Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE: achiziţie de Servicii de realizare pagină Web, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616

ian. 23, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Ri 4167/171/23.01.2015

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Către toţi operatorii economici interesaţi

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in Str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Bucureşti, vă invită să participaţi la procedura de achizitia prin cumpărare directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziţie de Servicii de realizare pagină Web, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS, cod , COD CPV 72413000-8

Ofertele se vor depune la sediul DGASMB, str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Registratura. Data limită pentru primirea ofertelor este 29.01.2015, ora 10.00. Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 30.01.2015, ora 14.00.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea şi modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi H.G.R. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea acestei ordonanţe, fiind aleasă procedura de cumpărare directă.

A. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

A1. Situaţia personală a ofertantului

1.1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform Formularului 1;

1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform Formularului 2;

1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform Formularului 3;

B. ELABORAREA OFERTEI :

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba româna.

C. SURSA DE FINANŢARE: buget local si fonduri nerambursabile, prin Fondul Social European

D. PREZENTAREA OFERTELOR :

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către DGASMB, la sediul din Str. Foisorului, nr.56-58, etj.1, registratura, sector 3, sau prin fax la numărul 021.314.23.16, sau e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 29.01.2015, ora:10.00.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic- Formular 4.

E. MODUL DE PREZENTARE:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, acestea trebuind să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

F. PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea estimată a contractului: 4.032,25 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 918,88 Euro, exclusiv TVA, la cursul infoeuro din luna iulie 2014, 1 Euro= 4,3882 lei.

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini anexat, Formular 5.

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

G. EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 30.01.2015, ora 14.00, la sediul DGASMB.

H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

I. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 31.12.2015.

K. PREVEDERI CONTRACTUALE

Pentru derularea contractului este necesar ca furnizorul să deschidă un cont la trezorerie.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 021-314.23.15.


 

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

FORMULAR 5

FORMULAR DE OFERTĂ

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul and title]

Către: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi contractului titlu]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este obligate să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

………………………………………………………. 

Caiet de sarcini în vederea atribuirii contractului de Servicii de realizare pagină Web

COD CPV 72413000-8

1. Informaţii generale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului BucureŞti (lider de parteneriat) în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Sociala Şi Protecţia Copilului OLT (Partener 1), Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale Slatina (Partener 2), Asociaţia Societatea Culturală Despărţământul Năsăud Astra (Partener 3), Redis Consult SRL (Partener 4), Asociaţia „Tineret pentru Dezvoltare Durabilă (Partener 5), Asociaţia Centrul de Resurse Apollo (Partener 6) Şi Asociaţia Iniţiative Sociale (Partener 7) implementează, în perioada 03.11.2014 – 03.12.2015, proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS.

Acest proiect este cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Majoritar de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul principal al proiectului: a crea Şi implementa în parteneriat, un sistem de servicii asistiv Şi inovator, adecvat la nevoi pentru asigurarea unei îmbunatăţiri a accesului pe piaţa muncii pentru persoane din grupuri vulnerabile Şi pentru a încadra în întreprinderi sociale o parte a grupului ţintă (dezvoltarea a nouă întreprinderi sociale, cu 57 angajaţi).

Pentru realizarea Activităţii de realizare pagină web din cadrul acestui proiect Şi pentru respectarea prevederilor contractului de finanţare, se iniţiază prezenta procedură de achiziţie directă pentru servicii de realizare pagină web.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea Şi prezentare ofertei Şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale. Ofertele care nu respectă cerinţele caietului de sarcini sunt declarate neconforme Şi respinse.

Astfel, în cadrul prezentului contract vor fi realizate:

Realizarea Şi găzduirea paginii Web a proiectului:

 • website-ul va cuprinde prezentarea proiectului/organizaţiei Şi va fi în stare de functionare 3 ani de la semnarea contractului;
 • pagina web va avea funcţionalităţi de prezentare Şi de căutare cât şi de administrare;
 • crearea site-ului va fi realizată în concordanţă cu specificaţiile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2007-2013, care va fi pus la dispoziţie de către beneficiciar;

Servicii furnizate de website:

 • afişarea rapidă a conţinutului într-o manieră intuitivă;
 • formular de contact, care să trimită automat mesaje de tip e-mail la o adresă pe care beneficiarul o poate modifica prin intermediul modulului de administrare şi care să conţină numele, prenumele, adresa de e-mail şi mesajul respectiv;
 • motor intern de căutare în site (pentru căutare cuvinte cheie), care are ca rezultat afişarea tuturor paginilor care conţin textul căutat şi link către acestea;
 • posibilitatea administrării prin intermediul website-ului (adăugarea de ştiri, anunţuri, modificarea datelor de contact, schimbarea pozelor etc. la secţiunile respective cu salvare în baza de date);
 • conţinut (hartă website);
 • structura site-ului: – 4 pagini statice, disponibile Şi pentru persoanele cu deficient de vedere

– 5 pagini dinamice;

 • pagina va conţine un contor pentru numărul de vizitatori şi / sau afişări;
 • pagina proiectului va fi disponibilă Şi în limba engleză;

Site-ul va fi găzduit pentru o perioada de 3 ani de la semnarea contractului.

2. Cerinţe tehnice minimale

Website-ul va permite accesarea modulului de administrare prin intermediul unui cont securizat prin username şi parola.

Modulul de administrare:

 • va permite editarea conţinutului website-ului, încărcarea de text, fişiere şi imagini, în timp ce versiunea publică rămâne neschimbată;
 • va permite adăugarea/ştergerea administratorilor;
 • va avea o arhitectură scalabilă;
 • va dispune de un motor intern de căutare;
 • va asigura suport pentru limba română Şi limba engleză.

Paginile web vor fi optimizate pentru a fi clasate în motoarele de căutare.

Toate paginile web vor conţine marcaje meta care să explice conţinutul paginii şi să enumere cuvintele cheie pentru pagina respectivă.

Actualizarea website-ului:

 • actualizarea şi întreţinerea website-ului va fi realizată de către beneficiar prin intermediul modulului de administrare oricând este cazul;
 • serverul gazdă va avea instalată o distribuţie de Linux, iar serverul de web va fi Apache. Site-ul va fi găzduit pentru o perioada de 3 ani de la semnarea contractului;
 • nu se solicită servicii de configurare a serverului de web Şi nici licenţe software necesare funcţionării acestuia.

Accesibilitate:

 • proiectarea paginilor site-ului trebuie să îndeplinească cerinţele de compatibilitate şi accesibilitate în concordanţă cu specificaţiile W3C (World Wide Web Consortium, 5 Mai 1999) şi recomandările WAI (Web Accessibility Initiative), acceptate la nivel mondial drept standarde internaţionale în domeniul accesibilităţii web.
 • toate browserele de Internet (Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape, Google Crome, Safari) cu toate versiunile acestora, dar nu mai vechi de 4 ani, trebuie să poată afişa corect conţinutul site-ului.
 • toate rezoluţiile, dar nu mai mici de 1024*768, vor afişa paginile întregi, pe orizontală.

Cerinţe de identitate vizuală:

 • site-ul trebuie să conţină obligatoriu pe pagina de deschidere semnătura (conform cerinţelor Manualului de Identitate Vizuală, plasată în partea de sus;
 • fiecare pagină trebuie să conţină, în partea de sus, declaraţia: “acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”;
 • pe pagina de deschidere va exista obligatoriu un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, însoţit de textul: “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi ” www.fonduri-ue.ro”;
 • website-ul va afişa citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” într-un loc vizibil, pe pagina principală.

Cerinţe de design:

Website-ul trebuie să respecte o linie de design corespunzătoare cu cerinţele POSDRU:

 • layout: pagina centrată în cazul website-urilor medii cu puţine informaţii sau pagina redimensionabilă în cazul website-urilor cu un volum mare de informaţii;
 • sursa imaginilor să fie proprie; în cazul în care se inserează de pe internet trebuie verificat dacă acele imagini sunt sub copyright, iar imaginile care se pot descărca gratis şi care se pot prelucra să nu se folosească de sursa originală;
 • banner-ul din antet să fie reprezentativ şi să conţină după caz sigla sau logo-ul instituţiei (pusă la dispoziţie de către beneficiar);
 • se recomandă evitarea inserării de meniuri de tip flash sau javascript în website-uri instituţionale;
 • documentele care fac obiectul unor hiper-legături trebuie să fie tip: PDF (se vor folosi în cazul în care textul din document depăşeşte o pagină standard în format word, extensia .doc); JPG recomandat, PGN sau GIF; ZIP (tip arhivă), în cazul înregistrărilor audio-video;

Stil:

 • design-ul website-ului trebuie să fie unul simplu, original şi modern;
 • pentru toate paginile se va folosi un stil unitar;
 • adăugarea unei noi pagini va diferi de celelalte doar prin informaţia conţinută (va avea cel puţin acelaşi stil de scriere, aceeaşi aşezare în pagină, aceeaşi modalitate de umplere a spaţiilor goale);
 • stilul de scriere trebuie să respecte acelaşi tip în toate paginile (titlurile cu un stil, capetele de tabel cu un stil, capetele de liste cu un stil, listele cu un stil, link-urile cu un stil etc.);
 • contrastul între fundal şi culoarea textului trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura o lizibilitate cât mai bună.

Legături:

 • toate paginile vor conţine legături utile în cadrul website-ului;
 • pentru o navigare mai uşoară va fi creată o pagină web conţinînd harta website-ului, care va fi ordonată pe categorii şi subcategorii şi care va conţine link-uri către oricare pagină din cadrul website-ului.

Contact:

 • în cadrul website-ului va exista posibilitatea transmiterii de mesaje (cereri de informaţii, sugestii, reclamaţii etc.) prin intermediul unui formular personalizat, la secţiunea contact;
 • acest formular va prelua datele de identificare (nume, prenume, e-mail) ale destinatarului cât şi mesajul respectiv;
 • mesajul, împreună cu datele de identificare se vor transmite automat la o adresă de mail care poate fi modificată de către beneficiar prin intermediul modulului de administrare.

Copyright

După realizarea website-ului, toate drepturile de autor vor reveni în întregime achizitorului/ beneficiarului.

3. Condiţii de livrare Şi recepţie

 • Realizarea website-ului se va face pe baza comenzii emise de Autoritatea Contractantă;
 • Recepţia se va efectua în condiţiile tehnice impuse de cerinţele prezentei cereri Şi de standardele în vigoare, pe bază de Proces verbal de predare-primire Şi Raport de execuţie; Raportul de execuţie va prezenta modul de realizare a produselor.

4. Prezentarea propunerii financiare

Preţul din propunerea financiară se exprimă în lei, exclusiv TVA Şi toate cheltuielile aferente furnizării produselor ofertate, inclusiv transportul la sediul beneficiarului.

Preţul prezentat în oferta declarată câŞtigătoare este ferm pe toată durata de îndeplinire (valabilitate) a contractului. Nu se admite actualizarea preţului.

Propunerea financiară se prezintă astfel:

Nr. crt.

Denumirea

Cod CPV

UM

Cantitate

Preţ unitar estimat în lei, exclusiv TVA

Valoare totală estimată lei, exclusiv TVA

Realizare pagină Web

72413000-8

site

1

Total

Lei, fără TVA

5. Prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va descrie modalitatea de îndeplinire a cerinţelor tehnice minimale descrise la pct. 2.

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut