Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

9524 Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

9524 Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE: Achiziţie a serviciilor de auditare financiară, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616

ian. 13, 2015 | Achiziții publice, Știri

Nr.R.4167/114/13.01.2015

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Către toţi operatorii economici interesaţi

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (DGASMB), cu sediul in Str. Foișorului, nr.56-58, sector 3, Bucureşti, vă invită să participaţi la procedura de achiziția prin cumpărare directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziţie a serviciilor de auditare financiară, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de inserție pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS, cod CPV 79995100-6.

Ofertele se vor depune la sediul DGASMB, str. Foișorului, nr.56-58, sector 3, Registratura. Data limită pentru primirea ofertelor este 16.01.2015, ora 10.00. Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 16.01.2015, ora 12.00.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea şi modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi H.G.R. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea acestei ordonanţe, fiind aleasă procedura de cumpărare directă.

A. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

A1. Situaţia personală a ofertantului

1.1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform Formularului 1;

1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform Formularului 2;

1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform Formularului 3;

B. ELABORAREA OFERTEI :

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba româna.

C. SURSA DE FINANŢARE: buget local si fonduri nerambursabile, prin Fondul Social European

D. PREZENTAREA OFERTELOR :

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către DGASMB, la sediul din Str. Foisorului, nr.56-58, etj.1, registratura, sector 3, sau prin fax la numărul 021.314.23.16, sau e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 16.01.2015, ora:10.00.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic- Formular 4.

E. MODUL DE PREZENTARE:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, acestea trebuind să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

F. PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea estimată a contractului: 25.403,22 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 5.788,99 Euro, exclusiv TVA, la cursul infoeuro din luna iulie 2014, 1 Euro= 4,3882 lei.

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini anexat, Formular 5.

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

G. EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 16.01.2015, ora 12.00, la sediul DGASMB.

H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

I. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 31.12.2015.

K. PREVEDERI CONTRACTUALE

Pentru derularea contractului este necesar ca furnizorul să deschidă un cont la trezorerie.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 021-314.23.15.


 

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

 

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

………

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

FORMULAR 5

FORMULAR DE OFERTĂ

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul și titlul]

Către: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi contractului titlu]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este obligate să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….

CAIET DE SARCINI

în vederea atribuirii contractului de Servicii de auditare financiară

COD CPV 79212100-4

1. Informații generale

Prezentul document reprezintǎ Specificaţiile Tehnice pe care Beneficiarul Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti consimte a le încredinţa Auditorului pentru desfăşurarea activităţii de verificare a cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului pe întreaga sa durata şi raportările anuale privind contractul de finanţare POSDRU/168/6.1/S/144616

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (lider de parteneriat) în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului OLT (Partener 1), Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale Slatina (Partener 2), Asociația Societatea Culturală Despărțământul Năsăud Astra (Partener 3), Redis Consult SRL (Partener 4), Asociația „Tineret pentru Dezvoltare Durabilă (Partener 5), Asociația Centrul de Resurse Apollo (Partener 6) și Asociația Inițiative Sociale (Partener 7) implementează, în perioada 03.11.2014 – 03.12.2015, proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS.

Acest proiect este cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referință al programului (CCI): 2007RO051PO001, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Majoritar de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul principal al proiectului constă în crearea și implementarea unui sistem de servicii asistiv și inovator, adecvat la nevoi pentru asigurarea unei îmbunatățiri a accesului pe piața muncii pentru persoane din grupuri vulnerabile și pentru a încadra în întreprinderi sociale o parte a grupului țintă (dezvoltarea a nouă întreprinderi sociale, cu 57 angajați).

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale. Ofertele care nu respectă cerințele caietului de sarcini sunt declarate neconforme și respinse.

Departajarea ofertelor se va face în funcţie de clasamentul rezultat în funcţie de preţul cel mai scăzut.

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie achiziţia de servicii de audit financiar extern pentru implemetarea proiectului POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni! – Contract POSDRU/ 168/ 6.1/ S/ 144616.

3. Legislaţia aplicată

a) O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizată) privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006.

b) Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006.

c) H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizată) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006.

d) Hotărârea nr. 5/ 2014 a Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori.

4. Abrevieri

Pe parcursul prezentului document, se vor folosi următoarele prescurtări:

Specificaţii Tehnice = ST

Fondul European de Dezvoltare Regională = FEDR

Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC

5. Criteriul de atribuire a contractului : preţul cel mai scăzut

Comisia de selecţie va întocmi clasamentul ofertelor în ordinea descrescătoare a preţurilor ofertate. Cîştigătorul va fi ofertantul cu cel mai mic preţ.

Tuturor ofertanţilor li se va comunica prin e-mail sau fax rezultatul selectiei.

Informatii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilor

Realizarea de rapoarte intermediare si 1 raport final, la fiecare Cerere de Rambursare a Cheltuielilor (CRC) si eventualele cereri de rambursare aferente cererilor de plata, pentru certificarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate pe toata perioada de implementare a proiectului conform Graficului Cererilor de Rambursare (va fi pus si la dispozitia auditorului). Numarul eventualelor cereri de plata va fi stabilit in perioada de implementare a proiectului in functie de necesitatile financiare ale beneficiarului si nu va influenta valoarea totala a contractului.

Realizarea rapoartului final de audit, pentru certificarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate pe perioada de implementare a proiectului.

Auditorul financiar, independent si autorizat in conditiile legii, verifica faptul ca toate cheltuielile declarate de Beneficiar in CRC intermediara sau finala sau in cererile de rambursare aferente eventualelor cereri de plata sunt reale, inregistrate corect si eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare si emite un raport de verificare a cheltuielilor in conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.

Datele privind rapoartele intermediare emise la fiecare Cerere de Rambursare, cererea de rambursare finala si rapoartele anuale vor fi stabilite de achizitor si transmise auditorului in timp util.

Precizare:

Auditorul are obligatia de a se prezenta la sediul achizitorului in termen de maxim 24 ore de la inregistrarea solicitarii prin fax sau e-mail/sau la data stabilita de beneficiar.

Datele finalizării fiecărui raport intermediar respectiv final vor fi stabilite de comun acord cu achizitorul dar nu mai tarziu de 5 zile de la informarea scrisa a Beneficiarului achizitor in vederea verificarii cererii de rambursare

Contractul nu este considerat finalizat decat dupa depunerea raportului final de audit aferent cererii de rambursare finala, auditarii cererii de rambursare finala si a pronuntarii asupra eligibilitatii cheltuielilor aferente intregului proiect. Factura aferenta cererii de rambursare finala va fi platita de beneficiar la finalul proiectului, inaintea depunerii cererii de rambursare finala.

La elaborarea rapoartelor intermediare se vor avea in vedere si procedurile puse la dispozitie de catre OI privind Monitorizarea proiectelor si Rambursarea cheltuielilor.

Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/ modificare a pretului contractului de achizitie

  1. Se va include in contractul de servicii de audit financiar clauza rezilierii unilaterale a contractului in cazul in care auditorul financiar independent nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.
  2. Serviciile de audit financiar sunt contractate pe toata durata de implementare a proiectului.
  3. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.
  4. Contractul nu se considera finalizat inainte de auditarea cererii de rambursare finala si a pronuntarii autoritatilor pertinente asupra eligibilitatii finale a cheltuielilor.
  5. Modificarile contractului semnat de parti pot fi facute prin act aditional, semnat de ambele parti in perioada de executie a contractului. Scopul eventualelor modificari prin act aditional trebuie sa fie in stransa legatura cu obiectul contractului.

SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT DE GRANT /STRATEGIC FINANŢAT ÎN CADRUL POS DRU (ST)

1.1Responsabilităţile părţilor cu privire la angajament

“Beneficiarul” se referă la organizaţia care primeşte finanţarea nerambursabilă şi care a semnat contractul de finanţare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.

•Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea CRC pentru acţiunea finanţată prin contractul de finanţare şi pentru asigurarea faptului că acesta CRC poate fi reconciliată adecvat cu sistemul de contabilitate şi înregistrare al Beneficiarului, cu înregistrările de baza şi conturile contabile.

•Beneficiarul acceptă ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament depinde de Beneficiar şi de partenerii sşi dacş este cazul, furnizând acces liber şi total la personalul beneficiarului, la toate informaţiile şi înregistrările pe care auditorul le consideră necesare în vederea emiterii raportului său.

„Auditorul” este persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să desfăşoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate asşa cum sunt specificate în aceste ST şi pentru transmiterea către Beneficiar a unui Raport de verificare a cheltuielilor pentru fiecare CRC. Auditorul este membru al CAFR care este la rândul său membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC).

În conformitate cu Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 3/10.03.2009, Beneficiarul achizitor îşi rezervă dreptul de a include în contractul părţilor şi clauza rezilierii unilaterale a contractului, în cazul în care auditorul financiar independent, nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR

1.2 Subiectul angajamentului

Subiectul acestui angajament este CRC intermediară sau finală şi eventual, CRC aferentă cererilor de plată cu privire la contractul de finanţare POSDRU/168/6.1/S/144616 încheiat cu AMPOSDRU/ OIR POSDRU delegat de către AMPOSDRU, pentru o perioadă de apr 12 luni începând cu 03.11.2014. Informaţiile, atât financiare cât şi non-financiare, care sunt supuse verificării de către auditor, reprezintă toate informaţiile care fac posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte şi eligibile.

Anexa nr.1 la prezentele Specificaţii Tehnice (ST) conţine o prezentare generală a informaţiilor cheie a contractului de bază şi a acţiunilor în cauză.

1.3 Motivul angajamentului

Conform contractului de finanţare, referitor la rambursarea cheltuielilor: ”Odată cu transmiterea fiecărei cereri de rambursare intermediară sau finală, Beneficiarul va transmite la OIR POSDRU, un raport de verificare a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare respective, emis de către un auditor financiar independent și autorizat în condițiile legii. Cererea de rambursare va purta mențiunea „Transmis spre auditare” și va fi semnată și datată de către auditorul financiar independent.”

1.4 Tipul şi obiectivul angajamentului

Prezentul document constituie un angajament de a executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanţare nerambursabilă finanţat în cadrul POSDRU. Obiectivul angajamentului este verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în CRC pentru acţiunea finanţată în cadrul contractului de finanţare, s-au efectuat („realitatea desfăşurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) şi eligibile, precum şi transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreate executate.

Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanţării nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare.

1.5 Scopul activităţii

1.5.1 Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste ST, cât şi :

– în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR;

– în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR. Desi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de independenţă prevazute de Codul etic.

1.5.2 Termeni şi condiţii ale contractului de finanţare

Auditorul verifică faptul că finanţarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare şi actelor adiţionale ale acestuia, cu Instrucţiunile sau procedurile emise de AMPOSDRU/OI şi a legislaţiei relevante aplicabile programului FSE în România.

1.5.3 Planificare, proceduri, documentaţie şi probe

Auditorul financiar trebuie să-şi planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate în Anexa nr.2 a acestor ST (Scopul activităţii – proceduri care trebuie realizate) şi utilizează probele obtinuţe din aceste proceduri ca bază pentru raportul auditorului/ raportul constatărilor factuale. Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factuale şi probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400 şi aceste ST.

Auditorul trebuie să verifice dosarul financiar-contabil al cererii de rambursare şi evidenţa cheltuielilor inţială înainte de generarea acesteia în modulul ActionWeb şi să transmită reprezentanţilor beneficiarului observaţii necesare legate de introducerea cheltuielilor în liniile bugetare aferente şi eligibilitatea acestora. În urma eventualelor corecţii efectuate în evidenţa cheltuielilor la observaţiile auditorului, se va genera evidenţa cheltuielilor în modulul ActionWeb şi ulterior auditorul va transmite raportul de audit.

Auditorul va întocmi analiza şi raportul de audit şi în conformitate cu instrucţiunile AMPOSDRU şi OI. In vederea stabilirii procedurilor de audit, auditorul se va consulta cu expertul contabil şi cu echipa de management a proiectului.

1.6 Raportarea

Raportul de audit trebuie să însoţească fiecare cerere de rambursare.

Raportul auditorului trebuie sa descrie scopul şi procedurile agreate ale acestui angajament în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de Management/ Organismului Intermediar să înţeleagă natura şi măsura procedurilor realizate de către auditor. Utilizarea formatului de raportare ataşat prezentelor ST este obligatorie.

1.7 Alţi termeni

Fiecare cerere de rambursare intermediară/ finală transmisă de către Beneficiar va fi însoţită de Raportul privind Constatările Factuale şi de o declaraţie pe propria răspundere a auditoriului financiar independent din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

1.8 Rezultate obţinute.

a) – realizarea de rapoarte de audit la fiecare Cerere de Rambursare si Cerere de plata pentru certificarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate pe toată perioada de implementare a proiectului. Conform Graficului Cererilor de Rambursare (va fi pus şi la dispozitia Auditorului). În cazul în care numărul de cereri de rambursare întocmite va fi mai mare decat cel estimat initial, valoarea contractului va rămâne neschimbată.

b) – realizarea raportului anual/ final de audit, pentru certificarea eligibilităţii cheltuielilor efectuate anual.

Auditorul financiar, independent şi autorizat în condiţiile legii, verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în CRC intermediară sau anuală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.

RECEPŢIA SERVICIILOR PRESTATE

Dovada prestării serviciilor o reprezintă fiecare Raport de audit emis de auditor şi procesul verbal de receptie în baza căruia auditorul predă raportul de audit reprezentantului beneficiarului.

LOCUL DE DESFĂŞURARE AL AUDITULUI:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

Str. Foisorului nr. 56-58 Sector 3 Bucureşti tel. 021.314.23.15, fax. 021.314.23.16

Procedura achiziţiei publice

Procedura de achiziţie directă conform prevederilor O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizată) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006.

Sursa de finanţare

Finanţare nerambursabila POSDRU din fonduri structurale.

 Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut