Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA UNOR SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE – Nr. 34/23.03.2015

mart. 23, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Nr. 34/23.03.2015

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI

PENTRU ACHIZITIA UNOR SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

Achizitor: SC SES DESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL
Titlul proiectului POSDRU : „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!”
ID proiect POSDRU: 143889
Calitatea achizitorului în

cadrul proiectului

Structură de economie socială cu personalitate juridică proprie

 

 

  1. INFORMATII GENERALE
    1. Achizitor:

 

Denumire: SC SES DESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL
Sediul în social în Ilfov, com. Brănești, sat Brănești, str. Petre Ionel, nr. 109
Persoană de contact:

MIHAI Tatiana-Mirela

Telefon: 0724517578
E-mail: sesdesign@yahoo.ro
Adresă de internet: www.proiecteconomiesociala.ro; www.dgas.ro

1.2.

a) Calendarul procedurii

ETAPA

DATA

Transmiterea spre publicare a anunţului de participare

23.03.2015

Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei pentru ofertanţi

23.03.2015

Primirea de clarificari privind documentaţia pentru ofertanţi

1.04.2015

Transmiterea răspunsurilor la clarificari

2.04.2015

Data limita pentru primirea ofertelor

3.04.2015

Deschiderea ofertelor

3.04.2015

Evaluarea ofertelor

3.04.2015

Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii

4.04.2015

 

b) Adresa unde se primesc ofertele si unde pot fi solicitate clarificari: str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, București, www.proiecteconomiesociala.ro; www.dgas.ro

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in documentatia pentru ofertanti, sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus, nu va fi evaluata de achizitor, aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului.

   2.OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
     2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie:

Titlu: CONTRACT DE ACHIZIŢIE a unor servicii specializate organizare evenimente, cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achizitionate

Se vor achizitiona servicii specializate organizare evenimente, necesare pentru promovarea structurii de economie sociala- SC SES DESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL

Achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!” – ID 143889

Descrierea şi caracteristicile tehnice minime sunt detaliate la punctul 7 „Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)” din prezenta documentaţie.

2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii
Executie

Proiectare si executie

Realizare prin orice mijloace

corespunzatoare cerintelor

specificate de achizitor

Cumparare Categoria serviciului

2A

Principala locatie a lucrării : Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare:
2.1.4. Durata contractului de achizitie

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 30.09.2015.

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

Pretul cel mai scăzut x
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Cerinţele impuse în prezenta documentaţie la pct. 7 – DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE) sunt cerinţe minime.

Oferta care va fi declarată câştigătoare va fi acea ofertă care răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate şi a cărei ofertă financiară conţine preţul cel mai scăzut.

3.1 VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI – 40,000.00 lei cu tot cu TVA; 32,258.06 lei fără TVA

Prezenta achizitie se supune prevederilor Art. 141, aliniat 2, litera e) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (Codul Fiscal)

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de

redactare a ofertei

Limba romana
4.2. Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei
4.3. Perioada minima

de valabilitate a ofertei

60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
4.4. Modul de

prezentare a ofertei

(tehnic si financiar)

Prezentarea ofertei se va face utilizind urmatoarele formulare- Anexa la prezenta documentatie:

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform- Formularului 1

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform- Formularului 2;

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform – Formularului 3;

Scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic – Formular 4.

Declaratie privind conflictul de interese conf. OUG 66/2011 – Formular 5

Formular de oferta- Formular 6

Centralizator preturi – Formular 7

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform specificațiilor tehnice.

Ofertele se depun într-un exemplar original, prin curier sau direct de către un reprezentant al ofertantului, la adresa din str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, Bucuresti, până cel târziu în data de 3.04.2015 ora 12.00.

Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Oferta primită la altă adresă decât cea stabilită în documentaţia de atribuire în cadrul acestei secţiuni, sau primită după termenul limită de depunere a ofertelor, va fi returnată nedeschisă.

4.5. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Ofertele depuse nu pot fi retrase sau modificate.

4.6 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de

solutionare a contestatiei

Eventualele contestaţii se pot depune la Achizitor şi apoi la Instanţa Competentă.

Contestaţiile se pot depune în termen de 3 zile calendaristice de la notificarea rezultatului pe site-ul www.fonduri-ue.ro

4.7 Clauzele contractuale

obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a pretului contractului de achizitie

Nu se accepta modificarea pretului pe parcursul derularii contractului.

5. Evaluarea ofertelor

5.1. Evaluarea ofertei tehnice

Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu cerinţele minime obligatorii mentionate in Specificatiile Tehnice. Oferta tehnică care nu îndeplineşte caracteristicile minime va fi respinsă.

5.2. Evaluarea ofertei financiare

Ofertele care depăşesc valoarea estimată vor fi respinse.

5.3. Informare ofertanţi

Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin publicarea Notei justificative pe site-ul www.fonduri-ue.ro

6. ALTE INFORMAŢII

6.1. Procedura de achiziţie: Procedura simplificată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”

7.Descrierea obiectului contractului
SPECIFICAȚII TEHNICE

Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice si cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate sunt minimale şi obligatorii.

Descrierea activităţilor contractate structurate pe evenimente.

1. Eveniment 1

La deschiderea structurii de economie socială cu profil de amenajări interioare se va organiza un eveniment de conștientizare în prima lună de funcționare a acesteia. Evenimentul își propune să pună accent pe importanța participării societății civile la economia socială și pe înțelegerea aspectelor privind găsirea unor soluții inovatoare pentru problemele sociale, care să fie totodată integrate în economia formală. Locația de desfășurare a evenimentului va fi pusă la dispoziție de AC. Transmiterea invitațiilor și stabilirea agendei sunt activități care îi revin AC.

Prestatorul va asigura pentru eveniment

1.1.Catering pentru 40 de persoane.

Furnizorul va include în propunerea tehnică 2 meniuri indicative: cel puţin 2 feluri de sandvişuri sau gustări reci, 4 sortimente de produse de patiserie (dulce, sărată); 2 sortimente de cafea; 2 sortimente de ceai; 2 sortimente de sucuri naturale; apa minerală şi plată; lapte pentru cafea; zahăr.

De asemenea, va include în oferta tehnică şi produsele adiţionale (masă, veselă, serviciu pentru cafea şi ceai, tacâmuri, feţe de masă, şerveţele, diferite tipuri de suporturi, echipamente şi recipiente pentru transportul şi păstrarea mâncării. Serviciul de catering va fi asigurat pe toata perioada de desfăşurare a conferinţei. Pentru situaţia menţionată mai sus, furnizorul trebuie să îşi organizeze furnizarea serviciilor şi suportul logistic.

1.2. Bloc-notes personalizat cu insemnele proiectului – 40 bucati. Serviciile oferite de Prestator vor include editarea si tiparirea/inscriptionarea produselor.

1.3. Pixuri personalizate cu insemnele proiectului – 40 bucati. Serviciile oferite de Prestator vor include editarea si tiparirea/inscriptionarea produselor.

2. Eveniment 2

După ce structura de economie socială cu profil de amenajări interioare va începe să funcționeze se va organiza un eveniment de conștientizare de tip masă rotundă în cadrul căreia se vor dezbate aspecte legate de economia socială în România și tendințele europene în acest domeniu. Locația de desfășurare a evenimentului va fi pusă la dispoziție de AC. Transmiterea invitațiilor și stabilirea agendei sunt activități care îi revin AC. Evenimentul se va desfășura pe durata unei zile și va fi organizat pentru un număr de 25 de persoane, pentru care prestatorul va asigura următoarele:

2.1. Pentru pauza de cafea furnizorul va include în propunerea tehnică 2 meniuri indicative: cel puţin 4 sortimente de produse de patiserie (dulce, sărată); 2 sortimente de cafea; 2 sortimente de ceai; 2 sortimente de sucuri naturale; apa minerală şi plată; lapte pentru cafea; zahăr.

2.2. Pentru masa de panz furnizorul trebuie să ţină seama de specificaţiile de mai jos in prestarea serviciilor solicitate.

Servirea mesei (mâncarea) va fi asigurata in regim „bufet suedez” pentru numărul de persoane indicat pentru fiecare eveniment.

Bufetul suedez asigurat pentru masa de prânz va fi compus dintr-un meniu variat care va include în propunerea tehnică:

Prânz :

– 2 ciorbe ,

– 3 feluri de baza calde ,

– 3 feluri de baza reci ,

– 3 garnituri,

– 3 salate,

– peste,

– desert,

– meniu vegetarian pentru minim 10% din participanţi.

– apa plata / minerala, ceai, sucuri naturale, cafea (pentru masa de prânz).

De asemenea, va include în oferta tehnică şi produsele adiţionale (masă, veselă, serviciu pentru cafea şi ceai, tacâmuri, feţe de masă, şerveţele, diferite tipuri de suporturi, echipamente şi recipiente pentru transportul şi păstrarea mâncării. Serviciul de catering va fi asigurat pe toata perioada de desfăşurare a conferinţei. Pentru situaţia menţionată mai sus, furnizorul trebuie să îşi organizeze furnizarea serviciilor şi suportul logistic.

2.3. Memory-stick – 25 bucati, inscriptionate cu sigla proiectului si denumire SES care va fi comunicată ulterior de către AC. Serviciile oferite de Prestator vor include editarea si tiparirea/inscriptionarea produselor

Caracteristic tehnice:

Interfata: USB 2.0

Capacitate: 1GB

Material: metal

Culori: Argintiu

Greutate: 40 g

Dimensiune: 8,9 x 0,7 x 1,7 cm

Dimensiune personalizare: 2,5 x 0,8

Metoda personalizare: tampografie

Forma: cheie (scule mecanica) combinata fixa si tubulara

3. Eveniment 3 și 4

În perioada funcționării structurii de economie socială cu profil de amenajări interioare se vor organiza două expoziții care au rolul de a promova structura de economie socială cu profil de amenajări interioare și serviciile oferite de aceasta. Mai exact furnizorul va trebui să asigure, pentru fiecare eveniment, următoarele:

– contractarea spațiului de organizare a expozitiei pentru o perioadă de 3 zile într-o locație cu trafic intens de persoane de genul celor din parcuri, piețe, hypermarketuri, mall-uri etc;

– elaborarea planului de marketing al expoziției;

– coordonarea expozitiei;

– ambientarea grafica si amenajarea generala a expozitiei;

– pregătirea și dezafectarea spațiului de expoziție;

– promovarea expoziției către publicul țintă & concepție grafică pentru imaginea expozitiei;

– recrutarea și înscrierea expozanților; relația cu firmele expozante;

– relația cu Comitetul de Organizare al expoziției în situația în care spațiul este identificat într-un târg mai mare;

– relația cu furnizorii de servicii tehnice și logistice pentru expoziție;

– construcția standului;

– personal auxiliar specializat la fața locului;

– elaborarea raportului final de organizare a expoziției care va cuprinde și fotografii de la evenimentul organizat.

Aceste târguri se adresează în egală măsură potențialilor clienți cât și altor beneficiari de fonduri europene de acest tip.

AC va pune la dispoziție o persoană de legătură pentru aceste evenimente.

Calendar orientativ de desfășurare a evenimentelor*:

Nr. crt

Eveniment

Data orientativă

Eveniment 1 – lansare SES 1

Aprilie 2015

Eveniment 2 – masă rotundă SES 1

Mai 2015

Eveniment 3 – expoziție SES1

Iunie 2015

Eveniment 4 – expoziție SES 1

August 2015

* NOTA: datale de desfășurare a evenimentelor se vor confirma/ stabili prin transmiterea unei comenzi de către AC către furnizor dup semnarea contractului și înainte cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea evenimentului.

IV. CONDIŢII DE RAPORTARE A SERVICIILOR.

Prestatorul va întocmi câte un raport pentru activităţile desfășurate în cadrul fiecărui eveniment, în care va detalia activitățile derulate, aparițiile media, baza de date cu persoanele participante la fiecare eveniment, bugetul detaliat al evenimentului, documente transmise participanților (invitația, draft-ul de agendă, harta locației evenimentului, formularele de înregistrare transmise, documentele prezentate în timpul întâlnirii – conținutul mapei de eveniment precum și prezentările susținute în cadrul evenimentelor (în cazul în care acestea nu se găsesc în mapa participanților), pachetul de invitare presă – listă jurnalişti invitați, comunicat de presă articole generate de eveniment (pre și post eveniment), fotografiile realizate se vor înmâna pe suport CD/DVD. Acest raport va fi anexă la procesul verbal de predare primire care va sta la baza efectuării plății. După finalul fiecărui eveniment dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la finalul acestora, Prestatorul va transmite Autorităţii Contractante raportarea evenimentului. Acesta va include si datele generale ale evenimentului, detalierea activităţilor desfăşurate, rezultate obţinute, fotografii relevante.

V.OFERTA PRESTATORULUI

Oferta tehnică

Prestatorul trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezentele specificatii tehnice.

  • Nu sunt acceptate oferte alternative.
  • Nu se acceptă oferte parţiale.

Oferta financiară

Oferta financiară va fi elaborată conform următorului tabel:

Nr. Crt.

Serviciu

UM

Preţ/UM, cu TVA -lei-

Cantitate

Valoare totală lei cu TVA

organizarea a 2 evenimente de constientizare

Buc.

X

2

Xx2

servicii specializate organizare a 2 expozitii

Buc.

Y

2

Yx2

TOTAL:

K

VI. REGULI DE PUBLICITATE ŞI COMUNICARE SPECIFICE PROGRAMULUI DE FINANŢARE

În vederea respectării măsurilor de vizibilitate, toate serviciile livrate se vor face cu respectarea elementelor de identitate vizuală, conform „Manualului de identitate vizuală POSDRU 2007-2013…” disponibile pe internet la adresa http://www.runv.ro/doc/manual2014.pdf

Elementele de identitate vizuală vor fi transmise Prestatorului, după încheierea contractului de achiziţie.

Inscripţionarea elementelor de identitate vizuală se va realiza după obţinerea Bun de tipar de la finanţator, de către Autoritatea Contractantă.

Întocmit,

Tatiana-Mirela MIHAI

Resonsabil stuctură economie socială 1


 

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC,

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_______________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….


 

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


FORMULAR 5

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)

DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011

privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie

Subscrisa………………………………………………………., cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………, reprezentanta legal prin……………………………………………………………………., in calitate de ofertant la procedura de achizitie……………………………………………………………….., cod(uri) CPV: …………………………………………… avand ca Achizitor …………………………………., strada …………………………………… (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca societatea:

  • Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:
  • nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
  • nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
  • nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie.
  • De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitordaca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

OFERTANTUL………………………………………..

(denumirea/numele)


 

FORMULAR 6

FORMULAR DE OFERTA

Doamnelor/Domnilor,

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că achizitorul nu este obligat să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Achizitorul nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

(numele in clar)____________________, (semnatura), in calitate de _____________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)


 

FROMULAR 7

OFERTANTUL………………………………………..(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Nr. Crt.

Denumire produs/ serviciu

UM

Cant.

Pret unitar, lei, fara T.V.A.

Valoare totala, lei fara T.V.A.

Valoare T.V.A.

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

.

TOTAL

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut