Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț: DGASMB organizează examen pentru promovarea în funcţie

ian. 28, 2016 | Anunțuri, Carieră

ANUNŢ

 

Având în vedere prevederile:

 • H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificrile şi completările ulterioare,
 • art.28 din Legea cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – cu modificările şi completările ulterioare,
 • Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/ serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare ori în funcţie a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr. 1.763/ 03.11.2015,

Ţinând seama de Referatul privind aprobarea organizarii examenului de promovare şi transformarea postului ca urmare a absolvirii studiilor superioare, nr. 11.232/1/08.01.2016, înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 257/20.01.2016, aprobat;
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti
organizează examen pentru promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, prin transformarea postului de muncitor calificat nr. 91 în statul de funcţii în postul de Inspector specialitate gr prof II:

Nr. poz. stat functii

Compartimentul/

Funcţia

post transformat

Compartimentul/

Funcţia

post promovat
Nivel studii Tr prof. Nivel studii Grad prof.
1 2 3 4 5 6 7
COMPARTIMENT TRANSPORT
91 Muncitor calificat G/M I Inspector specialitate S II

 

Procedura de desfăşurare
Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58 sector 3 Bucureşti şi va avea următoarele etape:
I. Proba scrisă – se va desfăşura în data de 12.02.2016 ora 10.00 şi constă în redactarea unei lucrări pe un subiect din domeniul de activitate al angajatului care să ateste pregătirea profesională şi gradul de acumulare a experienţei profesionale în domeniul respectiv, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate.
Notă:
Lucrările redactate la proba scrisă, vor fi notate de fiecare membru al comisiei de examinare, cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

 • cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate
 • abilităţi de comunicare
 • capacítate de sinteză
 • complexitate, iniţiativă, creativitate.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatul examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de 2 zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se va face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare.

Contestaţii
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Persoană de contact: Ropotică Zenovia)

 

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU Zenovia ROPOTICĂ
Director General Şef serviciu Resurse umane

 

1. BIBLIOGRAFIA
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector specialitate gr. prof II în cadrul Compartimentului Transport, poziţia 91 în Statul de funcţii

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;
 7. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;
 8. H.C.G.M.B. nr. 305/18.12.2013 – privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 9. Decizia nr. 535/ 20.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

 

 1. TEMATICA
  pentru examenul de promovare în functia de Inspector specialitate gr. prof II în cadrul Compartimentului Transport
 2. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 3. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 4. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 5. – Obligaţiile lucrătorilor
 6. – Personalul din sistemul de asistenţă socială
 7. – Cantinele de ajutor social
 8. – Atribuţiile Serviciului Administrativ
 9. – Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

 

 

 

Articole Similare

Sari la conținut