Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE – Nr.4401/63/23.12.2020

dec. 23, 2020 | Anunțuri

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Către toţi operatorii economici interesaţi

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, Bucureşti, vă invită să participaţi la procedura de achizitia prin cumpărare directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziţie a serviciilor de editare/tipărire materiale formare și informative/promotionale, în cadrul proiectului POIM 2014-2020 Protejați împotriva COVID, Coduri CPV: 7982300-9 – Servicii de tipărire și de livrare; CPV79970000-4 – Servicii de editare

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice si ale HG 925/2016 pentru aprobarea normelor pentru aplicarea acestei legi, fiind aleasă procedura de cumpărare directă.

A. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

A1. Situaţia personală a ofertantului

    1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din legea 98/2016, completată conform Formularului 1;

    2. Declaratie privind neincadrarea în prevederile art. 164 din legea 98/2016, completată conform Formularului 2;

1.3. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 ȘI 167 din legea 98/2016, completată conform Formularului 3;

    1. ..Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform Formularului 4;

B. ELABORAREA OFERTEI :

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba româna.

C. SURSA DE FINANŢARE: fonduri nerambursabile.

D. PREZENTAREA OFERTELOR :

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către DGASMB, la sediul din Str. Constantin Mille, nr.10 etj.1, registratura, sector 1, sau prin fax la numărul 021.314.23.16, sau e-mail: registratura@dgas.ro, până la data de 30.12.2020.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic- Formular 6.

E. MODUL DE PREZENTARE:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, acestea trebuind să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

F. PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea estimată a achiziţiei este 2.815,13 lei exclusiv TVA, respectiv 3.350,00 lei inclusiv TVA– echivalentul a 691,649 euro fara TVA, la cursul valutar stabilit prin Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, 1 euro = 4.8435 lei, cursul inforeuro din luna iunie 2020.

Oferta (Formular 7), va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini anexat.

G. EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 04.01.2021, ora 11.00, la sediul DGASMB.

H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

I. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pentru 30 zile.

K. PREVEDERI CONTRACTUALE

Pentru derularea contractului este necesar ca furnizorul să deschidă un cont la trezorerie.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 021.314.23.15.

Articole Similare

Sari la conținut