Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI: PENTRU ACHIZITIA UNOR MATERII PRIME/MATERIALE PENTRU O STRUCTURA DE ECONOMIE SOCIALA – SERVICII DE ZUGRAVIT – Nr. 38/23.03.2015

mart. 23, 2015 | Achiziții publice

Nr. 38/23.03.2015

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI

PENTRU ACHIZITIA UNOR MATERII PRIME/MATERIALE PENTRU O STRUCTURA DE ECONOMIE SOCIALA – SERVICII DE ZUGRAVIT, PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”PROVOACĂ-TE SĂ REALIZEZI CEVA DIFERIT. DEPĂȘEȘTE-TE!”

 

Achizitor: SC SES DESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL
Titlul proiectului POSDRU : „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!”
ID proiect POSDRU: 143889
Calitatea achizitorului în

cadrul proiectului

Structură de economie socială cu personalitate juridică proprie
 1. INFORMATII GENERALE
  1. Achizitor:
Denumire: SC SES DESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL
Sediul în social în Ilfov, com. Brănești, sat Brănești, str. Petre Ionel, nr. 109
Persoană de contact:

Mihai Tatiana Mirela

Telefon: 0724517578
E-mail: sesdesign@yahoo.ro
Adresă de internet: www.proiecteconomiesociala.ro; www.dgas.ro

1.2.

a) Calendarul procedurii

ETAPA

DATA

Transmiterea spre publicare a anunţului de participare

23.03.2015

Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei pentru ofertanţi

23.03.2015

Primirea de clarificari privind documentaţia pentru ofertanţi

28.03.2015

Transmiterea răspunsurilor la clarificari

30.03.2015

Data limita pentru primirea ofertelor

31.03.2015

Deschiderea ofertelor

31.03.2015

Evaluarea ofertelor

31.03.2015

Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii

1.04.2015

b) Adresa unde se primesc ofertele si unde pot fi solicitate clarificari: str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, București, etajul 5

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in documentatia pentru ofertanti, sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus, nu va fi evaluata de achizitor, aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

2.1. Descriere

 

2.1.1. Denumireacontractului de achizitie:

Titlu: CONTRACT DE ACHIZIŢIE a unor materii prime/materiale pentru o structura de economie sociala – Servicii de zugravit, pentru implementarea proiectului ”Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depășește-te!”cod CPV 44110000-4 Materiale de construcţii; CPV 44111000-1 Materiale pentru lucrări de construcţii

2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achizitionate

Se va achizitiona materii prime/materiale pentru o structura de economie sociala – Servicii de zugravit, pentru implementarea proiectului ”Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depășește-te!”, SC SESDESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL

Achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!” – ID 143889

Descrierea şi caracteristicile tehnice minime sunt detaliate la punctul 7 „Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)” din prezenta documentaţie.

2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii
Executie

Proiectare si executie

Realizare prin orice mijloace

corespunzatoare cerintelor

specificate de achizitor

Cumparare

Leasing

Închiriere

Cumpărare în rate

Categoria serviciului
Principala locatie a lucrării : Principalul loc de livrare: str. Foisorului, nr. 56-58, sector 3, București Principalul loc de prestare:
2.1.4. Durata contractului de achizitie

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 30.09.2015.

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

 

Pretul cel mai scăzut x
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Cerinţele impuse în prezenta documentaţie la pct. 7 – DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE) sunt cerinţe minime.

Oferta care va fi declarată câştigătoare va fi acea ofertă care răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate şi a cărei ofertă financiară conţine preţul cel mai scăzut.

3.1 VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI – 20,000.00 lei cu tot cu TVA, respectiv 16,129.03 LEI exclusiv TVA

Prezenta achizitie se supune prevederilor Art. 141, aliniat 2, litera e) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (Codul Fiscal)

4. PREZENTAREA OFERTEI

 

4.1. Limba de

redactare a ofertei

Limba romana
4.2. Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei
4.3. Perioada minima

de valabilitate a ofertei

60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
4.4. Modul de

prezentare a ofertei

(tehnic si financiar)

Prezentarea ofertei se va face utilizind urmatoarele formulare- Anexa la prezenta documentatie:

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform- Formularului 1

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform- Formularului 2;

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform – Formularului 3;

Scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic – Formular 4.

Declaratie privind conflictul de interese conf. OUG 66/2011 – Formular 5

Formular de oferta- Formular 6

Centralizator preturi – Formular 7

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform specificațiilor tehnice.

Ofertele se depun intr-un exemplar original, prin curier sau direct de către un reprezentant al ofertantului, la adresa din str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, Bucuresti ,pana cel tarziu in data de 31.03.2015 ora 12.00.

Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Oferta primită la altă adresă decât cea stabilită în documentaţia de atribuire în cadrul acestei secţiuni, sau primită după termenul limită de depunere a ofertelor, va fi returnată nedeschisă.

4.5. Posibilitatea retragerii sau

modificarii ofertei

Ofertele depuse nu pot fi retrase sau modificate.

4.6 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de

solutionare a contestatiei

Eventualele contestaţii se pot depune la Achizitor şi apoi la Instanţa Competentă.

Contestaţiile se pot depune în termen de 3 zile calendaristice de la notificarea rezultatului pe site-ul www.fonduri-ue.ro

4.7 Clauzele contractuale

obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a pretului contractului de achizitie

Nu se accepta modificarea pretului pe parcursul derularii contractului.

5. Evaluarea ofertelor

5.1. Evaluarea ofertei tehnice

Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu cerinţele minime obligatorii mentionate in Specificatiile Tehnice. Oferta tehnică care nu îndeplineşte caracteristicile minime va firespinsă.

5.2. Evaluarea ofertei financiare

Ofertele care depăşesc valoarea estimată vor fi respinse.

5.3. Informare ofertanţi

Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin publicarea Notei justificative pe site-ul www.fonduri-ue.ro

6. ALTE INFORMAŢII

6.1. Procedura de achiziţie: Procedura simplificată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”

7. Descrierea obiectului contractului

SPECIFICAȚII TEHNICE

1. CONDIŢII LEGATE DE CAPACITATEA OFERTANTULUI DE A OFERI SERVICIILE CERUTE

 • Furnizorul va delega o persoană de contact ce va menţine relaţia cu Autoritatea Contractantă pe perioada întregului contract.
 • Furnizorul va executa toate reviziile de îmbunătăţire necesare pentru finalizarea propunerilor ofertate, în conformitate cu feedback-ul Autorităţii Contractante.
 • Pregătirea, implementarea şi gestionarea tuturor activităţilor ce fac obiectul acestui document şi al viitorului contract, încheiat în urma derulării procedurii de achiziţie publică, se va face sub directa supraveghere şi cu participarea Autorităţii Contractante.

2. CONDIŢIILE PREDĂRII MATERIALELOR FINALE

Produsele vor fi acceptate de către Autoritatea Contractantă, cu condiţia ca acestea să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

 • Produsele vor fi livrate în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziţie, cu mijloacele de transport puse la dispoziţie de către furnizor, la locaţiile indicate de Autoritatea Contractantă.
 • Produsele furnizate trebuie să satisfacă în toate privinţele specificaţiile tehnice descrise în prezentul document;
 • Produsele trebuie să fie noi, funcţionale şi pregătite pentru utilizare. În cazul în care buna funcţionare presupune accesorii suplimentare celor din specificaţia tehnică, acestea vor livrate de furnizor, fără costuri suplimentare.
 • Furnizorul va asambla produsele livrate,după caz, astfel încât, cerinţele şi natura aplicaţiei să fie respectate;
 • Recepţia se va executa în spaţii anunţate în prealabil, în prezenţa unei persoane delegate de către Autoritatea Contractantă, pe baza fişei tehnice şi a unei probe funcţionale.
 • Produsele furnizate vor fi ambalate în cutii separate, nu vor prezenta pete, zgârieturi, piese lipsă etc.;

Cerinţe generale privind condiţiile de garanţie

 • Asigurarea garanţiei de la data recepţiei produselor, acolo unde este cazul;
 • Orice componentă lipsă sau defectă, constatată la recepţia cantitativă, calitativă, va fi înlocuită de furnizor pe propria cheltuială;
 • În perioada garanţiei costul manoperă şi pentru toate piesele de schimb sunt suportate de furnizor.
 • Dacă defecţiunea nu este remediată, furnizorul va înlocui în totalitate produsul defect cu altul nou cu păstrarea, eventual creşterea, în niciun caz diminuarea caracteristicilor tehnice ale bunului original şi cu o nouă perioadă de garanţie, din momentul recepţiei calitative a produsului;
 • Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care Autoritatea Contractantă a sesizat defecţiunea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare;
 • Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unităţile specificate de furnizor sau de către reprezentanţii acestuia;

Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice si cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în document sunt minimale şi obligatorii.

Livrare: Livrarea produselor se va face la sediul AC si punctele de lucru ale AC. Cantitatile necesare si specificatiile tehnice sunt prezentate mai jos

Nr. crt. PRODUS U.M. Cantitate Luni Caracteristici tehnice
ciment 40 kg 50 6 Ciment compozit cu rezistenta la compresiune initiala uzuala, avand domenii de utilizare precum: fundatii,stalpi,plansee,scar,sape, elemente si structuri din beton simplu si beton armat
Teava PP Pres 25 cu fibra m 50 6 rezistente la agenti chimici;rezistente la coroziune; previn patrunderea razelor UV nu permit nici dezvoltarea de bacterii si alge in interiorul lornu modifica gustul sau mirosul apei;in punctele de sudura nu se produce modificarea diametrului;asigura 70% economii la montaj ; nu exista deseuri la montaj; pentru utilizare in gama de temperaturi -20 °C – + 95°C;durata de viata este de 50 de ani atunci cand sunt utilizate la temperaturi de 20 °C si presiune de 25 atm
glet perete 20 kg 30 6 de interior pe baza de compusi minerali aditivati. Nu contine ipsos si se foloseste pentru obtinerea unor finisaje fine pe pereti si plafoane.
adeziv placi poistiren, rigips 25 kg 20 6 Pentru lipirea si spacluirea placilor termoizolante de polistiren;rezistenta la socuri;aderenta puternica la stratul suport;rezistent la inghet si intemperii;permeabil la vapori;optimizeaza izolatia termica;reduce costurile pentru incalzire;pentru lipirea placilor de polistiren
adeziv adeziv gresie si faianta 25 Kg 50 6 folosit pentru interior si exterior; ucrabilitate si aderenta superioare, ce permite acum si aplicarea placilor portelanate; cu rezistenta crescuta la inghet;
amorsa pentru zidarie 5 l 50 6 Grund pe baza de apa utilizat ca prim strat inaintea aplicarii produselor in dispersie apoasa. Se aplica la interior si exterior pe suprafete tencuite, gleturi, zidarii, beton, rigips, vopsitorii vechi, BCA sau alte materiale de constructii; sa permita o buna aderenta pentru vopsea
izolator teava m 50 6 Izolatie din elastomer pentru izolarea tezilor metalice, din cupru sau PPR; Lungime bara mm: 2000; Diametru interior mm: 54; Grosimea peretelui mm: 9; Culoare: neagra; Temperatura min de lucru: -45 °C; Temperatura max de lucru: 116 °C ; Rezistenta marita la UV; Comportament la foc: Clasa 1/greu inflamabil; Reducerea Zgomotului: 32 dB; Domeniu de utilizare: refrigerare / incalzire
adeziv pentru tapet 1 l 50 6 Culoare: Alb; Ecologic; Materiale recomandate pentru lipire: Tapet pe diverse suprafete; Rezista la solutii agresive; Timp de punere in opera (min): 10 – 30; Utilizare: Interior/Exterior; ompozitie material: Adeziv pe baza de amidon in amestec cu solvent; Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial; Timp de intarire (min): 15 – 20
rola pentru imbinari rola 25 m 30 6 Banda pentru finisarea rosturilor placilor in sisteme Rigips, culoare: alb
perie pentru netezire tapet 4 6 perie pentru netezire tapet
hidroizolații 3l 50 6 hidroizolare siliconică;elasticitate permanenta;rezistentă la intemperii;rezistentala UV;inodor;fara solvent;
mortar pentru zidarie si tencuiala 40 Kg 10 6 Liant aditivat pentru zidarii si tencuiala; Mortare pentru: zidarii, tencuieli de interior si exterior ; Sape, imbinari de dale; Montarea tiglelor; Reparatii si restaurari
sape 25 kg 20 6 Ambalat in saci hartie, de ciment utilizata ca dala flotanta, ca sapa in aderenta, precum si la sistemele de incalzire prin pardoseala, temperatura de lucru peste 5 grade celsius, pentru uz casnic si industrial
Teava cupru 18X0,7 3 m 50 6 teava cupru de 18 x 07
tencuiala 30 kg 10 6 pentru prelucrare cu masina de tencuit pentru interioare, inclusiv bucatarii, bai si încaperi cu funcţiune asemanat oare si nivel de umiditate mediu. Grupa de solicitări W1 , W2 şi W3. 0 Pentru încălzire prin pereţi până la o temperatură de max. 40 C
Glet rigips pentru placi gips carton 20 kg 10 6 Glet ultrafin pentru finisarea integrala a suprafetelor de gipscarton
Adeziv placi gips carton 25 kg 10 6 Culoare: Alb;Materiale recomandate pentru lipire: Gips-carton;Timp de punere in opera: 30 min;Suprafata de acoperire (mp/strat): 5;Utilizare: Interior; ambalat in saci carton; Consum (Kg/mp): 5;Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial;Temperatura de lucru (ºC): 5 – 30;Timp de uscare (h): 72
Profil de colt 2,5m 300 6 Profil din aluminiu; Pentru protectia muchiilor iesite in afara
Profil de perete CW 4 m 200 6 Tabla de otel zincata protejat anticoroziv;Grosimea tablei: 0,5mm;
Profil special 3 m 100 6 Profilele metalice pentru realizarea peretilor de compartimentare, tencuielilor/placarilor si lucrarilor decorative construite in sistem uscat Rigips, potrivite pentru placarea peretilor cu placi Rigips, plafoane suspendate, pereti de compartimentare si amenajari de mansarde. Latime (mm): 50; inaltime (mm):50; Grosime tabla (mm): 0.60
banda etansare rigips 30 m 19 6 banda adeziva cu rol de izolare acustica – se lipeste pe profilele perimetrale asigurand un racord flexibil cu structura suport; culoare: alb
brida buc 100 6 brida pentru fixarea profilelor metalice de peretii masivi in cazul placarilor, sau de plansee, in cazul realizarii plafoanelor fixe (prindere directa de planseu). Se foloseste pentru distante de 3-12.5 cm intre placa de gips carton si peretele/planseul suport
Profil CD 3m 200 6 PROFIL CD 60X3000/0,5MM
Diblu pentru fixat izolatie 10 x 120 mm 50 buc 50 6 Diblu termosistem pentru suport de beton, cui tip U (polipropilena); pentru interior/exterior; ambalat punga
Diblu turbolet 40/100 Rigips buc 500 6 Diblu din plastic pentru fixarea sarcinilor de greutate redusa in pereti si plafoane de gips-carton
Surub autoperforant (1000 buc) 10 6 Surub pentru fixarea placilor Rigips pe profile metalice cu grosimea tablei mai mare de 0.8 mm; 3.5×35 mm
Tija acustica 250mm buc 4 6 Tija de sustinere folosita la suspendarea plafoanelor Rigips prevazut cu un manson de cauciuc cu rol in amortizarea vibratiilor
Surub autoforant 1000 buc 10 6 Surub autoforant 3,5 x 25 mm RIGIPS; cutie
clema dubla fixare tevi buc 100 6 Clema plastic pentru prinderea pe perete a tevilor de cupru, pexal sau copex cu diametru de 20 mm
clema fixare tevi buc 200 6 Clema simpla de fixare confectionata din polipropilena. Se utilizeaza la fixarea tevilor cu diametrul nominal de 20 mm

V. OFERTA PRESTATORULUI

Oferta tehnică

Prestatorul trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezentul document.

 • Nu sunt acceptate oferte alternative.
 • Operatorii economici care vor participa la prezenta procedură de achiziţie publică vor putea depune oferta pe unul sau mai multe loturi. Operatorii economici care vor depune oferta pe mai multe loturi vor prezenta separat pentru fiecare lot ofertat atât propunerea tehnică cât şi propunerea financiară.
 • Ofertantii vor prezenta “Aviz de producere si comercializare” eliberat de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Certificat de conformitate, pentru produsul comercializat.
 • Nu se admit produse cu termen de valabilitate depăşit sau care sunt la limita termenului de valabilitate;
 • Nu se admit produse care au ambalaje deteriorate sau care nu au inscripţionat termenul de valabilitate;
 • Nu se admit produse care nu respecta standardele de calitate
 • Ofertantul va asigura în preţul ofertat transportul şi descărcatul produselor la AC, în prezenta persoanelor desemnate. Livrarea se va face lunar in baza comenzii ferme transmise de AC.
 • Preţul produselor ofertate este ferm, exprimat în lei pe toata durata de execuţie a contractului.
 • Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzătoare cu cerinţele din document.

Oferta tehnică trebuie să conţină:

 • Listele cantităţilor de componente

– Fişe tehnice pentru fiecare produs ce urmează a fi achiziţionat. Ofertantul are obligaţia de a prezenta, în original, Propunerea tehnică care va conţine, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor conţinute în prezentul document, prin care să se demonstreze corespondenţa ofertei tehnice cu cerinţele respective

– Manual de utilizare a produsului/instrucțiuni, în limba română, acolo unde este cazul

– Contractorul va prezenta propunerile, luând în considerare timpul necesar Autorităţii contractante pentru feed – back .

Oferta financiară

Oferta financiară va fi elaborată conform următorului tabel:

 

Nr. Crt.

Produs

UM

Preţ/UM, cu TVA -lei-

Cantitate

Valoare totală lei cu TVA

furnizare materii prime/materiale

1

X

1

X

TOTAL:

X

Preţul ofertat va include toate cheltuielile (inclusiv cheltuielile de transport) şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator in vederea asigurării furnizării produselor solicitate prin prezenta documentaţie.

Întocmit,

Tatiana Mirela MIHAI

Resonsabil stuctură economie socială 1

 


FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


FORMULAR 5

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)

DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011

privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie

Subscrisa………………………………………………………., cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………, reprezentanta legal prin……………………………………………………………………., in calitate de ofertant la procedura de achizitie……………………………………………………………….., cod(uri) CPV: …………………………………………… avand ca Achizitor …………………………………., strada …………………………………… (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca societatea:

 • Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:
 • nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
 • nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
 • nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie.
 • De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitordaca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)


Formularul nr. 6

FORMULAR DE OFERTA

Doamnelor/Domnilor,

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că achizitorul nu este obligat să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Achizitorul nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

(numele in clar)____________________, (semnatura), in calitate de _____________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)


Formularul nr. 7

OFERTANTUL………………………………………..(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Nr. Crt.

Denumire produs/ serviciu

UM

Cant.

Pret unitar, lei, fara T.V.A.

Valoare totala, lei fara T.V.A.

Valoare T.V.A.

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

.

TOTAL

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Sari la conținut