalic ce poate fi rotit la 180º. Garanţia mecanismului mecanic este de min. 5 ani. Format A4.

Capsatoare

1 buc

Capsator 60. Capsatorul este cu 1/3 mai mic decat un capsator heavy duty obisnuit, are o capacitate de capsare: 65 de coli, folosire pe verticala cat si pe orizontala, capse utilizate tip 25/8 si 25/10, distanta maxima de la marginea colii: 110mm.

Dosare A4 de plastic cu şină şi găuri – buc.

300 buc

Dosar A4 PVC cu sina si gauri

Etichete autocolante A4

3 cutii

Dimensiuni eticheta 105 x 37.13mm

100coli/top

Folii de protecţie documente A4

5 set

Tratata antistatic si antireflexie (permite fotocopierea). Ideala pentru pastrarea fotocopiilor datorita lipsei reactiei chimice a documentului cu folia. Perforatie standard cu 11 gauri.

100 buc/cutie – cutii

Banda adeziva transparentă

10 buc

Banda adeziva transparentă Dimensiuni 15mm*33m buc.

Agrafe de birou 25

20 cutii

agrafe de birou metalice inoxidabile. Fixare fermă a documentelor. Ambalare: 100 bucăţi / cutie.

Banda dublu adezivă

2 buc

Banda dublu adezivă

Adeziv permanent pe ambele fete

Dimensiuni: 25 mm x 50 m

Post-it neon

30 set

Notite autoadezive, dimensiune 40 mm x 40 mm

Cutii arhivare

10 buc

minim 340*240 lăţime 10 cm carton colorat (câte 10 – galben, rosu, albastru, verde)

Carioca permanente

5 buc

Corp de plastic,varf tesit cu cerneala si uscare rapida

Marker permanent pe baza de alcool, varf tesit de grosime 2,5 mm, rezistent la apa si temepraturi de peste 100 grade C. Destinat scrierii pe materiale neporoase, gumate, plastic, metal. Culore negru

Hartie pentru flipchart A0

1 set

hârtie velină pentru flipchart; dimensiune 67×100 cm, 80g/mp, 20 coli/top

Pixuri cu mecanism

20 buc

Pix din plastic cu corp negru si insertii colorate. Acesta are clips rotunjit ce permite imprimarea si varf argintiu.

Pasta este de culoare albastra.

Dimensiuni: Ø13×147 mm

Caiete A4 cu spirală si perforatii – matematică / dictando 80 file

8 buc

Caiet cu spirala metalica dubla.

Hartie alba fara clor de 90 gr/mp.

Coperta fata din carton color lucios, coperta spate din carton rigid.

Numar de file: 50

Lipici solid

3 buc

lipici; utilizari multiple, prevazut cu aplicator ce permite curgerea constanta a lipiciului greutate: 118

Radiere

5 buc

radieră elastică de culoare albă destinate ştergerii de creion; suprafaţa ştearsă rămâne curată, fără urme; particulele de radieră se îndepărtează uşor de pe suprafaţa curăţată

Creion lemn natur,ecologic, HB lungime 175 mm cu guma

10 buc

Invelis din lemn lacuit. Sectiune hexagonala lungime: 175 mm, diametru: 7 mm. Radiera la capat

Ascutitoare metalica simpla

5 buc

Metalica simpla

Foarfeca

5 buc

Cu maner din plastic prevazut cu rubber grip; Ambalata individual in blister; Lama ascutita din titan inoxidabil; Lungime lama: 23 cm

Alonje din plastic A5, 100/set

2 set

Alonje cu sist.de indosariere, 100b/set perforatii standard la 60 mm si 80 mm pentru indosarierea in bibliorafturi sau caiete mecanice dimensiuni 40x 150mm

Plic cu burduf cu sigilare prin indepartarea benzii care acopera suprafata siliconica si suprapunerea clapelor –

30 buc

Pliurile laterale ( burduf ) maresc capacitatea plicului . Siliconice si fara fereastra.

Burduf de 10 cm

Dimensiuni: 250 x 353 mm

Deschiderea pe latura mica

Gramaj: 120 g/mp

Cutter

5 buc

mic cu lama din otel inoxidabil, lungime 100mm;latime 9mm, prevazut cu sistem de blocare a lamei,diverse culoriplastic diverse culori

Prelungitoare electrice

1 buc

Prelungitoare electrice de joasa tensiune. Intre 2 si 10 m. Modele cu 3 pana la 6 prize, cu buton de siguranta

Separatoare A4

5 set

Separator din carton reciclabil 190 g, diverse culori. 100 buc/set

 

V. OFERTA PRESTATORULUI

Oferta tehnică

Prestatorul trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini.

 • Nu sunt acceptate oferte alternative.

 • Nu sunt acceptate oferte partiale

 • Ofertantii vor prezenta “Aviz de producere si comercializare” eliberat de catre autoritatea in domeniu, Certificat de conformitate, pentru produsul comercializat.

 • Nu se admit produse cu termen de valabilitate depăşit sau care sunt la limita termenului de valabilitate;

 • Nu se admit produse care au ambalaje deteriorate sau care nu au inscripţionat termenul de valabilitate;

 • Nu se admit produse care nu respecta standardele de calitate

 • Ofertantul va asigura în preţul ofertat transportul şi descărcatul produselor la AC, în prezenta persoanelor desemnate. Livrarea se va face lunar in baza comenzii ferme transmise de AC.

 • Preţul produselor ofertate este ferm, exprimat în lei pe toata durata de execuţie a contractului.

 • Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzătoare cu cerinţele din Caietul de sarcini.

Oferta tehnică trebuie să conţină:

  • Listele cantităţilor de componente

– Manual de utilizare a produsului/instrucțiuni, în limba română, acolo unde este cazul

– Contractorul va prezenta propunerile, luând în considerare timpul necesar Autorităţii contractante pentru feed – back .

Oferta financiară

Oferta financiară va fi elaborată conform următorului tabel:

Nr. Crt.

Produs

UM

Preţ/UM, cu TVA -lei-

Cantitate

Valoare totală lei cu TVA

Materiale consumabile necesare derulării cursurilor

X

1

X

Materiale consumabile aferente managementului

Y

1

Y

TOTAL:

W

Preţul ofertat va include toate cheltuielile (inclusiv cheltuielile de transport) şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator in vederea asigurării furnizării produselor solicitate prin prezenta documentaţie.

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut