Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Solicitare oferte de preț pentru furnizare servicii de formare profesională

nov. 28, 2014 | Achiziții publice

Nr. 3789/84/26.11.2014

Invitaţie prezentare oferte de preț pentru furnizarea serviciilor de formare profesională organizate în cadrul proiectului “Dezvoltarea economiei sociale la standarde europene”

POSDRU/168/6.1/S/143828

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București invită operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziţie publică, în scopul atribuirii contractului de furnizare servicii de formare profesională pentru următoarele calificări: bucătar, cofetar-patiser, lucrător în tâmplărie și tapițer.

Achiziţia se desfăşoară în conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin cumpărare directă.

Oferta va fi elaborată avându-se în vedere cerinţele caietului de sarcini anexat prezentei invitaţii.

Valoarea estimată a achiziţiei pentru încheierea contractului este de 7.500 lei cu TVA/lot 1, 7.500 lei cu TVA/lot 2, 7.500 lei cu TVA/lot 3, 7.500 lei CU TVA/lot 4, 5.000 lei cu TVA/lot5, 5.000 lei cu TVA/lot 6, 5.000 lei cu TVA/lot7 și 5.000 lei cu TVA/lot 8.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului este „ preţul cel mai scăzut”.

Preţul ofertei va fi exprimat în lei cu/ fără TVA.

În cazul acceptării invitaţiei, oferta dumneavoastră va fi depusă în original până la data de 3.12.2014, la secretariatul instituţiei situat la adresa din str. Foişorului nr. 56-58, sector 3, municipiul Bucureşti şi/sau transmisă prin fax la nr. 021.314.23.16 și/sau prin intermediul adresei de e-mail dgas_mb@yahoo.co.uk

Detalii despre procedură pot fi regăsite în caietul de sarcini de mai jos.

Caiet de sarcini pentru achiziţia serviciului de

formare profesională

Proiect

„Dezvoltarea economiei sociale la standarde europene”

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1

POSDRU/168/6.1/S/143828


CAIET DE SARCINI

Serviciul de formare profesională

1. Informaţii generale

D.G.A.S.M.B. este beneficiarul finanţării nerambursabile acordată de către AMPOSDRU pentru implemetarea Proiectului „Dezvoltarea economiei sociale”, Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, conform contractului POSDRU/168/6.1/S/143828.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. Ofertele care nu respectă cerinţele caietului de sarcini sunt declarate neconforme şi respinse.Departajarea ofertelor se va face în funcţie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului preţul cel mai scăzut.

2. Obiectul contractului

Scopul acestui document este acela de a descrie obiectivele generale, specifice și funcționale ale servicilui de formare profesională, serviciu ce urmează a fi achiziționat în cadrul proiectului „Dezvoltarea economiei sociale la standarde europene”.

Descrierea proiectului

Proiectul “Dezvoltarea economiei sociale la standarde europene”, ID 143828, este finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013, Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea a 7 structuri de economie socială în mediul rural și urban prin servicii integrate de ocupare oferite celor 200 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (30 persoane de etnie romă, 20 persoane cu dizabilități, 100 femei (în situații de risc), 25 familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale, 25 persoane care trăiesc din venitul minim garantat).

  1. Legislaţia aplicabilă

a) O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizată) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006.

b) Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006.

c) H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizată) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatăîn Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006.

d) Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și Condiții Specifice, aferent Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, varianta 2014.

4. Condiţii legate de capacitatea ofertantului de a oferi serviciile cerute

Contractorul va delega o persoană de contact, care va fi disponibilă pentru Autoritatea Contractantă pe perioada întregului contract pentru a primi informaţiile relevante pentru îndeplinirea obiectivelor contractului, pentru a răspunde solicitărilor autorităţii contractante şi care va coordona derularea contractului în termenii prestabiliţi, fiind întotdeauna informată complet asupra progresului activităţilor asumate prin contract şi responsabilă pentru acesta.

Pregătirea şi gestionarea tuturor activităţilor ce fac obiectul acestui Caiet de Sarcini şi al viitorului Contract, încheiat în urma derulării procedurii de incredintare directa, se va face sub directa supraveghere şi cu participarea Autorităţii Contractante.

5. Condiţii specifice

5.1. Lot 1: Desfășurarea unui curs de bucătar în București

– Furnizorul va deține autorizare emisă de către Comisia de Autorizare în vederea organizării cursului de bucătar;

– Număr de grupe: 1;

– Număr minim al participanților: 15;

– Cursul va fi organizat pe parcursul perioadei decembrie 2014-martie 2015;

– Cursul va fi structurat în câte 2 module: parte teoretică și parte practică;

– După finalizarea fiecărei părți, cursanții vor fi evaluați și notați;

– Minimum 14 participanți vor dobândi certificate de calificare;

– Cursul va fi organizat în locațiile stabilite de Autoritatea Contractantă;

– Furnizorul va asigura numărul de formatori suficient atât pentru partea teoretică cât și pentru partea practică, conform dispozițiilor legale;

– Formatorul, împreună cu membri ai echipei de implementare, vor elabora scrisori de recomandare pentru fiecare absolvent certificat, cuprinzând informații privind participarea la cursurile de formare profesională, notele obținute la evaluările organizate la finalul modulelor și situația socială, în format hârtie și suport electronic;

– Prestatorul va respecta planificarea cu privire la organizarea sesiunilor de formare în funcţie de perioadele de desfăşurare, locaţia cursului şi numărul de grupe aferente, în vederea respectării indicatorilor proiectului;

– Prestatorul va delega o persoană de contact care va menține legătura cu Autoritatea Contractantă;

– Prestatorul va asigura cazarea, hrana și transportul formatorilor în București, dacă este cazul;

– Prestatorul va fi anunţat despre locaţia de desfăşurare a cursurilor în timp util;

– Tematica modulelor de formare şi materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită interacţiunea între participanţi şi să fie instrumente practice de lucru. Astfel, se va pune accent pe scheme logice, structuri, procese etc;

– Furnizorul de formare va dezvolta curricula şi suportul de curs integral şi le va transmite Autorității Contractante spre analiză cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii cursurilor de formare pentru respectivul modul. Comentariile şi observaţiile Autorității Contractante vor fi însuşite pentru definitivarea formei acestor documente;

– Furnizorul are obligaţia punerii la dispoziţia cursanţilor a suportului de curs. Suportul de curs trebuie să includă elementele de identitate vizuală conform prevederilor din Manualul de Identitate Vizuală.

Nr.

Denumire produs/serviciu

Pret în lei cu TVA

1.

Serviciu formare profesională

X lei

5.2. Lot 2: Desfășurarea unui curs de bucătar în Constanța

– Furnizorul va deține autorizare emisă de către Comisia de Autorizare în vederea organizării cursului de bucătar;

– Număr de grupe: 1;

– Număr minim al participanților: 15;

– Cursul va fi organizat pe parcursul perioadei decembrie 2014-martie 2015;

– Cursul va fi structurat în câte 2 module: parte teoretică și parte practică;

– După finalizarea fiecărei părți, cursanții vor fi evaluați și notați;

– Minimum 14 participanți vor dobândi certificate de calificare;

– Cursul va fi organizat în locațiile stabilite de Autoritatea Contractantă;

– Furnizorul va asigura numărul de formatori suficient atât pentru partea teoretică cât și pentru partea practică, conform dispozițiilor legale;

– Formatorul, împreună cu membri ai echipei de implementare, vor elabora scrisori de recomandare pentru fiecare absolvent certificat, cuprinzând informații privind participarea la cursurile de formare profesională, notele obținute la evaluările organizate la finalul modulelor și situația socială, în format hârtie și suport electronic;

– Prestatorul va respecta planificarea cu privire la organizarea sesiunilor de formare în funcţie de perioadele de desfăşurare, locaţia cursului şi numărul de grupe aferente, în vederea respectării indicatorilor proiectului;

– Prestatorul va delega o persoană de contact care va menține legătura cu Autoritatea Contractantă;

– Prestatorul va asigura cazarea, hrana și transportul formatorilor în Constanța, dacă este cazul;

– Prestatorul va fi anunţat despre locaţia de desfăşurare a cursurilor în timp util;

– Tematica modulelor de formare şi materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită interacţiunea între participanţi şi să fie instrumente practice de lucru. Astfel, se va pune accent pe scheme logice, structuri, procese etc;

– Furnizorul de formare va dezvolta curricula şi suportul de curs integral şi le va transmite Autorității Contractante spre analiză cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii cursurilor de formare pentru respectivul modul. Comentariile şi observaţiile Autorității Contractante vor fi însuşite pentru definitivarea formei acestor documente;

– Furnizorul are obligaţia punerii la dispoziţia cursanţilor a suportului de curs. Suportul de curs trebuie să includă elementele de identitate vizuală conform prevederilor din Manualul de Identitate Vizuală.

Nr.

Denumire produs/serviciu

Pret în lei cu TVA

1.

Serviciu formare profesională

X lei

5.3. Lot 3: Desfășurarea unui curs de cofetar-patiser în București

– Furnizorul va deține autorizare emisă de către Comisia de Autorizare în vederea organizării cursului de cofetar-patiser;

– Număr de grupe: 1;

– Număr minim al participanților: 15;

– Cursul va fi organizat pe parcursul perioadei noiembrie 2014-martie 2015;

– Cursul va fi structurat în câte 2 module: parte teoretică și parte practică;

– După finalizarea fiecărei părți, cursanții vor fi evaluați și notați;

– Minimum 14 participanți vor dobândi certificate de calificare;

– Cursul va fi organizat în locațiile stabilite de Autoritatea Contractantă;

– Furnizorul va asigura numărul de formatori suficient atât pentru partea teoretică cât și pentru partea practică, conform dispozițiilor legale;

– Formatorul, împreună cu membri ai echipei de implementare, vor elabora scrisori de recomandare pentru fiecare absolvent certificat, cuprinzând informații privind participarea la cursurile de formare profesională, notele obținute la evaluările organizate la finalul modulelor și situația socială, în format hârtie și suport electronic;

– Prestatorul va respecta planificarea cu privire la organizarea sesiunilor de formare în funcţie de perioadele de desfăşurare, locaţia cursului şi numărul de grupe aferente, în vederea respectării indicatorilor proiectului;

– Prestatorul va delega o persoană de contact care va menține legătura cu Autoritatea Contractantă;

– Prestatorul va asigura cazarea, hrana și transportul formatorilor în București, dacă este cazul;

– Prestatorul va fi anunţat despre locaţia de desfăşurare a cursurilor în timp util;

– Tematica modulelor de formare şi materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită interacţiunea între participanţi şi să fie instrumente practice de lucru. Astfel, se va pune accent pe scheme logice, structuri, procese etc;

– Furnizorul de formare va dezvolta curricula şi suportul de curs integral şi le va transmite Autorității Contractante spre analiză cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii cursurilor de formare pentru respectivul modul. Comentariile şi observaţiile Autorității Contractante vor fi însuşite pentru definitivarea formei acestor documente;

– Furnizorul are obligaţia punerii la dispoziţia cursanţilor a suportului de curs. Suportul de curs trebuie să includă elementele de identitate vizuală conform prevederilor din Manualul de Identitate Vizuală.

Nr.

Denumire produs/serviciu

Pret în lei cu TVA

1.

Serviciu formare profesională

X lei

5.4. Lot 4: Desfășurarea unui curs de cofetar-patiser în Constanța

– Furnizorul va deține autorizare emisă de către Comisia de Autorizare în vederea organizării cursului de cofetar-patiser;

– Număr de grupe: 1;

– Număr minim al participanților: 15;

– Cursul va fi organizat pe parcursul perioadei decembrie 2014-martie 2015;

– Cursul va fi structurat în câte 2 module: parte teoretică și parte practică;

– După finalizarea fiecărei părți, cursanții vor fi evaluați și notați;

– Minimum 14 participanți vor dobândi certificate de calificare;

– Cursul va fi organizat în locațiile stabilite de Autoritatea Contractantă;

– Furnizorul va asigura numărul de formatori suficient atât pentru partea teoretică cât și pentru partea practică, conform dispozițiilor legale;

– Formatorul, împreună cu membri ai echipei de implementare, vor elabora scrisori de recomandare pentru fiecare absolvent certificat, cuprinzând informații privind participarea la cursurile de formare profesională, notele obținute la evaluările organizate la finalul modulelor și situația socială, în format hârtie și suport electronic;

– Prestatorul va respecta planificarea cu privire la organizarea sesiunilor de formare în funcţie de perioadele de desfăşurare, locaţia cursului şi numărul de grupe aferente, în vederea respectării indicatorilor proiectului;

– Prestatorul va delega o persoană de contact care va menține legătura cu Autoritatea Contractantă;

– Prestatorul va asigura cazarea, hrana și transportul formatorilor în Constanța, dacă este cazul;

– Prestatorul va fi anunţat despre locaţia de desfăşurare a cursurilor în timp util;

– Tematica modulelor de formare şi materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită interacţiunea între participanţi şi să fie instrumente practice de lucru. Astfel, se va pune accent pe scheme logice, structuri, procese etc;

– Furnizorul de formare va dezvolta curricula şi suportul de curs integral şi le va transmite Autorității Contractante spre analiză cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii cursurilor de formare pentru respectivul modul. Comentariile şi observaţiile Autorității Contractante vor fi însuşite pentru definitivarea formei acestor documente;

– Furnizorul are obligaţia punerii la dispoziţia cursanţilor a suportului de curs. Suportul de curs trebuie să includă elementele de identitate vizuală conform prevederilor din Manualul de Identitate Vizuală.

Nr.

Denumire produs/serviciu

Pret în lei cu TVA

1.

Serviciu formare profesională

X lei

5.5. Lot 5: Desfășurarea unui curs de lucrător în tâmplărie în București

– Furnizorul va deține autorizare emisă de către Comisia de Autorizare în vederea organizării cursului de lucrător în tâmplărie;

– Număr de grupe: 1;

– Număr minim al participanților: 10;

– Cursul va fi organizat pe parcursul perioadei noiembrie 2014-martie 2015;

– Cursul va fi structurat în câte 2 module: parte teoretică și parte practică;

– După finalizarea fiecărei părți, cursanții vor fi evaluați și notați;

– Minimum 7 participanți vor dobândi certificate de calificare;

– Cursul va fi organizat în locațiile stabilite de Autoritatea Contractantă;

– Furnizorul va asigura numărul de formatori suficient atât pentru partea teoretică cât și pentru partea practică, conform dispozițiilor legale;

– Formatorul, împreună cu membri ai echipei de implementare, vor elabora scrisori de recomandare pentru fiecare absolvent certificat, cuprinzând informații privind participarea la cursurile de formare profesională, notele obținute la evaluările organizate la finalul modulelor și situația socială, în format hârtie și suport electronic;

– Prestatorul va respecta planificarea cu privire la organizarea sesiunilor de formare în funcţie de perioadele de desfăşurare, locaţia cursului şi numărul de grupe aferente, în vederea respectării indicatorilor proiectului;

– Prestatorul va delega o persoană de contact care va menține legătura cu Autoritatea Contractantă;

– Prestatorul va asigura cazarea, hrana și transportul formatorilor în București, dacă este cazul;

– Prestatorul va fi anunţat despre locaţia de desfăşurare a cursurilor în timp util;

– Tematica modulelor de formare şi materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită interacţiunea între participanţi şi să fie instrumente practice de lucru. Astfel, se va pune accent pe scheme logice, structuri, procese etc;

– Furnizorul de formare va dezvolta curricula şi suportul de curs integral şi le va transmite Autorității Contractante spre analiză cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii cursurilor de formare pentru respectivul modul. Comentariile şi observaţiile Autorității Contractante vor fi însuşite pentru definitivarea formei acestor documente;

– Furnizorul are obligaţia punerii la dispoziţia cursanţilor a suportului de curs. Suportul de curs trebuie să includă elementele de identitate vizuală conform prevederilor din Manualul de Identitate Vizuală.

Nr.

Denumire produs/serviciu

Pret în lei cu TVA

1.

Serviciu formare profesională

X lei

5.6. Lot 6: Desfășurarea unui curs de lucrător în tâmplărie în Constanța

– Furnizorul va deține autorizare emisă de către Comisia de Autorizare în vederea organizării cursului de lucrător în tâmplărie;

– Număr de grupe: 1;

– Număr minim al participanților: 10;

– Cursul va fi organizat pe parcursul perioadei decembrie 2014-martie 2015;

– Cursul va fi structurat în câte 2 module: parte teoretică și parte practică;

– După finalizarea fiecărei părți, cursanții vor fi evaluați și notați;

– Minimum 7 participanți vor dobândi certificate de calificare;

– Cursul va fi organizat în locațiile stabilite de Autoritatea Contractantă;

– Furnizorul va asigura numărul de formatori suficient atât pentru partea teoretică cât și pentru partea practică, conform dispozițiilor legale;

– Formatorul, împreună cu membri ai echipei de implementare, vor elabora scrisori de recomandare pentru fiecare absolvent certificat, cuprinzând informații privind participarea la cursurile de formare profesională, notele obținute la evaluările organizate la finalul modulelor și situația socială, în format hârtie și suport electronic;

– Prestatorul va respecta planificarea cu privire la organizarea sesiunilor de formare în funcţie de perioadele de desfăşurare, locaţia cursului şi numărul de grupe aferente, în vederea respectării indicatorilor proiectului;

– Prestatorul va delega o persoană de contact care va menține legătura cu Autoritatea Contractantă;

– Prestatorul va asigura cazarea, hrana și transportul formatorilor în Constanța, dacă este cazul;

– Prestatorul va fi anunţat despre locaţia de desfăşurare a cursurilor în timp util;

– Tematica modulelor de formare şi materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită interacţiunea între participanţi şi să fie instrumente practice de lucru. Astfel, se va pune accent pe scheme logice, structuri, procese etc;

– Furnizorul de formare va dezvolta curricula şi suportul de curs integral şi le va transmite Autorității Contractante spre analiză cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii cursurilor de formare pentru respectivul modul. Comentariile şi observaţiile Autorității Contractante vor fi însuşite pentru definitivarea formei acestor documente;

– Furnizorul are obligaţia punerii la dispoziţia cursanţilor a suportului de curs. Suportul de curs trebuie să includă elementele de identitate vizuală conform prevederilor din Manualul de Identitate Vizuală.

Nr.

Denumire produs/serviciu

Pret în lei cu TVA

1.

Serviciu formare profesională

X lei

5.7. Lot 7: Desfășurarea unui curs de tapițer în București

– Furnizorul va deține autorizare emisă de către Comisia de Autorizare în vederea organizării cursului de tapițer;

– Număr de grupe: 1;

– Număr minim al participanților: 10;

– Cursul va fi organizat pe parcursul perioadei decembrie 2014-martie 2015;

– Cursul va fi structurat în câte 2 module: parte teoretică și parte practică;

– După finalizarea fiecărei părți, cursanții vor fi evaluați și notați;

– Minimum 7 participanți vor dobândi certificate de calificare;

– Cursul va fi organizat în locațiile stabilite de Autoritatea Contractantă;

– Furnizorul va asigura numărul de formatori suficient atât pentru partea teoretică cât și pentru partea practică, conform dispozițiilor legale;

– Formatorul, împreună cu membri ai echipei de implementare, vor elabora scrisori de recomandare pentru fiecare absolvent certificat, cuprinzând informații privind participarea la cursurile de formare profesională, notele obținute la evaluările organizate la finalul modulelor și situația socială, în format hârtie și suport electronic;

– Prestatorul va respecta planificarea cu privire la organizarea sesiunilor de formare în funcţie de perioadele de desfăşurare, locaţia cursului şi numărul de grupe aferente, în vederea respectării indicatorilor proiectului;

– Prestatorul va delega o persoană de contact care va menține legătura cu Autoritatea Contractantă;

– Prestatorul va asigura cazarea, hrana și transportul formatorilor în București, dacă este cazul;

– Prestatorul va fi anunţat despre locaţia de desfăşurare a cursurilor în timp util;

– Tematica modulelor de formare şi materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită interacţiunea între participanţi şi să fie instrumente practice de lucru. Astfel, se va pune accent pe scheme logice, structuri, procese etc;

– Furnizorul de formare va dezvolta curricula şi suportul de curs integral şi le va transmite Autorității Contractante spre analiză cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii cursurilor de formare pentru respectivul modul. Comentariile şi observaţiile Autorității Contractante vor fi însuşite pentru definitivarea formei acestor documente;

– Furnizorul are obligaţia punerii la dispoziţia cursanţilor a suportului de curs. Suportul de curs trebuie să includă elementele de identitate vizuală conform prevederilor din Manualul de Identitate Vizuală.

Nr.

Denumire produs/serviciu

Pret în lei cu TVA

1.

Serviciu formare profesională

X lei

5.8. Lot 8: Desfășurarea unui curs de tapițer în Constanța

– Furnizorul va deține autorizare emisă de către Comisia de Autorizare în vederea organizării cursului de tapițer;

– Număr de grupe: 1;

– Număr minim al participanților: 10;

– Cursul va fi organizat pe parcursul perioadei decembrie 2014-martie 2015;

– Cursul va fi structurat în câte 2 module: parte teoretică și parte practică;

– După finalizarea fiecărei părți, cursanții vor fi evaluați și notați;

– Minimum 7 participanți vor dobândi certificate de calificare;

– Cursul va fi organizat în locațiile stabilite de Autoritatea Contractantă;

– Furnizorul va asigura numărul de formatori suficient atât pentru partea teoretică cât și pentru partea practică, conform dispozițiilor legale;

– Formatorul, împreună cu membri ai echipei de implementare, vor elabora scrisori de recomandare pentru fiecare absolvent certificat, cuprinzând informații privind participarea la cursurile de formare profesională, notele obținute la evaluările organizate la finalul modulelor și situația socială, în format hârtie și suport electronic;

– Prestatorul va respecta planificarea cu privire la organizarea sesiunilor de formare în funcţie de perioadele de desfăşurare, locaţia cursului şi numărul de grupe aferente, în vederea respectării indicatorilor proiectului;

– Prestatorul va delega o persoană de contact care va menține legătura cu Autoritatea Contractantă;

– Prestatorul va asigura cazarea, hrana și transportul formatorilor în Constanța, dacă este cazul;

– Prestatorul va fi anunţat despre locaţia de desfăşurare a cursurilor în timp util;

– Tematica modulelor de formare şi materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită interacţiunea între participanţi şi să fie instrumente practice de lucru. Astfel, se va pune accent pe scheme logice, structuri, procese etc;

– Furnizorul de formare va dezvolta curricula şi suportul de curs integral şi le va transmite Autorității Contractante spre analiză cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii cursurilor de formare pentru respectivul modul. Comentariile şi observaţiile Autorității Contractante vor fi însuşite pentru definitivarea formei acestor documente;

– Furnizorul are obligaţia punerii la dispoziţia cursanţilor a suportului de curs. Suportul de curs trebuie să includă elementele de identitate vizuală conform prevederilor din Manualul de Identitate Vizuală.

Nr.

Denumire produs/serviciu

Pret în lei cu TVA

1.

Serviciu formare profesională

X lei

6. Condiţii tehnice ce trebuie respectate în timpul desfăşurării serviciului de către ofertant

Orele de practică şi teorie se vor desfăşura în spaţii dotate corespunzător puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă și acolo unde este cazul de catre furnizor;

Prestatorul trebuie să asigure pregătirea teoretică şi practică pe toată perioada cursului;

Prestatorul nu are voie să folosească cursanţii la alte activităţi decât la cele strict educative specifice meseriei.

Echipamentele necesare desfășurării programelor de formare vor fi puse la dispoziție de către furnizor (laptop, videoproiector, flipchart etc). Furnizorul trebuie să fie acreditat ANC pentru cursul pe care il organizeaza la momentul depunerii ofertei.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul, ca în cazul în care, AMPOSDRU/OI sau alte autorități abilitate în monitorizarea și controlul activităților de formare profesională a adulților vor solicita și alte documente, să solicite acestea Prestatorului.

7. Modalitatea de prezentare a ofertei financiare

Oferta financiară va fi elaborată conform următorului tabel:

Nr.

Denumire produs/serviciu

Pret în lei cu T.V.A.

1.

Lot 1

7.500

2.

Lot 2

7.500

3.

Lot 3

7.500

4.

Lot 4

7.500

5.

Lot 5

5.000

6.

Lot 6

5.000

7.

Lot 7

5.000

8.

Lot 8

5.000

Valoare totală (lei cu TVA)

50.000

Sari la conținut