Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Rezultate selectie inlocuire parteneri runda a doua – Nr. ref. (CCI): 2007RO051PO001

ian. 27, 2015 | Anunțuri, Anunțuri Selecție Parteneri, Parteneri selectați

ANEXA 1

LISTĂ PARTENERI

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1„Dezvoltarea economiei sociale”

Nr. Crt. Documente solicitate Asociaţia PRO- YOUTH
 1. Documente care atestă eligibilitatea partenerului:
Scrisoare de intenţie da
 1. a) documentele statutare, inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de modificare, dacă este cazul (copie, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnată și ștampilată de reprezentantul legal, pe fiecare pagină);
da
 1. b) Hotărârea judecătorească de înființare (copie, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină);
da
 1. c) extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal, care să ateste nr. de înregistrare al organizației dvs. și situația juridică a organizației – dizolvare, lichidare, etc. (original sau copie legalizată);
da
 1. d) certificatul de înregistrare fiscală/CUI, copie conform cu originalul, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului;
da
 1. e) Împuternicirea Consiliului Director pentru persoana desemnată să semneze documentele (original);
da
 1. f) Declarație din care să reiasă numărul, tipul și anul emiterii anului de înființare al instituției respective, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului
da
 1. g) Certificat de atestare fiscală emis în conf. cu prev. Ord. comun al ministrului admin. și internelor și ministrului finanțelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pt stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale (în original). Certificatul trebuie să fie însoțit de Anexa privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile emisă în conf. cu prev. Ord. comun al ministrului admin. și internelor și ministrului finanțelor publice nr.752/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pt activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, în următoarea situație – OBLIGAȚIILE DE PLATĂ NU DEPĂȘESC 1/6 DIN TOTALUL OBLIGAȚIILOR DATORATE ÎN ULTIMUL SEMESTRU ÎNCHEIAT– bifată această precizare în anexă (în original sau copie legalizată)
da
  Organizații non-profit  
 1. a) Bilanțul contabil pentru fiecare din ultimii 3 ani fiscali încheiaț Bilanțul contabil trebuie să cuprindă: formularul 01 Capitaluri și formular 02 Rezultat patrimonial. Bilanțul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcționează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare și antetul cu datele de identificare complete (în copie conform cu originalul);
da
 1. a) CV-ul aferent partenerului din echipa de management și cv-urile celor din echipa de implementare (experților pe termen lung care participă la activitățile proiectului – expert pe termen lung care participă la activitățile proiectului pe o perioadă de minim 6 luni), în limba română, tip Europass, indicând funcția/ rolul în proiect, datate și semnate de către titular pe fiecare pagină. CV-urile sunt însoțite de diplome, certificate, adeverințe, recomandări, etc.(copie, conformate cu originalul de către reprezentantul legal al solicitantului)
da
 1. b) Tabel centralizator al echipei de management și experților pe termen lung, în original*
da
 
 1. D)Documente suplimentare:
 
 1. a) Împuternicirea reprezentantului legal sau al consiliului director al organizației pentru persoana desemnată să semneze Acordul de parteneriat, în original
da
 1. b) Declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis, în original*
da
 1. c) Declarația de angajament, în original*
da
 1. d) Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări, în original*
da
 1. e) Declaraţie pe propria răspundere privind obligaţiile de plată la bugetul de stat/local, în original*
da
 1. f)Declaraţie privind existenţa resurselor administrative, prin indicarea nr. total de angajaţi în fiecare din ultimii 3 ani, în original*
da
* vezi anexe

 

 

 

Nr. Crt. Parteneri selecţi
1 Asociaţia PRO- YOUTH (Partener 6)

 

GAVRILESCU Cristina Membru Comisie -Manager proiect
ANDREI Elena  Membru Comisie – Asistent proiect
ROPOTICĂ Zenovia Membru Comisie – Reponsabil Juridic
ŞENDROIU Andrei Membru Comisie – Expert tehnic implementare proiect
PURCĂREA ION Director,Dezvoltare, Strategie şi Programe

 

Articole Similare

Sari la conținut