Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

PROIECTANT – documentatie achizitie – 11.11.2015

nov. 11, 2015 | Anunțuri

Nr. inregistrare: 1342/ 89 din data 11.11.2015

SECTIUNEA I – INVITATIE DE PARTICIPARE

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in str. Academiei nr. 3–5, sector 3, Bucuresti, tel. : 021.314.23.15, fax : 021.314.23.16, e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, vă invită să participaţi la procedura de achizitie prin CUMPĂRARE DIRECTĂ în vederea atribuirii contractului de achiziţie SERVICII DE PROIECTARE GENERALA SI ELABORAREA STUDIILOR DE SPECIALITATE necesare pentru implementarea proiectului „Centrul Zebra Zou – un serviciu incluziv de ingrijire si educatie timpurie” in cartierul Floreasca din municipiul Bucuresti.

Proiectul „Centrul Zebra Zou – un serviciu incluziv de ingrijire si educatie timpurie”, derulat cu sprijinul financiar al programului RO11 – „Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata personala si viata profesionala”, program finanțat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 si administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), este implementat de catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti in parteneriat cu Asociatia SOS Satele Copiilor Romania, si a inceput in data de 14.04.2015 cu derulare pe o perioadă de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului „Centrul Zebra Zou – Un serviciu incluziv de ingrijire si educatie timpurie” consta in promovarea egalitatii de gen si imbunatatirea echilibrului intre viata profesionala si viata personala pentru un numar de 27 familii pe durata implementarii proiectului, prin înființarea unui centru incluziv de educare și îngrijire pentru copii 0 – 3 ani. Femeile din aceste familii vor fi sprijinite în demersurile de integrare/reintegrare pe piata muncii. Copiii vor beneficia in cadrul centrului nou infiintat de un mediu educational adecvat care sa stimuleze dezvoltarea generala a potentialului lor si sa le asigure un start bun in viata. Tatii vor fi incurajati sa-si asume un rol activ in ingrijirea de zi cu zi a copiilor. Intre familie si centru va fi stabilita o relatie de parteneriat.

Obiectul achizitiei directe: autoritatea contractantă, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), doreşte achizitionarea serviciilor de proiectare generala si elaborarea studiilor de specialitate necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a executarii lucrarilor de interventie prevazute pentru realizarea investitiei prin care se va infiinta “Centrul Zebra Zou – un serviciu incluziv de ingrijire si educatie timpurie”.

Contractul de servicii mai sus mentionat va cuprinde următoarele etape:

Etapa I:

-releveu situatie constructie existenta

-realizarea expertizei tehnice prin care se va analiza posibilitatea de reconfigurare/remodelare/refunctionalizare, din punct de vedere structural, a spaţiilor existente în locaţia propusă pentru infiintarea noului centru/serviciu de ingrijire si educatie timpurie “Zebra Zou”

-realizarea auditului energetic

-elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI).

Etapa II:

-elaborare proiectului tehnic

-elaborarea documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism
-elaborarea documentaţiei pentru obţinere autorizaţiei de construire
-elaborarea documentaţiei pentru licitatie in vederea achizitionarii lucrarilor de constructii prevazute in proiect
-elaborarea detaliilor de execuţie
-elaborarea caietelor de sarcini pentru achizitie publica a lucrarilor de executie
-elaborare plan de securitate şi sănătate în muncă
-elaborarea documentatiei de urmarire in timp a comportarii constructiei.

Etapa III:

-consultanta/asistenta tehnica de specialitate, pe toata durata realizarii lucrarilor prevazute in proiect pana la receptia la terminarea lucrarilor.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

 • Legea 337/2006 – pentru aprobarea OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , modificata, completata si actualizata prin : legea nr.128/2007, OUG nr.94/2007, OUG nr.143/2008, OUG nr.228/2008, OUG nr.19/2009 – privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, OUG nr.72/2009, OUG nr.76/2010, OUG nr.76/2010, legea nr.279/2011, OUG nr.77/2012, legea nr.193/2013
 • HGR nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor pentru aplicarea OUG nr.34/2006,
  fiind aleasă procedura de CUMPĂRARE DIRECTĂ, in conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr.34/2006 .

Legislatia aplicabila contractului de prestari servicii de proiectare generala si elaborarea studiilor de specialitate este urmatoarea:

HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

INSTRUCTIUNI din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
Legea nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții republicata in M.Of. nr 689/11.09.2015
HG nr.1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice
HG nr.1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii noi
Ordinul comun al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 486/2007 şi al Inspectorului general de Stat al Inspectoratul de Stat în Construcţii nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente
Ordinul nr.901/2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Legea nr.184/2001 privind Organizarea si exercitarea profesiei de Arhitect. Legea profesiei de Arhitect
Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
HG nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile
HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor republicate și completate, precum și orice alte acte legislative și normative (standarde, norme, normative, reglementări tehnice și altele asemenea) aplicabile – românești si/sau europene, în vigoare, în domeniu – ce decurg din acestea.

Serviciile ce fac obiectul invitatiei de prezentare oferte se vor presta pentru imobilul situat in locatia din Calea Floreasca nr.165, sector 1, Bucuresti si vor consta in :

 

CPV : 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice servicii de proiectare complexa -fazele ET+DALI+ PT+DTAC+DL+DE+AT-toate specialitatile(arhitectura, structura, instalatii: sanitare+termice+ventilatii+electrice curenti tari si curenti slabi)
CPV : 71319000-7 Servicii de expertiza expertiza structura (ET)
CPV : 71220000-6 Servicii de proiectare arhitectura arhitectura
CPV : 71327000-6 Servicii de proiectare a structurilor portante structura
CPV : 71321000-4 Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii instalatii sanitare si electrice
CPV : 71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire instalatii termice
CPV : 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica asistenta din partea proiectantului (AT)
CPV : 71317100-4 Servicii de consultanţa în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor scenariu si verificare proiect ISU/PSI
CPV : 71314300-5 Servicii de consultanţa în eficienţa energetica calcul coeficient izolare termica / certificat energetic

DURATA CONTRACTULUI ŞI TERMENE DE EXECUŢIE

Lucrările constituie un singur lot, cu o durată a contractului de servicii de 5 luni de la emiterea ordinului administrativ de începere a execuţiei contractului, cu posibilitatea de prelungire, iar termenele de execuţie efectivă pentru realizarea fiecărei etape a contractului vor fi urmatoarele :

 • Etapa I : 2 saptamani de la data ordinului de incepere transmis de autoritatea contractanta
 • Etapa II : 1 luna de la notificare din partea autorităţii contractante
 • Etapa III: 5 luni de la data ordinului administrativ de începere a execuţiei contractului ; in cazul prelungirii termenului de executie al lucrarilor de interventie, prestarea serviciilor de consultanta/asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului se va prelungii până la receptia la terminarea lucrarilor inclusiv.

NOTĂ: În cazul în care se va oferta o durată de prestare a serviciilor mai mare decât durata contractului stabilită de autoritatea contractantă oferta va fi descalificată ca fiind neconformă.

Documentaţia de atribuire a achiziţiei poate fi obţinută gratuit, în format electronic, de la Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti din str. Foisorului nr.56÷58, etaj 1, sector 3, Bucuresti – Serviciul Achizitii Publice, si de pe site-ul : www.dgas.ro, persoana de contact Eugen Dan DAIA, tel: 021-314.23.15.

În data de 13.11.2015 intre orele 13.00-15.00 si/sau data de 16.11.2015 intre orele 13.00-15.00 se va putea viziona imobilului ce face obiectul serviciilor de proiectarea si studii de specialitate solicitate prin prezenta documentatie. Solicitarea de vizionare a imobilului se va transmite in scris, anticipat cu 1zi, catre dl.ing. Catalin Visan-diriginte de santier, pe adresa de e-mail: bigtotalconstruct@gmail.com .

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti la sediul din str. Foisorului nr.56÷58, etaj 1, sector 3, Bucuresti, la REGISTRATURA, până la data de 19.11.2015 , ora 10.00.

Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se intocmesc intr-un singur exemplar, in original, tiparit sau scris cu cerneală neradiabilă, si se introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 3(trei) plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent .

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta (“achiziţie SERVICII DE PROIECTARE GENERALA SI ELABORAREA STUDIILOR DE SPECIALITATE necesare pentru implementarea proiectului „Centrul Zebra Zou – un serviciu incluziv de ingrijire si educatie timpurie”);
 2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa, daca va fi cazul;
 3. inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 19.11.2015 ORA 12.00.

Plicului exterior i se vor anexa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta, respectiv scrisoarea de inaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic, completată conform FORMULARULUI H.

Limba de redactare a ofertei : limba româna.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 19.11.2015 , ora 12.00 la Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti – sediul din str. Foisorului nr.56÷58, etaj 1, sector 3, Bucuresti.

Pe data de 23.11.2015, va fi comunicatã oferta câștigãtoare.

NU se solicita garantii pentru depunerea de oferte in cadrul prezentei proceduri.

SURSA DE FINANŢARE: proiectul este derulat cu sprijinul financiar al programului RO11 – „Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata personala si viata profesionala”, program finanțat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 si administrat de Ministerul Muncii, Familiei , Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).

CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE / DOCUMENTELE DE CALIFICARE SOLICITATE

Operatorii economici vor prezenta urmatoarele documente:

 1. Declaratie privind eligibilitatea ofertantului (conform formularului anexat Formularul A) ;
 2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (conform formularului anexat Formularul B) ;
 3. Declaratie privind neincadrarea in prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006, (conform formularului anexat Formularul C) ;
 4. Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura; (conform formularului anexat Formularul D)
 5. Certificatul de de participare la achiziţie cu ofertă independentă, cf. Ordinului 314/12.10.2010 (conform formularului anexat Formularul E)
 6. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achizitiei, respectiv codurile CAEN corespunzatoare serviciilor ce constitue obiectul achizitiei publice „711-Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea ”.

Forma de prezentare – certificatul se va prezenta în copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea „conform cu originalul”.

 1. Fisa de informatii generale, (conform formularului anexat, Formular F)
 2. Declaraţie privind lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (conform formularului anexat Formularul G) – care să conţină cel putin un contract similar finalizat in ultimii 3 ani de la data limită de depunere a ofertei având ca obiect prestarea serviciilor de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru cladiri cu functiune similara, insotita de documente doveditoare prin care Prestatorul face proba prestarii de serivicii similare pentru minim 3 investitii (copie xerox a unor parti relevante ale contractelor respective si recomandari din partea beneficiarilor cu care ofertantul a încheiat contractele respective).
 3. Declaratie referitoare la personalul de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica in constructii (conform formularului anexat Formular J), din care sa reiasa ca ofertantul detine cel putin un arhitect cu drept de semnatura.

Serviciile de proiectare și studiile de specialitate se vor realiza de către persoane atestate profesional în conformitate cu prevederile legii 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcție, republicată, cu completările și modificările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991, a legii 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții precum și a legii 184/2001 privind exercitarea profesiei de architect.

Operatorii economici care vor depune oferte trebuie să indice numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare / realizarea studiilor de specialitate.

Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate se va face pe baza urmatoarelor documente:

prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de prestari servicii pentru acestia sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii certificate pentru conformitate cu originalul;

– prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa certificatul de atestare de architect, certificate pentru conformitate cu originalul, aflate in perioada de valabilitate si sa nu fi avut sanctiuni.

Oferta va fi insotita de formularul de oferta (Formular I) si va contine:

 1. ) documentele de calificare solicitate mai sus;
 2. ) propunerea tehnica : se va elabora in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

In acest sens, propunerea tehnica va contine:

-o descriere cat mai detaliata a specificatiilor tehnice continute de caietul de sarcini, metodologia si planul conceput pentru prestarea serviciilor de proiectare si elaborare studii de specialitate aferente proiectului, precum si activitatile si sarcinile concrete ale personalului responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare / realizarea studiilor de specialitate;

-ofertantul are obligatia de a specifica in propunerea tehnica ca se angajeaza sa presteze serviciile de proiectare generala si elaborare studii de specialitate pe o perioada de 5 luni conform prevederilor de la punctul 4 al prezentului caiet de sarcini, iar în cazul prelungirii termenului de executie al lucrarilor prestarea serviciilor de proiectare tehnica de specialitate se va prelungii până la finalizarea acestora.

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate minimale pentru calificare.

Ofertantul trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Vor fi evaluate doar ofertele care cuprind toate etapele şi toate elementele solicitate în caietul de sarcini si numai dacă întrunesc întru totul condiţiile şi specificaţiile cuprinse în acesta.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

Ofertantul va include în oferta sa termenele de predare a documentatiilor solicitate în baza caietului de sarcini.

Ofertantul se va asigura de îndeplinirea următoarelor : pregătirea, implementarea şi gestionarea tuturor activităţilor ce fac obiectul caietului de sarcini şi al viitorului contract, încheiat în urma derulării procedurii de achiziţie, se vor face sub directa supraveghere şi cu participarea Autorităţii Contractante. Prestatorul se va asigura şi este responsabil de realizarea tuturor procedurilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor care fac obiectul viitorului contract.

Ofertantul va efectua toate îmbunătăţire necesare pentru realizarea activităților din caietul de sarcini, în conformitate cu solicitarile/răspunsurile Autorităţii Contractante.

 1. ) propunerea financiara.

Ofertantul va transmite oferta financiară aferenta activităţilor solicitate conform caietului de sarcini. Oferta financiară va trebui să includă oferta de preţ detaliată. Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către Ofertant în vederea asigurării prestării tuturor serviciilor solicitate prin prezenta documentaţie. La preţul ofertat se va adăuga TVA.

Pentru elaborarea ofertei financiare se va lua in calcul o arie construita desfasurata a imobilului de Acd=305mp.

Oferta financiară va fi elaborată urmând structura de mai jos şi va fi folosit următorul cap de tabel:

Nr.

crt.

Descrierea serviciului UM Preţ/UM

-lei fără TVA-

Cantitate Valoare totală

-lei fără TVA-

1. Servicii de proiectare tehnica complexa pentru constructia de lucrari publice – toate specialitatile (arhitectura, structura,instalatii: sanitare+termice+ventilatii+electrice curenti tari si curenti slabi, s.a.) – pentru  fazele de proiectare:
1.1 Faza DALI, inclusiv realizarea releveului cladirii existente mp X 305 X * 305
1.2 Faza PT mp X 305 X * 305
1.3 Faza DTAC, inclusiv  elaborarea documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism si a celei  pentru obţinere autorizaţiei de construire mp X 305 X * 305
1.4 Faza DL mp X 305 X * 305
1.5 Faza DE mp X 305 X * 305
2. Studii de specialitate – servicii de expertiza structura (ET) mp X 305 X * 305
3. Studii de specialitate – servicii de consultanţa în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor –  scenariul de secutitate la incendiu mp X 305 X * 305
4. Studii de specialitate – servicii de consultanţa în eficienţa energetica-calcul coeficient izolare termica / certificat energetic mp X 305 X * 305
5. Servicii de proiectare tehnica complexa pentru constructia de lucrari publice – servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului (AT) ans. X 1 X * 1
TOTAL:

NOTA:

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.

NU se accepta oferte partiale.

NU se accepta oferte intarziate sau depuse la o alta adresa decat cea mentionata in invitatia de participare, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

DA, se accepta oferte ale asocierilor constituite intre operatori economici (societati, PFA s.a.)

Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile de la data depunerii.

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este “preţul cel mai scăzut”, evaluând întreaga cantitate de servicii solicitate, conform Caietului de Sarcini.

Criteriul de atribuire se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

In scopul atribuirii contractului de servicii se va intocmi un clasament in ordine crescatoare a preturilor totale fara TVA, urmand ca oferta care va prezenta pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile, sa fie declarata castigatoare.

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 28.702,08 lei exclusiv TVA, respectiv 35.590,57 lei cu TVA, echivalentul a 6.400,00 euro fara TVA, respectiv 7.936,00 euro cu TVA,, calculate la cursul valutar InfoEuro de 1euro= 4,4847 din luna ianuarie 2015, conform Notei privind determinarea valorii estimate .

NOTĂ: În cazul în care se va oferta o valoare mai mare decât valoarea estimată stabilită de autoritatea contractantă oferta va fi descalificată ca fiind neconformă.

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA si inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform caietului de sarcini anexat la sectiunea III a prezentei documentatii.

Pentru derularea contractului este necesar ca prestatorul să dețină/deschidă un cont la trezoreria statului, pentru incasarea plăților efectute .

Garantia de buna executie: cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii va reprezenta 5% din pretul contractului fara TVA..

Autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de cãtre prestator a obligatiilor asumate prin contract, dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

Formularele, caietul de sarcini si contractul tip de servicii sunt anexate acestui anunt.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numarul de telefon 0745.266.000/ 021.314.23.15.

DIRECTOR GENERAL

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Nr. inregistrare: 1342/88 din data 10.11.2015

 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

privind

ACHIZIŢIE DIRECTĂ

pentru atribuirea contractului de SERVICII DE PROIECTARE GENERALA

SI ELABORAREA STUDIILOR DE SPECIALITATE

necesare pentru implementarea proiectului

„Centrul Zebra Zou – un serviciu incluziv de ingrijire si educatie timpurie”

in cartierul Floreasca din Municipiul Bucuresti

Cod CPV:

 

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
71319000-7 Servicii de expertiza
71220000-6 Servicii de proiectare arhitectura
71327000-6 Servicii de proiectare a structurilor portante
71321000-4 Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii
71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica
71317100-4 Servicii de consultanţa în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor
71314300-5 Servicii de consultanţa în eficienţa energetica

SECTIUNEA I – Invitatia de participare

SECTIUNEA II – Formulare

SECTIUNEA III – Caietul de sarcini

SECTIUNEA IV – Contract de servicii

Nr. inregistrare: 1342/88 din data 10.11.2015

SECTIUNEA II – FORMULARE

FORMULAR A

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________________ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


 

FORMULAR B

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situatiile prevãzute la art. 181

din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se mentioneazã procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publicã având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lunã/an), organizatã de ………………………………………….. …………………………………………………. (denumirea autoritãtii contractante),

declar pe proprie rãspundere cã:

 1. ) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
 2. ) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
 3. ) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;
 4. ) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
 5. ) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR C

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69ˆ1

Subsemnatul, …………………………… reprezentant împuternicit al …………. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de …………….. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………….. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV …………., la data de ……………. (zi/luna/an), organizată de ………… (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:

Nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR D

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

 • Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

 • Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

 • Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.
 • De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
 • Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR E

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă conf. Ordinului 314/2010

 1. Subsemnatul/Subsemnaţii, ……………………., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ……………………….., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ……………………….., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. …………………….. din data de ……………………, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
 2. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ……………………………, următoarele:
 3. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
 4. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
 5. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
 6. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
 7. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
 8. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
 9. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
 10. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR F

Operator economic

…………………………….

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

 1. Denumirea/numele:
 2. Codul fiscal:
 3. Adresa sediului central:
 4. Telefon:

Fax:

E-mail:

 1. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ……………………………..
  (numărul înmatriculare/inregistrare, data)
 2. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
  (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Activităţi CAEN pentru care există autorizare…………………………….(se va atasa , certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

 1. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

7.1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

7.2._______________________________________________________

 1. Identificare financiara:

Cont bancar___________________________________ deschis la___________________

Cont trezorerie_________________________________ deschis la___________________

 1. Principala piaţă a afacerilor : ……………………………………..

 

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul Cifra de afaceri anuală(la 31 decembrie)

lei

Cifra de afaceri anuală(la 31 decembrie)

echivalent euro

2012
2013
2014
Media globală : ………………………………….
Data completării ………………….
Operator economic,_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR G

Operator economic

…………………………….

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………………………………………………………..

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …………………………………………………………

(denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


 

Nr. crt. Obiectul contractului Cod

CPV

Denumirea/ numele beneficiarului/ clientului

adresa

Calitatea prestatorului*) Preţ total contract Procent îndeplinit de prestator

%

Cant. (UM) Perioada de derulare**)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

 

FORMULAR H

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Catre : …………………………………….. (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de …………………………….., publicată în …………………….. în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de ………………………………, prin prezenta vă transmitem oferta noastră în numele următorilor ∗ :

 

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….

.. adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz.

Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).
precum şi următoarele documente:

1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original

2. documentele care însoţesc oferta.
Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Data completãrii

…………………………
Operator economic ……………………………………………………………………..
Numele si semnătura ofertantului sau a reprezentantului său ……………………………………………………..

Calitatea semnatarului ………………………………………………………


 

FORMULAR I

FORMULAR DE OFERTĂ

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul si titlul]

Către: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţiei de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi o acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţiei de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi contractului titlu]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … …

şi suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu 60 zile de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este obligate să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

FORMULAR J

Operator economic

…………………………….

(denumirea/numele)
LISTA CU PERSONALUL SPECIALIZAT PROPUS PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR
Subsemnatul …………………………………… director general al societăţii comerciale ………………….….

………………………………………………………………declar pe propria răspundere ca pentru lucrarea ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… voi folosi următorul personal:

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele Functia Studii de specialitate Vechimea in specialitate

(ani)

Nr. serviciilor similare de diriginte de santier prestate/ executate in calitate de specialist
0 1 2 3 4 5

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

SECTIUNEA III – CAIETUL DE SARCINI

 1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND INVESTIŢIA
 • Beneficiarul investitiei

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in str. Academiei nr. 3–5, sector 3, Bucuresti, tel. : 021.314.23.15, fax : 021.314.23.16, e-mail:dgas_mb@yahoo.co.uk.

 • Denumirea obiectivului de investiţii

Proiectul “Centrul Zebra Zou – un serviciu incluziv de ingrijire si educatie timpurie”, derulat cu sprijinul financiar al programului RO11 – „Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata personala si viata profesionala”- program finanțat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 si administrat de Ministerul Muncii, Familiei , Protecþiei Sociale si Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) – si implementat de catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti in parteneriat cu Asociatia SOS Satele Copiilor Romania.

 • c) Amplasamentul investiţiei

Municipiul Bucuresti, str. Calea Floreasca nr.165, sector 1.

 1. LISTA PREVEDERILOR LEGALE SI A STANDARDELOR APLICABILE

Calitatea serviciilor va fi asigurata prin respectarea urmatoarelor:

HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

INSTRUCTIUNI din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii

si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

Legea nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții republicata in M.Of. nr 689/11.09.2015

HG nr.1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice

HG nr.1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii noi

Ordinul comun al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 486/2007 şi al Inspectorului general de Stat al Inspectoratul de Stat în Construcţii nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente

Ordinul nr.901/2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Legea nr.184/2001 privind Organizarea si exercitarea profesiei de Arhitect. Legea profesiei de Arhitect

Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

HG nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile

HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

republicate și completate, precum și orice alte acte legislative și normative (standarde, norme, normative, reglementări tehnice și altele asemenea) aplicabile – românești si/sau europene, în vigoare, în domeniu – ce decurg din acestea.

Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:

 1. Reglementarile tehnice definite in legislatia interna, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene.
 2. Daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la reglementari nationale, si anume, de regula in urmatoarea ordine de decadere:

-reglementari nationale care adopta standarde europene;

-reglementari nationale care adopta standarde internationale;

-alte reglementari.

 1. DESCRIEREA ACTIVITATII PROIECTANTULUI GENERAL

Ofertantul va presta pentru achizitor servicii de proiectare generala si elaborare a studiilor de specialitate, necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a executarii lucrarilor de interventie prevazute pentru realizarea investitiei prin care se va infiinta “Centrul Zebra Zou – un serviciu incluziv de ingrijire si educatie timpurie”, esalonat conform urmatoarelor etape:

Etapa I:

-releveu situatie constructie existenta

-realizarea expertizei tehnice prin care se va analiza posibilitatea de reconfigurare/remodelare/refunctionalizare, din punct de vedere structural, a spaţiilor existente în locaţia propusă pentru infiintarea noului centru/serviciu de ingrijire si educatie timpurie “Zebra Zou”

-realizarea auditului energetic

-elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI).

Etapa II:

-elaborare proiectului tehnic

-elaborarea documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism

-elaborarea documentaţiei pentru obţinere autorizaţiei de construire

-elaborarea documentaţiei pentru licitatie in vederea achizitionarii lucrarilor de constructii prevazute in proiect

-elaborarea caietelor de sarcini pentru achizitie publica a lucrarilor de executie

-elaborarea detaliilor de execuţie

-elaborare plan de securitate şi sănătate în muncă

-elaborarea documentatiei de urmarire in timp a comportarii constructiei.

Etapa III:

-consultanta/asistenta tehnica de specialitate, pe toata durata realizarii lucrarilor prevazute in proiect pana la receptia la terminarea lucrarilor.

Atributiile mai sus mentionate nu sunt limitative, proiectantul general urmand sa intreprinda – in calitate de specialist in domeniu si specialist autorizat – toate actiunile necesare in vederea asigurarii bunei desfasurari a proiectarii, autorizarii si executiei lucrarilor de interventie propuse prin proiect.

Ofertantii vor prezenta o programare esalonata in timp a activitatii, coroborata cu descrierea prestatiei din propunerea tehnica.

Proiectantul rãspunde în mod solidar cu specialiºtii verificatori de proiecte atestaþi în ceea ce priveºte asigurarea nivelului de calitate corespunzãtor cerinþelor proiectului.

La realizarea proiectului pentru lucrarile de interventie, necesare in vederea refunctionalizarii cladirii si transformarii ei in centru de educare si ingrijire pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani, proiectantul general va presta/realiza si urmatoarelor servicii/actiuni/activitati :

Stabilirea temei/misiunii de proiectare si a graficului de predari pe faze de proiectare.

Elaborarea documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi acordurilor menţionate în certificatul de urbanism. Proiectantul general va întocmi documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare realizarii investiţiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru realizarea documentaţiilor anterior mentionate se vor respecta de asemenea toate reglementările tehnice şi normativele specifice.

Notă: proiectantul general va întocmi orice documentaţie necesara pentru obţinerea de acorduri şi avize, care/daca este solicitata de organisme autorizate, chiar dacă aceasta nu a fost menţionata explicit în certificatul de urbanism.

Actualizarea devizelor generale si pe obiecte, conform legislaţiei în vigoare, la solicitarea scrisă a beneficiarului.

Actualizarea Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) în situaţia în care este necesară modificarea soluţiei tehnice cu sau fără modificarea indicatorilor tehnico-economici, la solicitarea scrisă a beneficiarului.

Estimarea valorii cheltuielilor pentru organizarea de santier conform HG 28/2008.

Prezentarea de specificaţii tehnice detailate pentru toate bunurile/echipamentele cu care va fi dotata clădirea pentru a asigura funcţionalitatea cerută prin caietul de sarcini.

Prevederea in proiect a programului de control curent al calitatii si control in fazele determinante.

Prevederea in proiect a unui plan de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului, intocmit pe baza cerintelor Acordului de Mediu.

Elaborarea si predarea catre achizitor a documentatiei de proiectare privind urmărirea comportării în exploatare a costrucţiilor pentru toată durata de existenţă a acestora.

Elaborarea si predarea catre achizitor a documentatiei de proiectare si a studiilor de specialitate pentru completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

Elaborarea si predarea eventualelor documentatii modificatoare/suplimentare etc solicitate de autoritatile avizatoare ,in vederea obtinerii avizelor si autorizatiei de construire si a executarii lucrarilor de interventie, cu respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii (in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale).

Emiterea referatului cuprinzand punctul de vedere al proiectantului privind lucrarile executate in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor.

Elaborarea designul panourilor de identificare al constructie (pe durata lucrarilor) / investitiei (la finalizarea investitiei).

Participarea, impreuna cu Achizitorul si cu Executantul, la trasarea generala a constructiei (trasarea si materializarea bornelor de referinta, a cailor de acces la amplasament si a limitelor acestuia si a cotelor de nivel, in imediata apropiere a amplasamentului) si la stabilirea bornelor de reper.

Participarea la intalnirile de lucru periodice, la verificarea executiei in faze de lucru curente si in faze determinante ale lucrarilor (alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii), precum si la receptia la terminarea lucrarilor- in calitate de invitat.

 1. OBLIGATIILE PROIECTANTULUI GENERAL SI A EXPERTILOR/SPECIALISTILOR TEHNICI ATESTATI

In conformitate cu prevederile legii 10/1995 republicata, obligatiile proiectantului general si a expertilor/specialistilor tehnici atestati, ce vor elabora studiile de specialitate, sunt urmatoarele :

L10/1995 – ART. 22

 1. ) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
 2. ) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
 3. ) prezentarea proiectelor elaborate în fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;
 4. ) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, întretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea în timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;
 5. ) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
 6. ) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute în executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa însusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
 7. ) participarea la întocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.
 8. ) asigurarea asistenþei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuþiei construcþiilor sau a lucrãrilor de intervenþie la construcþiile existente;
 9. ) asigurarea participãrii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect ºi, dupã caz, a proiectanþilor pe specialitãþi la toate fazele de execuþie stabilite prin proiect ºi la recepþia la terminarea lucrãrilor.

L10/1995 – ART. 221

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrãri suplimentare faþã de documentaþia tehnico-economicã aprobatã, urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect ºi proiectanþii pe specialitãþi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatã a investitorului ºi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertizã tehnicã elaborat de un expert tehnic atestat.

L10/1995 – ART. 24

(3) Experþii tehnici atestaþi, angajaþi pentru expertizarea unor proiecte, lucrãri de construcþii sau construcþii aflate în exploatare, rãspund pentru soluþiile date.

(5) În cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcþii – I.S.C., experþii tehnici atestaþi participã la evaluarea stãrii tehnice a construcþiilor avariate în vederea stabilirii condiþiilor de utilizare în continuare sau de dezafectare a acestora.

L10/1995-ART. 29

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat

raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite într-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie în vigoare la data realizarii ei.

L10/1995-ART.291

Proiectanþii, precum ºi specialiºtii atestaþi tehnico-profesional sau autorizaþi, prevãzuþi la art. 6, au obligaþia sã încheie asigurãri de rãspundere civilã profesionalã, cu valabilitate pe durata exercitãrii dreptului de practicã.

L10/1995-ART.292

Proiectanþii, precum ºi specialiºtii atestaþi tehnico-profesional sau autorizaþi, prevãzuþi la art. 6, au obligaþia de a pune la dispoziþia autoritãþilor de reglementare ºi/sau de control în construcþii, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligaþiilor ce le revin.

De asemenea, proiectantul general si expertii/specialistii tehnici atestati se obliga la :

-Respectarea in proiectele si studiile elaborate a nivelului de calitate corespunzãtor cerinþelor fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data contractării proiectării.

-Elaborarea de proiecte complete, care prezintă soluţii conforme si fara neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, pentru a se putea realiza nivelul de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile.

-Prevederea în proiect a unor produse certificate sau pentru care existã agremente tehnice pentru a se asigura nivelul de calitate corespunzãtor cerinþelor fundamentale aplicabile.

-Elaborarea de expertize tehnice complete, care sa respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data contractării acestora, precum şi stabilirea unor soluţii care sa conduca la respectarea prevederilor referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile.

-Stabilirea soluţiilor pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile.

Ofertantul va avea in vedere respectarea de către experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, a competenţelor pe domenii, subdomenii, specialităţi sau grade profesionale pentru care sunt atestaţi/autorizaţi şi/sau îndeplinirea obligaţiilor ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare.

 1. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) şi Proiectul tehnic (PT) vor corespunde cel puţin conţinutului cadru prevazut in HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificarile si completările ulterioare, coroborat cu Instrucţiuni din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008.

Ofertele care nu vor include informaţia relevantă, sau care nu răspund corect şi complet tuturor cerinţelor, vor fi respinse prin descalificare conform procedurilor legale în vigoare cu privire la achiziţiile publice.

PROIECTUL TEHNIC SI DETALIILE DE EXECUTIE VOR CONTINE:

A . PĂRŢILE SCRISE

 1. Date generale:

– denumirea obiectivului de investiţii;

– amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);

– titularul investiţiei;

– beneficiarul investiţiei;

– elaboratorul proiectului.

 1. Descrierea generală a lucrărilor

2.1. În cadrul secţiunii „Descrierea lucrărilor” care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

 1. ) amplasamentul;
 2. ) topografia;
 3. ) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
 4. ) geologia, seismicitatea;
 5. ) prezentarea proiectului pe specialităţi;
 6. ) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
 7. ) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
 8. ) trasarea lucrărilor;
 9. ) antemăsurătoarea;

2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.

Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.

 1. Caiet de sarcini achizitie publica a lucrarilor de executie

Caietul de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictiv.

3.1. Rolul şi scopul caietului de sarcini:

 1. ) face parte integrantă din proiectul tehnic;
 2. ) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;
 3. ) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;
 4. ) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;
 5. ) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel conceput încât, pe baza lui, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;
 6. ) elaborarea caietului de sarcini se face de către proiectanţi – arhitecţi şi ingineri specialişti – pentru fiecare categorie de lucrare;
 7. ) stabileste responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;
 8. ) redactarea caietului de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;
 9. ) prevede modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;
 10. ) prevede măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).

3.2. Conţinutul caietului de sarcini

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

 1. ) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;
 2. ) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;
 3. ) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;
 4. ) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;
 5. ) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;
 6. ) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
 7. ) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.

Listele cu cantităţile de lucrări
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

 1. ) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
 2. ) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
 3. ) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);
 4. ) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
 5. ) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);
 6. ) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).

Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.

 1. PĂRŢILE DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:

 1. Planşe generale:

Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:

planşa de încadrare în zonă;
planşele topografice principale;
planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;
Planşele principale ale obiectelor
Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei. Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii. Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:

 1. Planşe de arhitectură

Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.

 1. Planşe de structură

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia.

 1. Planşe de instalaţii

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.

 1. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice

Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj.

 1. Planşe de dotări

Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:

piese de mobilier;
elemente de inventar gospodăresc,
dotări PSI,
dotări necesare securităţii muncii,
alte dotări necesare în funcţie de specific.

 1. RECEPŢIA DOCUMENTATIEI ELABORATE DE PROIECTANTUL GENERAL

Documentatia de proiectare si studiile de specialitate se vor preda achizitorului DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), la sediul acestuia din str. Foisorului nr.56÷58, etaj 1, sector 3, Bucuresti, tel.:021.314.23.15, fax : 021.314.23.16, e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, în următoarele forme:

– 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hârtie)

– 1 (unu) exemplar pe suport electronic/digital (fişier format WORD/EXCEL pentru părţile scrise, format AUTOCAD/DWG pentru părţile desenate)

-1 exemplar scanat, în format PDF cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de legislaţie în vigoare.

Recepţia cantitativă se face la sediul beneficiarului, unde – după verificarea documentaţiilor predate – se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din contract.

Achizitorul are obligatia de a efectua receptia calitativa a documentatiilor de proiectare/studiilor de specialitate prezentate de prestator in termen de maxim 5 zile de la data inregistrarii procesul verbal de receptie intocmit in acest sens.

În cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe sau neclarităţi în cadrul documentaţiei predate, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a rectifica, în termen de 5zile de la notificarea achizitorului, aceste deficienţe sau neclarităţi, fără a infera costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului.

În cazul în care în urma depunerii dosarelor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, precum si pentru obtinerea autorizatiei de constructie, autoritatile competente vor sesiza deficienţe sau neclarităţi, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a rectifica, conlucrând cu personalul specializat din cadrul instituriilor, în cel mai scurt timp posibil aceste deficienţe sau neclarităţi sesizate, fără a infera costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului.

În cazul în care serviciile prestate de firma câştigătoare nu coincid din punct de vedere al preţului sau calităţii cu cel din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita daune compensatorii.

Cerinte minime profesionale

Cerintele minime profesionale solicitate de catre Autoritatea Contractanta si pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorul sunt conform prevederilor legii 10/1995 republicata.

Facilitati si informatii furnizate de Autoritatea Contractanta

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Proiectantului general cu care va incheia contractul, prin intermediul reprezentatului sau in persoana dirigintelui de santier, toate informatiile si documentele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale asumate de acesta.

ANEXE

ANEXA 1 – model Proces-verbal de recepþie a serviciilor

ANEXA 1 la Caietul de sarcini – model Proces-verbal de recepþie a serviciilor

Beneficiar

…………………..………………..

Aprobat,

(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal)

(semnătura autorizată)

L.S.

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR

…….. din …………….

…………….. (denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii de ………………..nr. ……. din data ……….,

încheiat între ………………………, în calitate de Beneficiar, şi …………………. , în calitate de Prestator, finanţat din ………………………………, în cadrul contractului de finanţare nr……………………………..

Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr…….…..din data …..………. a …………………….. (funcţia reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat astăzi………………….. (data) la recepţia serviciilor ce au făcut obiectul contractului de servicii menţionat mai sus, având o valoare de ………….. lei la care se adaugă ………………. Lei TVA şi a fost formată din: (nume şi prenume)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului ………………………….…..(nume şi prenume) în calitate de reprezentant legal al ………………………………………….. (denumirea prestatorului).

Comisiei de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost

prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantitătile şi în graficul de timp prevăzute în contractul de servicii.

De asemenea, comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul

încheiat între părţi.

Valoarea serviciilor prestate este de ………………….. lei la care se adaugă TVA ……….. lei şi corespunde cu

preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi.

Prezentul proces-verbal, conţinând …………. file a fost încheiat astăzi …………. la ……………….. în ……. exemplare.

Beneficiar                                                                   Prestator

……………………                                                           ……………….. ………………………………………

Comisia de recepţie

(numele, prenumele şi semnatura)                      (numele, prenumele,funcţia si semnatura reprezentantului legal) ……………………………………………………… …………………………………………….. L.S.

SECTIUNEA IV – CONTRACT DE SERVICII

CONTRACT DE SERVICII

nr.______________data_______________

 1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii intre :

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), cu sediul in str. Academiei nr. 3–5, sector 3, Bucuresti, tel. : 021.314.23.15, fax : 021.314.23.16, e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, codul fiscal 15531230 , cont nr. RO 16 TREZ 700501401X007306 deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti, reprezentata legal de d-na Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU – DIRECTOR GENERAL , în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

………………… cu sediul in …………………………………….., tel./fax:…………………, număr de înmatriculare …………………………, cod fiscal ………………………….., cont ………………………………………………………………. deschis la ………….., reprezentată legal de …………………….. – ……………………… (funcţia), în calitate de prestator, pe de altă parte.

 1. Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

 1. ) contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
 2. ) achizitor şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
 3. ) preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
 4. ) servicii – activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
 5. ) produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
 6. ) forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
 7. ) zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.
  3.Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

 1. Obiectul şi preţul contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare generala si elaborarea studiilor de specialitate, necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a executarii lucrarilor de interventie prevazute pentru realizarea investitiei prin care se va infiinta “Centrul Zebra Zou – un serviciu incluziv de ingrijire si educatie timpurie”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se va face esalonat, conform urmatoarelor etape:

Etapa I:

-releveu situatie constructie existenta

-realizarea expertizei tehnice prin care se va analiza posibilitatea de reconfigurare/remodelare/refunctionalizare, din punct de vedere structural, a spaţiilor existente în locaţia propusă pentru infiintarea noului centru/serviciu de ingrijire si educatie timpurie “Zebra Zou”

-realizarea auditului energetic

-elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI).

Etapa II:

-elaborare proiectului tehnic

-elaborarea documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism

-elaborarea documentaţiei pentru obţinere autorizaţiei de construire

-elaborarea documentaţiei pentru licitatie in vederea achizitionarii lucrarilor de constructii prevazute in proiect

-elaborarea detaliilor de execuţie

-elaborarea caietelor de sarcini pentru achizitie publica a lucrarilor de executie

-elaborare plan de securitate şi sănătate în muncă

-elaborarea documentatiei de urmarire in timp a comportarii constructiei.

Etapa III:

-consultanta/asistenta tehnica de specialitate, pe toata durata realizarii lucrarilor prevazute in proiect pana la receptia la terminarea lucrarilor.

Serviciile ce fac obiectul prezentului contract se vor presta pentru imobilul situat in locatia din Calea Floreasca nr.165, sector 1, Bucuresti si vor consta in :

 

CPV : 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice servicii de proiectare complexa -fazele ET+DALI+ PT+DTAC+DL+DE+AT-toate specialitatile

(arhitectura, structura, instalatii: sanitare+termice+ventilatii+electrice curenti tari si curenti slabi)

CPV : 71319000-7 Servicii de expertiza expertiza structura (ET)
CPV : 71220000-6 Servicii de proiectare arhitectura arhitectura
CPV : 71327000-6 Servicii de proiectare a structurilor portante structura
CPV : 71321000-4 Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii instalatii sanitare si electrice
CPV : 71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire instalatii termice
CPV : 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica asistenta din partea proiectantului (AT)
CPV : 71317100-4 Servicii de consultanţa în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor scenariu si verificare proiect ISU/PSI
CPV : 71314300-5 Servicii de consultanţa în eficienţa energetica calcul coeficient izolare termica / certificat energetic

 

4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii.

4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de …………………. lei la care se adaugaTVA.

 1. Durata contractului

5.1. Durata prezentului contract este 5 luni de la emiterea ordinului administrativ de începere a execuţiei contractului, cu posibilitatea de prelungire, iar termenele de execuţie efectivă pentru realizarea fiecărei etape a contractului vor fi urmatoarele :

Etapa I : 2 saptamani de la data ordinului de incepere transmis de autoritatea contractanta
Etapa II : 1 luna de la notificare din partea autorităţii contractante
Etapa III: 5 luni de la data ordinului administrativ de începere a execuţiei contractului ; in cazul prelungirii termenului de executie al lucrarilor de interventie, prestarea serviciilor de consultanta/asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului se va prelungii până la receptia la terminarea lucrarilor inclusiv.
5.2. Prezentul contract produce efecte pana la expirarea termenului de garantie a lucrarilor pentru care s-a prestat serviciul de proiectare generala si studii de specialitate, respectiv pana la data intocmirii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor fara a limita prin aceasta prevederile art.29 din legea 10/1995 republicata.

 1. Documentele contractului

6.1. – Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) documentatia de atribuire/caietul de sarcini
b) propunerea tehnica si financiara
c)garantia de buna executie

d) alte anexe

 1. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de specialist in domeniu si specialist autorizat pe perioada proiectarii, autorizarii si a derularii lucrarilor de executie.

Prelungirea termenelor de executie a lucrarilor de constructie va conduce la prelungirea contractului de servicii cu aceeasi perioada.

7.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract si cu respectarea tuturor cerintelor din caietul de sarcini.

7.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 1. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
 2. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 

7.4. Prestatorul se obligă să respecte prevederile caietului de sarcini anexă la contract.

7.5. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalităţii şi imparţialitate atât faţă de achizitor cât şi faţă de Dirigintele de santier autorizat, Constructor, şi Furnizori.

7.6. Prestatorul răspunde, conform prevederilor legale, în cazul neducerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute in prezentul contract precum şi în cazul neasigurării din culpa lui a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiect, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contract.

7.7.Responsabilităţile Prestatorului sunt descrise detaliat in ANEXA1 – caietul de sarcini la prezentul contract.

 1. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1. Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 95 % din valoarea contractului se va achita, esalonat pe parcursul derularii contractului de servicii, coroborat cu valoarea documentatiilor de proiectare/studiilor de specialitate receptionate si acceptate de beneficiar.
b) 5 % (reprezentand garantia de buna executie a contractului de prestari servicii) se va achita in cel mult 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni.
8.2. Plata serviciilor se va face prin ordin de plata in termen de 30 zile de la data primirii (inregistrarii) facturii insotita de procesul verbal de receptia fără obiectiuni a serviciilor prestate, confirmat de achizitor.

8.3. Achizitorul are obligatia de a verifica serviciile realizate de catre Prestator si de a le confirma numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ.

8.4. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia in termen de maxim 5 zile de la data inregistrarii procesul verbal de receptia prezentat de catre prestator in acest sens.

 1. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de sancţiune din contract, de a deduce din preţul contractului fara TVA, o dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la contravaloarea obligatiilor neindeplinite.

9.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile conform perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la cuantumul sumei neachitate.

9.3. Penalitatile datorate conform clauzelor 9.1. şi 9.2 curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

9.4. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.9.1 şi 9.2, în completare, părţile datorează si daune interese suplimentare minimale de 50 euro.

9.5. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.6. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urma da faliment, cu condiţia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pana la data denunţării unilaterale a contractului.

 1. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1. Garantia de buna executie a contractului de prestari servicii este in cuantum de 5 % din pretul total fara TVA al contractului si se va constitui prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari ori prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale.

10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile, de la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea executarii lucrarilor de interventie, semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie, constituita in acest sens.

 1. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, metodelor de prestare utilizate, cât şi de asigurarea personalului de specialitate in domeniile lucrarilor pe care le va presta, pe toată durata contractului.

11.3. Prestatorul asigură achizitorul că îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale şi reglementările aplicabile.

 1. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

 1. Recepţie şi verificări

13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

13.3. Recepţia serviciilor prestate de proiectantul general si specialistii atestati se va efectua în condiţiile tehnice impuse de cerintele caiet de sarcini, a specificaţiilor tehnice anexate acestuia si de standardele/legislatia/normativele în vigoare aplicabile.

13.4. Documentatia de proiectare si studiile de specialitate elaborate de prestator – atât piesele scrise cât si cele desenate – se vor preda achizitorului, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (DGASMB), la sediul acestuia din str. Foisorului nr.56÷58, etaj 1, sector 3, Bucuresti, tel.:021.314.23.15, fax : 021.314.23.16, e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, în următoarele forme:

– 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hârtie)

– 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fişiere in format digital editabil de tip WORD/EXCEL pentru părţile scrise, AUTOCAD/DWG pentru părţile desenate)

-1 exemplar scanat, în format PDF cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de legislaţie în vigoare.

Predarea se va face in modul mai sus prezentat pentru fiecare etapa prevazuta in graficul de predari.

Receptia documentatiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise si desenate, prin proces-verbal de predare-primire a lucrărilor pentru fiecare fază decontabilă, semnat si datat de achizitor/prestator la primirea/predarea documentatiilor.

În cazul în care achizitorul constată unele lipsuri sau inadvertente în documentatia predată, acesta este obligat să facă obiectiunile cuvenite si să le comunice în scris prestatorului în maxim 5 zile de la primirea lucrării.

Prestatorul are obligatia de a completa/corecta documentatia, conform observatiilor/obiectiunilor achizitorului, in termen de 5 zile de la primirea notificarii in acest sens din partea acestuia.

O noua faza de proiectare incepe numai dupa acceptarea fara observatii de catre beneficiar a fazei anterioare.

 1. Personalul

14.1Prestatorul este raspunzator pentru îndeplinirea sarcinilor specifice contractului, pentru capacitatea si specializarea necesară realizarii lucrărilor, atat in ceea ce priveste personalul propriu cat si cel subcontractat.

 1. Rezilierea contractului

15.1. Nerespectarea de catre una din parti, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

15.2. Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificarii scrise de catre partea lezata, daca partea in culpa nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest termen.

15.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

15.4. Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor.

15.5. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

15.6. Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plindrept, in temeiul unui pact comisoriu, fara punerea in intarziere a Prestatorului sau fara alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in urmatoarele situatii:

a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b) cumularea de care Prestator a penalitatilor pana la o suma echivalenta 1/2 din suma reprezentand garantia de buna executie totala a contractului.
d) nu isi indeplineste obligatiile prevazute la art.10.1 din prezentul contract.
15.7. Incalcarea de catre una din parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in, scris,de cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce la rezilierea contractului.

 1. Cesiunea

16.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

16.2. Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile prevazute de dispozitiile art.204^1 din OUG 34/2006

16.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile mentionate la art 16.2.

16.4. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

 1. Incetarea Contractului

17.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:

– nu isi executa una dintre obligatiile contractuale.

– este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea prestarii prezentului contract;

– cesioneaza obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

17.2. Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.

 1. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

18.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

 1. ) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
 2. ) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

18.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

 1. orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
 2. alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă timpul de lucru stabilit si asumat, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

18.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

 1. Ajustarea preţului contractului

19.1. Pentru serviciile prestate, pretul datorat de achizitor prestatorului este cel declarat în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2. Preţul contractului nu se ajustează, el va ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

 1. Forţa majoră

20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

20.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

 1. Soluţionarea litigiilor

21.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente din România.

 1. Limba care guvernează contractul

22.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

 1. Comunicări

23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

23.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

 1. Legea aplicabilă contractului

24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 1. Dispozitii finale

25.1. Reguli de publicitate şi comunicare specifice programului de finanţare a proiectului

În vederea respectării măsurilor de vizibilitate, toate livrabilele proiectului ce decurg din realizarea obiectului prezentului contract de prestari servicii trebuie să aibă inscripţionate (nu lipite) elementele de identitate vizuală, conform „Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România”, disponibile pe internet la adresa, http://www.fonduriadministratie.ro .

Elementele de identitate vizuală vor fi transmise Prestatorului, după încheierea contractului de achiziţie.

Inscripţionarea elementelor de identitate vizuală pe livrabilele proiectului se va realiza după obţinerea “Bun de tipar” de la finanţator, de către Autoritatea Contractantă.

25.2. Anexele mentionate in contract fac parte integranta din acesta.

Părţile au înteles să încheie azi …………………….. prezentul contract în 2( doua) exemplare noriginale , cate una pentru fiecare parte.

 

Achizitor, Prestator,
……………………… ……………………………

 

Articole Similare

Sari la conținut