Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti organizează concurs în data de 31.01.2019, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza
prevederilor:

– H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

– H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011;

– Dispoziţia P.G. nr. 1.736/03.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor
vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor
publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau în trepte
profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora;
– Referatul P.M.B. – D.M.R.U. nr. 11609/ 26.10.2018 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 5777/
30.10.2018, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcţii al
D.G.A.S.M.B.

Tot Anunţul