Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE: Achiziţie servicii de formare profesională, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616

ian. 13, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Ri 4167/115/13.01.2015

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Către toţi operatorii economici interesaţi

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in Str. Foișorului, nr.56-58, sector 3, Bucureşti, vă invită să participaţi la procedura de achizitia prin cumpărare directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziţie a servicii de formare profesională, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de inserție pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS, cod COD CPV 80530000-8.

Ofertele se vor depune la sediul DGASMB, str. Foișorului, nr.56-58, sector 3, Registratura. Data limită pentru primirea ofertelor este 16.01.2015, ora 10.00. Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 16.01.2015, ora 12.00.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea şi modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi H.G.R. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea acestei ordonanţe, fiind aleasă procedura de cumpărare directă.

A. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

A1. Situaţia personală a ofertantului

1.1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform Formularului 1;

1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform Formularului 2;

1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform Formularului 3;

B. ELABORAREA OFERTEI :

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba română.

C. SURSA DE FINANŢARE: buget local și fonduri nerambursabile, prin Fondul Social European

D. PREZENTAREA OFERTELOR :

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către DGASMB, la sediul din Str. Foisorului, nr.56-58, etj.1, registratura, sector 3, sau prin fax la numărul 021.314.23.16, sau e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 16.01.2015, ora:10.00.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic – Formular 4.

E. MODUL DE PREZENTARE:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, acestea trebuind să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

F. PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea estimată a contractului: 15.937,42 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 3.631,88 Euro, exclusiv TVA, la cursul infoeuro din luna iulie 2014, 1 Euro= 4,3882 lei.

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini anexat, Formular 5.

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

G. EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 16.01.2015, ora 12.00, la sediul DGASMB.

H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

I. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 31.12.2015.

K. PREVEDERI CONTRACTUALE

Pentru derularea contractului este necesar ca furnizorul să deschidă un cont la trezorerie.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 021-314.23.15.

 FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

FORMULAR DE OFERTĂ FORMULAR 5

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul si titlul]

Către: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi contractului titlu]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este obligate să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….

CAIET DE SARCINI

în vederea atribuirii contractului de servicii de formare profesionala

COD CPV 80530000-8

1. Informații generale

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (lider de parteneriat) în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului OLT (Partener 1), Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale Slatina (Partener 2), Asociația Societatea Culturală Despărțământul Năsăud Astra (Partener 3), Redis Consult SRL (Partener 4), Asociația „Tineret pentru Dezvoltare Durabilă (Partener 5), Asociația Centrul de Resurse Apollo (Partener 6) și Asociația Inițiative Sociale (Partener 7) implementează, începând cu data de 03.11.2014 pentru 12 luni, proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS.

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referință al programului (CCI): 2007RO051PO001, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Majoritar de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul principal al proiectului constă în crearea și implementarea unui sistem de servicii asistiv și inovator, adecvat la nevoi pentru asigurarea unei îmbunatățiri a accesului pe piața muncii pentru persoane din grupuri vulnerabile și pentru a încadra în întreprinderi sociale o parte a grupului țintă (dezvoltarea a nouă întreprinderi sociale, cu 57 angajați).

Pentru realizarea A7. „Furnizarea unui mix de programe de formare profesionala pentru cresterea competitivitatii persoanelor din grupurile vulnerabile și pentru respectarea prevederilor contractului de finanțare, se inițiază prezenta procedură de achiziție directă pentru servicii de formare profesionala.

Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Ofertele care nu respectă cerințele caietului de sarcini sunt declarate neconforme și respinse.

Obiectul contractului:

Prestarea serviciilor de formare profesională – cursuri de calificare în cadrul proiectului „VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS” – pentru persoane din cadrul grupului tinta care si-au manifestat dorinta de a urma si absolvi aceste cursuri pentru obtinerea calificarii in meseria respectiva.

2. Cerințe tehnice minimale

Lotul 1

Servicii de formare în domeniul domeniul prelucrarii lemnului – Tâmplar universal

Lotul 2

Servicii de formare în domeniul prelucrării hranei – Cofetar

Lot

Meserie/ ocupaţie

Nr cursuri estimat

(serii)

Cod nomenclator

Forma de pregătire
Tâmplar universal (lucrător tâmplărie)

1

752201

calificare niv. I

Cofetar

1

751202

calificare niv. I

Programele de formare se vor desfăşura pe durata a 360 de ore, timp de 3 luni/ 6 ore pe zi, 120 de ore pregătire teoretică şi 240 de ore pregătire practică), conform autorizării ANC pentru nivelul de calificare solicitat, astfel:

– lucrător tâmplarie lot 1, nivel calificare 1 – 360 ore;

– cofetar lot 2, nivel calificare 1 – 360 ore;

Lot 1: Desfășurarea unui curs de Tâmplar universal în București

– Furnizorul va deține autorizare emisă de către Comisia de Autorizare în vederea organizării cursului de lucrător în tâmplărie;

– Număr de grupe: 1;

– Număr estimat de cursanţi: 14;

– Cursul este estimat a se desfăşura pe parcursul perioadei: februarie 2015 – aprilie 2015;

– Cursul va fi structurat în 2 module: parte teoretică și parte practică;

– După finalizarea fiecărei părți, cursanții vor fi evaluați și notați;

– Minimum 10 participanți vor dobândi certificate de calificare;

– Cursul va fi organizat în locațiile puse la dispoziţie de Prestator;

– Furnizorul va asigura numărul de formatori suficient atât pentru partea teoretică cât și pentru partea practică, conform dispozițiilor legale;

– Prestatorul va respecta planificarea cu privire la organizarea sesiunilor de formare în funcţie de perioadele de desfăşurare, locaţia cursului şi numărul de grupe aferente, în vederea respectării indicatorilor proiectului;

– Prestatorul va delega o persoană de contact care va menține legătura cu Autoritatea Contractantă;

– Prestatorul va asigura cazarea, hrana și transportul formatorilor în București, dacă este cazul;

– Beneficiarul va fi anunţat despre locaţia de desfăşurare a cursurilor în timp util;

– Tematica modulelor de formare şi materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită interacţiunea între participanţi şi va cuprinde instrumente practice de lucru.

– Furnizorul de formare va transmite curricula şi suportul de curs integral Autorității Contractante prin oferta sa tehnica.

Suportul de curs va cuprinde informatii despre subiectele teoretice si practice ale cursului, structurate si detaliate astfel incat sa reiasa atingerea obiectivelor.

Suportul de curs cuprinde continuturile de baza mentionate in programa de pregatire autorizata/certificata A.N.C. (fostul C.N.F.P.A.)

Informatiile din suporturile de curs sunt accesibile (se utilizeaza un limbaj accesibil, termenii noi sunt explicati, se ofera exemple, exista elemente de marcare a continutului de retinut) si adaptate pentru grupul tinta.

Lot 2: Desfășurarea unui curs de Cofetar în București

– Furnizorul va deține autorizare emisă de către Comisia de Autorizare în vederea organizării cursului de cofetar

– Număr de grupe: 1;

– Numărul estimat al cursanţilor: 14;

– Cursul este estimat a se desfăşura pe parcursul perioadei februarie 2015 – aprilie 2015;

– Cursul va fi structurat în 2 module: parte teoretică și parte practică;

– După finalizarea fiecărei părți, cursanții vor fi evaluați și notați;

– Minimum 10 participanți vor dobândi certificate de calificare;

– Cursul va fi organizat în locațiile puse la dispoziţie de Prestator;

– Furnizorul va asigura numărul de formatori suficient atât pentru partea teoretică cât și pentru partea practică, conform dispozițiilor legale;

– Prestatorul va respecta planificarea cu privire la organizarea sesiunilor de formare în funcţie de perioadele de desfăşurare, locaţia cursului şi numărul de grupe aferente, în vederea respectării indicatorilor proiectului;

– Prestatorul va delega o persoană de contact care va menține legătura cu Autoritatea Contractantă;

– Prestatorul va asigura cazarea, hrana și transportul formatorilor în București, dacă este cazul;

– Beneficiarul va fi anunţat despre locaţia de desfăşurare a cursurilor în timp util;

– Tematica modulelor de formare şi materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită interacţiunea între participanţi şi să cuprindă instrumente practice de lucru. Astfel, se va pune accent pe scheme logice, structuri, procese etc;

– Furnizorul de formare va transmite curricula şi suportul de curs integral Autorității Contractante prin oferta sa tehnica.

Suportul de curs va cuprinde informatii despre subiectele teoretice si practice ale cursului, structurate si detaliate astfel incat sa reiasa atingerea obiectivelor.

Suportul de curs cuprinde continuturile de baza mentionate in programa de pregatire autorizata/certificata A.N.C. (fostul C.N.F.P.A.)

Informatiile din suporturile de curs sunt accesibile (se utilizeaza un limbaj accesibil, termenii noi sunt explicati, se ofera exemple, exista elemente de marcare a continutului de retinut) si adaptate pentru grupul tinta.

3. Descrierea Serviciilor

Obiectivele serviciilor:

 • Pregătirea şi furnizarea cursurilor de formare profesionala – cursuri de calificare, pentru meseriile menționate în tabelul de mai sus.
 • Dobândirea de catre cursanți a competenţelor conform Standardului Ocupaţional sau Standardului de Pregătire Profesională în vederea dobândirii statutului de persoană calificată in domeniul (meseria) solicitat.

La cursurile de formare profesională vor participa persoanele selecţionate de beneficiar în grupul ţintă al Proiectului în conformitate cu scopul şi obiectivele proiectului.

Cursurile de formare se vor finaliza prin obținerea certificatelor de calificare autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), Ministerul Munci, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în baza examenului susținut de fiecare participant.

Programul de formare (calificare) se desfașoară pe durata necesara finalizarii cursului si dupa un program stabilit. Numarul de ore necesar absolvirii cursului este cel aprobat de ANC, Ministerul Munci, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Rezultate aşteptate

– Dobândirea de catre cursanti a competenţelor conform Standardului Ocupaţional sau Standardului de Pregătire Profesională în vederea dobândirii statutului de persoană calificată in domeniul (meseria) solicitat.

– Atestarea nivelului de pregatire al persoanelor participante la cursurile de formare (calificare) prin eliberarea unui certificat de calificare recunoscut ANC, Ministerul Munci, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

– dovedirea capacitatii persoanei de a desfasura activitatea profesionala la nivelul calitativ precizat de standardul ocupational;

– obtinerea unui avantaj la angajare sau in profesarea meseriei pentru persoanele care au participat la cursurile de calificare

Cerinţele legale privind organizarea şi derularea programelor de formare şi cerinţele impuse de necesitatea implementării judicioase a Proiectului pentru furnizorul de formare profesională:

a) păstrarea raportului dintre numărul de ore de pregătire teoretică şi cel de instruire practică, cu adaptarea acestuia la cerinţele de flexicuritate a grupului ţintă;

b) asigurarea instruirii teoretice în săli de curs cu capacitate optimă pentru numărul de cursanţi, special amenajate cu mobilier şi echipamente de instruire şi didactice moderne, cu condiţii de igienă şi microclimat corespunzător; in acest sens vor fi transmise beneficiarului prin oferta tehnica, fotografii ale sălilor de curs, care ulterior pot fi inspectate de către reprezentanţii acestuia;

c) instruirea practică va fi organizată în grupe de maxim 14 cursanţi, în unităţi de profil cu care formatorul derulează contracte de practică, in acest sens vor fi transmise beneficiarului prin oferta tehnica, fotografii ale sălilor de curs, care ulterior pot fi inspectate de către reprezentanţii acestuia; Prestatorul va asigura toate conditiile ca, pe durata instruirii practice, cursantii sa parcurga programa de instruire practica, in conditii de securitate a muncii. Prestatorul isi asuma responsabilitatea privind respectarea normelor de protectia muncii si va nominaliza o persoana responsabila.

Prestatorul va pune la dispoziţia achizitorului următoarele documente legale cu titlu de documente justificative în proiect pentru programele de formare derulate:

■ documente justificative pentru participanţii din grupul ţintă la programele desfăşurate: fişa de participant – copie; declaraţia pe propria răspundere ca a participat la programul de formare – original; tabelul cu atributele juridice şi semnăturile participanţilor pe grupe de formare – original; certificatul de calificare/absolvire – copie;

■ documente justificative pentru organizarea şi derularea programelor de formare profesională: autorizaţia cursului – copie; programa cursului – copie; adresa de anunţare a ANC-ului de pe plan local a deschiderii programului de formare – copie autentificată; graficul de derulare – copie; catalogul cu prezenţa şi notarea pe perioada cursului – copie; documentaţia examenului de absolvire – original; raportul privind evaluarea programului de formare de către participanţi – original.

Prestatorul va comunica saptămânal, sau de câte ori este cazul, beneficiarului prezenţa la programe şi problemele apărute în derularea acestora, fiind obligat să ia măsuri operative şi corective urgente în condiţiile în care se constată absenteism sau probleme în derularea instruirii;

Prestatorul va întocmi pentru fiecare grupă documentaţia de anunţare a deschiderii cursului şi derulării programului de formare la Secretariatul tehnic ANC pe raza căruia se organizează cursul, o copie a materialului de înştiinţare fiind inaintată ca document justificativ al proiectului către beneficiarul-achizitor.

Toate cursurile calificare/recalificare vor cuprinde si module legate de mediu, module privind prevenirea poluarii precum si module legate de sănătatea şi securitatea in munca, module privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse si respectarea diversitatii.

Programele de formare se vor susţine cu formatorii indicaţi în oferta depusa. Aceştia trebuie să îndeplinească cerinţele minimale impuse prin prezentul document. Formatorii desemnaţi pentru seriile de formare vor susţine modulele de formare (cursurile) integral. Dacă pe parcursul contractului de servicii va fi necesară înlocuirea unui formator, noul formator va îndeplini cerinţele minime impuse. Furnizorul va nominaliza noul formator prin transmiterea către beneficiar a documentelor care dovedesc calificarea şi experienţa formatorului, aferente poziţiei preluate. Un formator poate fi înlocuit cu altul numai cu acordul şi aprobarea în scris ale achizitorului.

Furnizorul de formare se va adapta modificărilor intervenite la graficul iniţial de desfăşurare a programelor de formare. Modificările vor putea viza perioada sau locaţia de formare şi vor fi comunicate cu cel puţin 10 zile înainte. Modificările vor fi comunicate de către beneficiar/ prestator prin email sau pe fax.

Clauzele contractual obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/ modificare a pretului contractului de achizitie

 1. Se va include in contractul de servicii de formare profesionala clauza rezilierii unilaterale a contractului in cazul in care prestatorul nu mai detine autorizatia CNFPA pentru programele furnizate.
 2. Serviciile de formare profesionala sunt contractate pe durata de implementare a proiectului incepand cu data semnarii contractului.
 3. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

Preţul/ cursant nu poate fi modificata pe tot parcursul derulării contractului.

În preţul/ cursant, formatorul va include toate cheltuielile ocazionate de organizarea, derularea, finalizarea programelor şi certificarea absolvenţilor, beneficiarul neachitând formatorului nici o altă cheltuială peste preţul/cursant contractat.

In pretul/ cursant formatorul trebuie sa-şi includă următoarele cheltuieli:

 • cheltuielile cu personalul implicat în organizarea şi derularea programelor de formare;
 • cheltuielile cu personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de instruire teoretică şi practică;
 • cheltuieli cu chiria/locaţia/cota de asociere a sălilor de instruire teoretică;
 • cheltuieli cu organizarea şi desfăşurarea instruirii practice;
 • cheltuieli de intreţinere, gospodăreşti, utilităţi, ale sălilor de instruire teoretică şi unităţilor de practică;
 • cheltuieli cu asigurarea mobilierului de instruire, echipamentelor, materialelor didactice şi de instruire necesare derulării în perfecte condiţii ale cursurilor de formare;
 • cheltuieli cu materialele şi echipamente de protecţia muncii, consumabile, igienă;
 • cheltuieli cu achiziţionarea certificatelor de formare;
 • oricare alt gen de cheltuieli care concură la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea în condiţii legale şi de înaltă calitate a programelor de formare profesională.

Plata serviciilor prestate de furnizor se va face exclusiv pentru cursanţii care au absolvit programul de formare şi au susţinut examenul de abolvire. Pentru cursanţii care au abandonat programul de formare, sau nu s-au prezentat la examenul de absolvire beneficiarul nu poate achita nici o sumă din pretul/cursant furnizorului, acesta neputând fi raportat ca indicator în cadrul proiectului. Cheltuielile realizate de furnizor pentru formarea cursanţilor din grupul ţintă al proiectului care abandonează din motive subiective sau obiective cursul, sau care nu susţin examenul de absolvire vor fi suportate în totalitate de furnizor, ca pierderi normate.

Prestatorul va organiza evaluarea finala a nivelului de cunostinte teoretice si practice ale cursantilor in vederea certificarii acestora si va asigura toate materialele necesare pentru examinare, conform reglementarilor legale in vigoare pentru formarea profesionala.

Examenul de absolvire se va organiza in termen de cel mult 5 zile de la finalizarea programului de pregatire profesionala.

Certificatele de absolvire vor fi acreditate de catre Autoritatea Nationala de Certificare (fostul C.N.F.P.A.) si recunoscute de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24.10.1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa in legislatia nationala prin Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest sens se vor informa participantii la cursuri despre obligativitatea pe care o au de a furniza datele lor personale cu respectarea dispozitiilor legale mentionate si participantii vor semna o declaratie de consimtamant prin care isi dau acordul la utilizarea si prelucrarea datelor personale.

Prezentarea propunerii financiare

Prețul din propunerea financiară se exprimă în lei, exclusiv TVA și va cuprinde toate cheltuielile aferente prestării serviciilor ofertate.

Prețul prezentat în oferta declarată câștigătoare este ferm pe toată durata de îndeplinire (valabilitate) a contractului. Nu se admite actualizarea prețului.

Propunerea financiară se prezintă astfel:

Nr. crt.

Denumirea şi descrierea cursului

Cod CPV

Nr. persoane

Preț unitar estimat în lei, exclusiv TVA

Valoare totală estimată lei, exclusiv TVA

Valoare totală estimată lei, exclusiv TVA

Prezentarea propunerii tehnice

 1. Conţinutul programului de formare
  1. un rezumat (prezentare sintetică) privind abordarea generală propusă pentru implementarea serviciilor de formare ( parte teoretica – parte practica)
  2. obiectivele ofertei, respectiv obiectivele de învăţare pentru programul de formare
  3. temele programului de formare corespunzătoare fiecărui modul
  4. programa de formare (planurile de curs), suportul de curs şi alte materiale didactice
  5. modalităţi de evaluare a participanţilor la programul de formare
  6. rezultatele concrete aşteptate privind programul de formare
  7. fotografii ale spatiului in care se vor derula cursurile teoretice si practice

2. Metodologia de implementare/prestare a serviciilor

 1. Metodologia propusă si justificarea acesteia, în contextul specific al serviciilor furnizate (formare)
 2. Planul de lucru al prestatorului, corespunzător programului de formare, cu precizarea pentru realizarea fiecărei activităţi a termenelor, a resurselor necesare şi a implicării reprezentanţilor prestatorului (fie că oferta este depusă de un singur operator economic, fie că este depusă în asociere de un grup de operatori economici, cu/fără subcontractanţi)
 3. Formatori
 • tabel nominal cu persoanele implicate în activitatea de formare
 • pentru fiecare formator se vor prezenta:

– Curriculum Vitae, copii ale actelor de studii, calificărilor ANC ca formator şi calificări/specializări relevante pentru meseria/competenţa în care se face formarea

– declaraţie de disponibilitate

Metodologia de furnizare şi de evaluare a serviciilor de formare:

În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va prezenta o metodologie şi un plan de lucru detaliat pe care le propune spre abordare, pentru îndeplinirea în mod optim a cerinţelor caietului de sarcini, pe durata de timp specificată, având in vedere urmatoarele:

 • Metodele de formare ce vor fi utilizate de către furnizor vor fi adecvate formării adulţilor, respectiv combinarea optimă a metodelor de formare de tip expuneri teoretice (prezentări în plenară) cu cele de tip interactiv (ex.: discuţii, întrebări şi răspunsuri, lucrul pe grupe, jocuri de rol, studii de caz, fişe de lucru, teste etc.), adaptate specificului grupului ţintă.
 • Furnizorul de formare va propune o modalitate de evaluare si cuantificare a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite de participanţi care se va incheia cu o examinare finala iar dupa maxim 30 de zile de la data examenului final se va elibera certificatul de calificare recunoscut ANC, Ministerul Munci, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-au absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care au absolvit cursul.
 • La finalul fiecărei serii de formare va fi semnat între Beneficiar şi Furnizorul de formare un proces verbal de recepţie a serviciilor de formare.
 • La finalul activităţilor de formare, Furnizorul de formare va transmite către Beneficiar un raport al activităţilor de formare în care vor fi prezentate în detaliu activităţile susţinute precum şi rezultatele acestora.

Programul de formare este estimat a se derula incepand cu luna februarie 2015.

Notă: Ofertanţii pot depune oferta pentru un lot sau pentru ambele loturi!

 Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut