Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI: Pentru achiziția unor servicii de consultanță în arhitectură pentru implementarea proiectului ”PROVOACĂ-TE SĂ REALIZEZI CEVA DIFERIT. DEPĂȘEȘTE-TE!” – Nr. 24/23.03.2015

mart. 23, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Nr. 24/23.03.2015

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI

PENTRU ACHIZITIA UNOR SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN ARHITECTURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”PROVOACĂ-TE SĂ REALIZEZI CEVA DIFERIT. DEPĂȘEȘTE-TE!”

Achizitor: SC SES DESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL
Titlul proiectului POSDRU : „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!”
ID proiect POSDRU: 143889
Calitatea achizitorului în

cadrul proiectului

Structură de economie socială cu personalitate juridică proprie
  1. INFORMATII GENERALE:
    1. Achizitor:
Denumire: SC SES DESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL
Sediul în social în Ilfov, com. Brănești, sat Brănești, str. Petre Ionel, nr. 109
Persoană de contact:Mihai Tatiana Mirela Telefon: 0724517578
E-mail: sesdesign@yahoo.ro
Adresă de internet: www.proiecteconomiesociala.ro; www.dgas.ro

1.2. a) Calendarul procedurii

ETAPA

DATA

Transmiterea spre publicare a anunţului de participare

23.03.2015

Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei pentru ofertanţi

23.03.2015

Primirea de clarificari privind documentaţia pentru ofertanţi

28.03.2015

Transmiterea răspunsurilor la clarificari

30.03.2015

Data limita pentru primirea ofertelor

31.03.2015

Deschiderea ofertelor

31.03.2015

Evaluarea ofertelor

31.03.2015

Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii

1.04.2015

b) Adresa unde se primesc ofertele si unde pot fi solicitate clarificari: str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, București, etajul 5, www.proiecteconomiesociala.ro; www.dgas.ro, sesdesign@yahoo.ro

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in documentatia pentru ofertanti, sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus, nu va fi evaluata de achizitor, aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
  2.1. Descriere

 

2.1.1. Denumireacontractului de achizitie:

Titlu: CONTRACT DE ACHIZIŢIE A UNOR servicii de consultanță în arhitectură pentru implementarea proiectului ”Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depășește-te!”cod CPV 71210000-3 Servicii de consultanţă în arhitectură

2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achizitionate

Se vor achizitiona servicii de consultanță în arhitectură pentru implementarea proiectului ”Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depășește-te!” pentru SC SESDESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL

Achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului „Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!” – ID 143889

Descrierea şi caracteristicile tehnice minime sunt detaliate la punctul 7 „Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)” din prezenta documentaţie.

2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii
Executie

Proiectare si executie

Realizare prin orice mijloace

corespunzatoare cerintelor

specificate de achizitor

CumparareLeasingÎnchiriereCumpărare în rate Categoria serviciului
Principala locatie a lucrării : Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare: str. Foisorului, nr. 56-58, sector 3, București
2.1.4. Durata contractului de achizitieContractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 30.09.2015

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

Pretul cel mai scăzut x
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Cerinţele impuse în prezenta documentaţie la pct. 7 – DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE) sunt cerinţe minime.

Oferta care va fi declarată câştigătoare va fi acea ofertă care răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate şi a cărei ofertă financiară conţine preţul cel mai scăzut.

3.1 VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI – 12,000.00 lei cu tot cu TVA, respectiv 9,677.42 LEI exclusiv TVA

Prezenta achizitie se supune prevederilor Art. 141, aliniat 2, litera e) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (Codul Fiscal)

4. PREZENTAREA OFERTEI

 

4.1. Limba de

redactare a ofertei

Limba romana
4.2. Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei
4.3. Perioada minima

de valabilitate a ofertei

60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
4.4. Modul de

prezentare a ofertei

(tehnic si financiar)

Prezentarea ofertei se va face utilizind urmatoarele formulare- Anexa la prezenta documentatie:

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform- Formularului 1

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform- Formularului 2;

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform – Formularului 3;

Scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic – Formular 4.

Declaratie privind conflictul de interese conf. OUG 66/2011 – Formular 5

Formular de oferta- Formular 6

Centralizator preturi – Formular 7

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform specificațiilor tehnice.

Ofertele se depun intr-un exemplar original, prin curier sau direct de către un reprezentant al ofertantului, la adresa din str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, Bucuresti ,pana cel tarziu in data de 3.04.2015 ora 12.00.

Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Oferta primită la altă adresă decât cea stabilită în documentaţia de atribuire în cadrul acestei secţiuni, sau primită după termenul limită de depunere a ofertelor, va fi returnată nedeschisă.

4.5. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Ofertele depuse nu pot fi retrase sau modificate.

4.6 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si desolutionare a contestatiei

Eventualele contestaţii se pot depune la Achizitor şi apoi la Instanţa Competentă.

Contestaţiile se pot depune în termen de 3 zile calendaristice de lanotificarea rezultatului pe site-ul www.fonduri-ue.ro

4.7 Clauzele contractuale

obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a pretului contractului de achizitie

Nu se accepta modificarea pretului pe parcursul derularii contractului.

5. Evaluarea ofertelor

 

5.1. Evaluarea ofertei tehnice

Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu cerinţele minime obligatorii mentionate in Specificatiile Tehnice. Oferta tehnică care nu îndeplineşte caracteristicile minime va firespinsă.

5.2. Evaluarea ofertei financiare

Ofertele care depăşesc valoarea estimată vor fi respinse.

5.3. Informare ofertanţi

Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin publicarea Notei justificative pe site-ul www.fonduri-ue.ro

6. ALTE INFORMAŢII

6.1. Procedura de achiziţie: Procedura simplificată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”

7. Descrierea obiectului contractului

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspecte generale privind serviciile de consultanță în arhitectură:

În cadrul proiectului este prevăzută înființarea unei structuri de economie socială cu profil de amenajări interioare. Scopul structurii este de a oferi persoanelor fizice și juridice care au nevoie de servicii de amenajări interioare o echipă specilizată în acest domeniu care poate să răspundă cerințelor acestora. Furnizarea unor astfel de servicii presupune deținerea unor cunoștințe de specialitate la care persoanele pregătite nu pot avea acces intr-un timp relativ scurt, atât cât durează cursul de claificare pe care îl vor urma. In acest context se impune achiziționarea unor servicii de specialitate care să acopere această latură de cunoștințe tehnice elementare în domeniul arhitecturii, pentru amenajarea diverselor imobile publice sau private.

Descrierea serviciilor achiziționate:

Serviciile achiziționate prin intermediul acestei proceduri se vor derula pe 2 paliere:

A: Participarea la evenimentele descrise mai jos, prin care participanții la evenimente și echipa structurii de economie sociale cu profil de amenajări interioare să poată asimila cunoștințe minime despre:

  1. Eveniment de lansare a structurii de economie socială, care își propune să pună accent pe importanța participării societății civile la economia socială și pe înțelegerea aspectelor privind găsirea unor soluții inovatoare pentru problemele sociale, care să fie totodată integrate în economia formală. În acest context furnizorul va participa cu un material pe care-l va prezenta participanților la eveniment despre materialele necesare reamenajării unui imobil și condițiile de care trebuie ținut cont în alegerea lor pentru respectarea criteriilor de calitate. De asemenea, cunoașterea costurilor pe care le implică reamenajarea, este important a se putea aprecia de către orice persoană din echipa care accesează suportul informațional pentru a se putea eliminarea orice probleme asociate acestui aspect.
  2. Eveniment de conștientizare de tip masă rotundă în cadrul căreia se vor dezbate aspecte legate de economia socială în România și tendințele europene în acest domeniu. În acest context furnizorul va prezenta participanților un material despre care să ajute la:

– realizarea unei analize a caracteristicilor geometrice și estetice a unui imobil/ spațiu în funcție de cerințe,

– la evaluarea imobilului/ spațiului din punct de vedere a posibilităților de amenajare conform normativelor.

3. Eveniment de tip expoziție în număr de două care au rolul de a promova structura de economie socială cu profil de amenajări interioare și serviciile oferite de aceasta. În acest context furnizorul va participa cu un material despre:

– conținutul și reprezentarea unei schițe

– importanța planurilor cadastrale și urbanistice,

– elementele introductive despre desenele tehnice și de montaj pentru implementarea cu fidelitate a unui proiect de reamenajare,

– studiile topografice, geotehnice,

– taxe și avize care pot apărea ca restricții și/sau condiționări în reamenajarea unor imobile.

Toate evenimentele se vor anunța printr-o scrioare de comandă fermă către furnizor. Calendarul orientativ al evenimentelor este următorul:

Eveniment 1 – aprilie 2015

Eveniment 2 – mai 2015

Eveniment 3 – iunie 2015

Eveniment 4 – august 2015

Pentru realizarea materialelor ce vor fi prezentate în cadrul fiecărui eveniment, furnizorul va trebui să obțină aprobarea Autorității contactante (AC) pentru subiectele ce vor fi cuprinse în material. Pentru fiecare eveniment furnizorul va pregăti un material de cel puțin 30 de pagini în format A4 care va fi disponibil cel târziu în ajunul evenimentelor pentru a se putea multiplica și anexa la mapa de prezentare a evenimentelor. Acestea for fi elaborate folosindu-se template-ul furnizat de AC.

B: Consultanță în furnizarea serviciilor oferite de structura de economie socială cu profil de amenajări interioare pentru asimilarea unor cunoștințe de specialitate de către echipa structurii. Furnizorului îi vor fi solicitate cel puțin 3 întâlniri în momente stabilite de comun acord și separat de evenimentele descrise mai sus în cadrul cărora echipa structurii va învăța toate operațiunile de măsurare, desenare și reprezentare la scară a elementelor unui spațiu/ construcții pentru realizarea unui releveu. La finalul întâlnirilor furnizorul va trebui să asigure releveul pentru cel puțin un spațiu.

CONDIŢII DE LIVRARE ŞI RAPORTARE A SERVICIILOR.

Prestatorul va întocmi câte un raport pentru activităţile desfășurate în cadrul fiecărui eveniment, în care va detalia activitățile derulate. Acest raport va conține materialul prezentat conform cerințelor de realizare în format electronic și fizic (pe hârtie) care se vor anexa la procesul verbal de predare primire care va sta la baza efectuării plății.

OFERTA PRESTATORULUI

Oferta tehnică

Prestatorul trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezentul document. Nu sunt acceptate oferte alternative și nici cele parțiale.

Oferta financiară

Oferta financiară va fi elaborată conform următorului tabel:

 

Nr. Crt.

Serviciu

UM

Preţ/UM, fără TVA lei

Cantitate

Valoare totală lei

1

Servicii specializate de consultant arhirtect

Buc.

X

1

Xx1 lei

TOTAL:

Y lei

Întocmit,

Tatiana Mirela MIHAI

Resonsabil stuctură economie socială 1


 

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC,

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

FORMULAR 5

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)

DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011

privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie

Subscrisa………………………………………………………., cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………, reprezentanta legal prin……………………………………………………………………., in calitate de ofertant la procedura de achizitie……………………………………………………………….., cod(uri) CPV: …………………………………………… avand ca Achizitor …………………………………., strada …………………………………… (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca societatea:

  • Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:
  • nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
  • nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
  • nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie.
  • De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitordaca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)


Formularul nr. 6

FORMULAR DE OFERTA

Doamnelor/Domnilor,

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că achizitorul nu este obligat să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Achizitorul nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

(numele in clar)____________________, (semnatura), in calitate de _____________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)


 

Formularul nr. 7

OFERTANTUL………………………………………..(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

 

 

Nr. Crt.

Denumire produs/ serviciu

UM

Cant.

Pret unitar, lei, fara T.V.A.

Valoare totala, lei fara T.V.A.

Valoare T.V.A.

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

.

TOTAL

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut