Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț Selecție Parteneri

aug. 8, 2018 | Anunțuri, Anunțuri Selecție Parteneri

Nr. D.G.A.S.M.B. 4276/1/107.08.2018

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 40/2015;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti anunţă organizarea procedurii de selecţie a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării unui proiect şi depunerii cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea Bucureşti – Ilfov.

*

 1. Obiectivul specific al programului (4.4) este: „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice”.
 2. Obiectivul general al proiectului va consta în acordarea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.
 3. Scopul proiectului va consta în îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza municipiului București, prin acordarea unor servicii integrate de îngrijire la domiciliu, în acord cu legislația în vigoare și nevoile grupului țintă.

*

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt specificate în documentele „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020 ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.

 1. Principalele activități ale proiectului (cu excepția celor obligatorii conform ghidurilor):
 2. Dezvoltarea unei aplicații în vederea implicării voluntarilor în acordarea serviciilor către grupul țintă;
 3. Organizarea unor sesiuni de specializare pentru voluntarii implicați în cadrul proiectului;
 4. Amenajarea unui serviciu de tipul “masă pe roți” și livrarea hranei la domiciliu;
 5. Acordarea serviciilor către grupul țintă.

Pentru atingerea scopului proiectului, parteneriatul dezvoltat ca urmare a prezentei proceduri poate stabili și implementarea altor activități.

 

 1. Partenerul selectat se va putea implica într-una din următoarele activități:
 • Organizarea unor sesiuni de specializare pentru voluntarii implicați în cadrul proiectului;
 • Amenajarea unui serviciu de tipul “masă pe roți” și livrarea hranei la domiciliu;
 • Acordarea serviciilor către grupul țintă.

Pentru atingerea scopului proiectului, în funcție de experiența sa și pentru a aduce plus valoare proiectului, partenerul poate propune și implementarea altor activități.

 

 1. Durata proiectului: 24 luni

 

 1. Dosarul candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

7.1. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

 1. Documentul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect;
 2. Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale;
 3. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului.

7.2. În original:

 1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în cadrul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, „CAPITOLUL 4. Reguli generale de eligibilitate”;
 2. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
 3. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni;
 4. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului;
 5. Fişa partenerului (cf. anexă) şi Scrisoarea de intenţie (cf. anexă) completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal.

Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie cel puţin o activitate a proiectului pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare şi va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maximum 1 pagină format A4) şi a contribuţiei sale în parteneriat (plus valoarea adusă proiectului).

 

 1. Criterii de verificare a conformităţii administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ.

NOTĂ: Orice dosar care nu conţine toate documentele menţionate la pct. 6 va fi automat respins.

 

 1. Criterii de eligibilitate privind partenerii:
 • Candidatul deține acreditare ca furnizor de servicii sociale;
 • Candidatul deține filiale/puncte de lucru în toate sectoarele municipiului București;
 • Candidatul nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, „CAPITOLUL 4. Reguli generale de eligibilitate”;
 • Candidatul trebuie să demonstreze capacitate financiară privind asigurarea părţii de cofinanţare a proiectului aferentă cererii de propuneri de proiecte;
 • Candidatul asigură pragul minim de cofinanțare conform prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020 ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”.

 

 1. Grila de evaluare a dosarelor:
Nr. Crt. Criteriu de selecţie Punctaj
1. Experiență profesională
1a. Candidatul are o experienţă de minim 1 an în furnizarea serviciilor sociale 10
1b. Candidatul are o experienţă între 1-3 ani în furnizarea serviciilor sociale 20
1c. Candidatul are o experienţă între 3-5 ani în furnizarea serviciilor sociale 30
1d. Candidatul are o experienţă de peste 5 ani în furnizarea serviciilor sociale 40
2. Contribuția partenerului la activitățile proiectului
2a. Candidatul dorește să se implice într-o activitate 10
2b. Candidatul dorește să se implice în 2 activități 20
2c. Candidatul dorește să se implice în 3 activități 30
TOTAL 70

 

Notă:

Candidatul cu cel mai mare număr de puncte va fi declarat admis.

Departajarea candidaților declarați admiși, cu același număr de puncte, se va face prin stabilirea celei mai mari experiențe în furnizarea serviciilor sociale precum și a numărului de activități în care se va implica.

 

 1. Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea Bucureşti – Ilfov, începând cu data publicării prezentului anunţ, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Serviciul Registratură, Str. Constantin Mille, nr. 10, Sector 1, Bucureşti, până la data de 21.08.2018, ora 16:30.

 

 1. Persoana de contact: Mirela Nacu

Solicitările de clarificări pot fi transmise prin intermediul adresei de e-mail registratura@dgas.ro, prin fax, sau direct la sediul instituţiei.

Tel.: 021.314.23.15, fax: 021.314.23.16.

13. Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 24.08.2018, pe site-ul D.G.A.S.M.B., iar partenerul selectat vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Articole Similare

Sari la conținut