Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNŢ: Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante (Îngrijitoare copii G)

sept. 22, 2015 | Anunțuri

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15  Fax: 021.314.23.16
e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, website: www.dgas.ro
Nr. 2.726/17.09.2015

                

                                                                                             Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU                                                                       

                                                                                                                Director General                                                                                              

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza prevederilor:

– H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

– H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;

– Dispoziţia P.G. nr. 1.709/29.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau în trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora;

– Referatul P.M.B. – D.M.R.U. nr. 3765/1/13.05.2015 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 1525/15.05.2015, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcţii al D.G.A.S.M.B., aprobat de Primarul General.

Nr.

crt.

Funcţia Serviciul/ Compart Poziţia stat funcţii Condiţii specifice de participare la concurs Condiţii specifice referitoare la studii
 1. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Alex” 167 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

 2. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  La Bunici” 189 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

3. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 220 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

 4. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 225 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

 5. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare”  263 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

 6. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic”  292 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

 7. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic”  294 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

 8. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic”  297 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

 9. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici”  318 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

 10. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici”  319 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

11. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu ştrumfi”  343 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

 12. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu ştrumfi”  344 – reprezintă un avantaj

experiența de lucru în colectivităţi de copii

-absolvente de studii generale  (8 clase)

reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii  contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Responsabilităţile posturilor vacante scoase la concurs sunt cele prevăzute în fişele de post.

Se solicită disponibilitatea de a lucra în program de ture (dimineata/ dupa amiază) şi desfăşurarea activităţii în alte servicii/ compartimente, în funcţie de necesităţile/ urgenţele apărute.

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foişorului nr. 56-58 Sect.3 Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de 07.10.2015 inclusiv), între orele 8:3016:30.

La înscriere candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul respectiv/ pentru a lucra in colectivităţi de copii, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Procedura de desfăşurare

Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58 sector 3 Bucureşti, în data de 15.10.2015 ora 10.00 şi va avea următoarele etape:

I. Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru selecţia dosarelor, la data de 07.10.2015 ora 16.30.

II. Proba scrisă – se va desfăşura în data de 15.10.2015 ora 10.00 şi va consta în rezolvarea unor teste grilă, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate,

– se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, cu afişarea rezultatelor în data de 15.10.2015, ora 16.30.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris.

Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai evaluează.

III. Interviul (va fi înregistrat audio) şi proba practică se vor desfăşura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, proba practică – 19.10.2015 ora 09.00 şi interviul – 19.10.2015 ora 13.00, va fi susţinut numai de candidaţii declaraţi admişi la celelalte probe.

Data exactă şi ora susţinerii probei practice şi a interviului se va afişa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Interviul şi proba practică se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, pe baza criteriilor de evaluare: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora (pt.funcţia de conducere); exercitarea controlului decizional (pt.funcţia de conducere); capacitate managerială (pt.funcţia de conducere).

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Notarea probei scrise şi interviului se face, de regulă, în termen de maximum 1(una) zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Contestaţii

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, practică, interviu, după caz, pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului la proba scrisă şi sau/ proba practică,  interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Serviciul Resurse Umane)

Anunţul se publică în Monitorul Oficial Partea a III a din data de 23.09.2015, într-un ziar larga răspândire – Evenimentul zilei, pe site-ul posturi.gov.ro, la avizierul instituţiei din str. Foişorului nr. 56-58 Sector 3 Bucureşti şi pe site-ul www.dgas.ro

Îngrijitoare copii G

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

  1. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
  3. Ordinul nr. 1955 din 18/101995 privind Normele de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
  4. Ordinul nr. 976 din 16/12/1998 rpivind Normele de igiena pentru productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
  5. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

  1. Norme generale de conduită a personalului contractual
  2. Drepturile copilului
  3. Norme igienico-sanitare de curatenie si dezinfectie in colectivitatile de copii
  4. Măsuri specifice de prevenire a accidentelor în activitățile cu copii
  5. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Îngrijire, supraveghere și intretinere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);
– Ajută/ asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;
– Asigură condițiile de stimulare a formării acestor deprinderi prin inițierea și repetarea periodică a activitaților specifice implementării rutinelor și tranzițiilor dintre aceste activități;
-Participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru somn, contribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisele unui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;
– Semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de comportament, stare de sănătate;
– Asigură securitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru servirea mesei, a dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntampinarea unor accidente sau evenimente nedorite;
-Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;
– Participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;
−Insoțește, supravegheaza și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.
−Supraveghează în dormitor somnul copiilor;
−Asigură curăţenia corespunzătoare a spaţiilor în care se desfăşoară activităţile (săli de joacă, recepţie, sală pentru servitul mesei,dormitoare, curte interioară, alte dependințe) ;
−Asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;
−Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;
−Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;
−Respectă toate prevederile legale pentru calificare de îngijitor copii;
-Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S.,  precum și legislația în vigoare.

Articole Similare

Sari la conținut