Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNŢ: DGASMB organizează concurs în data de 30.01.2017, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

ian. 9, 2017 | Anunțuri, Carieră

Nr. 4200/ 1/04.01.2017

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează concurs în data de 30.01.2017, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza prevederilor:

– H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

– H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;

– Dispoziţia P.G. nr. 1.736/03.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau în trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora;

– Referatul P.M.B. – D.M.R.U. nr. 11095/1/14.12.2016 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 4090/19.12.2016, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcţii al D.G.A.S.M.B., aprobat de Primarul General.

Nr.

crt.

Funcţia

Serviciul/ Compart

Poz stat funcţ

Condiţii specifice de participare la concurs

Condiţii specifice referitoare la studii

Data si ora proba scrisă

asistent social S Principal

Serviciul Anchete Sociale

371

aviz de exercitare a profesiei de asistent social principal de la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială

30.01.2017ora 10.00

asistent social S Principal

Serviciul Anchete Sociale

372

aviz de exercitare a profesiei de asistent social principal de la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială

30.01.2017ora 10.00

asistent social S Principal

Compartiment Asistenţă Psihosocială

470

aviz de exercitare a profesiei de asistent social principal de la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială

30.01.2017ora 10.00

asistent medical PL principal

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

415

aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 5 ani vechime ca asistent medical

studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire

30.01.2017ora 10.00

asistent medical PL

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

417

aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 6 luni vechime în profesie

studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire

30.01.2017ora 10.00

asistent medical PL

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

418

aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 6 luni vechime în profesie

studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire

30.01.2017ora 10.00

infirmieră G

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

421

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere*

30.01.2017ora 10.00

infirmieră G

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

422

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere*

30.01.2017ora 10.00

infirmieră G

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

424

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere*

30.01.2017ora 10.00

infirmieră G

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

425

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere*

30.01.2017ora 10.00

infirmieră G

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

426

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere*

30.01.2017ora 10.00

ingrijitoare G

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

429

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general obligatoriu

30.01.2017ora 10.00

ingrijitoare G

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

430

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general obligatoriu

30.01.2017ora 10.00

ingrijitoare G

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

431

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general obligatoriu

30.01.2017ora 10.00

ingrijitoare G

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

432

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general obligatoriu

30.01.2017ora 10.00

muncitor necalificat G

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

433

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general

30.01.2017ora 10.00

muncitor necalificat G

Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan”

435

nu se solicită vechime în muncă

învăţământ general

30.01.2017ora 10.00

* În cazul în care nu posedă diplomă, persoanele care vor ocupa postul de infirmieră sunt obligate să urmeze pe cont propriu acest curs în termen de 6 luni de la data angajării

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Responsabilităţile posturilor vacante scoase la concurs sunt cele prevăzute în fişele de post.

Se solicită disponibilitatea de a lucra în program de ture şi desfăşurarea activităţii în alte servicii/ compartimente, în funcţie de necesităţile/ urgenţele apărute.

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foişorului nr. 56-58 Sect.3 Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de 19.01.2017 inclusiv), între orele 830– 1630.

La înscriere candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copia certificatului de naştere, copia certificatului de căsătorie, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă si/ sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul respectiv, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Procedura de desfăşurare

Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58 sector 3 Bucureşti, în data de 30.01.2017 ora 10.00 şi va avea următoarele etape:

I. Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru selecţia dosarelor, la data de 24.01.2017 ora 16.30.

II. Proba scrisăse va desfăşura în data de 30.01.2017 ora 10.00 şi va consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate

se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, cu afişarea rezultatelor în data de 02.06.2016, ora 16.30.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris.

Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai evaluează.

III. Interviul va fi înregistrat audio, se va desfăşura în data de 02.02.2016 începând cu ora 10.00 şi va fi susţinut numai de candidaţii declaraţi admişi la celelalte probe.

Interviul se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, pe baza criteriilor de evaluare: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportament în situaţiile de criză; iniţiativă şi creativitate; capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora (pt.funcţia de conducere); exercitarea controlului decizional (pt.funcţia de conducere); capacitate managerială (pt.funcţia de conducere).

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Notarea probei scrise şi interviului se face, de regulă, în termen de maximum 1(una) zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Contestaţii

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, practică, interviu, după caz, pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului la proba scrisă şi sau/ a probei practice interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Serviciul Resurse Umane)

Anunţul se publică în Monitorul Oficial Partea a III a din data de 05.01.2017, într-un ziar larga răspândire – Jurnalul naţional, pe site-ul posturi.gov.ro, la avizierul instituţiei din str. Foişorului nr. 56-58 Sector 3 Bucureşti şi pe site-ul www.dgas.ro

BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ, ATRIBUŢII

Asistent social S Principal

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent social S Principal

1. – Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. – Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);

3. – Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

4. – Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

5. – HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;

6. – Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;

7. – H.C.G.M.B. nr. 305/2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

8. – Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

9. – Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

10. – Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

11. – Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

12. – Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

13. – Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, consolidată 2009;

14. – Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice;

15. – Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

16. – Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social;

17. – Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

18. – Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

19. – Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2007,

20. – Legea nr. 114/1996 – legea locuinței, actualizată 2011;

21. – Hotărârea Guvernului nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006;

22. – Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002;

23. – Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

24. – Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate;

25. – Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

26. – Ordonanța de urgență nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

27. – Ordinul Ministrului Muncii nr. 2126/2014 privind Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent social S Principal

1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.

2. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.

3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

4. – Obligaţiile lucrătorilor

5. – Organizarea și funcționarea sistemului de asistenta sociala.

6. – Definirea şi clasificarea serviciilor sociale

7. – Serviciile sociale acordate şi administrate de către autorităţile administraţiei publice locale.

8. – Detalierea serviciilor sociale organizare și furnizate la nivelul comunității.

9. – Testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei, conform Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale.

10. Noțiuni specifica domeniului de asistență socială. Familia și reprezentantul legal.

11. – Beneficiile sociale care se acordă în funcţie de indicatorul social de referinţă şi specificaţi cuantumul acestuia, conform legislaţiei în vigoare.

12. – Clasificarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de serviile oferite de cantinele de ajutor social

13. – Statutul şi rolul asistentului social aşa cum este acesta reglementat în Legea nr. 466/2006 privind statutul asistentului social.

14. – Norme legislative care reglementează accesul liber la informații.

15. Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap – secţiunea 5, art. 57 – 58 din legea 448/2006 – actualizată.

16. – Cuantumul indexat al indemnizaţiilor şi bugetelor complementare lunare, acordate persoanei cu handicap, conform H.G. nr. 989/2014 .

17. – Evaluarea situației economice a beneficiarilor serviciilor oferite de cantinele de ajutor social – standardul 2 (S2.1 și S2.2) din Anexa 9 la Ordinul ministrului 2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale.

18. – Admiterea categoriilor de persoane defavotizate social pentru a beneficia de serviciile oferite prin cantinele de ajutor social – standardul 3 din Anexa 9 la Ordinul ministrului 2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale.

19. – Accesul la o locuință socială, criterii în evaluarea socială

Atribuţiile principale ale postului:

A.Activitatea de teren :

1. asistentul social efectuează anchete sociale în funcţie de cererile primite în cadrul celorlalte compartimente ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, care se adresează persoanelor adulte aflate în situaţii socio-economice deosebite sau cu nevoi speciale, pentru evaluarea corectă şi în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, în următoarele situaţii:

a. persoane adulte/familii care solicită acordarea serviciilor sociale oferite de Serviciul Cantine Sociale, conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

b. persoane care solicită acordarea serviciilor sociale oferite de Complexul de Servicii Socio-Medicale, conform Legilor nr. 448/2006 republicată 2008, legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi nr. 17/2000, lege privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2007 şi a Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ancheta socială se efectuează împreună cu un psiholog din cadrul DGASMB;

c. persoane care solicită acordarea unei locuinţe, conform Legii nr.114/1996, Legea locuinţei şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

d. alte solicitări primite de la diferite insituţii.

2. înainte de a proceda la efectuarea anchetei sociale personalul serviciului anchete sociale trebuie să fie informat asupra tuturor documentelor depuse de către solicitanţii serviciilor sociale în susţinerea situaţiei lor socio-economice şi/sau medicale deficitare.

3. reevaluează anual cazurile beneficiarilor serviciilor oferite de cantinele de ajutor social, în funcție de timpul disponibil, pentru a observa dacă aceştia sunt în continuare eligibili, conform criteriilor legislative, pentru a primi drepturile sociale obţinute iniţial.

4. la orice solicitare de suplimentare a serviciilor de cantină socială asistentul social reevaluează situaţia familiei pentru a observa dacă noua cerere este justificată.

B.Activitatea de birou :

1. asigură consilierea socială, orientarea şi informarea solicitanţilor care se adresează angajaţilor serviciului;

2. orientează persoanele aflate într-o situaţie de risc socio-economic sau medical către instituţiile de asistenţă socială / compartimentele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, specializate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă;

3. identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsurile de prevenţie şi de reinserţie socială în cadrul referatelor de anchetă socială;

4. redactează sub formă scrisă referate de anchetă socială şi reevaluare socială privind situatia reală, în temeiul cercetarii din teren, conform modelelor, aprobate de către Directorul instituţiei;

4.propune şi formulează măsurile pentru remedierea situaţiilor de criză şi combaterii excluziunii sociale în concluziile referatului de anchetă socială şi le comunică serviciilor specializate / instituţiilor din subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti sau a Consiliului General (dacă este cazul);

5. propune celorlalte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti sistarea serviciilor acordate beneficiarilor care, după reevaluarea la domiciliul acestora, se constată că nu mai corespund normelor legale de acordare a serviciilor şi prestaţiilor sociale oferite în cadrul Direcţiei.

6. evaluează documentele justificative din wdosarele persoanelor singure sau familiilor care solicită acordarea servicilor de cantină socială și înaintează spre aprobare dosarele formate de tehnicienii în asistență socială / referenți, printr-o Notă de serviciu, Comisiei de admitere;

7. elaborează note de înaintare a referatelor de anchetă socială către Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie, cu privire la soluţionarea cazurilor referite de această intituţie, serviciului anchete sociale;

9. răspunde la scrisorile şi sesizările primite, în tremen de 30 de zile de la depunerea acestora la sediul instituţiei;

10. comunică, săptămânal, şefului ierahic deplasările în teren pentru a fi luate în evidenţa serviciului;

Asistent medical PL/Ppl

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent medical PL/Ppl

1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative..

4. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

5. OMS nr 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

6. Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor

7. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentul medical – editura Lucretia Titirca

8. Ordonanta de urgenta nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist

9. Codul de etica si deontologie profesionala a asistentului medical si al moasei din Romania

10.Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent medical PL/Ppl

1. Administrația publică locală – organizare și atribuții

2. Instituții de asistență socială

3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială

4. Atribuțiile serviciului public de asistență socială în domeniul ingrijirii varstnicilor

5. Recoltarea produselor biologice si patologice

6. Punctii, sondaje, spalaturi, clisme

7. Administrarea medicamentelor

8. Pregatirea bolnavilor pentru explorari radiologice

9. Drepturile pacientului

10. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist

11 Comunicarea cu pacientul varstnic, cu handicap

Atribuţiile principale ale postului:

– Trebuie sa posede autorizatie de libera practica la zi, conform legislatiei in vigoare

– Administreaza tratamentul medical beneficiarilor din complex, conform prescriptiilor medicului

– Completeaza medicatia, ori de cate ori este nevoie, conform prescriptiilor medicului sau prescriptiilor din fisa

– Respecta orele de administrare a medicamentelor si calea de administrare a acestora, conform prescriptiei medicului

– Noteaza in raportul de garda toate actiunile medicale, tratamentele efectuate sau orice actiune neobisnuita care s-a intamplat pe parcursul turei lor

– Monitorizeaza zilnic, sau ori de cate ori este nevoie, anumiti parametri functionali ai beneficiarilor (ex TA, puls, glicemie, respiratie, temperatura, etc)

– In cazul unei urgente medicale anunta ambulanta si acorda primul ajutor pana la venirea acesteia. In caz ca este necesar insoteste beneficiarul in alta unitate medicala, pentru a da relatii despre beneficiar si pentru a se asigura ca acesta este in siguranta

– Informeaza medicul colaborator cat se poate de rapid de agravarea starii unui pacient, de plecarea acestuia cu ambulanta in alta unitate medicala sau in cazul unui deces

– Urmareste ca personalul auxiliar (infirmiere si ingrijitoare) sa isi indeplineasca atributiile de serviciu, referitor la starea igienico-sanitara a beneficiarilor, instruieste personalul auxiliar in caz de necunoastere a activitatilor ce trebuie efectuate

– Monitorizeaza curatenia pe etaj (curatenia pardoselii, curatenia in camera, in oficii, in toalete si in sala de mese), deschiderea periodica a geamurilor, schimbatul pampersilor si mirosul de pe etaj

– Verifica zilnic efectuarea bailor conform graficului de bai si semneaza in caietul de bai

– Urmareste distribuirea hranei catre toti beneficiarii, hranirea celor inconstienti, ridicarea in decubit dorsal si hranirea celor imobilizati.

– Raspunde de aparatura medicala si medicamentele din gestiune pe parcursul turei

– Supravegheaza personalul auxiliar in indeplinirea sarcinilor vitale cum ar fi hidratarea pacientilor, efectuarea mobilizarilor anti-escare, hranire, igiena corporala, igiena eliminarilor si informeaza medicul si asistentul coordonator de orice abatere sesizata

– Aplaneaza conflictele intre beneficiari si informeaza conducerea de orice conflict sau manifestari agresive

– Respecta confidentialitatea tuturor datelor si aspectelor legate de locul sau de munca. Nu ofera date despre beneficiari nimanui din afara institutiei

– Respecta drepturile beneficiarilor

– Foloseste cu eficienta si in totalitate timpul de lucru zilnic, executand activitatile specific fisei postului

Infirmieră

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Infirmieră

1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata
4. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

5. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor ;

6. OMS nr 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

7. Legea 46/2003 Drepturile pacientilor

8. Curs pentru infirmiere, Editat de Ordinul asistentelor medicale si moaselor din Romania,

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de infirmieră G

1. Răspunderea disciplinară

2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

3. Serviciile comunitare asigurate persoanelor varstnice in camine

4. Statutul infirmierei

5. Reguli si norme de igiena si dezinfectie in unitatile sanitare. Gestionarea deseurilor medicale.

6. Alimentatia rationala a omului bolnav si sanatos

7. Notiuni teoretice si practice de tehnica ingrijirii si igiena beneficiarilor

8. Rolul infirmierei in viata persoanei asistate

9. Comunicarea cu pacientul varstnic, cu handicap

10. Demnitatea umana si drepturile fundamentale

11. Codul etic al infirmierei

Atribuţiile principale ale postului:

– Efectueaza zilnic igiena corporala si vestimentara a beneficiarilor din centru, preiau beneficiarii la internare si asigura igiena personala, preluarea hainelor si chiar deparazitarea daca este necesara

– Ajuta beneficiarii sa se alimenteze conform indicatiilor date de medic

– Hidrateaza beneficiarii care nu pot sa bea si asigura recipiente cu apa la dispozitia celor care pot sa bea singuri.

– Ajuta asistenta medicala la manevre medicale cand este solicitata

– Inlocuieste si transporta rufele murdare ale beneficiarilor in conditiile stabilite de normele igienico-sanitare.

– Asigura igiena paturilor si a mobilierului din camera. Schimba lenjeria ori de cate ori este nevoie. O data pe luna asigura o curatenie generala

– Efectueaza baile zilnice si le consemneaza in caietul de bai conform graficului de bai

– Asigura transportul resturilor menajere si a deseurilor medicale la locul de depozitare, conform normelor sanitare in vigoare

– Colecteaza materialele sanitare de unica folosinta utilizate, in recipient speciale si asigura transportul lor in spatii special amenajate in vederea colectarii

– Asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii igienice corespunzatoare conform normelor sanitare in vigoare

– Sesizeaza asistenta medicala in cazul deteriorarii starii unui beneficiar

– Supravegheaza si monitorizeaza beneficiarii si ziua si noaptea. Anunta asistenta de tura de orice eveniment iesit din comun, defectiune tehnica sau posibila problema sesizata

– Supravegheaza si indruma activitatea ingrijitoarelor

– Aplaneaza conflictele intre beneficiari si informeaza conducerea de orice conflict sau manifestari agresive

– Respecta confidentialitatea tuturor datelor si aspectelor legate de locul sau de munca. Nu ofera date despre beneficiari nimanui din afara institutiei

– Respecta drepturile beneficiarilor

– Cunoaste, respecta si este capabil sa indeplineasca oricare dintre atributiile si competentele din fisa postului

– Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara (ROI)

– Foloseste cu eficienta si in totalitate timpul de lucru zilnic, executand activitatile specific fisei postului

Ingrijitoare

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Ingrijitoare

1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative..

4. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor ;

5. OMS nr 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

6. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare G

1. Răspunderea disciplinară
2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
3. Reguli si norme de igiena si dezinfectie in unitatile sanitare.

4. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala.

5. Norme tehnice privind serviciile de spalatorie

Atribuţiile principale ale postului de ingrijitoare

– Efectueaza zilnic curatenia in sectorul repartizat (spalat coridoare, holuri, scari, geamuri, pardoseala, mobilier, etc) ori de cate ori este nevoie

– Curata cel putin o data pe zi scarile de acces, si spatiile de intrare comune cu spitalul

– Curata si dezinfecteaza toaletele, holurile si camerele cu solutiile special antibacteriene

– Efectueaza aerisirea periodica a holului si a camerelor

– Transporta gunoiul si reziduurile alimentare in conditii corespunzatoare la locurile de depozitare. Curata si dezinfecteaza recipientele de transport ale gunoiului

– Ajuta infirmiera in actiuni specific de mobilizare a beneficiarului, sub supravegherea infirmierei (de ex. baie, mobilizare, etc)

– Sesizeaza infirmierei si asistentei orice defectiune tehnica sau orice posibila problema

– Aplaneaza conflictele intre beneficiari si informeaza conducerea de orice conflict sau manifestari agresive

– Respecta confidentialitatea tuturor datelor si aspectelor legate de locul sau de munca. Nu ofera date despre beneficiari nimanui din afara institutiei

– Respecta drepturile beneficiarilor

– Foloseste cu eficienta si in totalitate timpul de lucru zilnic, executand activitatile specific fisei postului

– Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în vederea realizării sarcinilor şi obiectivelor instituţiei, în limitele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.M.B., precum şi alte atribuţii cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii şi experienţei profesionale.

Muncitor necalificat

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de muncitor necalificat

1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

TEMATICA

pentru concursul de ocupare a postului muncitor necalificat

1. Răspunderea disciplinară

2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

Atribuţiile principale ale postului

Muncitorii necalificati colecteaza gunoiul din cladiri şi curti, pastreaza curate aceste locuri, efectuează activităţi de completare a atribuţiilor ingrijitorilor/ ingrijitoarelor si ale altor membri ai echipei, care nu presupun calificare şi răspundere de specialitate.

Articole Similare

Sari la conținut