În atenția solicitanților ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală:

În ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 492/31.10.2017 a fost modificată și completată astfel:

Începând cu data de 15 septembrie 2018, cererea privind acordarea ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală însoțită de documente doveditoare se vor depune la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Acte necesare:

– cerere tip (se completează la locația de depunere sau se descarcă de pe site-ul www.dgas.ro);

– declarație privind componența familiei (se completează la locația de depunere sau se descarcă de pe site-ul www.dgas.ro);

– extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar;

– adeverință emisă de organele fiscale prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local;

– adeverință de venit sau adeverință de venit impozabil (act de stare materială/financiară de la Circa/Administraţia Financiară), după caz.

Dosarul se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, București.

Programul de lucru cu publicul: Luni – Joi, între orele 9.00 – 15.00

Atenție! VINEREA NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

Documentele pot fi transmise și online, în format pdf, la rezoluție de 200 x 200 dpi, pe adresa de e-mail: nounascutisimonoparentale@dgas.ro

Condiții de acordare:

– părintele are domiciliul sau viză de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;

– solicitantul nu figurează cu datorii la bugetul local;

– stimulentul se acordă doar prin virament bancar;

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

– nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologia privind acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală, Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 516/2018;

– în urma verificării în teren, asistenții sociali constată că există inadvertențe între documentele depuse la dosar și situația în fapt;

–dosarul depus este incomplet.

După constituirea dosarului cu toate documentele enunțate mai sus, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București vor efectua anchetă socială la domiciliul solicitanților de ajutor social comunitar pentru familia monoparentală.

 

Obligațiile beneficiarilor:

– în cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul ajutorului social comunitar are obligația ca, în termen de maxim 15 zile, să comunice, în scris, modificările intervenite la D.G.A.S.M.B. și să prezinte documente doveditoare;

– să depună la D.G.A.S.M.B. o nouă cerere privind modificarea cuantumului, însoțită de declarație privind modificările intervenite;

Modificarea cuantumului se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Cuantum:

Cuantumul ajutorului social comunitar lunar pentru familia monoparentală, este:

– pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei inclusiv, după cum urmează: 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru familia cu 2 copii, 900 lei pentru familia cu 3 copii și 1200 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii;

– pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 201 lei şi până la 530 lei inclusiv, după cum urmează: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii și 800 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii;

Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

Beneficiarii ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală sunt familiile cu domiciliul sau resedința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, formate din persoana singură și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta. Ajutorul social comunitar se acordă lunar familiilor monoparentale, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 530 lei inclusiv.

Ce înseamnă “familie monoparentală”?

O persoană singură care se află în una dintre următoarele situaţii:

  1. a) este necăsătorită;
  2. b) este văduvă;
  3. c) este divorțată;
  4. d) al cărei soţ/soție este declarat/declarată dispărut/disparută prin hotărâre judecătorească;
  5. e) al cărei soţ/sotie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
  6. f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);
  7. g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului maternal profesionist.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 021.314.23.15, tasta 3 sau la adresa de e-mail: nounascutisimonoparentale@dgas.ro

 

Cerere

 

Declarație pe propria răspundere