Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE: achiziţie de echipamente IT, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616

ian. 23, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Ri 4167/172/23.01.2015

INVITAŢIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Către toţi operatorii economici interesaţi

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in Str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Bucureşti, vă invită să participaţi la procedura de achizitia prin cumpărare directă, în vederea atribuirii Contractului de achiziţie de echipamente IT, în proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS,

COD CPV 30213100-6 – laptop-uri, cod CPV 30232110-8 – imprimantă color, multifuncţional mobil, cod CPV 38653400-1 – tablă interactivă, ecran de proiecţie, cod CPV 38520000-6 – scanner, cod CPV 32323400-7 – video proiector, cod CPV 30233132-5 – hard disk extern, cod CPV 38651000-3 – aparat foto

Ofertele se vor depune la sediul DGASMB, str. Foisorului, nr.56-58, sector 3, Registratura. Data limită pentru primirea ofertelor este 29.01.2015, ora 10.00. Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 30.01.2015, ora 12.00.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea şi modificarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi H.G.R. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea acestei ordonanţe, fiind aleasă procedura de cumpărare directă.

A. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

A1. Situaţia personală a ofertantului

1.1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform Formularului 1;

1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform Formularului 2;

1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform Formularului 3;

B. ELABORAREA OFERTEI :

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba româna.

C. SURSA DE FINANŢARE:

Buget local si fonduri nerambursabile, prin Fondul Social European

D. PREZENTAREA OFERTELOR :

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către DGASMB, la sediul din Str. Foisorului, nr.56-58, etj.1, registratura, sector 3, sau prin fax la numărul 021.314.23.16, sau e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 29.01.2015, ora:10.00.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic- Formular 4.

E. MODUL DE PREZENTARE:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, acestea trebuind să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

F. PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea estimată a contractului: 43.870,96 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 9.997,48 Euro, exclusiv TVA, la cursul infoeuro din luna iulie 2014, 1 Euro= 4,3882 lei.

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini anexat, Formular 5.

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

G. EVALUAREA OFERTELOR

Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 30.01.2015, ora 12.00, la sediul DGASMB.

H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

I. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 31.12.2015.

K. PREVEDERI CONTRACTUALE

Pentru derularea contractului este necesar ca furnizorul să deschidă un cont la trezorerie.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 021-314.23.15.


 

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….


 

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


FORMULAR 5

FORMULAR DE OFERTĂ 

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul and title]

Către: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi contractului titlu]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este obligate să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

Caiet de sarcini în vederea atribuirii contractului de echipamente IT

COD CPV 30213100-6 – laptop-uri, cod CPV 30232110-8 – imprimantă color, multifuncţional mobil, cod CPV 38653400-1 – tablă interactivă, ecran de proiecţie, cod CPV 38520000-6 – scanner, cod CPV 32323400-7 – video proiector, cod CPV 30233132-5 – hard disk extern, cod CPV 38651000-3 – aparat foto

1. Informaţii generale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului București (lider de parteneriat) în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Sociala și Protecţia Copilului OLT (Partener 1), Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale Slatina (Partener 2), Asociaţia Societatea Culturală Despărţământul Năsăud Astra (Partener 3), Redis Consult SRL (Partener 4), Asociaţia „Tineret pentru Dezvoltare Durabilă (Partener 5), Asociaţia Centrul de Resurse Apollo (Partener 6) și Asociaţia Iniţiative Sociale (Partener 7) implementează, în perioada 03.11.2014 – 03.12.2015, proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616, VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS.

Acest proiect este cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Majoritar de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul principal al proiectului: a crea și implementa în parteneriat, un sistem de servicii asistiv și inovator, adecvat la nevoi pentru asigurarea unei îmbunatăţiri a accesului pe piaţa muncii pentru persoane din grupuri vulnerabile și pentru a încadra în întreprinderi sociale o parte a grupului ţintă (dezvoltarea a nouă întreprinderi sociale, cu 57 angajaţi).

Pentru realizarea activităţilor acestui proiect și pentru respectarea prevederilor contractului de finanţare, se iniţiază prezenta procedură de achiziţie directă pentru echipamente IT.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea și prezentare ofertei și constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale. Ofertele care nu respectă cerinţele caietului de sarcini sunt declarate neconforme și respinse.

Astfel, în cadrul prezentului contract vor fi achiziţionate următoarele echipamente IT:

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitate

1.

laptop

buc

8

2.

imprimantă color

buc

1

3.

multifuncţional mobil

buc

1

4.

tablă interactivă

buc

2

5.

ecran de proiecţie

buc

2

6.

scanner

buc

1

7.

video proiector

buc

2

8.

hard disk extern

buc

3

9.

aparat foto

buc

1

2. Cerinţe tehnice minimale

Nr. crt.

Denumirea

Caracteristici tehnice

1.

laptop

Familie procesor

Model procesor

Clock Speed (MHz)

Max Turbo Frequency (MHz)

Număr nuclee

Smart Cache (Kb)

Tehnologie fabricaţie

Procesor grafic

Capacitate memorie

Tip memorie

Frecvenţa memorie

Sloturi memorie

Capacitate HDD

Interfaţa HDD / SSD

Viteza HDD

Unitate optică

Diagonala

Rezoluţie maximă

Tip display

Placa video dedicată

Placa video integrată

Memorie video(MB)

Camera Web

Audio

Difuzoare

Microfon

Reţea cu Fir

Retea Wireless

Bluetooth

DC-in jack

Total porturi USB

Reţea (RJ-45)

Ieșire Audio

HDMI

Baterie

Număr celule

Sistem operare

Greutate(Kg)

Culoare

Tastatura numerică

Tastatura iluminată

Procesor Intel® Core™ i7

i7-4510U

2000

3100

2

4096 Level 3

22 nm

Intel® HD Graphics 5000

8192 MB

DDR3L (Low Voltage)

1600 MHz

2

1000GB (1TB)

SATA

5400 RPM

DVD Writer (DVD+/-RW)

15,6″

1366×768

Led

NVIDIA GeForce 840M

Intel® HD Graphics 4400

2048 dedicată

Da, HD

Integrată High Definition Waves MaxxAudio

Difuzoare încorporate

Da

Fast Ethernet(10/100Mbs)

Da

Da

Port DC-in pentru încarcator

1 x USB 3.0 

2 x USB 2.0

1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet)

1 x Combo audio (casti + microfon)

1 x High-Definition Multimedia Interface

Lithium-Ion

4

Linux Ubuntu

Max 2,5

Negru

Da

Da

2.

imprimantă color

Format

Tehnologie

Mod tipărire

Duplex

Interfaţa

Formate medii de printare

Greutate mediu printare

Viteza de printare alb/negru

Viteza de printare color

Rezoluţie color

Rezoluţie printare

Tip consumabil

Alimentare hartie

Tava output

Capacitate memorie

Procesor

Putere consumată

Caracteristici ecran LCD

Conţinut pachet

A3

Laser

Color

Manual

Reţea

USB

A3
A4
A5
A6
RA3
SRA3
B4
B5
10 x 15 cm
DL envelope
C5 Envelope
B5 Envelope

60 – 120 g/mp

42 ppm

42 ppm

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

Individuale (N, G, C, M)

500 coli

500 coli

1536 MB

800 MHz

650 W

4.3″ (10.9 cm) resistive touchscreen WQVGA 

Cablu USB 2.0 de 1.8m

Consumabile

3.

multifuncţional mobil

Format

Funcţii disponibile

Tehnologie

Mod tipărire

Duplex

Interfaţa

Formate medii de printare

Greutate mediu printare

Viteza de printare alb/negru

Viteza de printare color

Rezoluţie color

Rezoluţie printare

Viteza de copiere color

Viteza de copiere alb/negru

Zoom

Rezoluţie scanner

Tip scanner

Viteza transmisie fax

Tip consumabil

Alimentare hârtie

Tava output

Capacitate memorie

Procesor

Putere consumată

Caracteristici ecran LCD

Conţinut pachet

A3

Copiere
Fax
Imprimare
Scanare
All in one

Laser

Color

Manual

Reţea

USB

A3
A4
A5
A6
RA3
SRA3
B4
B5
10 x 15 cm
DL envelope
C5 Envelope
B5 Envelope

60 – 176 g/mp

30 ppm

30 ppm

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

30 ppm

30 ppm

25 – 400 %

600 x 600 dpi

CCD

33.6 Kbps

Individuale (N, G, C, M)

500 coli

500 coli

512 MB

800 MHz dual core

650 W

4.3″ (10.9 cm) resistive touchscreen WQVGA 

Cablu USB 2.0 de 1.8m

Consumabile

4.

tablă interactivă

Diagonala (cm)

Facilităţi

Rezoluţie

Greutate

Alimentare

Software

195 cm; format 4:3

Tehnologie multitouch ce permite acţiuni simultane pe tablă de catre patru utilizatori (scriere, stergere, executare funcţii de mouse, manipulare și mutare obiecte), în mod automat, fără a mai fi nevoie de activarea unui mod auxiliar sau funcţie oriunde pe suprafaţa activă. Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mâna și cu degetul pentru a arunca, roţi și apropia obiectele de pe suprafaţa de lucru.
Include tăviţă pentru markere (minim 2) și burete de ștergere, dotată cu butoane 4 culori, buton de ajutor
Permite utilizarea tablei și dacă markerele lipsesc iar controlul calculatorului se face direct de pe suprafaţa tablei, chiar și cu degetul sau cu un alt obiect
Permite scrierea cu markere cu ștergere uscată, fără baterii și fără fir
Funcţie “cerneală inteligentă” ce optimizează scrierea digitală peste aplicaţii, fișiere video sau website-uri

4000 x 4000

Max 25 kg

prin cablu USB

Inclus cu următoarele specificaţii:
– în limba romană și alte limbi de circulaţie internatională
– permite înregistrarea video și audio a prezentării și integrarea cu aplicaţiile Microsoft Office și tip flash direct de pe tablă
– funcţie de creion caligrafic ce stilizează scrisul de mână
– funcţie “cerneală inteligentă” ce optimizează scrierea digitală peste aplicaţii, fișiere video sau website-uri
– permite import/export documente Power Point (inclusiv pptx)
– permite transmiterea fisierelor prin email direct de pe tabla în formatul lucrat sau în format pdf
– permite mutarea, rotirea, clonarea, redimensionarea, mărirea, blocarea, reflectorizarea și animarea obiectelor de pe spaţiul de lucru
– permite crearea de teme, memorarea acestora și alocarea la anumite pagini
– permite recunoașterea tabelelor desenate cu mâna;
– acces la meniu cu diverse opţiuni de operare la selectarea într-un tabel a unei coloane, unui rând sau unei singure celule
– funcţie de autosalvare a documentelor la un interval de timp prestabilit
– posibilitatea de căutare a unui element din galerie cu ajutorul unor cuvinte cheie
– funcţie dual page ce permite lucrul pe 2 pagini
– acces gratuit la aplicaţie web care permite deschiderea și editarea fișierelor lucrate în software-ul livrat cu tabla interactivă fără a fi necesară instalarea acestuia pe calculator
– posibilitatea de inserare în pagina de lucru a unui webrowser și utilizarea acestuia pentru afișarea unei anumite pagini web și manipularea acesteia ca pe orice obiect
– posibilitatea de înregistrare audio peste obiecte

5.

ecran de proiecţie

Tip ecran

Mărime ecran

Format

Material pânză

Carcasa și instalarea

Sistem de control

Electric

240 x 240 cm

1:1

Pânza alb mat cu gain 1.0 durabil și usor de curăţat
Unghi de vedere de 160 de grade
Partea din spate a pânzei este neagră, ceea ce elimină penetrarea luminii și din spate, reproducand astfel culorile mult mai bine
Ecranul de proiecţie este prevăzut cu bordură neagră pentru un contrast mai ridicat al imaginii

carcasa ecranului de proiecţie este produsă din metal
se poate monta și pe perete și pe tavan

ecranul de proiecţie este prevăzut cu un motor electric sincronizat, ce este comandat prin 2 căi diferite:
1. modul de perete;
2. telecomandă în infrarosu IR;
Rularea ecranului poate fi oprită la orice înălţime

6.

scanner

Tip scanner

Format

Adâncime culoare (biti)

Interfaţa USB

Rezoluţia optică de scanare (dpi)

Sursa lumină

Alimentator documente automat

Greutate (Kg)

Suprafaţa de scanare (mm)

Flatbed

A4

Color: 48 (intern) / 24 (extern)
Greyscale: 16 biti (intern) / 8 (extern)

USB 2.0
Gigabit Ethernet

1200 x 1200

LED

100 coli

Max 13

215.9 x 1016

7.

video proiector

Tehnologie display

Luminozitate (Lumen)

Contrast

Rezoluţie recomandată (pixeli)

Format

Lentile

Rata focalizare

Putere lampa

Reproducere culori

Distanţa estimată a proiectării

Raport imagine

Compatibilitate formate video

Telecomanda

Conexiuni

Nivel Zgomot

Greutate (kg)

DLP

2500 lm

13.000:1

1280 x 720

3D Ready

F = 2.54 – 2.73, f = 18.18 – 21.84 mm

1.2:1

210 W

1.07 miliard de culori

1.31 – 1.57 m

16:9

NTSC, PAL, SECAM, SDTV

Da

Computer in (D-sub 15pin) x 1
HDMI (v1.4a) x 2
Composite Video in (RCA) x 1
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1
Component Video in x 1
Audio in (Mini Jack) x 1
Audio L/R in (RCA) x 1
Audio out (Mini Jack) x 1
Speaker 10W x 1
USB (Type mini B) x1
RS232 (DB-9pin) x 1
IR Receiver x2

Max 35 dBA

Max 3

8.

hard disk extern

Format

Configuraţie

Interfaţa

Capacitate

Viteza (rpm)

Greutate (kg)

Culoare

Alimentare priză

3.5″

Single

USB 3.0

4TB

7200

Max 1

Negru

Da

9.

aparat foto

Tip

Rezoluţie efectivă (MP)

Senzor imagine

Rezoluţii imagine

Display LCD

Vizor Optic

Filmare

Rezoluţii filmare

Inregistrare audio

Zoom optic

Zoom digital

Distanţa focală

Diafragma maximă

Stabilizare de imagine

Tip focalizare

Plaja focalizare

Sensibilitate ISO

Moduri de expunere

Moduri balans de alb

Bliţ integrat

Card compatibil

Alimentare

Ieșire video

Ieșire HDMI

Conectivitate PC

Culoare

Greutate(g)

Bridge

16.0 MegaPixeli

1/2.3 inch CCD

[16:9]
Large: 4608 x 2592
Medium 1: 3264 x 1832
Medium 2: 1920 x 1080
Small: 640 x 360
[3:2]
Large: 4608 x 3072
Medium 1: 3264 x 2176
Medium 2: 1600 x 1064
Small: 640 x 424
[4:3]
Large: 4608 x 3456
Medium 1: 3264 x 2448
Medium 2: 1600 x 1200
Small: 640 x 480
[1:1]
Large: 3456 x 3456
Medium 1: 2448 x 2448
Medium 2: 1200 x 1200
Small: 480 x 480

3.0″

461.000 puncte

Nu

HD

HD 1280 x 720: 25 fps
iFrame Movie HD 1280 x 720: 25 fps
Miniature Effect HD 1280 x 720: 5 fps / 2.5 fps / 1.25 fps
Miniature Effect 640 x 480: 6 fps / 3 fps / 1.5 fps
640 x 480: 30 fps (29.97)

Da

30x

4.0x

f=4.3 – 129.0mm (echivalent in format 135: f= 24 – 720mm)

f/3.4 (Wide) – f/5.8 (Tele)

Da

TTL Autofocus
Manual Focus

Normal: 0cm – infinit (Wide) / 1.4m – infinit (Tele)
Macro: 0cm – 50cm (Wide)

Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

Manual Exposure, Program Shift, Safety Shift; AE Lock

Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent H / Fluorescent L / Manual

Da

SD, SDHC, SDXC

Acumulator Li-ion NB-6L

NTSC / PAL

HDMI Mini

USB 2.0

Negru

Max 350

3. Condiţii de livrare și recepţie

  • Livrarea produselor se va face pe baza comenzii emise de Autoritatea Contractantă;
  • Livrarea se va face la sediile indicate de către Autoritatea Contractantă, între orele 8.30 – 16.30, doar de luni până vineri;
  • Recepţia se va face la destinaţie pe bază de proces verbal; în cazul în care produsele nu corespund cerinţelor din caietul de sarcini, produsele vor fi refuzate, prestatorul având obligaţia de a le înlocui în termen de 3 zile;
  • Prestatorul va suporta cheltuielile legate de livrarea și montarea produselor la sediile indicate de beneficiar (transport, încărcare, descărcare, montaj).

4. Prezentarea propunerii financiare

Preţul din propunerea financiară se exprimă în lei, exclusiv TVA și toate cheltuielile aferente furnizării produselor ofertate, inclusiv transportul la sediul beneficiarului.

Preţul prezentat în oferta declarată câștigătoare este ferm pe toată durata de îndeplinire (valabilitate) a contractului. Nu se admite actualizarea preţului.

Orice interpretare a caracteristicilor precizate care poate să conducă la identificarea unei mărci sau firme de produse se va citi însoţită de sintagma „sau echivalent”.

Propunerea financiară se prezintă astfel:

Nr. crt.

Denumirea

Cod CPV

UM

Cantitate

Preţ unitar estimat în lei, exclusiv TVA

Valoare totală estimată lei/ euro, fără TVA

1.

laptop

30213100-6

buc

8

2.

imprimantă color

30232110-8

buc

1

3.

multifuncţional mobil

buc

1

4.

tablă interactivă

38653400-1

buc

2

5.

ecran de proiecţie

buc

2

6.

scanner

38520000-6

buc

1

7.

video proiector

32323400-7

buc

2

8.

hard disk extern

30233132-5

buc

3

9.

aparat foto

38651000-3

buc

1

Total

Lei/ euro, fără TVA

5. Prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va descrie modalitatea de îndeplinire a cerinţelor tehnice minimale descrise la pct.

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut