Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț selecție parteneri 3.1 CPP 176

nov. 5, 2014 | Anunțuri, Anunțuri Selecție Parteneri

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001
CONDIŢII SPECIFICE
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR. 176
„România start up”
AXA PRIORITARĂ 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
Direcția Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul social în Bucureşti, str. Academiei nr. 3-5, sector 3 și sediul de lucru în București, str. Foișorului, nr. 56-58, Sector 3, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie, pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu structuri definite ca beneficiari și parteneri eligibili în cadrul ghidului aferent CPP 176 (pagina 13) și care demonstrează experiența relevantă în urmatoarele arii de interes: consultanță privind accesarea de fonduri nerambursabile, formare profesională continuă, susținerea educației tineretului prin acțiuni specifice. Pentru proiectele care se vor depune în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București poate avea doar parteneri naţionali.

Toți potențialii parteneri trebuie să respecte regulile generale de eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii generale. Sunt neeligibili solicitanţii/partenerii care sunt organizaţii de tip off-shore, precum şi organizaţiile care au direct/indirect în componenţă entităţi de tip off-shore.

Grupul ţintă eligibil care va face obiectul proiectului ce se intenționează a fi depus este format din 500 persoane cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independenta, cu domiciliul în regiunile de dezvoltare București –Ilfov și Sud Vest Oltenia. Având în vedere faptul că Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București își va asuma, în cadrul activităților proiectului 250 de persoane cu domiciliul în regiunea de dezvoltare București Ilfov, potențialul partener va trebui sa acopere cele 250 de persoane din regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia.

În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi:

I. Activități eligibile cu caracter general pentru solicitant:

  • 1. Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare privind oportunităţile existente în vederea încurajării antreprenoriatului;
  • 2. Dezvoltarea schemelor de ajutoare şi stimulente pentru a sprijini demararea activităţilor unei afaceri, antreprenoriatul şi ocuparea pe cont propriu;
  • 3. Promovarea activităţilor dedicate implementării intervenţiilor pilot privind schemele de ajutoare şi stimulente financiare, precum vouchere tehnologice şi pentru formare profesională pentru persoanele care iniţiază o afacere şi pentru întreprinzători;
  • 4. Activităţi integrate cuprinzând consiliere, sprijin pentru iniţierea afacerilor, formare profesională, activităţi de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul iniţierii afacerilor şi a ocupării pe cont propriu;
  • 5. Activități de formare profesională în vederea dezvoltării şi consolidării noilor domenii de ocupare şi antreprenoriat (mediu, cultură, societate informaţională, servicii personale/individualizate etc.);
  • 6. Activităţi de asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off;
  • 7. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale în vederea promovării culturii antreprenoriale.

II. Activități eligibile în cadrul schemei de ajutor de minimis

  • 1. Activităţi de formare profesională şi asistenţă pentru crearea şi consolidarea noilor întreprinderi;
  • 2. Activităţi de formare profesională în vederea dezvoltării şi consolidării noilor domenii de ocupare şi antreprenoriat (mediu, cultură, societate informaţională, servicii personale/individualizate etc.) pentru managerii/angajații noilor întreprinderi;
  • 3. Activităţi de asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off;
  • 4. Înființarea și dezvoltarea de întreprinderi în scopul ocupării pe cont propriu.

AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ PROIECTUL DEPUS VA CONȚINE SCHEMĂ DE MINIMIS, VOR FI SELECTAȚI DOAR POTENȚIALII PARTENERI CARE NU AU BENEFICIAT DE SCHEMĂ DE MINIMIS ÎN ULTIMII 3 ANI. DUPĂ PUBLICAREA LISTEI PARTENERILOR SELECTAȚI, ÎN TERMEN DE 6 ZILE, ACEȘTIA VOR TRANSMITE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CEREREA DE FINANȚARE ȘI BUGETUL PROIECTULUI COMPLETATE (ÎN AFARĂ DE DATELE DESPRE D.G.A.S.M.B.) ÎN FORMAT WORD/EXCEL. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A NU INTRODUCE ÎN ACTION WEB PROIECTELE CARE NU RESPECTĂ CONDIȚIILE GENERALE ȘI SPECIFICE CERERII DE PROIECTE NR. 176 ȘI CRITERIILE DIN GRILA DE EVALUARE FAZA A ȘI B.

Cheltuieli eligibile

Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru pentru prezenta cerere de propunere de proiecte sunt detaliate în Ordinul pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013.

Potențialii parteneri interesați să participe la selecție vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, Serviciul Registratură, Str. Foișorului, nr. 56-58, Sector 3, București sau vor transmite la e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 10 NOIEMBRIE 2014, ora 16:30, următoarele documente:

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată în data de 11 noiembrie 2014, pe www.dgas.ro.

Anexa II Fișa partenerului

 1. PREZENTARE PARTENER
Nume complet
Obiectul de activitate al organizaţiei (conform documentelor de înfiinţare)
2. INFORMAŢII PRIVIND ACTIVITATEA ANTERIOARĂ ÎN DOMENIU
Prezentaţi 3 proiecte relevante pentru domeniul abordat de actuala propunere de proiect, derulate, în ultimii 3 ani, de organizaţia dv., în calitate de aplicant principal/partener
Denumire proiect 1

Durată
Locul desfăşurării
Obiective
Buget total
Surse de finanţare
Grup ţintă
Principalele rezultate
Denumire proiect 2

Durată
Locul desfăşurării
Obiective
Buget total
Surse de finanţare
Grup ţintă
Principalele rezultate
Denumire proiect 3

Durată
Locul desfăşurării
Obiective
Buget total
Surse de finanţare
Grup ţintă
Principalele rezultate

Anexa III

SCRISOARE DE INTENȚIE

……………………………….. (denumire partener, adresă, tel, fax, CIF), reprezentată legal prin …………………..(nume, prenume, funcție) își exprimă intenția de a participa în calitate de partener, în proiectul care va fi depus pentru finanțare nerambursabilă, de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București pe PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE, CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR. 176 „România Startup”, AXA PRIORITARĂ 3„Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1;

……………………………….. (denumire partener) dispune de resurse umane și materiale pentru implementarea activităților, care se vor desfășura în proiectul pe care DGASMB îl va propune. De asemenea, ……………………………….. (denumire partener) va cofinanța 2% din activitățile care îi revin în implementarea activităților, poate obține o scriosoare de garanție bancară pentru obținerea prefinanțării și nu va utiliza mecanismul cererii de plată pe parcursul implementării proiectului.

Prezentăm succint experiența ……………………………….. (denumire partener):

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizația noastră poate deveni partener în cadrul proiectului dumneavoastră, ce urmează a fi depus pentru finanțare în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 176 ROMÂNIA START UP.

Reprezentant legal,

Nume și prenume,

Semnătura și ştampila

Articole Similare

Sari la conținut