Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

mai 4, 2021 | Anunțuri

ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 al H.G. nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.   DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, demarează procedura de angajare de personal contractual pe perioadă determinată, fără concurs, pe durata stării de alertă, cu încetarea de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, pentru posturile vacante din tabelul următor.

 

Nr. Funcția Serviciul/ Compart. Poz stat fcț-ii Condiții specifice participare la concurs Condiții specifice referitoare la studii
1. 2 posturi Asistent Medical PL Principal Compartimentul Asistență Medicală – Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” Poz. 880, 882 – vechime în specialitate de cel puţin 5 ani – scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă absolvent de şcoală postliceală sanitară, specialitatea asistent medical generalist; certificat de grad principal, avizul OAMGMAMR medicină general; asigurare profesională,
2. 1 post Psiholog Practicant Compartimentul Asistență Psiho Socială – Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” Poz. 916 – specialitatea psihologie clinică – scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă studii superioare în domeniul psihologiei, absolvite cu diplomă de licență; atestat de psiholog practicant în psihologia clinică obţinut de la Colegiul Psihologilor din România

 

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Constantin Mille nr. 10 Sector 1 Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare începând cu data de 05.05.2021 (până la data de 11.05.2021 inclusiv), între orele 8:00 – 16:00.   Condiții generale de participare pentru toate posturile:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Documente necesare pentru înscriere și Condiții de studii si vechime:

 1. a) » cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare, anexa 1;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copia certificatului de naştere, copia certificatului de căsătorie, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă si/ sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) » cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (anexa 2); În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciarîn cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de data semnării contractului individual de muncă.
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul respectiv, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) » declarație pe proprie răspundere privind asumarea condițiilor specifice activității în serviciile sociale, anexa 3;
 9. i) » declarație pe proprie răspundere privind prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei, anexa 4;
 10. j) » declarație pe proprie răspundere privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal, anexa 5.
 11. k) scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă, pentru posturile pentru care se solicită experiență/vechime în muncă.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Procedura de desfăşurare

Evaluarea candidaților se va desfăşura la sediul instituției din str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București şi va avea următoarele etape:

 1. a) Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI, WWW.DGAS.RO ȘI LA SEDIUL D.G.A.S.M.B DIN STR. CONSTANTIN MILLE NR. 10 SECTOR 1 BUCUREȘTI  ÎN DATA DE 12.05.2021 ORA 16.00 CU SPECIFICAREA DATEI DE ORGANIZARE A PROBEI DE INTERVIU.

 1. b) Interviul – poate fi înregistrat audio, va fi susţinut numai de candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor de înscriere. Data exactă şi ora susţinerii interviului va fi afişată obligatoriu la sediul instituției și pe site-ul dgas.ro.

Interviul se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie, pe baza criteriilor de evaluare: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportament în situaţiile de criză; iniţiativă şi creativitate.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Notarea interviului se face, de regulă, în termen de maximum 1(una) zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Contestaţii 

(1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, interviu, după caz, pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului la interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(2) Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(3) Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.

(4) În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de data semnării contractului individual de muncă.

Contractul individual de muncă se încheie pe o durată de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii, pe perioada stării de alertă. Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/2020, încetează de drept în cel mult  30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Serviciul Resurse Umane).

 

DIRECTOR GENERAL

COSMINA IOANA SIMIEAN NICOLESCU

Articole Similare

Sari la conținut