Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Procedura Selectie Parteneri 6.3

iun. 10, 2015 | Anunțuri, Anunțuri Selecție Parteneri

Erata Procedura Selectie Parteneri 6.2 165

Erata la anunţul de demarare a procedurii de selecţie parteneri pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entitati de drept privat, în vederea depunerii unor cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 6.2. (cerere de proiecte 165).

Având în vedere publicarea Corrigendumului nr. 1 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 165, DMI 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, prin care termenul limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanțare în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 165 se prelungeste până la data de 28.08.2013, ora 16.00, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti prelungeşte termenul procedurii de selecţie a partenerilor cu care se vor încheia Acorduri de Parteneriat în vederea depunerii unor cereri de finanţare, astfel:

Fişa Partenerului şi Scrisoarea de intenție, statutul organizaţiei şi informaţiile referitoare la finanţările anterioare cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POSDRU pentru DMI 6.2, CPP 165, din data de 23.08.2013” la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Serviciul Registratură, Str. Foişorului, nr. 56-58, Sector 3, Bucureşti sau la adresa de e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, numai copii scanate ale originalelor, vor fi depuse până la data de 23.08.2013.

Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 26.08.2013, pe site-ul DGASMB, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Descarcă Erata Procedura Selectie Parteneri 6.2.165


 

Procedura Selectie Parteneri 6.3

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 6.3. (cereri 152 si 144)

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (aferente DMI-ului).

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activitățile transversale, adică managementul proiectului, achizițiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate descărca de pe site-ul www.fseromania.ro. Activitătile preconizate de DGASMB pentru a fi depuse spre finantare se refera la măsuri de acompaniament copii si persoane vârstnice în vederea calificării/recalificării îngrijitorilor tradiționali, protejarea victimelor violenței domestic, campanii de informare adresate grupurilor vulnerabile.

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor care respectă următoarele condiţii:

Condiţii generale de eligibilitate:

 • Să aibă număr de înregistrare juridică (Asociații, Fundații, Federații);
 • Să fie acreditați pentru desfășurarea activităților relevante pentru acest Domeniu Major de Intervenție;
 • Să aibă experiență în domeniu (informații cu privire la istoricul proiectelor anterioare);
 • Specificații cu privire la rolul partenerului în proiect;
 • Furnizarea unor informații financiare: număr mediu de angajați, cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial);
 • Detalierea istoricului finanțărilor anterioare.

Condiţii specifice (tip grant și strategic) de eligibilitate:

 • ONG-uri;
 • Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici și privați;
 • Furnizori de FPC autorizați, publici și privați;
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Partenerilor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
 • MMFPSPV și structuri/agenții subordonate/coordonate de acesta;
 • Agenții, instituții guvernamentale cu atribuții în domeniul ocupării și incluziunii sociale
 • Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane
 • Membrii ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
 • Organizații mass-media
 • Cooperative sociale
 • Organizații sindicale și patronate
 • Autorități ale dministrației publice centrale și locale(unități administrativ-teritoriale)
 • Institute de cercetare în domeniul pieței muncii
 • Universități acreditate,publice și private
 • Asociații profesionale
 • Întreprinderi, indiferent de natura capitalului și forma de organizare
 • Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt:

De tip strategic și grant

Activități principale:

 • Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv calificare și recalificare, pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor femeilor;
 • Dezvoltarea și implementarea programelor specifice de formare adresate femeilor în vederea dezvoltării carierei acestora;
 • Sesiuni de formare pentru experții și operatorii mass-media, care să urmărească eliminarea stereotipurilor de gen în societate și în special în mass-media;
 • Formarea profesională și asistență pentru femei în vederea inițierii unei afaceri;
 • Activități de promovare a principiului egalității de șanse și de gen adresate autorităților publice centrale și locale și partenerilor sociali;
 • Activități care urmăresc combaterea inegalităților, mai ales a celor bazate pe etnie, dizabilități și varstă;
 • Dezvoltarea/consolidarea comitetelor și/sau funcțiilor pentru garantarea respectării și aplicării principiului egalității de șanse în politicile locale (pregătire privind principiile egalității de șanse și egalității de gen și urmărirea modalității de respectare a acestora în deciziile adoptate de către autoritățile locale, companii, școli, etc);
 • Sprijin pentru crearea de rețele profesionale și inter-profesionale pentru femei;
 • Activități pentru promovarea incluziunii sociale și economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social;
 • Sprijin pentru înființarea grupurilor formale la nivel local (comitete pentru egalitatea de gen, comisii pentru egalitatea de șanse, etc) în cadrul cărora să fie examinate bunele practici privind egalitatea de șanse dezvoltate de administrațiile locale și de sectoarele productive locale ( inclusiv la nivel național și transnațional);
 • Activități inovatoare, interregionale și transnaționale concentrate pe bunele pactici în domeniul egalității de șanse;
 • Activități de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor de utilizare TIC pentru femei și pentru grupurile vulnerabile;
 • Programe specifice centrate pe implicarea femeilor în politici de dezvoltare durabilă.

Activități secundare

 • Campanii de informare și de creștere a conștientizării și schimb de bune practici, inclusiv în unități de învățămant și întreprinderi;
 • Campanii de creștere a conștientizării pentru promovarea sănătății, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, etc;
 • Campanii pentru creșterea conștientizării și combaterea traficului de persoane și violenței domestice împotriva femeilor și copiilor;
 • Promovarea abordării egalității de gen/șanse și campanii de creștere a conștientizării adresate persoanelor cu atribuții de elaborare a politicilor, persoanelor din cadrul administrației publice, partenerilor sociali și parteneriatelor publice/private cu atribuții în elaborarea politicilor pe piața muncii și guvernare teritorială;
 • Campanii penbtru promovarea poveștilor de succes ale femeilor aflate în funcții de conducere din cadrul instituțiilor publice, consiliilor de administrație, companiilor și asociațiilor patronale;
 • Cercetări și studii asupra diferențelor bazate pe gen în ceea ce privește profesiile, cariera și veniturile;
 • Cercetări și studii privind segregarea bazată pe gen existentă pe piața muncii( respectiv segregarea profesională a femeilor în sectorul de sănătate sau ocuparea de către femei a unor poziții inferioare pe piața muncii);
 • Studii și analize asupra bunelor practici privind egalitatea de șanse, dezvoltate în cadrul altor programe la nivel central și local;
 • Elaborarea de ghiduri pentru o bună înțelegere a principiului egalității de gen și a abordării integratoare în ceea ce privește egalitatea de gen în administrația publică centrală și locală;
 • Activități de acompaniere- dezvoltarea și furnizarea serviciilor pentru îngrijirea copiilor și a persoanelor dependente, atat pentru a oferi suport pentru activitatea profesională a femeilor, cat și pentru a dezvolta un domeniu pentru crearea de noi locuri de muncă;
 • Acreditarea, autorizarea programelor de formare/educație destinate persoanelor din categoriile de grupuri țintă.

Firmele sau ONG-urile interesate să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenție, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU pe 6.3 din data de 17.06.2013” la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Bucuresti, Serviciul Registratură, Str. Foisorului, nr. 56-58, Sector 3, București sau la adresa de e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, până la data de 17.06.2013, ora 12..

Propunerile de parteneriat, curpinzand și un buget sintetic, împreună cu o copie scanată după statutul organizației și informațile referitoare la finanțările anterioare sunt așteptate pe adresa de e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk pînă la data de 16.06.2013, ora 18:30.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată in data de 19.06.2013, pe site-ul DGASMB.

Articole Similare

Sari la conținut